Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із погодження кандидатур на посади керівників фондових бірж

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1117, 1119, 1122
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2565
e-mail:
anna.liuh@nssmc.gov.ua
Веб-сайт:
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

Комісія надсилає письмове повідомлення щодо прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) не пізніше тридцяти днів від дати надходження заяви на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі та відповідних документів. Таке повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів.

Порядок подання документів:

Для отримання погодження щодо призначення на посаду керівника фондової біржі уповноважений орган заявника надає до загального відділу НКЦПФР або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі та відповідні документи.

Результат надання послуги:

Рішення НКЦПФР

Способ отримання результату:

НКЦПФР направляє письмове повідомлення щодо прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення.

Перелік документів та вимоги до них:

1.Для отримання погодження щодо призначення на посаду керівника фондової біржі уповноважений орган заявника надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі (додаток 1) та відповідні документи, перелік яких установлений пунктом 3 розділу ІІ Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді (далі – Порядок).

Завантажити файл

Заява та документи, що надаються відповідно до цього Порядку, мають бути викладені українською мовою, підписані уповноваженою особою заявника, завірені печаткою юридичної особи (за наявності), не містити виправлень та неточностей.

У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою заявника та скріплений печаткою юридичної особи (за наявності).

Документи, що подаються заявником згідно з додатками до цього Порядку, повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання.

Крім того, документи, які надаються заявником у письмовій формі згідно з додатками, надаються також на оптичному носії.

Документи, що стосуються фізичної особи – іноземця або видані органом іноземної держави, які подаються до Комісії, повинні бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені фізичною особою – іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

2.Заявник для вирішення питання про погодження кандидатури керівника протягом 5 робочих днів після прийняття рішення щодо його обрання відповідним органом фондової біржі повинен надати (надіслати) заяву на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі (далі – заява) разом з документом, що підтверджує право уповноваженої особи щодо підпису заяви та документів, перелік яких установлений пунктом 3 розділуІІ Порядку.

3.До заяву на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі (додаток 1) додаються такі документи:

3.1. Копія рішення відповідного органу управління фондової біржі щодо звільнення з посади керівника та копія рішення відповідного органу управління фондової біржі щодо обрання кандидатури на посаду керівника, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою заявника (за наявності).

3.2. Анкета кандидата на посаду керівника фондової біржі (додаток 2) за підписом особи кандидата на посаду керівника фондової біржі, засвідченим особою, яка займається кадровими питаннями на такій фондовій біржі, або нотаріально.

Завантажити файл

3.3. Копії документів про освіту, видані вищим навчальним закладом України та/або іноземним навчальним закладом, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою заявника (за наявності) або нотаріально (для фізичної особи – іноземця).

До документів, виданих іноземним навчальним закладом, додається нотаріально засвідчений переклад українською мовою таких документів.

3.4. Копія трудової книжки або інший документ (для фізичної особи – іноземця), що підтверджує трудовий стаж кандидата на посаду за останні три роки, засвідчені на останньому місці роботи або нотаріально (для фізичної особи – іноземця).

3.5. Копії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою заявника (за наявності) або нотаріально.

3.6. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, а в разі, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – копії таких сторінок паспорта, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою заявника (за наявності) або нотаріально.

3.7. Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі, надана органом, що здійснює нагляд за фондовим ринком відповідної іноземної держави, та/або інформація від учасників фондового ринку іноземної держави, де раніше працював кандидат на посаду (для фізичної особи – іноземця або громадянина України, який працював в іноземній державі за вказаним напрямом), засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності), що надала таку інформацію (у разі наявності).

3.8. Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі, надана професійними учасниками фондового ринку та/або їх засновниками, де раніше працював кандидат на посаду, та/або інформація учасників заявника, засвідчена підписами учасників або підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності), які надали таку інформацію (у разі наявності).

3.9. Копія дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, засвідчена нотаріально (для фізичної особи – іноземця).

3.10. Для фізичної особи – іноземця – довідка відповідного державного органу іноземної держави, на території якої проживає кандидат на посаду, про відсутність судимості, не знятої або не погашеної в установленому порядку.

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку