Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Загальна інформація про документ

№:
492
Дата затвердження:
13.05.2011
Тема:
Базовий документ
Категорія:
Положення
Видавець:
ДКЦПФР
Посилання на зовнішній документ:
Останні зміни:
11.02.2014
Дата вступу в силу:
11.07.2011
Засідання:
13.05.2011
Номер мін'юсту:
789/19527
Дата реєстрації:
25.06.2011

Змiст документу

Положення
про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29.11.2012 р. N 1694)

(У заголовку та тексті Положення слова “Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку” в усіх відмінках замінено словами “Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку” у відповідних відмінках; у тексті Положення слова “професійними учасниками фондового ринку” в усіх відмінках замінено словами “учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами” у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2012 року N 1694)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”, Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1453 (із змінами), та визначає порядок формування та передавання електронних документів у системі електронного документообігу для подання адміністративних даних та інформації учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

2. Дія цього Положення поширюється на професійних учасників ринку цінних паперів, які провадять на фондовому ринку професійну діяльність з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарну діяльність, клірингову діяльність, а також Центральний депозитарій цінних паперів, емітентів цінних паперів, саморегулівні організації, об’єднання професійних учасників (далі – учасники ринку) та уповноважені рейтингові агентства, які подають до Комісії адміністративні дані та інформацію відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії.

(пункт 2 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 29.11.2012 р. N 1694
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1407
,
у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 11.02.2014 р. N 175)

3. Організаційні, технічні та інші умови надання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) суб’єктам електронного документообігу, зазначеним у пункті 2 розділу II цього Положення, визначаються відповідними договорами з акредитованими центрами сертифікації ключів (далі – АЦСК).

Послуги ЕЦП надаються АЦСК у порядку, визначеному законодавством та відповідними договорами.

Вартість послуг ЕЦП, що надаються АЦСК учасникам ринку та уповноваженим рейтинговим агентствам для подання ними адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії, не повинна перевищувати середньої ринкової вартості аналогічних послуг інших АЦСК.

Моніторинг середньої вартості послуг ЕЦП, що надаються АЦСК для подання професійними учасниками ринку цінних паперів адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії, здійснюється саморегулівними організаціями (за потреби).

(абзац четвертий пункту 3 розділу І у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29.11.2012 р. N 1694)

4. У цьому Положенні терміни використовуються у такому значенні:

квитанція – електронний документ, який підтверджує факт отримання від учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства електронного документа та перевірки Комісією наявності відповідних обов’язкових реквізитів і виконання вимог пункту 5 розділу III цього Положення;

програмно-технічний комплекс суб’єкта електронного документообігу – Комісії (далі – ПТК Комісії) – комплекс програмно-технічних засобів, що забезпечує формування електронних документів у встановленому законодавством порядку, захист електронних документів від порушення їх цілісності, зберігання, перевірку та обробку електронних документів, отриманих від учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств, формування та відправлення квитанцій та протоколів контролю учасникам ринку та уповноваженим рейтинговим агентствам;

програмно-технічний комплекс суб’єкта електронного документообігу – учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства (далі – ПТК учасника ринку) – комплекс програмно-технічних засобів забезпечує формування електронних документів у встановленому законодавством порядку, захист електронних документів від порушення їх цілісності, відправлення електронних документів до Комісії та отримання від Комісії електронних документів у системі електронного документообігу;

протокол контролю – електронний документ, що містить інформацію про результати перевірки адміністративних даних та інформації, поданих учасником ринку та уповноваженим рейтинговим агентством до Комісії;

система електронного документообігу (далі – СЕД) – сукупність програмно-технічних засобів та організаційно-технічних заходів із забезпечення обміну електронними документами між учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами та Комісією.

5. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Законах України “Про електронний цифровий підпис”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

(пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19.03.2013 р. N 367)

II. Система електронного документообігу

1. СЕД повинна забезпечувати реалізацію таких функцій:

а) створення та реєстрацію учасником ринку та уповноваженим рейтинговим агентством електронного документа, що містить адміністративні дані та інформацію;

б) передавання від учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства електронного документа, що містить адміністративні дані та інформацію, до Комісії;

в) прийняття Комісією переданого учасником ринку та уповноваженим рейтинговим агентством електронного документа, його реєстрацію та передавання для перевірки;

г) формування та передавання від Комісії учаснику ринку та уповноваженому рейтинговому агентству електронного документа (квитанції);

ґ) створення Комісією електронного документа (протоколу контролю), що містить результати перевірки адміністративних даних та інформації, поданих учасником ринку та уповноваженим рейтинговим агентством;

д) передавання від Комісії електронного документа, що містить результати перевірки адміністративних даних та інформації (протоколу контролю), до учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства.

2. До суб’єктів електронного документообігу належать:

а) Комісія;

б) учасники ринку та уповноважені рейтингові агентства;

в) АЦСК, який на договірних засадах надає визначені законодавством послуги Комісії;

г) АЦСК, які на договірних засадах надають визначені законодавством послуги учасникам ринку та уповноваженим рейтинговим агентствам.

III. Порядок подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами до Комісії

1. Подання учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів здійснюється за таких умов:

а) формування адміністративних даних та інформації учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств, що передаються в СЕД, у форматах, встановлених нормативно-правовими актами Комісії. Для встановлених Комісією форматів мають бути визначені документи нормативно-технічного характеру (шаблони, описи розділів та схем, специфікації тощо), за якими адміністративні дані та інформації учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств можуть бути сформовані з використанням будь-якого програмного забезпечення, сумісного з даними форматами;

б) застосування учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами ЕЦП з використанням посилених сертифікатів відкритих ключів за допомогою надійних засобів ЕЦП;

в) забезпечення формування електронних документів, що містять адміністративні дані та інформацію, з накладанням ЕЦП;

г) наявності відповідних програмно-технічних комплексів.

2. Обмін електронними документами в СЕД здійснюється виключно між ПТК учасника ринку та ПТК Комісії.

3. Процес подання учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами адміністративних даних та інформації складається з послідовної реалізації відповідними суб’єктами електронного документообігу функцій СЕД, перелік яких наведено у пункті 1 розділу II цього Положення.

4. Засвідчення учасниками ринку або уповноваженими рейтинговими агентствами адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів, що передаються в СЕД, здійснюється з використанням ЕЦП учасника ринку або уповноваженого рейтингового агентства відповідно.

ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа учасника ринку або уповноваженого рейтингового агентства.

ЕЦП є обов’язковим реквізитом електронного документа, який підтверджує його цілісність та ідентифікує учасника ринку або уповноважене рейтингове агентство (підписувача).

Для ідентифікації учасника ринку на електронний документ накладається ЕЦП уповноваженої особи учасника ринку та ЕЦП юридичної особи, який за правовим статусом прирівнюється до печатки цього учасника ринку.

Для ідентифікації уповноваженого рейтингового агентства на електронний документ накладається ЕЦП уповноваженої особи уповноваженого рейтингового агентства та ЕЦП юридичної особи, який за правовим статусом прирівнюється до печатки цього уповноваженого рейтингового агентства.

(пункт 4 розділу III у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013 р. N 367)

5. Електронні документи учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства приймаються Комісією для подальшої перевірки за таких умов:

а) формування адміністративних даних та інформації учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств, що передаються в СЕД, у форматах, встановлених нормативно-правовими актами Комісії. Для встановлених Комісією форматів мають бути визначені документи нормативно-технічного характеру (шаблони, описи розділів та схем, специфікації тощо), за якими адміністративні дані та інформації учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств можуть бути сформовані з використанням будь-якого програмного забезпечення, сумісного з даними форматами;

б) використання учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами та Комісією ЕЦП з використанням посилених сертифікатів відкритих ключів за допомогою надійних засобів ЕЦП відповідно до вимог Закону України “Про електронний цифровий підпис”;

в) здійснення формування електронних документів, що містять адміністративні дані та інформацію, з накладанням ЕЦП;

г) наявності відповідних програмно-технічних комплексів;

ґ) ЕЦП підтверджено з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа за допомогою надійних засобів ЕЦП;

д) чинності посиленого сертифіката відкритого ключа ЕЦП учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства;

е) відповідності особистого ключа підписувача відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

6. Відповідність електронного документа учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства вимогам, викладеним у пункті 5 цього розділу, підтверджується квитанцією.

7. Передавання електронного документа від учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства до Комісії має бути здійснено не пізніше термінів, що встановлені для учасників ринку та уповноважених рейтингових агентств при поданні ними адміністративних даних та інформації відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

8. При передаванні учасником ринку та уповноваженим рейтинговим агентством електронного документа до Комісії в ПТК учасника ринку мають фіксуватися вихідний номер та дата передавання електронного документа.

9. При отриманні від Комісії електронного документа учасником ринку та уповноваженим рейтинговим агентством в ПТК учасника ринку мають фіксуватися вхідний номер та дата отримання електронного документа.

10. Відсутність квитанції у учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства свідчить про факт неотримання Комісією електронного документа учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства або неприйняття такого документа для подальшої перевірки Комісією.

11. У разі неотримання учасником ринку та уповноваженим рейтинговим агентством квитанції протягом однієї години з моменту передавання електронного документа до Комісії процедура передавання учасником ринку та уповноваженим рейтинговим агентством електронного документа до Комісії повторюється.

12. Протягом двох робочих днів з моменту отримання від учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства електронного документа Комісія направляє такому учаснику протокол контролю.

13. У разі прийняття Комісією адміністративних даних та інформації від учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства протокол контролю має містити реєстраційний номер та дату прийняття адміністративних даних та інформації Комісією.

14. Відсутність у протоколі контролю реєстраційного номера та дати прийняття адміністративних даних та інформації свідчить про факт невідповідності поданих адміністративних даних та інформації встановленим Комісією вимогам. У цьому випадку адміністративні дані та інформація вважаються неподаними до Комісії.

15. У разі наявності факту невідповідності поданих адміністративних даних та інформації встановленим Комісією вимогам у протоколі контролю відображаються відомості щодо невідповідності адміністративних даних та інформації учасника ринку або уповноваженого рейтингового агентства встановленим Комісією вимогам щодо складу, форми та формату адміністративних даних та інформації.

(пункт 15 розділу III у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013 р. N 367)

16. Після усунення невідповідності адміністративних даних та інформації встановленим Комісією вимогам учасник ринку та уповноважене рейтингове агентство не пізніше терміну, встановленого Комісією для подання адміністративних даних та інформації учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами до Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, здійснює подання адміністративних даних та інформації до Комісії повторно за процедурою, визначеною цим Положенням.

17. У разі подання адміністративних даних та інформації учасником ринку та уповноваженим рейтинговим агентством з порушенням термінів, встановлених нормативно-правовими актами Комісії, в протоколі контролю відображається факт порушення терміну подання адміністративних даних та інформації учасником ринку та уповноваженим рейтинговим агентством. У цьому випадку прийняття Комісією адміністративних даних та інформації від учасника ринку та уповноваженого рейтингового агентства здійснюється відповідно до пунктів 13 – 15 цього розділу.

18. При усуненні невідповідності адміністративних даних та інформації встановленим Комісією вимогам після терміну, встановленого нормативно-правовим актом Комісії для подання адміністративних даних та інформації учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами до Комісії, учасник ринку та уповноважене рейтингове агентство здійснює подання адміністративних даних та інформації до Комісії повторно за процедурою, визначеною цим Положенням.

IV. Порядок зберігання електронних документів

1. Електронні документи, у тому числі квитанції та протоколи контролю, підлягають збереженню.

2. Строк зберігання електронних документів повинен бути не меншим строку, встановленого законодавством для зберігання відповідних документів на папері.

3. Зберігання оригіналів електронних документів здійснюється Комісією та учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами відповідно до Порядку зберігання електронних документів в архівних установах, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 25.04.2005 N 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2005 за N 627/10907.

Директор
адміністративно-господарського
департаменту

А. Голощук

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами