Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку

Загальна інформація про документ

№:
1925
Дата затвердження:
27.12.2012
Тема:
Об’єднання професійних учасників
Категорія:
Положення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Останні зміни:
05.04.2016
Дата вступу в силу:
12.02.2013
Засідання:
27.12.2012
Номер мін'юсту:
182/22714
Дата реєстрації:
25.01.2013
Додатки:

Змiст документу

ПОЛОЖЕННЯ
про об’єднання професійних учасників фондового ринку

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до статей 7, 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та до статей 2, 47-49 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», визначає основні засади та вимоги до функціонування об’єднань професійних учасників фондового ринку та саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

внутрішні документи об’єднання професійних учасників фондового ринку – правила і стандарти професійної діяльності на фондовому ринку об’єднання професійних учасників фондового ринку, внутрішні правила, інші внутрішні документи, які визначають порядок функціонування об’єднання професійних учасників фондового ринку, порядок виконання повноважень об’єднання професійних учасників фондового ринку відповідно до статуту та законодавства з питань фондового ринку;

внутрішні документи саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку – Статут саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, внутрішні правила, інші внутрішні документи, які визначають порядок функціонування саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, порядок виконання повноважень саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку відповідно до статуту та законодавства з питань фондового ринку;

заявник – юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи до НКЦПФР для реєстрації (анулювання реєстрації) як об’єднання професійних учасників фондового ринку або для набуття (чи позбавлення) статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку;

об’єднання професійних учасників фондового ринку (далі – ОПУ) – неприбуткове об’єднання професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів;

саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку (далі – СРО) – неприбуткове об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР);

свідоцтво про реєстрацію ОПУ – документ встановленого зразка, який підтверджує факт реєстрації об’єднання професійних учасників фондового ринку;

свідоцтво про реєстрацію СРО – документ встановленого зразка, який підтверджує факт реєстрації ОПУ як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку;

член об’єднання – професійний учасник фондового ринку, що провадить професійну діяльність на фондовому ринку та входить до переліку членів ОПУ та/або СРО за тими відповідними видами професійної діяльності, які здійснює такий професійний учасник фондового ринку.

{Пункт 2 розділу 1 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

3. Відсоток професійних учасників фондового ринку розраховується шляхом ділення кількості членів заявника – юридичних осіб, які провадять відповідний вид професійної діяльності, визначений частиною другою статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», на загальну кількість юридичних осіб, які провадять такий вид професійної діяльності в Україні.

Відсоток професійних учасників фондового ринку в заявника (ОПУ та СРО) повинен відповідати вимогам Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» протягом усієї діяльності, у тому числі на дату подачі заяви та на дату прийняття відповідного рішення НКЦПФР.

4. ОПУ та СРО утворюються в організаційно-правових формах, передбачених законодавством для об’єднань підприємств, діють відповідно до вимог законодавства, Статуту та Правил ОПУ і СРО відповідно.

5. ОПУ або СРО створюються за видами професійної діяльності, визначеними частиною другою статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», крім професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

6. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Положення та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної (відповідних) печатки (печаток).

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 13.01.2015}

ІІ. Об’єднання професійних учасників фондового ринку

1. Умови реєстрації та анулювання реєстрації ОПУ

1. Об’єднання професійних учасників фондового ринку може об’єднувати професійних учасників, які здійснюють різні види професійної діяльності на фондовому ринку, і має бути зареєстрованим у порядку, встановленому цим Положенням, та створюється з метою захисту інтересів своїх членів.

Об’єднання може подати документи для реєстрації ОПУ за одним чи декількома видами професійної діяльності, що здійснюють члени такого об’єднання.

2. Реєстрація ОПУ та анулювання реєстрації ОПУ здійснюються за окремим рішенням НКЦПФР.

ОПУ вважається зареєстрованим з дати прийняття відповідного рішення НКЦПФР.

3. Для реєстрації ОПУ має відповідати таким вимогам:

1) повинно об’єднувати не менше 35 відсотків професійних учасників фондового ринку за кожним з видів професійної діяльності, які воно об’єднує;

2) мати статус неприбуткової організації;

3) мати затверджені та обов’язкові для виконання членами ОПУ правила і стандарти професійної діяльності на фондовому ринку;

4) мати у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не менше 600 тисяч гривень;

5) керівник, заступник(и) керівника ОПУ:

повинні мати сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, встановленого НКЦПФР зразка за тими видами професійної діяльності на фондовому ринку, за яким об’єднання має намір зареєструватися як ОПУ;

повинні мати бездоганну ділову репутацію;

не можуть перебувати у трудових відносинах із членами ОПУ та прямо або опосередковано бути пов’язаними відносинами контролю з членами ОПУ;

{Підпункт 5 пункту 3 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

6) керівник повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років. Документами, що підтверджують стаж роботи, є трудова книжка, у разі відсутності відповідних записів у трудовій книжці – копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність стажу роботи на фондовому ринку;

7) наявність приміщення, розмір якого повинен відповідати санітарним нормам щодо площі приміщення на одного працівника;

8) наявність окремого телефонного, факсового, електронного зв’язку, у тому числі електронної пошти;

9) наявність власного веб-сайту, на якому має бути розміщена інформація, зазначена у підпункті 5 пункту 4 глави 2 цього розділу.

4. Для реєстрації ОПУ та отримання свідоцтва про реєстрацію ОПУ до НКЦПФР надаються такі документи:

1) заява про видачу свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 1);

2) копія Статуту ОПУ, засвідчена підписом керівника та печаткою об’єднання;

3) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру та складу активів ОПУ;

4) фінансова звітність, підтверджена аудитором, за попередній рік та за останній квартал, що передує поданню документів ОПУ (крім новостворених об’єднань);

5) копії документів, що підтверджують право власності ОПУ на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи об’єднання;

6) копії правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку та положень ОПУ, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи ОПУ;

7) копія рішення загальних зборів членів заявника щодо реєстрації його як ОПУ;

{Підпункт 7 пункту 4 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

8) копія рішення органу державної податкової служби про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

9) перелік професійних учасників фондового ринку – членів ОПУ, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким зареєстровано ОПУ;

{Підпункт 9 пункту 4 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

10) довідка про сертифікованих осіб об’єднання професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (додаток 2);

11) витяг з трудової книжки або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у керівника заявника стажу роботи на фондовому ринку, засвідчені в установленому законодавством порядку;

12) довідка про бездоганну ділову репутацію керівника, заступника(ів) керівника заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи посадові злочини, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, фактів перебування у трудових відносинах із членами заявника та пов’язаності відносинами контролю з членами заявника;

{Підпункт 12 пункту 4 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

13) відомості про накладені на об’єднання санкції за правопорушення органами державної влади (у тому числі перелік постанов, розпоряджень, рішень НКЦПФР) протягом трьох останніх років до дати подання заяви або з дати створення із зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладення, виду та розміру санкції, стану виконання санкції на дату подання заяви;

14) довідка щодо відповідності приміщення санітарним нормам у розрахунку на одного працівника, складена заявником у довільній формі;

15) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників, які мають ліцензії з відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, в об’єднанні за тим самим видом професійної діяльності.

{Підпункт 15 пункту 4 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

{Абзац пункту 4 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

5. Усі документи, що складаються заявником (крім документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою об’єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника та печаткою об’єднання.

Зазначені вимоги не стосуються документів, які видаються або погоджуються органами державної влади, договорів на користування приміщенням та фінансової звітності.

Рішення загальних зборів членів об’єднання професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності щодо реєстрації його як ОПУ не може за датою складання бути раніше засідання останніх загальних зборів об’єднання.

ункт 5 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

6. За наслідками розгляду поданих документів НКЦПФР приймає одне з таких рішень:

про реєстрацію ОПУ та видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ. Строк дії свідоцтва є необмеженим;

про відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ.

7. НКЦПФР приймає рішення про реєстрацію ОПУ та видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ або відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ протягом 30 днів від дня одержання заяви та визначених цим Положенням документів.

{Абзац перший пункту 7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

Протягом зазначеного строку НКЦПФР може витребувати від заявника додаткові документи, необхідні відомості для підтвердження заявленої інформації, а також здійснити перевірку заявника щодо його відповідності вимогам, встановленим пунктом 3 глави 1 цього розділу.

{Абзац другий пункту 7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

8. Рішення НКЦПФР про реєстрацію ОПУ та видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ або відмову в реєстрації ОПУ і видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ публікується в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

9. Після прийняття рішення про реєстрацію ОПУ заявнику видається свідоцтво про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 3). Cвідоцтво про реєстрацію ОПУ отримує керівник виконавчого органу ОПУ або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред’явленням документа, що посвідчує особу.

10. Підставою для відмови в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ є:

відсутність документів, визначених пунктом 4 цієї глави, необхідних для реєстрації ОПУ;

невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР;

невиконання вимог пункту 3 цієї глави.

11. У рішенні про відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ мають бути вказані підстави відмови.

Повідомлення про відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ з обґрунтуванням причин такої відмови має бути направлене заявнику в письмовій формі протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

12. Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення НКЦПФР про відмову в реєстрації ОПУ, таке об’єднання має право повторно подати документи, визначені пунктом 4 цієї глави, для його реєстрації як ОПУ.

13. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження ОПУ протягом п’яти робочих днів з дати державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, подає до НКЦПФР такі документи:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 4);

оригінал свідоцтва про реєстрацію ОПУ.

За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку.

Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє свідоцтво. Нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ отримує керівник виконавчого органу ОПУ або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред’явленням документа, що посвідчує особу.

{Пункт 13 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 373  від 05.04.2016}

14. Анулювання реєстрації ОПУ та скасування свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку здійснюються за рішенням НКЦПФР у таких випадках:

{Абзац перший пункту 14 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

на підставі заяви ОПУ про анулювання реєстрації ОПУ та скасування свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку;

{Абзац другий пункту 14 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

встановлення НКЦПФР факту невідповідності ОПУ вимогам, встановленим пунктом 3 цієї глави.

15. У разі анулювання реєстрації ОПУ у випадках, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 14, заявник може подати заяву на видачу свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 1) не раніше ніж через один рік від дати анулювання.

2. Основні повноваження, права та обов’язки ОПУ

1. Основними повноваженнями ОПУ є:

впровадження норм професійної етики в практичній діяльності учасників об’єднання;

розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів, пов’язаних з професійною діяльністю учасників об’єднання;

моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об’єднання його учасниками.

ОПУ здійснюють повноваження відповідно до мети створення, предмету діяльності, визначених Статутом такого ОПУ.

2. ОПУ можуть виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об’єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства.

3. У процесі здійснення своєї діяльності ОПУ має право:

ініціювати вдосконалення законодавства України;

ініціювати та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов’язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляти до органів державної влади висновки за результатами проведених ними незалежних експертиз проектів актів;

направляти запити й одержувати в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичну, нормативно-технічну та іншу інформацію, необхідну для виконання ОПУ покладених на них завдань;

здійснювати контроль за членами ОПУ на відповідність їх діяльності правилам ОПУ, стандартам професійної діяльності, кодексу етики;

встановлювати правила розгляду та розв’язання спорів, пов’язаних з професійною діяльністю учасників об’єднання;

від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь-які акти та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права й інтереси ОПУ, кожного з його учасників окремо або групи учасників;

створювати третейські суди відповідно до законодавства України.

4. ОПУ, його органи управління зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту ОПУ, правил і стандартів ОПУ;

2) створювати рівні умови для вступу до ОПУ та виходу з нього будь-якого професійного учасника фондового ринку;

3) повідомляти членів ОПУ про проведення загальних зборів членів ОПУ у порядку, встановленому внутрішніми документами ОПУ;

4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів ОПУ не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх проведення;

5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в установленому нею порядку, про:

перелік членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким зареєстровано ОПУ;

{Абзац другий підпункту 5 пункту 4 глави 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

прийняття нових членів до ОПУ та припинення членства в ОПУ із зазначенням підстав припинення членства в ОПУ;

умови участі в ОПУ;

структуру органів управління та їх компетенцію;

річні результати діяльності ОПУ;

подані ОПУ позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь ОПУ в інтересах своїх членів;

іншу інформацію, передбачену законодавством та правилами ОПУ;

6) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, “круглих столів” з питань фондового ринку;

7) вести облік членів ОПУ у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:

найменування та код за ЄДРПОУ члена ОПУ;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена ОПУ;

номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;

дата набуття статусу члена ОПУ;

перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;

посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;

8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об’єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ.

5. ОПУ, його органи управління не мають права:

при здійсненні своєї діяльності обмежувати конкуренцію між членами ОПУ;

здійснювати діяльність і дії, що призводять до виникнення або створюють загрозу виникнення конфлікту інтересів ОПУ з інтересами об’єднаних у його складі членів.

6. Виконання повноважень ОПУ, визначених цією главою, мають право здійснювати виключно юридичні особи, які зареєстровані як ОПУ в установленому цим Положенням порядку.

3. Членство в Об’єднанні

1. ОПУ за відповідним видом (видами) професійної діяльності приймає до складу своїх членів юридичних осіб, які мають відповідну ліцензію на провадження такого самого виду професійної діяльності на ринку цінних паперів, видану в порядку, встановленому НКЦПФР, відповідають вимогам правил ОПУ та засвідчили свою згоду виконувати правила ОПУ.

Професійні учасники фондового ринку з відповідного виду (видів) професійної діяльності можуть бути членами одночасно декількох об’єднань професійних учасників ринку цінних паперів, зареєстрованих за таким самим видом професійної діяльності.

{Пункт 1 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

2. Кожен член ОПУ має однаковий обсяг прав.

Член ОПУ має право:

вносити пропозиції щодо внесення змін до прийнятих документів або скасування документів ОПУ;

висувати кандидатів на керівні посади та обиратися до органів управління ОПУ;

брати участь в управлінні ОПУ в порядку, передбаченому внутрішніми документами ОПУ.

4. Вимоги до внутрішніх документів ОПУ

1. Внутрішні документи ОПУ повинні бути спрямовані на створення конкурентного фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на фондовому ринку членами ОПУ, підтримання належного балансу між інтересами членів ОПУ та громадськості.

2. Внутрішні документи ОПУ повинні забезпечувати представництво інтересів кожного з його членів у висуванні кандидатів на керівні посади й виборах до органів управління та участі в управлінні ОПУ.

3. Внутрішні документи ОПУ є обов’язковими для виконання всіма членами ОПУ.

4. Внутрішні документи ОПУ повинні містити положення, що зобов’язують його учасників діяти відповідно до законодавства.

5. Внутрішні документи ОПУ повинні містити:

1) порядок набуття статусу члена ОПУ та припинення статусу члена ОПУ;

2) вимоги до кандидата в члени ОПУ;

3) права і обов’язки члена ОПУ;

4) порядок ведення обліку членів ОПУ;

5) порядок надання інформації членами ОПУ;

6) кодекс професійної етики членів ОПУ;

7) порядок розгляду спорів, пов’язаних з професійною діяльністю членів ОПУ;

8) порядок контролю ОПУ за дотриманням членами ОПУ статуту та внутрішніх документів ОПУ.

6. Внутрішні документи ОПУ не повинні містити положень, що можуть призвести до:

дискримінації прав членів ОПУ або їх клієнтів;

обмежень, що перешкоджають розвитку добросовісної конкуренції або не допускають конкуренції між його членами.

5. Порядок погодження НКЦПФР правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку об’єднання професійних учасників фондового ринку (змін до них)

1. ОПУ зобов’язане подавати до НКЦПФР на погодження правила і стандарти професійної діяльності на фондовому ринку (далі – Правила) та/або зміни до них, затверджені загальними зборами учасників ОПУ, у строк, який не перевищує 5 робочих днів з дати їх затвердження.

Погодження НКЦПФР Правил ОПУ (змін до них) здійснюється за окремим рішенням НКЦПФР на підставі розгляду заяви та пакета документів відповідного ОПУ.

Усі Правила ОПУ (зміни до них) подаються до НКЦПФР у двох примірниках (оригінали) і повинні бути затверджені відповідним органом ОПУ, до компетенції якого належить їх затвердження.

Кожен документ, наданий ОПУ, має бути засвідчений підписом керівника та печаткою ОПУ, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника ОПУ та печаткою ОПУ.

2. Для погодження Правил ОПУ (змін до них) до НКЦПФР подаються такі документи:

заява про погодження правил об’єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 5) або заява про погодження змін до правил об’єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 6);

обґрунтування причин прийняття Правил ОПУ (внесення змін до них);

Правила ОПУ (зміни до них);

порівняльна таблиця старої та нової редакцій Правил ОПУ з урахуванням змін (у разі надання на погодження змін до Правил).

3. За наслідками розгляду заяви та поданих документів НКЦПФР приймається рішення:

про погодження Правил ОПУ (змін до них);

про відмову в погодженні Правил ОПУ (змін до них).

4. Рішення приймається у строк, не більший за 30 днів з дати одержання НКЦПФР документів.

У разі прийняття НКЦПФР рішення про погодження Правил ОПУ (змін до них) таке ОПУ має право здійснювати діяльність з урахуванням погоджених Правил ОПУ (змін до них) з дати прийняття відповідного рішення НКЦПФР. У цьому разі на обох примірниках відповідних Правил (змін до них), один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка НКЦПФР про погодження із зазначенням дати та номера відповідного рішення НКЦПФР. Обидва примірники засвідчуються підписом Голови НКЦПФР або уповноваженої посадової особи та печаткою НКЦПФР.

{Пункт 4 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

5. Правила ОПУ (зміни до них) застосовуються після погодження їх у НКЦПФР.

6. Підставою для відмови в погодженні Правил ОПУ (змін до них) може бути невідповідність поданих документів вимогам цього Положення або невідповідність змісту Правил ОПУ вимогам законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

У разі подання неповного пакета документів, перелік яких передбачено в пункті 2 цієї глави, документи не розглядаються і повертаються заявнику разом із супровідним листом НКЦПФР.

7. У разі наявності у НКЦПФР зауважень до змісту поданих документів вона має право протягом 30 днів з дати прийняття заяви та документів на погодження змін до Правил ОПУ повернути заявнику документи, подані до НКЦПФР, з повідомленням про необхідність урахування таких зауважень. Після доопрацювання документи подаються до НКЦПФР у порядку, установленому пунктом 2 цієї глави.

{Пункт 7 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

8. У рішенні про відмову в погодженні Правил ОПУ (змін до них) мають бути вказані підстави відмови.

9. Про прийняте рішення НКЦПФР щодо погодження або відмови в погодженні Правил ОПУ (змін до них) НКЦПФР направляє до ОПУ повідомлення в письмовій формі та копію відповідного рішення НКЦПФР протягом 10 робочих днів від дати його прийняття.

ІІІ. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку

1. Набуття та позбавлення статусу СРО

1. СРО створюється відповідно до законодавства України з метою захисту інтересів своїх членів та набуває статусу СРО за певним видом професійної діяльності з дати прийняття НКЦПФР рішення про надання ОПУ статусу СРО.

2. Одне ОПУ ринку цінних паперів може набути статус СРО за одним або за декількома видами професійної діяльності на фондовому ринку.

3. Документи на набуття статусу СРО з відповідного виду професійної діяльності подає ОПУ з того самого виду професійної діяльності, яке зареєстроване в порядку, встановленому цим Положенням.

{Пункт 3 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

{Пункт 4 глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

4. Для набуття статусу СРО об’єднання професійних учасників фондового ринку мають відповідати таким вимогам:

1) об’єднувати більше 75 відсотків професійних учасників фондового ринку з відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, за яким об’єднання має намір отримати статус СРО;

{Підпункт 1 пункту 4 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

2) статут заявника відповідає вимогам, визначеним главою 4 цього розділу;

{Підпункт 2 пункту 4 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

3) наявність затверджених уповноваженим органом заявника та погоджених НКЦПФР Правил (стандартів) професійної діяльності на фондовому ринку (за відповідним видом);

{Підпункт 3 пункту 4 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

4) наявність затверджених та погоджених НКЦПФР внутрішніх документів заявника (внутрішні правила заявника, інші внутрішні документи заявника) для реалізації визначених статутом об’єднання функцій;

{Підпункт 4 пункту 4 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

5) керівник та заступник(и) керівника виконавчого органу заявника, керівники структурних підрозділів, керівник юридичної служби заявника:

повинні мати сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, встановленого НКЦПФР зразка за тими видами професійної діяльності на фондовому ринку, які здійснюються членами такого об’єднання;

повинні мати бездоганну ділову репутацію;

не можуть перебувати у трудових відносинах із членами заявника та прямо або опосередковано бути пов’язаними відносинами контролю з членами заявника;

повинні мати стаж роботи в професійних учасниках фондового ринку або в СРО не менше п’яти років. Документами, що підтверджують стаж роботи, є трудова книжка, у разі відсутності відповідних записів у трудовій книжці – копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність стажу роботи в професійних учасниках фондового ринку або в СРО;

{Підпункт 5 пункту 4 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

6) керівник та заступники керівника виконавчого органу заявника повинні мати вищу економічну або юридичну освіту, керівник юридичної служби заявника повинен мати вищу юридичну освіту;

{Підпункт 6 пункту 4 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

7) мати у власності для забезпечення статутної діяльності грошові кошти у розмірі не менше 1 мільйона гривень;

{Підпункт 7 пункту 4 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

8) наявність відокремленого приміщення від приміщень інших юридичних осіб у власності або користуванні, розмір якого повинен відповідати санітарним нормам щодо площі приміщення на одного працівника;

9) наявність охоронної сигналізації (або приміщення, що цілодобово знаходиться під охороною);

10) наявність металевих шаф для зберігання особових справ членів СРО, які мають позначку «Для службового користування»;

11) наявність комп’ютерної техніки (не менше одного комп’ютера на кожного сертифікованого працівника) та ліцензованого програмного забезпечення;

12) наявність окремого телефонного, факсового, електронного зв’язку, у тому числі електронної пошти;

13) наявність власного веб-сайту, на якому має бути інформація, зазначена у підпункті 5 пункту 4 глави 2 цього розділу.

5. Для набуття статусу СРО та отримання свідоцтва про реєстрацію СРО (далі – Свідоцтво СРО) до НКЦПФР надаються такі документи:

1) заява ОПУ про видачу свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (додаток 7);

2) копія Статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;

3) затверджені загальними зборами напрями здійснення саморегулювання на найближчі 2 роки;

4) копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи заявника;

5) оригінали або копії затверджених внутрішніх документів заявника (внутрішні правила заявника, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи заявника) для реалізації визначених статутом заявника функцій, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи заявника;

6) копія рішення загальних зборів членів ОПУ за відповідним видом професійної діяльності щодо реєстрації його як СРО;

7) фінансова звітність, підтверджена аудитором, за попередній рік та за останній квартал, що передує даті подання документів (крім новостворених об’єднань);

8) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру та складу активів заявника, які відповідають вимогам підпункту 7 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ цього Положення;

9) копія рішення контролюючого органу про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

10) перелік професійних учасників фондового ринку – членів об’єднання, які провадять вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ подало документи на отримання статусу СРО;

11) довідка про сертифікованих осіб заявника за відповідним видом професійної діяльності (додаток 8);

12) витяг з трудової книжки або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у керівника та заступників керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника стажу роботи в професійних учасниках фондового ринку або в СРО, засвідчені в установленому законодавством порядку;

13) довідка про бездоганну ділову репутацію керівника, заступника(ів) керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи посадові злочини, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, фактів перебування у трудових відносинах із членами заявника та пов’язаності відносинами контролю з членами заявника;

14) відомості про накладені на заявника санкції за правопорушення органами державної влади (у тому числі перелік постанов, розпоряджень, рішень НКЦПФР) протягом трьох останніх років до дати подання заяви або з дати створення із зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладення, виду та розміру санкції, стану виконання санкції на дату подання заяви;

15) довідка щодо наявності на балансі заявника комп’ютерної техніки та металевих шаф, складена в довільній формі;

16) довідка щодо відповідності площі приміщення санітарним нормам у розрахунку на одного працівника, складена заявником у довільній формі;

17) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію з відповідного виду професійної діяльності, в об’єднанні за тим видом професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ має намір отримати статус СРО, та засвідчили свою згоду на вступ до об’єднання;

18) оригінал платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію об’єднання з відміткою банку про його прийняття (копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою заявника).

{Пункт 5 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

6. Усі документи, що складаються заявником (крім напрямів здійснення саморегулювання та документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою об’єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника та печаткою об’єднання.

Зазначені вимоги не стосуються договорів на користування приміщенням і фінансової звітності та документів, які видаються або погоджуються органами державної влади.

Рішення загальних зборів членів об’єднання професійних учасників фондового ринку щодо реєстрації його як СРО за відповідним видом професійної діяльності не може за датою складання бути раніше засідання останніх загальних зборів об’єднання.

{Пункт 6 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

7. За наслідками розгляду поданих документів НКЦПФР може прийняти одне з таких рішень:

про надання ОПУ статусу СРО та видачу Свідоцтва СРО. Строк дії Свідоцтва становить 5 років;

{Абзац другий пункту 7 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

про відмову в наданні ОПУ статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО.

{Абзац третій пункту 7 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

8. Підставою для відмови в наданні статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО можуть бути:

відсутність документів, визначених пунктом 5 цієї глави, необхідних для реєстрації СРО;

{Абзац другий пункту 8 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР;

невиконання вимог пункту 4 цієї глави.

{Абзац четвертий пункту 8 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

9. У рішенні про відмову в наданні ОПУ статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО мають бути вказані підстави відмови. Повідомлення про відмову в наданні ОПУ статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО з обґрунтуванням причин такої відмови має бути направлене заявнику в письмовій формі протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

{Пункт 9 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

10. Після усунення порушення/порушень, що було(и) підставою для прийняття рішення НКЦПФР про відмову в наданні ОПУ статусу СРО, таке ОПУ має право повторно подати документи, визначені пунктом 5 цієї глави, для набуття статусу СРО.

{Пункт 10 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

11. НКЦПФР приймає рішення про надання статусу СРО та видачу Свідоцтва СРО або відмову в наданні статусу СРО протягом 30 днів від дати одержання заяви та необхідних документів до НКЦПФР.

{Абзац перший пункту 11 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

Протягом зазначеного строку НКЦПФР може витребувати від заявника додаткові документи, необхідну інформацію для підтвердження заявленої інформації, а також здійснити перевірку заявника щодо його відповідності вимогам, встановленим пунктом 5 глави 1 розділу ІІ.

{Абзац другий пункту 11 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

12. Рішення НКЦПФР про надання ОПУ статусу СРО та видачу Свідоцтва СРО та про відмову в наданні ОПУ статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО публікується в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

{Пункт 12 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

13. Після прийняття рішення про надання ОПУ статусу СРО заявнику видається Свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 9). Свідоцтво СРО отримує керівник виконавчого органу СРО або представник заявника за довіреністю, виданою заявником, з пред’явленням документа, що посвідчує особу.

{Пункт 13 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

14. Після надання ОПУ статусу СРО за певним видом професійної діяльності на фондовому ринку професійні учасники фондового ринку, які є членами інших ОПУ, що зареєстровані НКЦПФР за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої СРО та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу СРО.

У разі якщо на фондовому ринку зареєстровано більше ніж одна СРО за одним і тим самим видом професійної діяльності, професійні учасники фондового ринку можуть на власний вибір бути членами однієї або декількох СРО з одного й того самого виду професійної діяльності.

{Пункт 14 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

15. Через три місяці від дати набуття статусу СРО зазначене об’єднання повинно надати до НКЦПФР склад його членів, які здійснюють той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ зареєстровано як СРО.

{Пункт 15 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

16. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження СРО протягом п’яти робочих днів від дати державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, СРО подає до НКЦПФР такі документи:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 10);

оригінал Свідоцтва про реєстрацію СРО.

За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення про заміну Свідоцтва СРО.

Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику нове Свідоцтво СРО (з попереднім терміном дії) із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє свідоцтво. Нове Свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку отримує керівник виконавчого органу СРО або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред’явленням документа, що посвідчує особу.

{Пункт 16 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 373  від 05.04.2016}

17. Діяльність ОПУ як СРО після закінчення строку дії Свідоцтва СРО не допускається.

18. Позбавлення статусу СРО здійснюється за рішенням НКЦПФР у таких випадках:

на підставі заяви СРО про скасування НКЦПФР Свідоцтва СРО;

невиконання СРО рішень НКЦПФР, постанов уповноважених осіб НКЦПФР;

встановлення НКЦПФР факту невідповідності СРО вимогам, встановленим пунктом 4 цієї глави;

{Абзац четвертий пункту 18 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

Об’єднання позбавляється статусу СРО з дати прийняття рішення НКЦПФР про скасування Свідоцтва СРО.

{Пункт 18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

2. Основні повноваження СРО, права та обов’язки

1. Основними повноваженнями СРО є:

1) впровадження норм професійної етики в практичній діяльності учасників об’єднання, у тому числі шляхом розробки та прийняття кодексу професійної етики та здійснення контролю за його дотриманням членами організації;

2) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

3) впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів, пов’язаних з професійною діяльністю учасників об’єднання, у тому числі шляхом представлення інтересів членів СРО в органах державної влади, судах, інших організаціях та захист їх інтересів;

4) моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об’єднання його учасниками;

5) розроблення і затвердження обов’язкових для виконання членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, за винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом, у тому числі шляхом установлення вимог до професійної кваліфікації працівників СРО;

6) розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушенням членами СРО норм законодавства та внутрішніх документів СРО, у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності, зокрема шляхом подання до НКЦПФР відповідних документів щодо спроможності юридичною особою провадити професійну діяльність на фондовому ринку та щодо припинення провадження юридичною особою професійної діяльності на фондовому ринку;

7) застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО у разі виявлення порушень Статуту СРО, внутрішніх документів СРО.

2. СРО може виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об’єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства, а також додатково виконувати повноваження, передбачені у відповідному рішенні НКЦПФР про делегування повноважень з регулювання фондового ринку.

3. У процесі здійснення своєї діяльності СРО має право:

1) ініціювати вдосконалення законодавства України;

2) ініціювати та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов’язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляти до органів державної влади висновки за результатами проведених ними незалежних експертиз проектів актів;

3) направляти запити й одержувати в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичну, нормативно-технічну та іншу інформацію, необхідну для виконання СРО покладених на них завдань;

4) отримувати від членів СРО інформацію, необхідну для виконання СРО своїх статутних завдань, узагальнення та формування аналітичних даних про стан відповідного сегмента фондового ринку;

5) здійснювати контроль діяльності членів СРО на відповідність правилам СРО, Правилам (стандартам) професійної діяльності на фондовому ринку (за відповідним видом), кодексу етики;

6) застосовувати такі заходи дисциплінарного впливу: попередження, тимчасове припинення членства, виключення зі складу СРО;

7) від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь-які акти та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права та інтереси СРО, кожного з її учасників окремо або групи учасників;

8) створювати третейські суди відповідно до законодавства України;

9) здійснювати відповідно до вимог законодавства України делеговані НКЦПФР повноваження;

10) направляти запити та одержувати у терміни, визначені законодавством України, від НКЦПФР відповіді щодо застосування норм законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповіді, отримані на запити СРО, можуть враховуватись всіма учасниками СРО при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

{Пункт 3 глави 2 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

11) приймати участь у засіданнях НКЦПФР.

{Пункт 3 глави 2 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

4. СРО, її органи управління зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту СРО, правил і стандартів СРО;

2) створювати рівні умови для вступу до СРО та виходу з неї будь-якого професійного учасника;

3) повідомляти членів СРО про проведення загальних зборів членів СРО у порядку, встановленому внутрішніми документами СРО;

4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів СРО не менше ніж за 30 днів до їх проведення;

5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в установленому нею порядку, про:

склад членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ зареєстровано як СРО;

{Абзац другий підпункту 5 пункту 4 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

статут СРО, зміни до статуту;

прийняття нових членів до СРО та припинення членства в СРО із зазначенням підстав припинення членства в СРО;

санкції, застосовані до членів СРО;

умови участі в СРО;

структуру органів управління та їх компетенцію;

внутрішні документи, що регулюють діяльність СРО та зміни до них;

річні результати діяльності СРО;

подані СРО позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО в інтересах своїх членів;

іншу інформацію, передбачену правилами СРО;

перелік делегованих повноважень НКЦПФР;

6) подавати до НКЦПФР у встановленому нею порядку звіт про діяльність СРО, адміністративні дані та інформацію щодо стану виконання делегованих НКЦПФР повноважень;

7) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, «круглих столів» з питань фондового ринку;

8) у триденний строк від дати прийняття відповідних рішень надавати інформацію до НКЦПФР про застосування до членів СРО заходів дисциплінарного впливу;

9) вести облік членів СРО у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:

найменування та код за ЄДРПОУ члена СРО;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена СРО;

номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;

дата набуття статусу члена СРО, перелік працівників – членів СРО – сертифікованих осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката, посади сертифікованих осіб СРО, факту наявності чи відсутності судимостей цих осіб;

10) подати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття її відповідним органом рішення про реорганізацію або ліквідацію СРО.

5. СРО, її органи управління не мають права:

при здійсненні своєї діяльності обмежувати конкуренцію між членами СРО;

здійснювати діяльність і дії, що призводять до виникнення або створюють загрозу виникнення конфлікту інтересів СРО з інтересами об’єднаних у її складі членів.

6. СРО несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї повноважень у встановленому законодавством порядку.

3. Членство у СРО

1. Членами СРО з відповідного виду професійної діяльності є професійні учасники фондового ринку з такого самого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

{Абзац перший пункту 1 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

СРО може приймати до складу кандидатів у члени СРО юридичних осіб, які мають намір отримати відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

2. Кожен член СРО має однаковий обсяг прав.

Член СРО має право:

вносити пропозиції щодо внесення змін до прийнятих документів або скасування документів СРО;

висувати кандидатів на керівні посади та обиратися до органів управління СРО;

брати участь в управлінні справами СРО у порядку, передбаченому внутрішніми документами СРО;

оскаржувати рішення СРО про застосування до члена СРО заходів дисциплінарного впливу:

до відповідного органу СРО, до компетенції якого належить розгляд спорів;

до НКЦПФР;

до суду у встановленому законодавством України порядку.

4. Вимоги до внутрішніх документів СРО

1. Установчим документом СРО є її статут.

2. Статут СРО повинен містити відомості про:

1) повне та скорочене найменування об’єднання українською мовою;

2) порядок скликання та проведення загальних зборів учасників СРО;

3) компетенцію загальних зборів учасників СРО;

4) склад органів СРО;

5) порядок внесення змін до статуту СРО;

6) порядок припинення об’єднання.

3. Статут СРО може містити й інші положення, що не суперечать законодавству.

4. Компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання членів органів СРО та порядок прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів СРО регулюються Статутом та/або внутрішніми документами СРО.

Виконавчий орган СРО призначається радою СРО у порядку, визначеному Статутом СРО.

5. Внутрішні документи СРО повинні бути спрямовані на створення конкурентного фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на фондовому ринку членами СРО, підтримання належного балансу між інтересами членів СРО та громадськості.

6. Внутрішні документи СРО повинні забезпечувати представництво інтересів кожного з її членів у висуванні кандидатів на керівні посади й виборах до органів управління та участі в управлінні СРО.

7. Внутрішні документи СРО є обов’язковими для виконання всіма членами СРО.

Внутрішні документи СРО повинні містити положення, що зобов’язують її учасників діяти відповідно до законодавства.

8. Внутрішні документи СРО повинні містити:

1) порядок набуття статусу члена СРО та припинення статусу члена СРО;

2) вимоги до кандидатів у члени СРО;

3) права і обов’язки члена СРО;

4) порядок ведення обліку членів СРО;

5) порядок надання інформації членами СРО;

6) кодекс професійної етики членів СРО;

7) порядок контролю СРО за дотриманням членами СРО внутрішніх документів СРО;

8) порядок розгляду спорів за участю членів СРО, а також порядок розгляду порушення або невиконання членами СРО вимог внутрішніх документів, стандартів, рішень СРО.

Процедура дисциплінарного розслідування має передбачати повідомлення учасника СРО про відкриття розслідування, отримання пояснень від учасника СРО, запрошення його до участі у засіданнях дисциплінарної колегії (у разі необхідності), повідомлення про результати дисциплінарного розслідування.

{Підпункт 8 пункту 8 глави 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

9. Внутрішні документи СРО повинні містити вимоги щодо забезпечення членами СРО доступу до інформації для здійснення контролю з боку СРО.

10. Внутрішні документи СРО мають бути погоджені НКЦПФР.

5. Порядок погодження НКЦПФР внутрішніх документів СРО (змін до них)

1. СРО зобов’язана подавати до НКЦПФР на погодження внутрішні документи СРО (зміни до них) у строк, який не перевищує 10 робочих днів з дати їх затвердження.

Погодження НКЦПФР внутрішніх документів СРО (змін до них) здійснюється за окремим рішенням НКЦПФР на підставі розгляду заяви та пакета документів відповідного СРО.

Усі внутрішні документи СРО (зміни до них) подаються до НКЦПФР у двох примірниках (оригінали) і повинні бути затверджені відповідним органом СРО, до компетенції якого належить їх затвердження.

Кожен документ, наданий СРО, має бути засвідчений підписом керівника та печаткою СРО, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника СРО та печаткою СРО.

2. Для погодження внутрішніх документів СРО (змін до них) до НКЦПФР подаються такі документи:

заява про погодження внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 11) або заява про погодження змін до внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 12);

обґрунтування причин прийняття внутрішніх документів СРО (змін до них);

внутрішні документи СРО (зміни до них);

порівняльна таблиця старої та нової редакцій внутрішніх документів СРО (змін до них), з урахуванням змін (у разі надання на погодження змін до них).

3. За наслідками розгляду заяви та поданих документів НКЦПФР приймається рішення:

про погодження внутрішніх документів СРО (змін до них);

про відмову в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них).

4. Рішення приймається у строк, не більший за 30 днів з дати одержання НКЦПФР документів.

У разі прийняття НКЦПФР рішення про погодження внутрішніх документів СРО (змін до них) така СРО має право здійснювати діяльність з урахуванням погоджених внутрішніх документів СРО (змін до них) з дати прийняття відповідного рішення НКЦПФР. У цьому разі на обох примірниках внутрішніх документів СРО (змін до них), один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка НКЦПФР про погодження із зазначенням дати та номера відповідного рішення НКЦПФР. Обидва примірники засвідчуються підписом Голови НКЦПФР або уповноваженої посадової особи та печаткою НКЦПФР.

{Пункт 4 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

5. Підставою для відмови в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них) може бути невідповідність поданих документів вимогам цього Положення та/або вимогам законодавства.

{Абзац перший пункту 5 глави 5 в розділу III редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 405 від 31.03.2015}

У разі подання неповного пакета документів, перелік яких передбачено в пункті 2 цієї глави, документи не розглядаються і повертаються заявнику разом із супровідним листом НКЦПФР.

6. У разі наявності у НКЦПФР зауважень до змісту поданих документів вона має право протягом 15 робочих днів від дати прийняття заяви та документів на погодження внутрішніх документів СРО (змін до них) повернути заявнику документи, подані до НКЦПФР, з повідомленням про необхідність урахування таких зауважень. Після доопрацювання документи, визначені пунктом 2 цієї глави, подаються в установленому порядку до НКЦПФР.

7. У рішенні про відмову в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них) мають бути вказані підстави відмови.

8. Про прийняте рішення НКЦПФР щодо погодження або відмови в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них) НКЦПФР направляє до СРО повідомлення в письмовій формі та копію відповідного рішення НКЦПФР протягом 10 робочих днів від дати прийняття рішення.

ІV. Державне регулювання ОПУ та СРО

1. Державний нагляд і контроль за діяльністю Об’єднань і СРО

1. НКЦПФР здійснює регулювання та контроль за діяльністю СРО згідно із законодавством України.

2. НКЦПФР встановлює порядок, склад, формат та терміни подання інформації ОПУ та СРО.

3. НКЦПФР має право:

1) призначати представника для участі в засіданнях ради ОПУ та СРО, який бере участь у засіданні з правом дорадчого голосу;

2) надавати СРО обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати звіти про їх виконання;

3) порушувати питання перед загальними зборами членів ОПУ та СРО про звільнення з посад керівників ОПУ та СРО в разі виявлення у їх роботі особистої зацікавленості у вирішенні питань, що належать до компетенції ОПУ та СРО, та з метою захисту членів ОПУ та СРО, їх клієнтів, учасників фондового ринку;

4) розглядати скарги професійних учасників фондового ринку про відмову в прийнятті до складу ОПУ та СРО;

5) розглядати скарги членів СРО щодо заходів дисциплінарного впливу, застосованих до них СРО;

6) здійснювати самостійно або спільно з іншими відповідними органами перевірки СРО;

7) отримувати адміністративні дані від СРО за формою і в порядку, встановленому НКЦПФР, та здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформації СРО та її відповідністю встановленим вимогам;

8) отримувати інформацію від ОПУ про його діяльність та контролювати її достовірність;

9) вимагати від ОПУ та СРО усунення порушень законодавства України про цінні папери та надання необхідних документів відповідно до законодавства;

10) приймати рішення про анулювання Свідоцтва ОПУ та СРО;

11) встановлювати в межах, передбачених законодавством, обов’язкові для виконання вимоги щодо функціонування ОПУ та СРО;

12) вимагати від ОПУ та СРО дотримання затвердженого порядку ведення документації та її зберігання протягом строку, який не може бути меншим ніж 5 років;

13) у разі порушень ОПУ та СРО законодавства, Статуту, правил чи інших документів, які регламентують її діяльність, надсилати письмові вимоги про усунення виявлених недоліків чи порушень, а також застосовувати інші санкції в межах, визначених законами України;

14) узгоджувати кандидатуру Голови виконавчого органу СРО.

4. НКЦПФР у встановленому нею порядку може делегувати СРО функції та повноваження, покладені на НКЦПФР законодавством.

2. Порядок формування, ведення та користування відомостями реєстру Об’єднань і СРО

1. Формування та ведення реєстру ОПУ та СРО (далі – Реєстр) здійснюються НКЦПФР.

2. Реєстр є сукупністю відомостей про ОПУ та СРО, визначених цим Положенням, та забезпечує зберігання інформації, що міститься в Реєстрі, та її надання.

3. До Реєстру вносяться такі відомості про ОПУ або СРО відповідно:

повне найменування;

код за ЄДРПОУ;

дата проведення державної реєстрації об’єднання;

місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок);

номер телефону, номер факсу, електронна, поштова адреси;

адреса веб-сайту;

прізвище, ім’я та по батькові керівника об’єднання;

номер та дата рішення органу державної податкової служби про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

номер та дата Свідоцтва, виданого НКЦПФР;

дата внесення (виключення) до (з) Реєстру;

інформація щодо кількісного складу членів за видами професійної діяльності на фондовому ринку.

4. Зміни до Реєстру вносяться відповідно до змін відомостей, які наповнюють Реєстр.

5. НКЦПФР розміщує Реєстр на своєму офіційному веб-сайті.

Директор департаменту
аналізу, стратегії та розвитку
законодавства

М. Лібанов

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами