The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із з реєстрації звіту про результати розміщення (звіту про підсумки випуску) цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1110, 1109
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;
П’ятниця з 9:00 до 16:45;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2385
e-mail:
vita.marchenko@nssmc.gov.ua
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

1. Протягом 15 календарних днів – реєстрація звіту про результати розміщення (підсумки випуску):
– акцій;
– облігацій (крім випадку розміщення облігацій на організаторі торгівлі);
– іпотечних облігацій;
– облігацій внутрішніх місцевих позик;
– іпотечних сертифікатів (крім випадку розміщення іпотечних сертифікатів окремими траншами);
– сертифікатів ФОН;
– опціонних сертифікатів.
2. Протягом 10 календарних днів реєстрація звіту про розміщення окремого траншу іпотечних сертифікатів (у разі якщо розміщення іпотечних сертифікатів передбачено окремими траншами);
3. Протягом 5 робочих днів – реєстрація звіту про результати розміщення облігацій у випадку розміщення облігацій на фондовій біржі.

Порядок подання документів:

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР у швидкозшивачі з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

Результат надання послуги:

1. Зареєстрований звіт про результати розміщення цінних паперів.
2. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів)

Способ отримання результату:

Отримання оригіналів зареєстрованих документів здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:

Закон України Про цінні папери та фондовий ринок

Закон України Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Закон України «Про іпотечні облігації»

Рішення про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств

Рішення про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій

Рішення про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Рішення про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання

Рішення про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Рішення про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Рішення про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску

Рішення про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів

Рішення про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

Перелік документів та вимоги до них:

1.Реєстрація звіту про результати розміщення акцій.

1.1. Для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій під час створення публічних та приватних акціонерних товариств товариство подає такі документи:

заяву про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій (додаток 1);

Завантажити файл

протокол, або копію протоколу установчих зборів, або виписку з протоколу установчих зборів з питань:

– затвердження оцінки майна, майнових та немайнових прав, які вносяться засновниками в рахунок оплати акцій товариства, визначеної відповідно до статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства”, – із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

– затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників товариства – із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

– затвердження статуту товариства – із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

– утворення органів товариства – із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

– обрання членів органів товариства, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства) – із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

– обрання лічильної комісії – із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

– уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства та реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій – із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення.

звіт про результати приватного розміщення акцій у двох примірниках і повинен бути засвідчений підписами керівників та печатками товариства й аудиторської фірми (підписом та печаткою аудитора), підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів);

зареєстрований в органах державної реєстрації статут товариства або його копію, засвідчену в нотаріальному порядку;

висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо формування статутного капіталу товариства станом на дату державної реєстрації товариства;

баланс (звіт про фінансовий стан) станом на дату державної реєстрації товариства, засвідчений підписами керівників й печатками товариства та аудиторської фірми (підписом та печаткою аудитора), при цьому: банки подають баланс за відповідною формою, що визначена нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; інші юридичні особи подають баланс (звіт про фінансовий стан) за відповідною формою, що визначена нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати;

довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, яка свідчить про повну оплату акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, до дати затвердження результатів розміщення акцій, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, номерів та дат платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами), актів приймання-передавання або інших документів, що підтверджують оплату акцій (у разі оплати акцій іншим майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, в тому числі емісійними цінними паперами, які перебувають в обігу на фондових біржах), з наданням засвідчених копій документів, які підтверджують оплату та перехід права власності на внесок (внески) від засновника (засновників) до товариства;

у разі внесення до статутного капіталу товариства майна, майнових і немайнових прав – копії документів, що підтверджують право засновника на таке майно, майнові і немайнові права, що вносяться в оплату за акції;

копію акта оцінки майна або звіту про оцінку майна, що здійснена відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі, якщо до статутного капіталу товариства вносяться майно, майнові права, немайнові права, крім емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах);

довідку (довідки) про визначення біржового курсу цінних паперів станом на дату здійснення внеску, засвідчену (засвідчені) підписом керівника та печаткою товариства (подається(ються) у разі, якщо до статутного капіталу товариства вносяться емісійні цінні папери, що перебувають в обігу на фондових біржах);

оригінал (оригінали) тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій.

1.2. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний у рішенні про розміщення акцій, не було розміщено жодної акції, у 15-денний строк з дня закінчення строку приватного розміщення акцій серед засновників товариства уповноважена(і) особа (особи) засновника (засновників) товариства повинна(і) подати для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій до реєструвального органу такі документи:

заяву про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій (додаток 2);

Завантажити файл

звіт про результати приватного розміщення акцій (звіт про результати приватного розміщення акцій подається у двох примірниках і повинен бути засвідчений підписами уповноваженої(их) особи (осіб) засновника (засновників) товариства, керівника аудиторської фірми (аудитора) та уповноваженої особи Центрального депозитарію цінних паперів, печатками засновника (засновників) товариства (за наявності), аудиторської фірми (аудитора) та Центрального депозитарію цінних паперів);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

1.3. У 30-денний строк з дня внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій товариство подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій (додаток 3);

Завантажити файл

звіт про результати приватного розміщення акцій;

рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства;

рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, оформлене відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або його засвідчену копію;

засвідчена товариством копія статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу;

фінансова звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I Порядку № 1073 за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми);

висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій (у разі емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу загальними зборами акціонерів, якими прийнято рішення про розміщення акцій), засвідчене підписом керівника та печаткою товариства, або його засвідчену копію;

довідка про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства) згідно з порядком, установленим у статуті товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства;

довідка, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами) з наданням засвідчених підписом керівника та печаткою товариства копій документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій до затвердження звіту про результати розміщення акцій (платіжних доручень, актів приймання-передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах акціонерного товариства тощо).

Документом, що підтверджує оплату вартості розміщених акцій у разі їх оплати шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями, є відповідний договір (акт, заява) про зарахування зустрічних однорідних вимог;

у разі внесення до статутного капіталу товариства грошових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями, – копії документів, що підтверджують існування, склад, розмір та строк виконання таких зобов’язань, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства;

у разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів – копію виписки з рахунку в цінних паперах особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства;

у разі внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності – копію документа, який підтверджує майнове право інтелектуальної власності (зокрема копію свідоцтва про авторське право, або копію свідоцтва на знак для товарів та послуг, або копію свідоцтва на право інтелектуальної власності на торговельну марку, або копію патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, або копію свідоцтва про набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми, або копію патенту на майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, або копію диплома про наукове відкриття тощо), засвідчену, копії офіційних публікацій про реєстрацію авторського права та/або копії опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, та/або копії опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів та послуг, та/або копії опублікування офіційних відомостей про винаходи та корисні моделі, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства, а у випадку, якщо набувач цінних паперів не є творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) або не є одноособовим творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо), – копію (копії) договору (договорів) про передачу майнових прав інтелектуальної власності особі, яка вносить ці права в оплату за цінні папери, та копію публікації в бюлетені відповідної державної установи про реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства. Якщо останній власник авторського права отримав його у зв’язку з правонаступництвом, замість договору надається копія документа, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт правонаступництва, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства;

копію акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про оцінку майна (майнових прав), засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини третьої статті 13 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майновими правами, у тому числі майновими правами інтелектуальної власності)), для визначення ринкової вартості внесків до статутного капіталу товариства;

рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими правами, що мають грошову оцінку);

у разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо отримання такої відмови передбачено умовами розміщення акцій, – довідку, засвідчену підписами уповноважених осіб товариства, керівника та печаткою товариства, про отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову;

довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, перелік яких затверджено загальними зборами, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства;

у разі якщо до проспекту емісії акцій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, перелік яких затверджено загальними зборами, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства;

засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано повідомлення акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії, відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про акціонерні товариства”;

довідка про обов’язковий викуп акцій (подається у разі наявності акціонерів, які з питання про збільшення розміру статутного капіталу голосували “проти”), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

– кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

– кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

– кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

– кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

– кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

– ціну викупу;

– дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

1.4. У 30-денний строк з дня внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості для реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій товариство подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про реєстрацію звіту про результати публічного розміщення акцій (додаток 3);

звіт про результати публічного розміщення акцій;

рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, або його засвідчену копію;

засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I Порядку № 1073 за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, складені відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій (у разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями, у такій самій формі існування).

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати публічного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу загальними зборами акціонерів, якими прийнято рішення про розміщення акцій), засвідчене підписом керівника та печаткою товариства, або його засвідчену копію;

довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (у разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписами уповноважених осіб товариства та керівника і печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства)

довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами) з наданням засвідчених копій документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій до затвердження звіту про результати розміщення акцій (платіжних доручень, актів приймання-передавання тощо).

у разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів – копію документа, що підтверджує право власності на цінні папери особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції (щодо цінних паперів у документарній формі існування – сертифіката цінних паперів, щодо цінних паперів у бездокументарній формі існування – виписки з рахунку в цінних паперах), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства.

у  разі внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності – копію документа, який підтверджує майнове право інтелектуальної власності (зокрема копію свідоцтва про авторське право, або копію свідоцтва на знак для товарів та послуг, або копію свідоцтва на право інтелектуальної власності на торговельну марку, або копію патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, або копію свідоцтва про набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми, або копію патенту на майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, або копію диплома про наукове відкриття тощо), засвідчену, копії офіційних публікацій про реєстрацію авторського права та/або копії опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, та/або копії опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів та послуг, та/або копії опублікування офіційних відомостей про винаходи та корисні моделі, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства, а у випадку, якщо набувач цінних паперів не є творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) або не є одноособовим творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо), – копію (копії) договору (договорів) про передачу майнових прав інтелектуальної власності особі, яка вносить ці права в оплату за цінні папери, та копію публікації в бюлетені відповідної державної установи про реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства. Якщо останній власник авторського права отримав його у зв’язку з правонаступництвом, замість договору надається копія документа, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт правонаступництва, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства;

копію акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про оцінку майна (майнових прав), засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини третьої статті 13 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майновими правами, у тому числі майновими правами інтелектуальної власності)), для визначення ринкової вартості внесків до статутного капіталу товариства.

Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими правами, що мають грошову оцінку).

довідку про обов’язковий викуп акцій (подається у разі наявності акціонерів, які з питання про збільшення розміру статутного капіталу голосували “проти”), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

– кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

– кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

– кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

– кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

– кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

– ціну викупу;

– дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

1.5. Для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій у разі реорганізації акціонерне товариство має подати до Комісії не пізніше 15 днів/30 днів з дня його державної реєстрації в органах державної реєстрації/внесення змін до статуту такі документи:

заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій (додаток 4);

Завантажити файл

звіт про результати розміщення (обміну) акцій (у двох примірниках), що має містити такі відомості:

– кількість акцій (часток, паїв), які підлягають конвертації;

– кількість акцій, які не підлягають конвертації, зокрема:  кількість акцій, акціонери-власники яких звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які були викуплені під час реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу належних їм цінних паперів акціонерного товариства; кількість акцій, які викуплено товариством; кількість акцій, власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом; кількість акцій, власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання; кількість акцій, власником яких є інше товариство, що приєднується;

– коефіцієнти конвертації акцій (часток, паїв);

– дати початку і закінчення обміну акцій (часток, паїв);

– кількість акцій (часток, паїв), які були обміняні (із числа акцій (часток, паїв), які підлягають конвертації);

– кількість акцій (часток, паїв), які не були обміняні (із числа акцій (часток, паїв), які підлягають конвертації), із зазначенням причин;

рішення уповноваженого органу про затвердження результатів розміщення (обміну) акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію;

рішення загальних / спільних / установчих зборів щодо затвердження статуту (змін до статуту) акціонерного товариства, оформлене протоколом або випискою з протоколу загальних / спільних / установчих зборів товариства, щодо затвердження передавального акта (розподільчого балансу), договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) акціонерного товариства, які повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписами голови, секретаря зборів, підписом керівника та печаткою товариства. До протоколу або виписки з протоколу загальних/спільних зборів акціонерів додаються протокол або виписка з протоколу про підсумки голосування з відповідних питань порядку денного, які повинні відповідати вимогам статті 45 Закону України “Про акціонерні товариства”, та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних/спільних зборах акціонерів товариства;

копію повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято відповідні рішення, опублікованого згідно з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства;

довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято відповідні рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства);

копію передавального акта (розподільчого балансу), затвердженого уповноваженим органом товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства;

баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, засвідчені підписами керівників й печатками емітента та аудиторської фірми (підписом та печаткою аудитора), при цьому: банки подають баланс, звіт про фінансові результати за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; інші юридичні особи подають баланс (звіт про фінансовий стан) і звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати (якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску акцій емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності);

аудиторський висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску акцій товариств (за наявності);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

 

2. Реєстрація звіту про результати розміщення облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій.

2.1. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний в проспекті емісії облігацій, було укладено хоча б один договір з першими власниками, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій:

заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) (додаток 5),

Завантажити файл

звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) в двох примірниках (якщо облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу емітента), засвідчене підписом керівника та печаткою товариства, або його нотаріально засвідчену копію;

документ, який підтверджує оплату 100 % вартості розміщених облігацій;

довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (у разі приватного розміщення облігацій) (у разі якщо до проспекту емісії облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства (у разі приватного розміщення облігацій)).

2.2. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення облігацій, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 6);

Завантажити файл

звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) в двох примірниках, (якщо облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу емітента про затвердження звіту про результати розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу емітента про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу емітента), засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (у разі приватного розміщення облігацій) (у разі якщо до проспекту емісії облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства (у разі приватного розміщення облігацій)).

2.3. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента у встановлені Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок” строки результатів укладення договорів з першими власниками емітент не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за облігації, подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 6);

звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) в двох примірниках (звіт про результати розміщення облігацій підприємств подається без підпису голови уповноваженого органу товариства, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій);

довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, про повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

3. Реєстрація звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик.

3.1. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення облігацій та у проспекті емісії облігацій, було укладено хоча б один договір з першими власниками, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій:

заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) (додаток 7);

Завантажити файл

звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій), (звіт подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинен бути підписаний уповноваженим органом емітента, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України, підписом керівника та печаткою андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами. У разі здійснення публічного розміщення облігацій звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку емітент здійснив розміщення облігацій. Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент подає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

рішення про затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

рішення про затвердження звіту про результати розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій (у разі прийняття такого рішення), засвідчене належним чином;

документ, який підтверджує оплату першими власниками 100 % вартості розміщених облігацій;

довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену належним чином (у разі приватного розміщення облігацій) (у разі якщо до проспекту емісії облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена належним чином (у разі приватного розміщення облігацій));

копії публікацій проспекту емісії облігацій та змін до проспекту емісії облігацій (якщо такі зміни вносились) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, засвідчені належним чином (у разі публічного розміщення облігацій);

копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов’язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

3.2. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення та у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення облігацій, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 8);

Завантажити файл

звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) (звіт подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинен бути підписаний уповноваженим органом емітента, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України, підписом керівника та печаткою андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами. У разі здійснення публічного розміщення облігацій звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку було прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій. Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент подає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

рішення про затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

рішення про затвердження звіту про результати розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов’язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

3.3. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента в установлені Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок” строки результатів укладення договорів з першими власниками емітент не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за облігації, подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 8);

звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) (звіт подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента; підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України; підписом керівника та печаткою андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами. Звіт про результати розміщення облігацій подається без підпису особи, якій надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій);

довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, з переліком внесків, унесених в оплату за облігації, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів, з наданням засвідчених належним чином копій документів, які підтверджують оплату першими власниками вартості розміщених облігацій;

довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, про повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов’язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

4. Реєстрація звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій.

4.1. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення іпотечних облігацій та в проспекті емісії іпотечних облігацій, було укладено хоча б один договір з першими власниками, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій:

заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) (додаток 9);

Завантажити файл

звіт про результати публічного/приватного розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій), складений згідно з додатком 16 до цього Положення. Звіт подається до реєструвального органу у двох примірниках і повинен бути засвідчений уповноваженою особою (посадовою особою уповноваженого органу) емітента, якій надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій (звіт має бути підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску), уповноваженою особою Центрального депозитарію цінних паперів і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами), Центрального депозитарію цінних паперів. У разі здійснення публічного розміщення іпотечних облігацій звіт про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку емітент здійснив розміщення іпотечних облігацій. Якщо іпотечні облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії іпотечних облігацій);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій;

рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу емітента), засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

документ, який підтверджує оплату 100 % вартості розміщених іпотечних облігацій;

довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій) (у разі якщо до проспекту емісії іпотечних облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій));

засвідчені підписом керівника та печаткою емітента копії публікацій проспекту емісії іпотечних облігацій та змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (якщо такі зміни вносилися) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій).

4.2. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення та у проспекті емісії іпотечних облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій (додаток 10);

Invalid download ID.

звіт про результати публічного/приватного розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій), складений згідно з додатком 16 до цього Положення. Звіт подається до реєструвального органу у двох примірниках і повинен бути засвідчений уповноваженою особою (посадовою особою уповноваженого органу) емітента, якій надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій (звіт має бути підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску), уповноваженою особою Центрального депозитарію цінних паперів і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами), Центрального депозитарію цінних паперів. У разі здійснення публічного розміщення іпотечних облігацій звіт про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку емітент здійснив розміщення іпотечних облігацій. Якщо іпотечні облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії іпотечних облігацій));

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій;

рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення облігацій) (у разі якщо до проспекту емісії іпотечних облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій));

засвідчені підписом керівника та печаткою емітента копії публікацій проспекту емісії іпотечних облігацій та змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (якщо такі зміни вносилися) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій).

4.3. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента у встановлені Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок” строки результатів укладення договорів з першими власниками емітент не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за іпотечні облігації, подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій (додаток 10);

звіт про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій) (звіт має бути підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску), уповноваженою особою Центрального депозитарію цінних паперів і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами), Центрального депозитарію цінних паперів. Звіт про результати розміщення іпотечних облігацій подається без підпису посадової особи уповноваженого органу емітента, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій);

довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, з переліком внесків, унесених в оплату за іпотечні облігації, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів, з наданням засвідчених підписом керівника та печаткою емітента копій документів, які підтверджують оплату першими власниками вартості розміщених іпотечних облігацій;

довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, про повернення внесків, унесених в оплату за іпотечні облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення облігацій) (у разі якщо до проспекту емісії іпотечних облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій));

засвідчені підписом керівника та печаткою емітента копії публікацій проспекту емісії іпотечних облігацій та змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (якщо такі зміни вносилися) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій).

5. Реєстрація звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН).

5.1. У разі якщо протягом строку розміщення сертифікатів ФОН, який вказаний у рішенні про випуск сертифікатів ФОН та у проспекті емісії сертифікатів ФОН (при відкритому /публічному/ розміщенні), було розміщено сертифікати ФОН на суму,не меншу ніж передбачено статтею 39 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”:

Заява про реєстрацію звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН (додаток 11);

Invalid download ID.

звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН). Звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН) подається у двох примірниках.

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

копія рішень уповноваженого органу емітента щодо затвердження результатів розміщення сертифікатів ФОН, результатів укладення договорів з першими власниками та звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН;

копія документа, який підтверджує оплату першими власниками 100 % вартості розміщених сертифікатів ФОН, засвідчену підписами та печатками емітента.

5.2. У разі якщо протягом строку розміщення сертифікатів ФОН, який вказаний у рішенні про випуск сертифікатів ФОН та у проспекті емісії сертифікатів ФОН (при відкритому /публічному/ розміщенні), не було розміщено жодного сертифіката ФОН або розміщено на суму, меншу ніж передбачено статтею 39 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”:

заява про реєстрацію звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН, та скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН (додаток 12);

Завантажити файл

звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН). Звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів ФОН) подається у двох примірниках;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

копія рішень уповноваженого органу емітента щодо затвердження результатів розміщення сертифікатів ФОН, результатів укладення договорів з першими власниками та звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН;

довідка про повернення інвесторам коштів, отриманих при розміщенні сертифікатів ФОН у довільній формі, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента і аудитора (аудиторської фірми (крім банків)).

6. Реєстрація звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів

 Документи, необхідні для реєстрації звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів:

заява про реєстрацію звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (додаток 13);

Завантажити файл

звіт про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (окремого траншу);

примірник друкованого засобу масової інформації з публікацією інформації про випуск іпотечних сертифікатів та змін до інформації (за наявності);

реєстр забезпечення сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, які забезпечують випуск іпотечних сертифікатів, який повинен бути пронумерований, прошнурований, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом керівника та печаткою управителя (у разі, якщо емітент передав управителю виконання функцій розпорядника платежів), а також підписом керівника та печаткою керуючого іпотекою;

копія глобального сертифіката випуску, засвідчена емітентом;

заява про реєстрацію звіту про розміщення траншу, складену в довільній формі (подається у разі якщо розміщення іпотечних сертифікатів передбачено окремими траншами).

7. Реєстрація звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів.

 Документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів:

заява про реєстрацію звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів (додаток 14);

Завантажити файл

звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів (додаток 7). Звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів подається у двох примірниках. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми (крім банків)), фондової біржі, на якій здійснювалося розміщення, андеррайтера(ів), якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску, підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів;

копії рішень уповноваженого органу емітента щодо затвердження:

результатів розміщення опціонних сертифікатів;

результатів укладання договорів з першими власниками;

звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів.Безоплатно.Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР у швидкозшивачі з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

1. Протягом 15 календарних днів – реєстрація звіту про результати розміщення (підсумки випуску):

– акцій;

–  облігацій (крім випадку розміщення облігацій на організаторі торгівлі);

– іпотечних облігацій;

– облігацій внутрішніх місцевих позик;

– іпотечних сертифікатів (крім випадку розміщення іпотечних сертифікатів окремими траншами);

– сертифікатів ФОН;

– опціонних сертифікатів.

2. Протягом 10 календарних днів реєстрація звіту про розміщення окремого траншу іпотечних сертифікатів (у разі якщо розміщення іпотечних сертифікатів передбачено окремими траншами);

3. Протягом 5 робочих  днів – реєстрація звіту про результати розміщення облігацій у випадку розміщення облігацій на фондовій біржі.

1. Зареєстрований звіт про результати розміщення цінних паперів.

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів)

Отримання оригіналів зареєстрованих документів здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу.

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” (зі змінами);

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” (зі змінами);

Закон України “Про акціонерні товариства” (зі змінами);

Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (зі змінами);

Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” (зі змінами);

Закон України «Про іпотечні облігації» (зі змінами);

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2014 № 692 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за N 642/25419;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1431/21743;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року № 520 «Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 795/23327;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 № 2998 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 29.04.2014 № 578 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України  29 травня 2014 року за № 570/25347;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.08.2014 № 1118 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 р. за N 1143/25920;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2016 року № 1174 «Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 р. за N 1711/29841 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 березня 2006 року № 187 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2006 року за № 451/12325  (зі змінами);

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2017 року № 209 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 21 квітня 2017 року за № 525/30393.

 

CONTACTS
+38 (044) 254 24 30 (RECEPTION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission