Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної регуляторної політики у 2013 році

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/Інформація-за-2013-рік-2-25.01.2013.doc

Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної регуляторної політики у 2013 році

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у   2013 році здійснювала державну регуляторну діяльність у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом 2013 року державна регуляторна діяльність Комісії спрямовувалася на підготовку, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.

При здійсненні державної регуляторної політики Комісія дотримується принципів прозорості та врахування громадської думки, відкритості для фізичних осіб, юридичних осіб та їх об’єднань, послідовності регуляторної діяльності.

Вдосконалення державного регулювання у сфері фондового ринку, реалізація єдиної державної політики з питань емісії та обігу цінних паперів та похідних (деривативів), захист прав інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів шляхом розробки та прийняття регуляторних актів, здійснення аналізу їх регуляторного впливу, відстеження результативності регуляторних актів та забезпечення відкритості цих процедур – забезпечують підвищення ефективності регулювання та якості регуляторних актів.

У 2013 році Комісією здійснювалась розробка 100 регуляторних актів (Інформація стосовно нормативно-правових регуляторних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розроблених у 2013 році – додаток № 1, Інформація за 2013 рік стосовно законопроектів, головним розробником яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  – додаток № 2).

Зазначені регуляторні акти на даний час перебувають у відповідних стадіях проходження процедури розробки у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

– у стадії розробки – 4;

– оприлюднено відповідно до чинного законодавства – 4;

– направлено на погодження до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі –Держпідприємництво) – 2;

– погоджено з Держпідприємництвом – 4;

– рішення які скасовано – 1;

– знаходиться на реєстрації у Міністерстві юстиції України – 3;

– зареєстровано у Міністерстві юстиції України – 77;

– подано на розгляд Кабінету Міністрів України – 1;

– внесено у Верховну Раду України – 3;

– не потребує державної реєстрації у Міністерстві юстиції України – 1.

З метою забезпечення реалізації Законів України «Про інститути спільного інвестування» від 5 липня 2012 року № 5080-VI, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери»       від 4 липня 2012 року № 5042-IV Комісією проведено роботу щодо приведення нормативної бази у сфері спільного інвестування у відповідність до цих Законів.

Так, протягом 2013 року повністю завершено роботу з розроблення нормативно-правової бази, необхідної для забезпечення реалізації Закону України «Про інститути спільного інвестування», яка регулює діяльність компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування.

Зокрема, до таких нормативно-правових актів належать рішення Комісії від 18.06.2013 № 1047 «Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування», рішення Комісії від 20.06.2013 № 1104 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду», рішення Комісії від 20.06.2013 № 1103 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду», рішення Комісії від 23.07.2013 № 1281 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», рішення Комісії від 30.07.2013  № 1336 «Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», рішення Комісії від 06.08.2013  № 1414 «Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів», рішення Комісії від 30.07.2013  № 1338 «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування», рішення Комісії від 13.08.2013 № 1468 «Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування», та інші.

Основними завданнями, на виконання яких концентрувалася робота з розробки зазначених регуляторних актів є:

створення сприятливих умов для розвитку інститутів спільного інвестування;

приведення у відповідність до законодавства;

запобігання порушенням законодавства на ринку цінних паперів;

забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів інститутів спільного інвестування;

удосконалення та спрощення порядку подання інформації щодо фінансового стану показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами;

підвищення прозорості діяльності інститутів спільного інвестування.

Прийняття зазначених регуляторних актів сприятиме підтримці розвитку інститутів спільного інвестування та відповідно результативності інвестицій їх учасників, а саме:

підвищенню рівня поінформованості учасників фондового ринку щодо умов розміщення цінних паперів інститутів спільного інвестування, як в разі відкритого (публічного) так і закритого приватного розміщення таких цінних паперів;

спрощенню процедур реєстрації змін до регламенту та проспекту емісії цінних паперів таких інститутів спільного інвестування, пов’язаних із продовженням строку їх діяльності, а також скороченню переліку документів, що подаються до Комісії у зв’язку з реєстрацією цих змін.

На виконання вимог Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів було розроблено та прийнято:

Рішення Комісії від 26.03.2013 року № 432 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;

Рішення Комісії від 15.10.13 № 2363 «Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій».

Метою запропонованих Інструкції та змін до Правил є необхідність вдосконалення процедури правозастосування на ринку цінних паперів у відношенні юридичних та фізичних осіб.

Впровадження запропонованої Інструкції та змін до Правил призведе до приведення процедури розгляду справ про правопорушення у відповідність до вимог законодавства України, посилить захист інтересів юридичних та фізичних осіб під час провадження та розгляду уповноваженими особами Комісії справ про правопорушення на ринку цінних паперів, забезпечить всебічний, повний та об’єктивний їх розгляд та прийняття законного рішення по справі.

Відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України» та «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою встановлення загальних правил інформаційної діяльності професійних учасників депозитарної системи України, пов’язаної з обігом (створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання) електронних документів, їх зберіганням та знищенням, розроблено рішення Комісії від 27.12.2013 № 2996 «Про затвердження Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України».

Зазначеним Порядком планується визначити використання професійними учасниками депозитарної системи України для здійснення інформаційної професійної діяльності обліково-розрахункової інформаційно-телекомунікаційної системи обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів (далі – ІТС ЦД). Функції з обігу електронних документів, їх зберігання та знищення електронних документів реалізуються в програмному забезпеченні ІТС ЦД. В ІТС ЦД має забезпечуватись захист інформації,  яка в цій системі обробляється та зберігається,  відповідно до встановленого законодавством України порядку.

Крім того, Порядком планується визначити механізм створення електронних документів, їх відправлення, передавання, одержання, оброблення, зберігання та знищення.

У результаті прийняття зазначеного регуляторного акта будуть створені  умови  для:

узгодження  питань  правового  регулювання  встановлення  порядку обігу,   зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України;

інформаційної прозорості стосовно обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить реалізацію норм Закону України «Про депозитарну систему України».

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» від 04.07.2012 № 5042–VІ було розроблено рішення Комісії від 27.12.2013 № 2997 “Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.10.2012 № 1342”.

Зазначеним регуляторним актом встановлено єдині підходи до використання програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку та депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

У результаті прийняття  зазначеного регуляторного акта будуть створені умови для:

узгодження питань правового регулювання встановлення Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку та депозитарної діяльності Центрального депозитарію;

підвищення споживчих характеристик програмних продуктів та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;

підвищення відповідальності розробників програмних продуктів та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем.

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить реалізацію норм Закону  України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

З метою вдосконалення організації підготовки фахівців для фондового ринку України розроблено та прийнято рішення Комісії від 25.04.2013 №769 «Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів».

Зазначеним регуляторним актом передбачається визначення рівня освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою головного бухгалтеру професійного учасника ринку цінних паперів.

З метою вдосконалення процесу сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку в Україні, розроблено та прийнято рішення Комісії від 13.08.2013 №1464 «Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку».

Зазначеним  регуляторним актом передбачається:

– розширення переліку вимог, яким повинна відповідати фізична особа для сертифікації;- уточнення порядку оформлення документів, які подаються для отримання сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності (далі – сертифікат) або дублікатів сертифікатів;- уточнення порядку видачі дубліката сертифіката;- уточнення підстави для анулювання сертифіката.

З метою вдосконалення організації підготовки фахівців для фондового ринку України розроблено та прийнято рішення Комісії  від 08.10.2013 №2186 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів».

Зазначеним  регуляторним актом передбачається:

– уточнення вимог щодо наявності вищої спеціалізованої освіти у осіб, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення;

– передбачення, що за результатами проходження навчання по кожній з програм (як базової, так і спеціалізованої) має видаватися свідоцтво про навчання;

– уточнення переліку осіб, які мають право проходити навчання за скороченою (спеціалізованою) програмою навчання;

– уточнення переліку спеціальностей та галузей знань, яким повинна відповідати особа для складання кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» розроблено рішення Комісії від 26.11.2013 №2670 «Про затвердження Порядку розгляду заяв саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку про делегування повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку та прийняття рішення».

Зазначеним проектом регуляторного акту передбачається врегулювання наступних питань:

– порядок подачі та розгляду заяв саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку про делегування повноваження;

– перевірка відповідності ресурсної бази вимогам Комісії;

– порядок прийняття рішення про делегування повноваження;

– порядок виконання саморегулівною організацією делегованого повноваження;

– порядок продовження строку виконання саморегулівною організацією делегованих повноважень;

– відмова від делегованих повноважень.

З метою посилення попереднього та поточного контролю за наданням аудиторських послуг на фондовому ринку, врегулювання існуючої проблеми на фондовому ринку щодо якості фінансової інформації, що розкривається учасниками ринку цінних паперів, забезпечення належного ринкового нагляду та підвищення прозорості фондового ринку України, забезпечення підвищення якості надання аудиторських послуг на фондовому ринку розроблено та прийнято рішення Комісії від 16.07.2013 № 1248  «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Прийняття зазначеного регуляторного акта сприяє розкриттю інформації про пов’язаних осіб аудиторської фірми та дозволить переконатися  у бездоганній діловій репутації керівника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів, що сприятиме усуненню проблеми надання неякісних аудиторських послуг на фондовому ринку.

Зазначений регуляторний акт передбачає, що проводити аудит на фондовому ринку повинні аудитори, які мають певний  досвід роботи за фахом та проходять підвищення кваліфікації шляхом підготовки за відповідною програмою, затвердженою Аудиторською палатою України відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та погодженою з Комісією.

Рішення Комісії від 26.11.2013 № 2669 «Про затвердження Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування» розроблено та прийнято відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  та  «Про інститути спільного інвестування».

Зазначеним регуляторним актом передбачається визначення особливостей бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з врахуванням вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування».

З метою врегулювання на фондовому ринку питання підвищення якості фінансової інформації, що розкривається емітентами цінних паперів при реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, розроблено та прийнято рішення Комісії від 08.10.2013 № 2187 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)».

Зазначений регуляторний акт містить вимоги до аудиторського висновку з метою забезпечення можливості впевнитися в тому, що фінансова звітність, яка подається у складі документів при реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) відображає достовірну та точну інформацію про реальний стан справ емітента цінних паперів, а також щодо його реальних та потенційних фінансових можливостей.

З метою вдосконалення системи державного регулювання фондового ринку та забезпечення можливості впевнитися в тому, що фінансова звітність відображає достовірну та точну інформацію про реальний стан справ інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами, а також щодо можливості забезпечення ними безперервності своєї діяльності, розроблено та прийнято рішення Комісії від 11.06.2013  № 991 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами».

Прийняття зазначеного регуляторного акта сприяє підвищенню якості фінансової інформації, що розкривається інститутами спільного інвестування (пайовими та корпоративними інвестиційними фондами) та компанією з управління активами при подачі річної фінансової звітності за результатами  своєї діяльності, та сприятиме підвищенню довіри потенційних споживачів фінансових послуг шляхом підвищення якості їх поінформованості та зменшенню ризиків при наданні фінансових послуг.

З метою вдосконалення системи державного регулювання фондового ринку, а також гармонізації українського законодавства з європейським законодавством, розроблено та прийнято рішення Комісії від 12.02.2013  № 160 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів».

Зазначений регуляторний акт містить вимоги до аудиторського висновку з метою забезпечення можливості впевнитися в тому, що фінансова звітність заявника (ліцензіата) та фінансовий стан власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), який має пряме володіння у статутному капіталі заявника (ліцензіата), відображає достовірну та точну інформацію. Зазначене сприятиме забезпеченню регулятора необхідною та достовірною інформацію для прийняття рішення щодо видачі ліцензії заявнику на здійснення ним професійної діяльності на ринку цінних паперів. Крім того, зазначене сприятиме підвищенню довіри потенційних споживачів фінансових послуг до послуг професійних учасників фондового ринку шляхом підвищення якості їх поінформованості та зменшенню ризиків при наданні фінансових послуг.

З метою приведення нормативно-правових актів Комісії до законодавства та вдосконалення системи державного регулювання фондового ринку, гармонізації українського законодавства з європейським законодавством, розроблено та прийнято рішення Комісії від 16.07.2013 №1247 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при проведенні Центральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяльності».

Зазначений регуляторний акт передбачає врегулювання питання підвищення якості фінансової інформації, що розкривається Центральним депозитарієм при проведенні щорічного аудиту своєї діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, належного ринкового нагляду та підвищення прозорості фондового ринку України.

Зазначений регуляторний акт містить вимоги до аудиторського висновку, які забезпечують можливість впевнитися в тому, що фінансова звітність, яка розкривається Центральним депозитарієм при проведенні щорічного аудиту його діяльності, відображає достовірну та точну інформацію про відповідність вимогам законодавства розміру статутного капіталу, інших показників та обмежень у діяльності Центрального депозитарію.

Прийняття зазначеного регуляторного акта сприятиме забезпеченню регулятора необхідною та достовірною інформацією для здійснення контролю за діяльністю Центрального депозитарію шляхом проведення щорічного аудиту його діяльності.

З метою спрощення процедури початку та проведення перевірки діяльності емітента цінних паперів, забезпечення нерозголошення інформації щодо перевірок розроблено та прийнято рішення Комісії від 28.08.2013 №1600 «Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів».

Рішення Комісії від 10.09.2013  № 1752 «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» спрямоване на удосконалення норм акту в частині врегулювання проблемних питань, які виникали в ході проведення заходів контролю, та розроблене з метою підвищення ефективності діяльності Комісії під час здійснення нагляду за професійними учасниками ринку цінних паперів з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

З метою забезпечення реалізації положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та вдосконалення нормативно-правової бази  в частині  врегулювання проблемних питань, що виникали у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при здійсненні ними фінансового моніторингу, з метою зменшення кількості випадків порушень професійними учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, розроблено та прийнято рішення Комісії від 24.09.2013 №1930 «Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів».

Протягом 2013 року з метою формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку, удосконалення норм, що регулюють умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності з урахуванням норм Законів України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про господарські товариства”, “Про акціонерні товариства”, “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, були переглянуті Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затверджені  рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006  за № 349, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.08.2006  за № 975/12849 (зі змінами) та Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затверджені рішенням Комісії від 26.05.2006 № 348, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за № 973/12847 (зі змінами), та затверджені Комісією у нових редакціях, а саме:

рішення Комісії від 14.05.2013 № 814 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності»;

рішення Комісії від 14.05.13 № 815 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів».

Крім того, на виконання вимог Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про депозитарну систему України», «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України» від 22.12.2011 № 4223-VI та «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», статті 14 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», з урахування положень Директиви  Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів 2004/39/ЄС від 21.04.2004, Комісією було розроблено новий регуляторний акт, а саме, рішення Комісії від 21.05.2013             № 862  «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності».

Проблема, яку передбачалось розв’язати шляхом прийняття зазначених регуляторних актів полягала у приведенні нормативної бази Комісії у відповідність до змін в законодавстві, а також з метою оптимізації та удосконалення окремих норм, що регулюють умови провадження депозитарної діяльності та клірингової діяльності на фондовому ринку, та врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм законодавства.

Так, зазначеними регуляторними актами встановлено основні кваліфікаційні, організаційні та технологічні вимоги, обов’язкові для виконання суб’єктами підприємницької діяльності у процесі провадження професійної діяльності на фондовому ринку  – депозитарної діяльності та клірингової діяльності.

Крім того, вимоги до ліцензіатів у процесі провадження професійної діяльності було приведено у відповідність до умов видачі ліцензії, що передбачені Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженим рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386.

Прийняття регуляторних актів у сфері ліцензування депозитарної діяльності дозволило Комісії належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування Національної депозитарної системи та інфраструктури фондового ринку, зокрема, шляхом підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку з урахуванням змін чинного законодавства, а також здійснення заходів у напрямку дерегуляції та зменшення адміністративних бар’єрів, зокрема, враховано питання щодо недопущення вимагання від фізичної чи юридичної особи, яка звернулась за отримання адміністративної послуги, документів або інформації, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг.

Також, з урахуванням норм Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» був переглянутий Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2006 року №  432, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за № 976/12850, та викладений у новій редакції рішенням Комісії від 14.05.2013 № 816 «Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку» (далі – Порядок).

Цим Порядком удосконалено процедуру зупинення дії та анулювання ліцензії та врегульовано окремі питання, що пов’язані з цією процедурою, а також посилено контроль за учасниками фондового ринку, які припиняють провадження професійної діяльності за її окремими видами.

Прийняття запропонованого Порядку призвело до:

– приведення регуляторних актів Комісії у відповідність до змін в законодавстві;

– вдосконалення норм, що регулюють умови та процедуру зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, з урахуванням практики застосування норм цього регуляторного акта;

– удосконалення в цілому інфраструктури фондового ринку.

Для інвесторів результатом впровадження зазначеного Порядку є забезпечення додаткового захисту їх інтересів, оскільки встановлені наслідки зупинення дії ліцензії та її анулювання для ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку.

Крім розробки нормативно-правових актів Комісією здійснювалась робота з удосконалення законодавчої бази. Так, Комісією, як головним розробником, протягом 2013 року здійснювалась робота із розробки та супроводження ряду законопроектів основними завданнями яких є:

  • Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» є:

– удосконалення механізму визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів;

– запровадження механізму зобов’язання власника пакету акцій акціонерного товариства у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій, запропонувати всім акціонерам цього товариства придбати у них прості акції;

– передбачення можливості прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про право запровадження механізму обов’язкового продажу акцій  акціонерами на вимогу акціонера – власника 95 відсотків акцій товариства, який у випадку зміни типу товариства з публічного на приватне є обов’язковим до застосування, тощо.

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме підвищенню рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах, захисту прав та інтересів інвесторів та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу.

  • Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кваліфікованих інвесторів в цінні папери» є запровадження визначення поняття «кваліфікований інвестор в цінні папери» та передбачення механізму розміщення цінних паперів серед кваліфікованих інвесторів на фондовому ринку України, що сприятиме адаптації національного законодавства в сфері фондового ринку до норм європейського законодавства.

Прийняття зазначеного законопроекту забезпечить законодавче врегулювання  механізму набуття статусу кваліфікованого інвестора в цінні папери,  а також встановлення обмеження на здійснення розміщення (видачі) та обігу цінних паперів, які віднесенні до ризикових відповідно до критеріїв ризикованості,  серед некваліфікованих інвесторів з метою їх захисту.

  • Метою розробки проекту Закону України «Про систему гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку» є запровадження механізму    здійснення компенсаційних виплат інвесторам – фізичним особам, які втратили свої кошти та/або цінні папери внаслідок настання недоступності інвестицій, переданих торговцям цінними паперами, що отримали ліцензію на право провадження діяльності з управління цінними паперами, та компаніям з управління активами, в управлінні яких знаходяться інститути спільного інвестування.

Прийняття зазначеного законопроекту буде сприяти:

– наближенню законодавства України до законодавства ЄС;

– захисту прав інвесторів;

– підвищенню довіри інвесторів до професійних учасників ринку цінних паперів та активізації інвестиційної діяльності.

  • Метою проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування на фондовому ринку» є законодавче врегулювання питань оподаткування операцій, пов’язаних із створенням та діяльністю Фонду гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку, а також питання удосконалення принципів адміністрування та регулювання податкового обліку операцій з управління цінними паперами та встановлення однакового підходу до оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих у банківському секторі та на фондовому ринку.

Прийняття законопроекту повинно забезпечити податкове стимулювання активізації діяльності на фондовому ринку  та захисту прав інвесторів.

  • Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення механізмів убезпечення фінансових активів» є запровадження механізму емісії спеціалізованою фінансовою установою облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечуватиметься активами сформованими за результатами укладення договорів сек’юритизації, передбачення застосування процедури переведення зобов’язань акціонерного товариства в акції та чіткого розмежування активів професійних учасників фондового ринку та їх клієнтів для недопущення звернення стягнень на активи одного за зобов’язаннями іншого.

Прийняття зазначеного законопроекту  дозволить  розширити спектр фінансових інструментів на фондовому ринку та сприятиме активізації інвестиційної діяльності внаслідок впровадження додаткових механізмів убезпечення фінансових активів.

  • Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі» є створення додаткових правових механізмів запобігання і протидії корупції серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Прийняття акту сприятиме комплексному законодавчому врегулюванню процедури передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі.

 

  • Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» є:

– запровадження механізму подання позову учасником (акціонером) господарського товариства до господарського суду в інтересах господарського товариства у випадку нанесення посадовою особою товариства своїми діями (бездіяльністю) збитків такому товариству;

– встановлення права учасникам (акціонерам) господарського товариства, які у сукупності володіють 5 відсотками статутного капіталу такого товариства, звернутися до господарського суду у справах про відшкодування господарському товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства.

Прийняття акту сприятиме підвищенню захисту прав та інтересів інвесторів, що в свою чергу призведе до  підвищення показників України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу».

  • Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання публічного розміщення цінних паперів» є створення сприятливих  умов для здійснення публічного розміщення цінних паперів.

Прийняття зазначеного законопроекту забезпечить спрощення процедури прийняття рішення про публічне розміщення акцій товариства та внесення відповідних змін до статуту, що в свою чергу сприятиме збільшенню кількості акцій, які розміщуватимуться на біржовому ринку та дозволить скоротити  витрати коштів та часу емітентів таких цінних паперів.

 Голова Комісії                                                        Д. Тевелєв

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку