Положення про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств

Загальна інформація про документ

№:
364
Дата затвердження:
23.03.2015
Тема:
Корпоративне управління
Категорія:
Положення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
19.05.2015
Номер мін'юсту:
416/26861
Дата реєстрації:
14.04.2015

Змiст документу

Положення
про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств

I. Підстави для проведення конкурсу та строки його проведення

1. Рейтингові агентства, що не мають статусу уповноваженого рейтингового агентства та зацікавлені в його отриманні, мають право надсилати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) письмові звернення щодо необхідності проведення конкурсу.

2. Ініціатором проведення конкурсу виступає Комісія.

Конкурс проводиться не рідше одного разу на рік. У разі надходження не менше двох письмових звернень рейтингових агентств щодо необхідності проведення конкурсу він проводиться позачергово.

3. Конкурсна комісія протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про проведення конкурсу затверджує текст інформаційного повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу.

4. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу публікується українською мовою в офіційних друкованих виданнях Комісії та розміщується на її офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.

5. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу повинно містити:

обов’язкові вимоги до учасників конкурсу;

дату, час і місце проведення конкурсу;

адресу, за якою подаються документи на конкурс;

кінцевий термін прийняття документів на конкурс;

контактні телефони, факси та адреси електронної пошти для довідок з питань конкурсу.

Не пізніше кінцевого терміну подання документів на конкурс, зазначеного в інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу, претенденти подають до конкурсної комісії документи на конкурс, зазначені в пункті 2 розділу III цього Положення.

II. Конкурсна комісія з проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться конкурсною комісією. Конкурсна комісія утворюється для організації та проведення конкурсу рішенням Комісії.

2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до її складу затверджуються відповідним рішенням Комісії. Кількісний склад конкурсної комісії складає не менше 7 осіб.

Конкурсна комісія складається з представників органів державної влади, професійних учасників ринку цінних паперів та їх об’єднань, емітентів, наукових закладів, при цьому кількість представників професійних учасників ринку цінних паперів та їх об’єднань, емітентів, наукових закладів складає не менше 1/3 від кількісного складу конкурсної комісії.

3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, зокрема цим Положенням, та рішеннями, які приймаються безпосередньо конкурсною комісією.

4. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 членів конкурсної комісії. У разі неможливості прийняття участі в засіданнях конкурсної комісії (хвороба, відрядження, відпустка тощо) членом конкурсної комісії, кандидатура якого затверджена рішенням Комісії, на засідання конкурсної комісії може направлятися його представник, повноваження якого завірені відповідно до законодавства України.

5. Діяльністю конкурсної комісії та організацією її роботи керує голова конкурсної комісії. Головою конкурсної комісії призначається один із членів Комісії за рішенням Комісії, яке приймається простою більшістю голосів. Голова конкурсної комісії має такі повноваження:

скликання засідань конкурсної комісії;

головування на засіданнях;

організація підготовки до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням;

залучення до роботи конкурсної комісії експертів та консультантів у разі необхідності.

6. Конкурсна комісія має такі повноваження:

визначення термінів проведення конкурсу;

затвердження інформаційного повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу;

розгляд заяв претендентів на участь у конкурсі;

визначення претендентів, які допускаються до конкурсу;

розгляд та оцінка конкурсної документації претендентів;

визначення переможців конкурсу серед учасників конкурсу;

складання та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;

здійснення інших функцій, передбачених законодавством України.

III. Порядок та умови участі в конкурсі

1. До участі в конкурсі допускаються ті претенденти, які письмово підтвердили своє бажання взяти участь у конкурсі, надали відповідні документи і відповідають таким критеріям:

є резидентами;

надають професійні послуги та безпосередньо здійснюють визначення кредитних рейтингів (рейтингування) або інформаційно-аналітичні послуги, пов’язані із забезпеченням діяльності з визначення кредитного рейтингу;

при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов’язковим за законом, використовують Національну рейтингову шкалу;

мають офіційні веб-сайти у мережі Інтернет з вільним доступом користувачів;

мають досвід роботи не менш 1 року у зазначеній сфері діяльності та перелік визначених та оприлюднених кредитних рейтингів національним суб’єктам господарювання;

мають внесений статутний капітал у розмірі не менше 2500 мінімальних заробітних плат, не менше 50 відсотків якого внесено у грошовій формі;

не мають серед пов’язаних осіб (у значенні, визначеному Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”) осіб, пов’язаних з учасниками ринків фінансових послуг, та не визначають їх кредитні рейтинги.

2. До закінчення терміну, зазначеного в пункті 4 розділу I цього Положення, претенденти подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву на участь у конкурсі з визначення уповноважених рейтингових агентств (додаток 1);

копії установчих документів, крім випадку, коли товариство діє на підставі модельного статуту;

аудиторський висновок щодо фінансового стану юридичної особи за чотири квартали, останній з яких передує кварталу, в якому проводиться конкурс;

реєстраційну картку (додаток 2);

інформацію про філії та інші відокремлені підрозділи (додаток 3);

відомості про участь юридичної особи в будь-яких об’єднаннях підприємств (додаток 4);

інформацію про посадових осіб органів управління юридичної особи, кількість та номінальну вартість акцій (розмір часток, паїв), що перебувають у їхній власності (додаток 5);

інформацію про засновників та/або учасників юридичної особи, кількість та номінальну вартість акцій (розмір часток, паїв), що перебувають у їхній власності (додаток 6);

інформацію про суб’єктів господарювання, у яких юридична особа є власником або користується акціями (частками, паями) (додаток 7);

інформацію про чисельність працівників юридичної особи (додаток 8) і документи на підтвердження їхньої кваліфікації та досвіду роботи: копії документів, що підтверджують кваліфікацію, та трудової книжки кожного працівника;

інформацію щодо пов’язаних осіб юридичної особи та їхньої пов’язаності з учасниками ринків фінансових послуг у довільній формі.

3. Документи на конкурс подаються (надсилаються) у письмовій формі в запечатаному конверті рекомендованим листом, на якому зазначається: “Конкурсна документація”, та в електронному вигляді на електронних носіях даних.

Конверти адресуються конкурсній комісії із зазначенням дати та часу проведення конкурсу і поміткою “НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ____________”.

На конверті, що містить документи на конкурс, крім вищезазначеного напису, має бути вказано:

адреса та реквізити конкурсної комісії;

місцезнаходження та найменування претендента.

Документи на конкурс засвідчуються підписом керівника претендента або особи, уповноваженої представляти його інтереси, та скріплюються печаткою претендента (у разі її наявності).

4. Документи на конкурс реєструються у спеціальному журналі реєстрації секретарем конкурсної комісії за датою їх реєстрації в канцелярії Комісії, а в разі подання їх кур’єром – за датою їх вручення секретарю конкурсної комісії, про що останній ставить свій підпис у журналі реєстрації.

5. Документи на конкурс мають бути одержані конкурсною комісією не пізніше дати та часу, зазначених в інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу. Документи на конкурс, отримані конкурсною комісією після закінчення зазначеного терміну, не розпечатуються і повертаються претендентам, які їх подали.

6. Документи на конкурс учасників конкурсу відповідають встановленим вимогам, якщо вони містять усю необхідну інформацію, надання якої передбачено пунктом 2 цього розділу.

IV. Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться за наявності хоча б однієї юридичної особи, допущеної до конкурсу (далі – претендент(и)), з кількості претендентів, що подали заяву на участь у конкурсі в установлений термін.

2. Конкурс проводиться у два етапи. Під час проведення засідання на кожному етапі конкурсу ведеться окремий протокол, що підписується головою та секретарем конкурсної комісії.

3. Засідання конкурсної комісії на першому етапі є відкритим. На засіданні конкурсної комісії обов’язковою є присутність претендентів, які подали документи на конкурс.

На цьому етапі конкурсною комісією розглядаються заяви претендентів на участь у конкурсі та здійснюється опис поданих претендентами документів.

Розпечатування конвертів з документами на конкурс відбувається в присутності претендентів за їх бажанням (або їх уповноважених представників) та в присутності членів конкурсної комісії.

Під час розкриття конвертів з документами на конкурс оголошуються повне найменування та місцезнаходження кожного претендента конкурсу.

У разі необхідності отримання додаткової інформації про претендента конкурсна комісія має право заслухати його на своєму засіданні.

Для прийняття рішення щодо відповідності поданих претендентами документів на конкурс умовам участі в конкурсі та щодо реєстрації претендентів як учасників конкурсу (відмови в реєстрації в разі невідповідності документів на конкурс вимогам участі в конкурсі) документи на конкурс передаються на розгляд конкурсній комісії, яка повинна опрацювати документи на конкурс у 10-денний строк.

За результатами розгляду конкурсною комісією документів на конкурс, які подані претендентами, конкурсна комісія визначає учасників конкурсу.

Конкурсна комісія має право прийняти рішення про відхилення заяви претендента на участь у конкурсі у разі:

якщо заява претендента про участь у конкурсі та/або додані до неї документи надані з порушенням вимог до їх оформлення, встановлених цим Положенням;

якщо в додатках до заяви відсутній хоча б один документ із переліку, наведеного в пункті 2 розділу III цього Положення;

відкликання заяви претендентом.

4. На другому етапі конкурсна комісія визначає переможців конкурсу. Засідання конкурсної комісії на другому етапі є закритим.

Конкурсна комісія визначає переможця(ів) конкурсу за результатами розгляду та обговорення конкурсної документації учасників конкурсу.

Переможцем(ями) конкурсу може бути декілька осіб.

Рішення про визначення переможця(ів) конкурсу приймається простою більшістю голосів. Голова конкурсної комісії має переважне право голосу, якщо під час прийняття рішення голоси членів конкурсної комісії розділилися порівну.

5. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця(ів) конкурсу оформлюється протоколом про результати конкурсу, в якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати голосування із зазначенням результату голосування кожного члена конкурсної комісії;

обґрунтування щодо визначення переможця конкурсу.

Протокол про результати проведення конкурсу підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні.

Рішення конкурсної комісії про переможця(ів) конкурсу затверджується відповідним рішенням Комісії на її засіданні протягом 10 робочих днів з дати останнього засідання конкурсної комісії. Це рішення є підставою для отримання рейтинговим агентством статусу уповноваженого рейтингового агентства, яке має право визначати обов’язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів.

Рейтингове агентство має право відмовитися від статусу уповноваженого рейтингового агентства.

6. Рішення Комісії про переможця(ів) конкурсу надсилається всім учасникам конкурсу рекомендованим листом або вручається персонально уповноваженим представникам учасників конкурсу в 10-денний строк з дати прийняття такого рішення.

7. У двотижневий строк після видання Комісією рішення про результати конкурсу щодо визначення агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки, надається інформація в офіційних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Комісії в мережі Інтернет.

V. Розгляд спорів

1. У разі незгоди з результатами проведеного конкурсу учасник конкурсу протягом 10 робочих днів з дати винесення конкурсною комісією рішення про переможця(ів) конкурсу має право подати до Комісії скаргу, яка розглядається Комісією на своєму засіданні, за участю членів конкурсної комісії, а також учасника конкурсу, який подав скаргу (за його бажанням).

2. У разі надходження скарги засідання Комісії за участю членів конкурсної комісії проводиться протягом 30 робочих днів з дати отримання зазначеної скарги, про що не пізніше ніж за 5 робочих днів засобами телекомунікаційного зв’язку та електронною поштою повідомляється(ються) учасник(и) конкурсу, яким(и) подано скаргу.

У повідомленні учаснику(ам) конкурсу, яким(и) подано скаргу, повідомляються дата та час проведення зазначеного засідання Комісії та пропонується взяти участь у цьому засіданні.

Про своє бажання взяти участь у засіданні Комісії учасник(и) конкурсу, яким(и) подано скаргу, повідомляє(ють) Комісію не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання.

3. За результатами розгляду скарг(и) учасників(а) конкурсу приймається рішення, яке підписується членами Комісії та членами конкурсної комісії і обов’язково повинно містити інформацію щодо врахування заперечень учасника(ів) конкурсу стосовно справедливості та правомочності результатів проведеного конкурсу, викладених у скарзі, або обґрунтування щодо відмови у врахуванні цих заперечень.

У разі визнання викладених у скарзі заперечень обґрунтованими Комісією разом із конкурсною комісією приймається рішення про визнання такого(их) учасника(ів) переможцем(ями) конкурсу, про що протягом 10 календарних днів повідомляється(ються) учасник(и) конкурсу, яким(и) подано скаргу.

4. У разі незгоди з рішенням Комісії учасник конкурсу має право оскаржити це рішення згідно із законодавством України.

Директор департаменту
корпоративного управління та
корпоративних фінансів

А. Папаіка

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами