Додаток 10 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
14.05.2013
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Додаток
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Останні зміни:
14.07.2017

Змiст документу

Додаток 10
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), (підпункт 19 пункту 2 розділу II)

Довідка про персональний склад наглядової ради / спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:

N
з/п
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*) Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа / юридична особа Виключено Виключено Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа / юридична особа на цю посаду Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (у разі наявності) Повне найменування іншої юридичної особи Ідентифікаційний код іншої юридичної особи
1 2 3 4 5 6 7 8
Керівник юридичної особи ____________
(підпис)
________________________
(П. І. Б.)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1705,
від 14.07.2017 р. N 522)

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами