Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної регуляторної політики у 2015 році

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/08/Інформація-за-2015-рік-11.01.2016-регуляторна-політика.doc

Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної регуляторної політики у 2015 році

       Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у   2015 році здійснювала державну регуляторну діяльність у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом 2015 року державна регуляторна діяльність Комісії спрямовувалася на підготовку, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.

При здійсненні державної регуляторної політики Комісія дотримується принципів прозорості та врахування громадської думки, відкритості для фізичних осіб, юридичних осіб та їх об’єднань, послідовності регуляторної діяльності.

Вдосконалення державного регулювання у сфері фондового ринку, реалізація єдиної державної політики з питань емісії та обігу цінних паперів та похідних (деривативів), захист прав інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів шляхом розробки та прийняття регуляторних актів, здійснення аналізу їх регуляторного впливу, відстеження результативності регуляторних актів та забезпечення відкритості цих процедур – забезпечують підвищення ефективності регулювання та якості регуляторних актів.

У 2015 році Комісією здійснювалась розробка 39 регуляторних актів (Інформація стосовно нормативно-правових регуляторних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розроблених у 2015 році – додаток № 1, Інформація за 2015 рік стосовно законопроектів, головним розробником яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  – додаток № 2).

Зазначені регуляторні акти на даний час перебувають у відповідних стадіях проходження процедури розробки у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

– оприлюднено відповідно до чинного законодавства – 12;

– погоджено з Держпідприємництвом – 3;

– знаходиться на реєстрації у Міністерстві юстиції України – 3;

– зареєстровано у Міністерстві юстиції України – 14;

– перенесено розробку на 2016 рік – 1;

– розробка регуляторного акта втратила актуальність – 5;

– подано на розгляд Кабінету Міністрів України – 1.

З метою забезпечення реалізації Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про депозитарну систему України», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про адміністративні послуги», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження» та інших законів України  Комісією проведено роботу з приведення у відповідність до законодавства нормативно-правових актів Комісії, які регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Розроблення змін до нормативно-правових актів Комісії було обумовлене необхідністю приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, зокрема, до вищевказаних Законів з метою нормативного закріплення вимог, встановлених цими законами.

Основними  завданнями, на  виконання  яких  концентрувалася  робота  Комісії з розробки регуляторних актів, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, є:

необхідність нормативного врегулювання деяких практичних питань щодо включення до іпотечного покриття коштів, розміщених на депозитному рахунку та здійснення часткової виплати номінальної вартості звичайних іпотечних облігацій, якщо це передбачено проспектом емісії;

оптимізація процедур ліквідації інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ) шляхом встановлення граничного строку розрахунків з учасниками ІСІ, включаючи депонування коштів на користь учасників ІСІ;

зняття обмежень строків виконання кожного з етапів ліквідації ІСІ;

можливість одночасного (паралельного) виконання деяких етапів ліквідації ІСІ (прийняття, опрацювання заявок на отримання розрахунків від учасників ІСІ, забезпечення реалізації активів ІСІ та здійснення оплати витрат за зобов’язаннями ІСІ, що виникли в процесі їх ліквідації тощо);

скорочення переліку документів, що подаються для скасування реєстрації випуску (випусків) цінних паперів ІСІ, проспекту (проспектів) емісії цінних паперів ІСІ та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) цінних паперів ІСІ у разі його ліквідації;

захист законних прав та інтересів інвесторів – учасників ІСІ, в разі зменшення загальної вартості чистих активів ІСІ понад 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ до дати початку розрахунків з його учасниками, шляхом здійснення детального аналізу такого зменшення);

удосконалення порядків визначення вартості чистих активів ІСІ та чистої вартості активів пенсійних фондів (далі – ПФ) в частині приведення їх норм у відповідність до вимог МСФЗ;

зняття обмежень для компаній з управління активами в частині застосування методів визначення справедливої вартості активів ІСІ та ПФ, недопущення штучного завищення дохідності ІСІ та ПФ;

створення передумов для формування інформаційної бази, яка буде максимально достовірно відображати фінансовий стан ІСІ та ПФ;

захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

удосконалення вимог до складу і структури активів в частині розширення переліку інструментів, зокрема похідних (деривативів) для ІСІ, а також визначення нормативів діяльності кваліфікаційних ІСІ та удосконалення окремих норм застосування вимог законодавства;

удосконалення та приведення Ліцензійних умов, зокрема у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» в частині виключення порядків видачі дубліката та копії ліцензії, уточнення підстав для переоформлення ліцензії, уточнення та скорочення переліків відповідних документів, які подаються до Комісії, а також зменшення навантаження на провадження професійної діяльності ліцензіата в частині відсутності додаткових дозвільних процедур під час зміни місцезнаходження, відкриття нового відокремленого підрозділу ліцензіата;

підвищення вимог щодо розкриття ліцензіатами інформації щодо річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності (за наявності) разом з аудиторським висновком в частині запровадження цілодобового доступу до такої інформації, а також збільшення до п’яти років її перебування на веб-сайті з дати її оприлюднення, встановлення вимог до форми її оприлюднення (у вигляді PDF файлів), а також змісту, форми та строків подання ліцензіатом письмового повідомлення Комісії щодо її оприлюднення;

уніфікація нормативно-правових актів Комісії та застосування термінології, визначеної актами ЄС;

удосконалення діяльності уповноважених рейтингових агентств в частині розкриття ними інформації про свою діяльність;

посилення вимог до аудиторських фірм, які прагнуть включитися до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

 

Протягом 2015 року Комісією здійснювалась розробка регуляторних актів з метою вирішення питань, які належать до компетенції Комісії, а також стимулювання подальшого розвитку діяльності в сфері фондового ринку.

З метою удосконалення, спрощення та оптимізації процедури припинення інститутів спільного інвестування Комісією прийняті наступні рішення:- рішення Комісії від 06.10.2015 № 1604 «Про затвердження Змін до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1295/27740;

– рішення Комісії від 06.10.2015 № 1605 «Про затвердження Змін до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1296/27741.

Прийняття зазначених рішень Комісії дозволило врегулювати питання, пов’язані з припиненням корпоративних та пайових інвестиційних фондів, а саме:

– встановлення граничного строку розрахунків з учасниками ІСІ, в тому числі здійснення депонування коштів на користь учасників ІСІ, які не подали заявки на викуп належних їм цінних паперів ІСІ, або які подали зазначені заявки та не звернулися для отримання розрахунку, та який не повинен перевищувати одного календарного року з дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ;

– зняття обмеження щодо строків виконання кожного з етапів ліквідації, а також можливість одночасного (паралельного) виконання деяких етапів ліквідації ІСІ, зокрема прийняття, опрацювання заявок на отримання розрахунків від учасників ІСІ, забезпечення реалізації активів ІСІ та здійснення оплати витрат за зобов’язаннями ІСІ, що виникли в процесі його ліквідації тощо;

– подання, в разі зменшення загальної вартості чистих активів ІСІ понад 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ до дати початку розрахунків з його учасниками), інформаційної довідки, яка містить аналіз причин такого зменшення.

Рішення Комісії від 03.07.2015 № 942 «Про затвердження Змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій» спрямоване на нормативне врегулювання деяких практичних питань щодо включення до іпотечного покриття коштів, розміщених на депозитному рахунку та здійснення часткової виплати номінальної вартості звичайних іпотечних облігацій, якщо це передбачено проспектом емісії.

З метою удосконалення порядку визначення біржового курсу цінного папера Комісією розроблено Порядок визначення біржового курсу цінного папера (у новій редакції), який затверджено рішенням Комісії від 03.07.2015 № 933 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 862/27307. Основними цілями прийняття даного нормативного акта є:

встановлення єдиного підходу до порядку визначення біржового курсу цінного папера;

забезпечення визначення справедливої вартості цінних паперів; запобігання штучному впливу на формування ринкової ціни цінних паперів, який створює сприятливі передумови для здійснення маніпулювання на ринку цінних паперів;

забезпечення економічно обґрунтованого попиту і пропозиції щодо цінних паперів та, як результат, об’єктивність ціноутворення на ринку цінних паперів.

У зв’язку з прийняттям Комісією Порядку визначення біржового курсу цінного папера у новій редакції, Комісією прийнято рішення від 03.07.2015  № 932 «Про визнання таким, що втратило чинність рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 №1466 «Про затвердження Порядку визначення біржового курсу цінного папера», яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 863/27308.

У зв’язку з необхідністю посилення біржового сегменту українського фондового ринку, а саме знаходження у лістингу фондової біржі якісних цінних паперів, підвищення вимог до внесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі, зокрема: встановлення високих вимог до емітента цінних паперів та до його власного капіталу, кількісного складу акціонерів, кількості незалежних членів наглядової ради Комісією прийнято рішення від 06.08.2015 № 1217 «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж», яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.08.2015 за № 1030/27475.

Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII внесено зміни до Податкового кодексу України. В результаті зазначених змін вилучено норму, якою встановлено, що Комісія визначає перелік іноземних фондових бірж, на яких допущені до обігу цінні папери та деривативи, які визнаються такими, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів та деривативів. У зв’язку з зазначеним виникла необхідність прийняття Комісією рішення від 08.09.2015 № 1407 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2010 року  № 1946», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції 23.09.2015 за № 1134/27579.

З метою підвищення зацікавленості інвесторів до заходів приватизації, зокрема шляхом зменшення біржового збору, підвищення конкурентоспроможності між фондовими біржами при наданні послуг з проведення таких аукціонів, Комісією прийнято рішення від 15.09.2015 № 1449 «Про затвердження Зміни до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.2015 за № 1197/27642.

З метою приведення Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення у відповідність до діючого законодавства України, зокрема до Закону України «Про депозитарну систему України» прийнято рішення Комісії від 03.12.2015 № 2031 «Про внесення змін до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.2015 за № 1601/28046.

28.06.2015 набрав чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIIІ. Відповідно до прикінцевих та перехідних положень цього Закону, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади необхідно привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. Так, Комісією на виконання зазначеного Закону та з метою врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм нормативних актів, розроблені наступні проекти рішень Комісії:

«Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817»;

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами»;

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку»;

«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»;

«Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям»;

«Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності».

Зазначені проекти нормативно-правових актів Комісії передбачають:

встановлення вимог до особи, яка виконуватиме обов’язки керівника ліцензіата, у разі звільнення останнього;

доповнення вимог щодо оприлюднення ліцензіатом річної, консолідованої фінансової звітності та аудиторського висновку;

зменшення навантаження на провадження професійної діяльності ліцензіата;

можливість провадження професійної діяльності на фондовому ринку без додаткових дозвільних процедур під час зміни місцезнаходження, відкриття нового відокремленого підрозділу ліцензіата.

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження» від 14.10.2014 № 1702-VII Комісією здійснювалась робота з приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність із цим Законом.

Відповідно до норм зазначеного Закону Комісія як суб’єкт державного фінансового моніторингу встановлює загальні вимоги щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів).

Законом встановлюється ряд нових понять, зокрема, верифікація, вивчення клієнта, бездоганна ділова репутація відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, кінцевий бенефіціарний власник (контролер), національні публічні діячі та інші.

Так, на виконання зазначеного Закону та з метою врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм нормативних актів, рішенням Комісії від 17.07.2015 № 1038 затверджений Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за №955/27400. Прийняття зазначеного нормативно-правового акту дозволило забезпечити уніфікований підхід до контролю за дотриманням законодавства професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів), єдину процедуру підготовки та проведення перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) з питань дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом проведення планових виїзних та позапланових виїзних і безвиїзних перевірок.

Крім того, з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження» розроблені наступні проекти рішень Комісії:

«Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів»;

«Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

Метою розробки зазначених проектів нормативно-правових актів Комісії є врахування вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження» в частині зміни підходів щодо призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення, підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу, здійснення ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнта, забезпечення виявлення фінансових операцій та управління ризиками.

Крім розробки нормативно-правових актів Комісією здійснювалась робота з удосконалення законодавчої бази. Так, Комісією, як головним розробником, протягом 2015 року здійснювалась робота із розробки та супроводження законопроектів, основними завданнями яких є:

  • Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством» є врегулювання питання участі в управлінні акціонерними товариствами акціонерів, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах в депозитарній системі шляхом:

– передбачення процедур відновлення власником (правонаступником власника) обліку прав власності та поновлення своїх прав на цінні папери, які йому належать;

– передбачення механізму визнання таких цінних паперів викупленими емітентом, у разі якщо власник (правонаступник власника) не скористається запропонованою процедурою відновлення прав;

– зобов’язання емітента сплатити їх власнику (правонаступнику власника) ринкову вартість цінних паперів, які вважаються викупленими.

  •   Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації актів законодавства ЄС з питань корпоративного управління» є комплексне удосконалення механізмів корпоративного управління в акціонерних товариствах та імплементація до національного законодавства норм Другої Директиви Ради ЄС 2012/30/ЄЕС, Директиви Європейського Парламенту та Ради 2007/36/ЄС, Рекомендацій Європейської Комісії 2005/162/ЄС, 2004/913/ЄС та принципів ОЕСР щодо впровадження стандартів у сфері корпоративного управління та діяльності акціонерних товариств, а саме імплементація положень щодо:

– удосконалення механізму запобігання зменшення вартості чистих активів акціонерного товариства на 50 та більше відсотків від розміру його статутного капіталу;

– запровадження механізму можливості прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення щодо невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії;

–  утворення та діяльності комітетів наглядової ради акціонерних товариств, тощо.

  • Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» є впровадження світового досвіду, який свідчить про широке застосування механізмів укладення корпоративних договорів як одного з найефективніших засобів захисту прав та інтересів інвесторів. Законопроектом пропонується ввести до законодавства України норми щодо укладення корпоративних договорів – договорів про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю та договорів між акціонерами, а також внести до Цивільного Кодексу України необхідні зміни, які нададуть можливість  ефективно задіяти механізм управління та прийняття внутрішніх рішень шляхом укладення акціонерами (учасниками) корпоративних договорів.

Крім того, в рамках реалізації регуляторної політики у 2015 році Комісією на постійній основі здійснювались заходи з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Комісії. З метою забезпечення моніторингу проведення заходів  з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, Комісія щоквартально затверджує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті План-графіки проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, а також інформує про зазначене Державну регуляторну службу України.

Здійснення Комісією державної регуляторної політики у 2015 році включало в себе  розміщення на сайті Комісії з метою їх оприлюднення проектів регуляторних актів, які розроблялись протягом 2015 року Комісією, разом з аналізами їх регуляторного впливу, а також повідомлень про оприлюднення цих проектів у встановленому законодавством порядку.

Після отримання та опрацювання одержаних зауважень та пропозицій від професійних учасників фондового ринку, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у процесі підготовки вищезазначених проектів та виконання заходів з відстеження їх результативності деякі з проектів які потребували цього, було доопрацьовано. Доопрацьовані проекти регуляторних актів також оприлюднювалися у встановленому законодавством порядку. Крім того, Комісія плідно співпрацювала в процесі розробки регуляторних актів з саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку та професійними учасниками фондового ринку.

Слід зазначити, що процес підготовки, прийняття, відстеження та перегляду  регуляторних актів здійснювався у вищезазначеній послідовності з дотриманням єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів.

В Комісії постійно проводиться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін. Так, у зв’язку з необхідністю у розробленні тих чи інших проектів регуляторних актів здійснювалось корегування Плану, а саме доповнювався План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затверджений рішенням Комісії  від 27.11.2014 № 1615.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було розроблено та затверджено рішенням Комісії     від 15.12.2015 № 2075 План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік (далі – План діяльності). План діяльності на 2016 рік оприлюднено на офіційному веб–сайті Комісії у розділі «Регуляторна діяльність». Зазначений План діяльності містить інформацію щодо найменувань проектів регуляторних актів, які Комісією заплановано розробити у 2016 році, цілей їх прийняття, строків підготовки. Інформація, зазначена в Плані діяльності, надає можливість суб’єктам господарювання та інвесторам планувати свою подальшу діяльність, приймати участь у обговоренні проектів регуляторних актів та їх удосконаленні, що сприяє захисту їх прав.

Голова Комісії                                                                   Т. Хромаєв

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку