Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга з погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку)

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1117, 1119, 1122
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2565
e-mail:
anna.liuh@nssmc.gov.ua
Веб-сайт:
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

Комісія приймає відповідне рішення не пізніше ніж протягом місяця з дня подання заяви та відповідних документів до Комісії

Порядок подання документів:

Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та примірник переліку (опису) документів, що подаються на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 2). У переліку (опису) документів, що подається на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, заявник зазначає, який документ, що надається до заяви, належить до конфіденційної інформації.

Результат надання послуги:

Рішення НКЦПФР про надання письмового погодження набуття або збільшення особою істотної участі в професійному учаснику фондового ринку

Способ отримання результату:

Комісія надсилає відповідне рішення та письмове повідомлення у строк не пізніше ніж протягом місяця з дня подання заяви та відповідних документів, перелік яких установлений цим Порядком.

Підстави для відмови:

Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову в погодженні набуття істотної участі або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку є:
1) заявником подано неповний пакет документів, визначених цим Порядком, або недостовірну інформацію чи подані документи не відповідають вимогам Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” або цього Порядку;
2) заявник має непогашену або незняту судимість;
3) ділова репутація або фінансовий стан заявника не відповідає вимогам, установленим Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” або цим Порядком;
4) у заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного капіталу;
5) заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” або цього Порядку;
6) органами Антимонопольного комітету України заборонено концентрацію як таку, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині;
7) набуття чи збільшення істотної участі заявника у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої фінансової установи, розвитку конкурентного середовища.

Перелік документів та вимоги до них:

Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10,25,50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасник чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затверджений рішенням Комісії від 13.03.2012 № 394, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.04.2012 за № 635/20948 (із змінами та доповненнями) (далі-Порядок)

Завантажити файл

та примірник переліку (опису) документів, що подаються на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 2). У переліку (опису) документів, що подається на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, заявник зазначає, який документ, що надається до заяви, належить до конфіденційної інформації.

Завантажити файл

Заява та документи, що надаються юридичними або фізичними особами відповідно до Порядку, мають бути викладені державною мовою, підписані уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи), завірені печаткою (за наявності) (для юридичної особи), не містити виправлень та неточностей. У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи) та засвідчений печаткою (за наявності) (для юридичної особи).

У разі якщо істотна участь набувається спільно, то заява та документи, в яких зазначено інформацію, що стосується всіх таких осіб, крім документів стосовно ділової репутації, підписуються всіма особами, що мають намір набути істотної участі, або така заява та документи надаються окремо щодо кожної особи, в яких така особа визначає всіх осіб, з якими набуває істотну участь спільно.

У разі подання документів до Комісії уповноваженою особою разом із заявою подаються документи, що підтверджують її повноваження (або їх нотаріально засвідчені копії). У довіреності на представництво інтересів заявника у Комісії мають бути визначені всі повноваження, що надаються такому представнику при наданні та підписанні документів. Довіреність, видана фізичною особою, має бути засвідчена нотаріально.

Документи, що подаються заявником згідно з додатками до Порядку, повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання.

Заявник має право крім документів, передбачених цим Порядком, надавати інші документи, що містять інформацію про фінансовий (майновий) стан заявника, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.

На дату подання заяви та документів строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цього Порядку, довідок від інших державних органів, не може бути більшим ніж два місяці з дати їх підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації юридичних осіб – нерезидентів не може бути більшим ніж шість місяців з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.

Документи, що стосуються юридичної особи – нерезидента або фізичної особи – нерезидента або видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються фізичної особи – резидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Комісії за підписом фізичної особи, який засвідчується нотаріально за місцем видачі.

Документи, що стосуються юридичної особи – резидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Комісії за підписом уповноваженої особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені юридичною особою або фізичною особою – нерезидентами, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

Юридична особа – резидент, яка зареєстрована відповідно до законодавства України, для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

Завантажити файл

2) документи, що надають змогу ідентифікувати юридичну особу:

копію установчого документа зі змінами, у тому числі шляхом викладення у новій редакції (за наявності таких змін), засвідчену нотаріально або органом, який видав документ (у разі збільшення істотної участі надається тільки у випадку внесення змін до нього);

3) копію рішення уповноваженого органу юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку за підписом уповноважених осіб, засвідчену заявником;

4) копії документів, що підтверджують виникнення наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені заявником;

5) документи щодо ділової репутації юридичної особи, ділової репутації керівника (членів) її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її наявності):

анкету (додаток 3), заповнену юридичною особою, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

Завантажити файл

анкету керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради юридичної особи – заявника, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (додаток 4), заповнену керівником (членами) виконавчого органу та головою (членами) наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи;

Завантажити файл

довідку органів Національної поліції про відсутність (наявність) судимості або наявність непогашеної чи незнятої судимості;

6) відомості про структуру власності юридичної особи відповідно до вимог розділу III цього Порядку;

7) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку та підтверджують джерела походження таких коштів:

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), що складений за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичної особи за квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку, та за останній звітний рік незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, який повинен відповідати рішенню Комісії від 12 лютого 2013 року N 160 Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918 (із змінами). До зазначеного висновку додається копія сертифіката аудитора, який підписав висновок і копії балансу та звіту про фінансові результати заявника;

довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюватиметься оплата для набуття або збільшення прямої істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на цих рахунках (із зазначенням їх кількості), крім випадків, якщо оплата при набутті істотної участі коштами не здійснюється (реорганізація, дарування, укладення договору міни, набуття істотної участі незалежно від формального володіння тощо);

Зазначені документи подаються заявником у разі прямого набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку;

8) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції;

9) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі шляхом реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних (складених) капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, міни, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника, засвідчені заявником.

Зазначені документи надаються заявником у разі виникнення обставин, визначених пунктом 2 глави IV Порядку.

Юридична особа – нерезидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

Завантажити файл

2) копії документів, що підтверджують виникнення наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені заявником;

3) документи щодо ділової репутації юридичної особи, ділової репутації керівника (членів) її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її наявності):

анкету (додаток 3), заповнену юридичною особою, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

Завантажити файл

анкету керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради юридичної особи – заявника, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку   (додаток 4), заповнену керівником (членами) виконавчого органу та головою (членами) наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи;

довідку органів Національної поліції про відсутність (наявність) судимості або наявність непогашеної чи незнятої судимості;

4) відомості про структуру власності юридичної особи відповідно до вимог розділу IІІ цього Порядку;

5) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку та підтверджують джерела походження таких коштів:

довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюватиметься оплата для набуття або збільшення прямої істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на цих рахунках (із зазначенням їх кількості), крім випадків, якщо оплата при набутті істотної участі коштами не здійснюється (реорганізація, дарування, укладення договору міни, набуття істотної участі незалежно від формального володіння тощо);

6) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції;

7) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі шляхом реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних (складених) капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, міни, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника, засвідчені заявником.

Зазначені документи надаються заявником у разі виникнення обставин, визначених пунктом 2 глави IV Порядку.

8) копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи – нерезидента про участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні;

9) витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента, у країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

10) письмовий дозвіл на участь юридичної особи – нерезидента у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс юридичної особи – нерезидента, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про те, що надання такого дозволу в законодавстві країни його походження не передбачено;

11) копію аудиторського висновку (звіту) аудитора іноземної держави про фінансовий стан юридичної особи – нерезидента на кінець останнього звітного періоду (року), установленого законодавством країни походження юридичної особи – нерезидента, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, з питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, джерела їх походження;

оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження юридичної особи – нерезидента;

інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов’язань та вести прибуткову діяльність тощо).

Фізична особа – резидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

Завантажити файл

2) документи, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи;

3) документи щодо ділової репутації фізичної особи:

анкету (додаток 5) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально;

Завантажити файл

довідку органів Національної поліції про відсутність (наявність) судимості або наявність непогашеної чи не знятої судимості;

4) документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи, наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів та джерела їх походження, для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

копію декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів);

довідку банку, у якому відкрито рахунок фізичної особи (у разі його наявності), з якого буде здійснюватись оплата для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на рахунку на дату підписання анкети згідно з додатком 5 до цього Порядку.

У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують майновий стан, наявність власних коштів, засвідчені підписом фізичної особи.

Подаються заявником у разі прямого набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку за останній звітний рік, а у разі необхідності для підтвердження майнового стану наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки;

інформація про джерела походження власних коштів, засвідчена підписом фізичної особи;

5) копії документів, що підтверджують виникнення наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені підписом фізичної особи;

6) довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа – заявник є керівником та/або контролером, та асоційованих осіб цієї фізичної особи (додаток 6).

Завантажити файл

Подається заявником у разі набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку;

7) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції;

8) копії документів, що підтверджують проведення незалежної оцінки майна такого заявника, засвідчені заявником.

Зазначені документи надаються заявником у разі укладання договору міни, а також відсутності на дату надання документів відповідно до цього Порядку достатньої кількості коштів, що розміщені на банківських рахунках, для набуття або збільшення істотної участі у заявленому розмірі та наявності майна, розмір якого за незалежною оцінкою підтверджує наявність достатньої кількості власних коштів.

Фізична особа – нерезидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

Завантажити файл

2) документи, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи;

3) документи щодо ділової репутації фізичної особи:

анкету (додаток 5) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально;

Завантажити файл

довідку органів Національної поліції про відсутність (наявність) судимості або наявність непогашеної чи не знятої судимості;

4) документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи, наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів та джерела їх походження, для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

довідку банку, у якому відкрито рахунок фізичної особи (у разі його наявності), з якого буде здійснюватись оплата для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на рахунку на дату підписання анкети згідно з додатком 5 до цього Порядку.

5) копії документів, що підтверджують виникнення наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені підписом фізичної особи;

6) довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа – заявник є керівником та/або контролером, та асоційованих осіб цієї фізичної особи (додаток 6).

Завантажити файл

Подається заявником у разі набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку;

7) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції;

8) копії документів, що підтверджують проведення незалежної оцінки майна такого заявника, засвідчені заявником.

9) інформацію податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про майновий стан і доходи), та копії таких декларацій з відміткою цього органу про їх отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів) та/або письмове запевнення про неможливість подання інформації уповноваженого органу іноземної держави про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи – нерезидента не передбачено її отримання;

10) письмовий дозвіл на участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

Міжнародна фінансова організація, публічна компанія, відповідний державний орган або орган місцевого самоврядування, що уповноважений діяти від імені держави або територіальної громади, що мають намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, подають документи, передбачені підпунктами 1, 3, 4, 6 пункту 2 розділу II цього Порядку. При цьому копія рішення, передбачена підпунктом 3, має бути нотаріально засвідчена.

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку