Додаток 9 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
14.05.2013
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Додаток
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Останні зміни:
14.07.2017

Змiст документу

 

Додаток 9
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), (підпункт 18 пункту 2 розділу II)

Довідка
про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:

Таблиця 1. Структура власності заявника (ліцензіата)

N з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип істотної участі Дата набуття істотної участі Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи з заявником (ліцензіатом) Участь особи у заявника (ліцензіата), %
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у заявника (ліцензіата) (колонка 9 таблиці):

N з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Розрахунок
1 2 3

Заповнюється щодо прямих власників заявника (ліцензіата) з урахуванням:

для заявників (ліцензіатів), створених у формі акціонерного товариства, за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі заявника (ліцензіата) у розмірі 5 і більше відсотків статутного капіталу;

для заявників (ліцензіатів), створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю, за всіма прямими власниками;

для заявника – фондової біржі, яка вперше отримує ліцензію, за всіма акціонерами такої біржі.

Заповнюється щодо опосередкованих власників заявника (ліцензіата) за власниками, які прямо та/або опосередковано володіють 5 і більше відсотків у кожному прямому власнику, частка якого у статутному капіталі заявника (ліцензіата) становить 5 та більше відсотків, до кінцевих власників такого прямого власника.

Заповнюється щодо всіх осіб, які прямо у заявника та/або прямо або опосередковано у прямого власника володіють менше 5 відсотків, та у сукупності у заявнику володіють істотною участю.

У колонці 2 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);

2) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;

3) “ПК” – для публічної компанії;

4) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) “ФО” – для фізичної особи;

6) “ЮО” – для юридичної особи;

7) “(ФУ)” – додається у разі, якщо власник є фінансовою установою.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:

8) “Е” – емітент іпотечних облігацій;

9) “о” – особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття;

10) “а” – аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям;

11) “у” – обслуговуюча установа.

У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) “П” – пряма істотна участь;

2) “О” – опосередкована істотна участь;

3) “П, О” – пряма та опосередкована істотна участь;

4) “О(Д)” – істотна участь виникла у зв’язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

5) “(С)” – додається до типу, якщо участь спільна;

6) “О(Н)” – незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 6 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

У колонці 7 зазначаються взаємозв’язки особи із заявником (ліцензіатом), у зв’язку з якими особа є власником істотної участі у заявнику (ліцензіаті), а також дата та номер рішення НКЦПФР про надання згоди на набуття істотної участі в заявнику (ліцензіаті), якщо на момент набуття істотної участі погодження істотної участі було передбачено законодавством, а також:

1) якщо особа має пряму участь у заявнику (ліцензіаті), зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника (ліцензіата), та наводиться її частка в статутному капіталі заявника (ліцензіата);

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у заявнику (ліцензіаті), зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику (ліцензіаті), – щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику (ліцензіаті) із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в заявнику (ліцензіаті), зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв’язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв’язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність заявника (ліцензіата) / юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв’язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Що стосується всіх документів, які зазначені в колонці 7, наводяться дата їх видачі та строк дії.

У колонці 10 зазначається сукупний відсоток участі особи в заявнику (ліцензіаті) та наводиться опис непрямої участі.

Таблиця 2. Інформація про юридичних осіб, в яких заявник (ліцензіат) має частку в статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб

N з/п Повне найменування Символ учасника ринку цінних паперів*
(для юридичних осіб)
Місцезнаходження Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Відсоток участі у статутному (складеному) капіталі (починаючи з 5 відсотків)
1 2 3 4 5 6

Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) володіє часткою у статутному (складеному) капіталі у розмірі 5 і більше відсотків.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов’язуюсь негайно повідомити Комісію про ці зміни.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

До вищезазначеної інформації додається схематичне зображення структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому.

У разі неможливості надання інформації із зазначених у цій довідці питань викласти причину.

Керівник юридичної особи ____________
(підпис)
________________________
(П. І. Б.)

____________
* Символ учасника ринку цінних паперів: Т – торговці цінними паперами, І – інвестиційні фонди, Б – біржі, С – саморегулівні організації, КУА – компанії з управління активами, О – інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК – страхова компанія, ПФ – пенсійний фонд, ДУ – депозитарна установа, К – клірингова установа, ЦД – центральний депозитарій, РЦ – розрахунковий центр, ПК – публічна компанія.

Примітка.

Розмір істотної участі особи – власника заявника при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається шляхом складання розміру прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі особи – власника заявника в статутному капіталі заявника, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника участі на розмір прямого володіння цього власника в статутному капіталі заявника та ділення цього добутку на 100. Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого власника у заявника.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у заявника, розмір опосередкованої участі такої особи у заявника дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у заявника. Якщо особа прямо або через інших осіб має істотну участь у прямому власнику у заявника, розмір такої опосередкованої участі дорівнює сумі участей, які розраховуються відповідно до цього додатку.

Розмір істотної участі особи – власника заявника в статутному капіталі цього заявника, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів усіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

Розмір істотної участі у заявника групи осіб, які є асоційованими, розраховується шляхом складання часток всіх цих осіб у структурі власності заявника.

Розмір істотної участі заявника, який набуває незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність професійного учасника, прирівнюється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

При визначенні наявності у заявника значного впливу, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність професійного учасника незалежно від формального володіння враховується серед іншого:

відповідність структури власності професійного учасника щодо її прозорості відповідно до встановлених Комісією вимог та наявність у цій структурі інших власників істотної участі;

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб професійного учасника, зокрема, бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради професійного учасника;

наявність у заявника можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління корпоративних прав (акцій, часток).

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1705,
у редакції рішень Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 271,
від 14.07.2017 р. N 522)

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами