Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із реєстрації випуску, реєстрації випуску та проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів з видачею свідоцтва (тимчасового свідоцтва), крім облігацій внутрішніх місцевих позик та акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1110, 1109
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;
П’ятниця з 9:00 до 16:45;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2385
e-mail:
vita.marchenko@nssmc.gov.ua
Плата, грн:
Платна
Рахунок для сплати:

Плата вноситься до місцевих бюджетів за кодом бюджетної класифікації 22090100 на рахунки місцевих або районних казначейств (за місцем державної реєстрації заявника).

Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

10 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;

20 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;

25 робочих днів – у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

30 календарних днів – у разі реєстрації випуску та інформації про випуск іпотечних сертифікатів.

Порядок подання документів:

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР.

Результат надання послуги:

тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій встановленого зразка та проспект емісії акцій, засвідчений штампом або написом “ЗАРЕЄСТРОВАНО”, підписом уповноваженої особи та печаткою НКЦПФР, або

тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств встановленого зразка та проспект емісії облігацій, засвідчений штампом або написом “ЗАРЕЄСТРОВАНО”, підписом уповноваженої особи та печаткою НКЦПФР, або

тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій міжнародних фінансових організацій встановленого зразка та проспект емісії облігацій, засвідчений штампом або написом “ЗАРЕЄСТРОВАНО”, підписом уповноваженої особи та печаткою НКЦПФР, або

тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних облігацій встановленого зразка та проспект емісії облігацій засвідчений штампом або написом “ЗАРЕЄСТРОВАНО”, підписом уповноваженої особи та печаткою НКЦПФР, або

інформація про випуск іпотечних сертифікатів, засвідчена штампом або написом “ЗАРЕЄСТРОВАНО”, підписом уповноваженої особи та печаткою НКЦПФР, або

тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН встановленого зразка та проспект емісії сертифікатів ФОН, засвідчений штампом або написом “ЗАРЕЄСТРОВАНО”, підписом уповноваженої особи та печаткою НКЦПФР, або

тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів встановленого зразка та проспект емісії опціонних сертифікатів, засвідчений штампом або написом “ЗАРЕЄСТРОВАНО”, підписом уповноваженої особи та печаткою НКЦПФР.

Способ отримання результату:

Отримання тимчасових свідоцтв про реєстрацію випуску ціних паперів та оригіналів зареєстрованих документів здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:

Закон України Про цінні папери та фондовий ринок

Закон України Про акціонерні товариства

Закон України «Про іпотечні облігації»

Закон України Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Рішення про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій

Рішення про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Рішення про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Рішення Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів

Рішення про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску

Рішення про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

Перелік документів та вимоги до них:

*Відповідні документи для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів подаються, якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі.

 

1. Документи, необхідні для реєстрації випуску додаткових акцій та проспекту їх емісії:

1.1. При приватному розміщенні акцій:

заява про реєстрацію випуску акцій та проспекту емісії акцій (додаток 1);

Завантажити файл

рішення загальних зборів акціонерів товариства про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; приватне розміщення акцій; визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; визначення за потреби уповноваженого органу емітента (виконавчий орган, наглядова рада), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженим рішенням НКЦПФР, або їх нотаріально засвідчені копії;

проспект емісії акцій у двох примірниках, пронумерований, прошнурований та підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми). Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій, проспект емісії акцій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника та печаткою андеррайтера. Якщо акції емітента перебувають в обігу на фондовій біржі і їх ринкова вартість була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на фондовій біржі проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідного фондової біржі. Якщо ринкова вартість акцій була визначена суб’єктом оціночної діяльності, проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідного суб’єкта оціночної діяльності;

копія договору про андеррайтинг, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію (якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій).

фінансова звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I Порядку № 1073 за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

довідка про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій, або копія такого рішення, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства;

 

засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій

засвідчена копія статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій;

рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства” або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства;

документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства”, або його копію, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства;

копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 “Про державне мито”, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства;

рішення уповноваженого органу емітента про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або його копію, засвідчену у встановленому законодавством порядку.

 

1.2. При публічному розміщенні акцій:

заява про реєстрацію випуску акцій та проспекту емісії акцій (додаток 1);

Завантажити файл

рішення загальних зборів акціонерів товариства про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; публічне розміщення акцій;  визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі публічного розміщення акцій; визначення за потреби уповноваженого органу емітента (виконавчий орган, наглядова рада), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженим рішенням НКЦПФР, або їх нотаріально засвідчені копії;

 

проспект емісії акцій у двох примірниках, пронумерований, прошнурований, підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми). Проспект емісії акцій погоджується з фондовою біржею, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення акцій, і засвідчується підписом керівника та печаткою такої фондової біржі. Якщо ринкова вартість акцій була визначена суб’єктом оціночної діяльності, проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідного суб’єкта оціночної діяльності. Якщо акції емітента перебувають в обігу на фондовій біржі і їх ринкова вартість була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на фондовій біржі проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідної фондової біржі. Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій, проспект емісії акцій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника і печаткою андеррайтера.;

 

Копію договору про андеррайтинг, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію (якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій).

 

фінансова звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I Порядку № 1073 за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій, засвідчені підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми);

 

висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, складені відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

 

довідка про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства;

 

рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій, або копія такого рішення, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства;

 

засвідчена копія статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій.

 

засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій;

 

рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства” або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства;

 

документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства”, або його копію, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства;

 

копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 “Про державне мито”, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства;

 

рішення уповноваженого органу емітента про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі публічного розміщення акцій або його копію, засвідчену у встановленому законодавством порядку.

 

2. Документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій підприємств:

заява про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій (додаток 2)

Завантажити файл

рішення загальних зборів емітента або іншого уповноваженого органу (або його (їх) копію(ї), засвідчену(і) в нотаріальному порядку.

копії документів емітента, що підтверджують повноваження органу, який прийняв рішення про публічне/приватне розміщення облігацій, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

проспект емісії облігацій у двох примірниках, що повинен бути пронумерований, прошнурований;

копія попереднього договору андеррайтингу, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій);

баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, засвідчені підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми);

баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми);

аудиторський висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення, та фінансову звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (подаються у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій);

документи, які підтверджують спроможність емітента виконати зобов’язання щодо виконання ним умов проспекту емісії облігацій (подаються у разі, якщо проспектом емісії облігацій, емітентом яких є акціонерне товариство, передбачена можливість їх конвертації в акції акціонерного товариства (конвертовані облігації));

копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 “Про державне мито”, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента;

копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов’язань за цільовими облігаціями.

Копія дозволу на будівництво (копію рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об’єкта);

копія дозволу на виконання будівельних робіт;

копії договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (надаються у разі, якщо для будівництва об’єкта емітент залучає підрядника);

копія рішення про затвердження проектної документації;

копія ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

копії договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об’єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (надаються у разі укладання таких договорів).

документи, що підтверджують існування, склад і розмір зобов’язань, для переведення яких в облігації прийнято рішення про розміщення облігацій;

довідка про отримання згоди кредиторів акціонерного товариства на переведення зобов’язань в облігації, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента, та відповідні підтвердні документи;

довідка про відсутність мораторію на задоволення вимог кредиторів акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента, або копію плану санації та ухвали господарського суду про його затвердження, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента.

3. Документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій міжнародних фінансових організацій:

заява про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копія документа, що підтверджує прийняття рішення про публічне розміщення облігацій на території України; копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження органу (особи) міжнародної фінансової організації приймати рішення про публічне розміщення облігацій та підписувати відповідні документи; проспект емісії облігацій у двох примірниках; копія дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення емісії облігацій на території України; копія документа, що підтверджує погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих від розміщення облігацій (подається у разі, якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України); бухгалтерська (фінансова) звітність емітента, яка складається відповідно до вживаних міжнародною фінансовою організацією стандартів бухгалтерського обліку і звітності на останню наявну звітну дату; копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 “Про державне мито”.

4. Документи, необхідні для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії:

заява про реєстрацію випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій (додаток 3);

Завантажити файл

рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) нотаріально засвідчену(і) копію(ї)) ;

копії документів емітента, що підтверджують повноваження органу, який прийняв рішення про публічне/приватне розміщення іпотечних облігацій, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

проспект емісії іпотечних облігацій, що повинен бути пронумерований, прошнурований та підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором) і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором);

копія попереднього договору андеррайтингу, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення іпотечних облігацій);

фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

фінансова звітність, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, за три завершені звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій. Якщо емітент здійснює діяльність менше трьох років, фінансова звітність подається за завершені фінансові роки;

аудиторський висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, складений відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до реєструвального органу у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, складений відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до реєструвального органу у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), із зазначенням висновків щодо відповідності розміру іпотечного покриття даним бухгалтерського обліку і фінансової звітності емітента іпотечних облігацій та вимогам Закону України “Про іпотечні облігації”; відповідності розміру власного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних цінних паперів та відповідності стану та розміру іпотечного покриття іпотечних облігацій вимогам законодавства, якщо рішення про розміщення прийняте у звітному періоді;

реєстр іпотечного покриття у паперовій та електронній формах станом на дату прийняття рішення про розміщення випуску іпотечних облігацій;

копії договору з управителем про управління іпотечним покриттям та договору про обслуговування іпотечних активів з обслуговуючою установою, якщо емітент самостійно не виконує функцій з обслуговування іпотечних активів;

копія документа встановленої форми відповідного державного органу про внесення емітента іпотечних облігацій до Державного реєстру банків або Державного реєстру фінансових установ, засвідчену печаткою та підписом керівника емітента;

копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 “Про державне мито”, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента.

5. Документи, необхідні для реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів та випуску іпотечних сертифікатів:

заява про реєстрацію  інформації про випуск іпотечних сертифікатів та випуску іпотечних сертифікатів (додаток 4);

Завантажити файл

рішення про випуск іпотечних сертифікатів та реформування зобов’язань за договорами про іпотечний борг, прийняте виконавчим органом емітента та оформлене протоколом, який має бути  пронумерований, прошнурований та засвідчений підписом керівника та печаткою емітента;

копії внутрішніх документів емітента, що підтверджують повноваження виконавчого  органу, який прийняв рішення про випуск іпотечних сертифікатів, крім випадку, коли товариство діє на підставі модельного статуту;

інформація про випуск іпотечних сертифікатів у двох примірниках;

копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року   № 7-93 «Про державне мито», засвідчена підписом керівника і печаткою товариства;

довідка про фінансовий стан,  фінансова звітність за останні три завершені фінансові роки,  що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних сертифікатів та інформації про їх випуск, та за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних  сертифікатів та інформації про їх випуск.  Якщо банк або інша фінансова установа здійснює діяльність менше  трьох  років, фінансова звітність подається за завершені фінансові роки;

довідка депозитарію про укладання з емітентом договору про обслуговування емісії цінних паперів;

копія документа встановленої форми, що підтверджує державну реєстрацію емітента, засвідчена печаткою та підписом керівника емітента;

копія документа встановленої форми, відповідного державного органу про внесення емітента до Державного реєстру фінансових установ або до Державного реєстру банків, засвідчена печаткою та підписом керівника емітента;

копія документа встановленої форми відповідного державного органу, до компетенції якого належать нагляд та регулювання діяльності емітента про отримання дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів, засвідчену печаткою та підписом керівника емітента;

довідка, видану банком, який  виконуватиме функції керуючого іпотекою, про спроможність виконання функцій керуючого іпотекою відповідно до вимог законодавства;

дозвіл Національного банку України на виконання операцій з довірчого управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами (для банків).

6. Документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН)

6.1. Документи, для реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх емісії:

заява про реєстрацію випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН згідно з додатком 5;

Завантажити файл

копія дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН відповідного фонду;

копія ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (для емітента – небанківської фінансової установи);

копію рішення емітента про приватне/публічне розміщення сертифікатів ФОН (рішення про приватне/публічне розміщення сертифікатів ФОН оформлюється протоколом, що має бути прошитим, пронумерованим та засвідченим підписом і печаткою емітента;

проспект емісії сертифікатів ФОН ;

копії установчих документів емітента, крім випадку, коли емітент діє на підставі модельного статуту;

копії правил ФОН та інвестиційної декларації;

довідка про відкриття емітентом окремого поточного рахунку ФОН;

копія попереднього договору андеррайтингу, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення сертифікатів ФОН);

фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску сертифікатів ФОН, та фінансова звітність за останній завершений фінансовий рік;

висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН (крім випадку, якщо попереднім звітним періодом є рік), та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, складені відповідно до нормативно-правового акта органу реєстрації, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до органу реєстрації у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

6.2. Документи, у разі здійснення емісії сертифікатів ФОН для інвестування житлового будівництва

заява про реєстрацію випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН згідно з додатком 5;

копія дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН відповідного фонду;

копія ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (для емітента – небанківської фінансової установи);

копію рішення емітента про приватне/публічне розміщення сертифікатів ФОН (рішення про приватне/публічне розміщення сертифікатів ФОН оформлюється протоколом, що має бути прошитим, пронумерованим та засвідченим підписом і печаткою емітента;

проспект емісії сертифікатів ФОН ;

копії установчих документів емітента, крім випадку, коли емітент діє на підставі модельного статуту;

копії правил ФОН та інвестиційної декларації;

довідка про відкриття емітентом окремого поточного рахунку ФОН;

копія попереднього договору андеррайтингу, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення сертифікатів ФОН);

фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску сертифікатів ФОН, та фінансова звітність за останній завершений фінансовий рік;

висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН (крім випадку, якщо попереднім звітним періодом є рік), та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН, складені відповідно до нормативно-правового акта органу реєстрації, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до органу реєстрації у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

копія документа, що посвідчує право власності, оренди чи постійного користування земельною ділянкою, на якій буде розташовано об’єкт житлового будівництва, та документ, що підтверджує право на її забудову;

копія рішення про затвердження проекту будівництва, прийнятого відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560;

копії відповідних дозвільних документів на початок підготовчих (будівельних) робіт;

копія договору підряду на виконання робіт з будівництва об’єкта (з додатковими угодами, які можуть уточнювати чи змінювати умови основного договору);

копії документів, що визначають умови та порядок фінансування будівництва об’єкта;

копії договорів страхування, передбачених законодавством (за наявності);

копії дозвільних документів (ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів) відповідних виконавців на право провадження будівельної діяльності та виконання окремих видів робіт з будівництва об’єкта;

копії договору про співробітництво, договору поруки тощо (надаються у разі укладання таких договорів).

* Копії документів мають бути засвідчені підписом керівника емітента та печаткою цього емітента за її наявності.

7. Документи, необхідні для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії:

заява про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії (додаток 6);

Завантажити файл

рішення уповноваженого органу емітента про розміщення опціонних сертифікатів, яке оформляється протоколом, що має бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписом керівника і печаткою емітента;

проспект емісії опціонних сертифікатів у двох примірниках;

фінансова звітність у повному обсязі за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, засвідчену підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми);

фінансова звітність у повному обсязі за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, засвідчену підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми);

висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, складені відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

копія установчих документів емітента (крім випадку, коли емітент діє на підставі модельного статуту);

копія попереднього договору з андеррайтером (у разі його укладення);

копія договору з фондовою біржею;

копія платіжного доручення про сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 “Про державне мито”.

*Емітент для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами будівництва, що не прийняті в експлуатацію, додатково подає до Комісії такі документи:

копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташовано (буде розташовано) об’єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами. При цьому строк дії такого документа має бути не меншим, ніж строк виконання будівельних робіт згідно з проектною документацією та здачі об’єкта житлового будівництва в експлуатацію;

копія рішення органу місцевого самоврядування чи його виконавчого органу про погодження розміщення об’єкта будівництва (містобудівних умов та обмежень будівництва об’єкта);

копія звіту за результатами експертизи проекту будівництва житлового об’єкта, проведеної у випадках, визначених Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560;

копія документа про затвердження проекту та копії затверджених зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, техніко-економічних показників та креслень архітектурно-планувальних рішень об’єкта;

копія документа, що надає право на виконання будівельних робіт, отриманого відповідно до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року N 747);

копія договору підряду на виконання будівельних робіт (з додатковими угодами, які можуть уточнювати чи змінювати умови основного договору);

копії документів, що визначають умови та порядок фінансування будівництва об’єкта;

копії договорів страхування, доручення, які передбачені законодавством;

копії дозвільних документів (ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів) відповідних виконавців на право провадження будівельної діяльності та виконання окремих видів робіт з будівництва об’єкта.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку