Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга з анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)(депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів), клірингова діяльність)

Основна інформація:

Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

НКЦПФР у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, повинна у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів прийняти рішення про анулювання ліцензії.

Результат надання послуги:

Рішення НКЦПФР про анулювання ліцензії;
Рішення про відмову у анулювання ліцензії;
Лист про залишення заяви без розгляду.

Способ отримання результату:

Письмове повідомлення (лист) підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання ліцензії та відповідних документів про прийняття рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні (з доданням копії відповідного рішення), надсилається (видається) ліцензіату. Одночасно на поданому оригіналі бланка ліцензії (у разі наявності) органом ліцензування ставиться штамп щодо її анулювання і бланк ліцензії повертається юридичній особі (рекомендованим листом).

Підстави для відмови:

Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову в анулюванні ліцензії є:
недостовірність даних у заяві та документах, поданих заявником для анулювання ліцензії;
невиконання ліцензіатом вимог, передбачених для анулювання ліцензії на здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Підстави для залишення заяви без розгляду:

Комісія повертає заяву ліцензіата про анулювання ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:
заява та документи, що додаються, оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком;
надано неповний перелік документів, передбачений цим Порядком для окремого виду професійної діяльності;
у Комісії на дату подання заяви про анулювання ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, яке набрало законної сили, що забороняє анулювання ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення, або якщо у період розгляду такої заяви Комісією в установленому законодавством порядку здійснюється перевірка ліцензіата (крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу);
на дату подання заяви про анулювання ліцензії не закінчився строк у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

Перелік документів та вимоги до них:

Заява про анулювання ліцензії;

Завантажити файл

бланк ліцензії (оригінал) (у разі наявності) і такі документи:

1.для депозитарної установи, яка подала заяву на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності депозитарної установи:

копія рішення уповноваженого органу депозитарної установи – правонаступника про приєднання ліцензіата у разі припинення ліцензіата шляхом його приєднання до цієї депозитарної установи;

перелік депонентів, з якими ліцензіатом укладені договори про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, та/або емітентів, з якими ліцензіатом укладені договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії;

перелік депонентів ліцензіата, які закрили свої рахунки у цінних паперах у строк, установлений нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності, перелік емітентів, які закрили рахунки у цінних паперах власників, які обслуговувалися у депозитарній установі на підставі договорів з цими емітентами;

копії розпоряджень, наданих депонентами, емітентами, які закрили рахунки у цінних паперах, на списання цінних паперів та закриття рахунків у цінних паперах;

копії актів приймання-передавання документів, баз даних, архівів баз даних, передбачених нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності, якщо не всі депоненти, емітенти, з якими ліцензіатом укладені відповідні договори, закрили рахунки у цінних паперах у строк, установлений нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності;

копії виписок про стан рахунку у цінних паперах ліцензіата у Центральному депозитарії та/або Національному банку України, з якими були укладені депозитарні договори.

У разі наявності у депозитарної установи ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів депозитарна установа разом із заявою на анулювання ліцензії на депозитарну діяльність депозитарної установи надає заяви на анулювання інших видів депозитарної діяльності.

2.Для депозитарної установи, яка подала заяву на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або зберігання активів пенсійних фондів:

перелік депонентів, з якими депозитарною установою на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії укладені договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;

копії документів, які підтверджують розірвання договорів про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договорів про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, та документів, які підтверджують передачу активів фондів іншим депозитарним установам;

копії виписок про стан рахунку депонентів, з якими укладені відповідні договори.

3.Для ліцензіата, який здійснює професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – клірингову діяльність:

перелік учасників клірингу, яким на дату прийняття рішення про анулювання було відкрито у внутрішній системі обліку ліцензіата кліринговий рахунок (клірингові субрахунки);

копії документів, що підтверджують припинення виконання ліцензіатом функцій особи, яка провадить клірингову діяльність, а саме:

документів, які підтверджують розірвання договорів, передбачених Положенням про клірингову діяльність, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року N 429, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за N 562/23094 (далі – Положення про клірингову діяльність) (зі змінами), та інших договорів, які передбачені внутрішніми документами ліцензіата щодо провадження клірингової діяльності та припинення зобов’язань перед клієнтами – учасниками клірингу.

У разі неможливості розірвання договорів, укладених з клієнтами (з причини припинення учасника клірингу), надається перелік таких учасників клірингу, письмове пояснення ліцензіата із зазначенням причин неможливості розірвання договорів та документи, які підтверджують дії ліцензіата по відношенню до вказаних клієнтів.

Усі документи, що подаються заявником, повинні відповідати установленій формі, підписані керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання.

У разі, якщо документи підписані не керівником заявника, а іншою особою, то заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

У документах, що надаються та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені заявником.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку