Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Порядок реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Порядок_248.doc

ПОРЯДОК
реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації

1. Відповідно до цього Порядку здійснюється реєстрація випуску акцій акціонерних товариств, у тому числі холдингових компаній, при їх створенні шляхом корпоратизації державних підприємств або у процесі приватизації державних підприємств, підприємств, утворених на базі орендованого майна та заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності.

2. Реєстрація випуску акцій здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, її центральним апаратом або територіальними органами відповідно до делегованих повноважень (далі – орган реєстрації).

3. Реєстрація випуску акцій, що здійснюється органом реєстрації, не може розглядатися як гарантія вартості цих акцій.

4. Датою отримання заяви про реєстрацію випуску акцій є дата реєстрації такої заяви у підрозділі органу реєстрації, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

5. Протягом двадцяти п’яти робочих днів з дати отримання заяви про реєстрацію випуску акцій орган реєстрації здійснює реєстрацію і видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій(додаток 1), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, або відмовляє у реєстрації випуску акцій.

6. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

відсутність будь-якого документа, визначеного цим Порядком;

недостовірність інформації у поданих документах.

Відмова у реєстрації випуску акцій оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 2).

Розпорядження про відмову у реєстрації випуску акцій доводиться до відома акціонерного товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в органі реєстрації.

7. Для реєстрації випуску акцій акціонерне товариство у десятиденний строк з дня його державної реєстрації подає до органу реєстрації такі документи:

7.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій (додаток 3), підписану керівником та засвідчену печаткою товариства.

7.2. Засвідчені підписом керівника та печаткою товариства копію рішення засновника (засновників) про створення товариства і затвердження його статуту, а також копію рішення про випуск акцій, яке має містити:

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ товариства;

відомості про засновника (засновників) товариства: повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;

розмір статутного капіталу товариства;

тип акцій;

загальну номінальну вартість акцій;

кількість акцій;

номінальну вартість акції;

кількість і загальну номінальну вартість акцій, які отримує кожен засновник.

У разі створення акціонерних товариств у процесі приватизації підприємств, утворених на базі орендованого майна та заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, рішення, зазначені в абзаці першому цього підпункту, оформлюються протоколом установчих зборів засновників товариства.

7.3. Копію статуту товариства з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації, засвідчену у нотаріальному порядку.

7.4. Копію звіту про оцінку майна або акта оцінки майна та копію рішення про його затвердження, засвідчені підписом керівника та печаткою товариства.

7.5. Копії виписок з рахунків у цінних паперах, актів приймання-передачі та інших документів, які підтверджують передачу пакетів акцій та інших активів до статутного капіталу товариства (подаються у разі реєстрації випуску акцій холдингової компанії), засвідчені підписом керівника та печаткою товариства.

7.6. Баланс, засвідчений підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), станом на дату державної реєстрації товариства.

7.7. Копію попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

7.8. Копію платіжного доручення про сплату державного мита за реєстрацію випуску цінних паперів згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

8. Орган реєстрації має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться у поданих документах. До закінчення встановленого для реєстрації строку орган реєстрації може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих для реєстрації випуску акцій.

9. За письмовою заявою емітента, отриманою органом реєстрації до прийняття рішення про реєстрацію випуску акцій або про відмову в реєстрації і не пізніше закінчення установленого строку розгляду документів, орган реєстрації може повернути всі документи, подані для реєстрації, на доопрацювання.

Після доопрацювання документи для реєстрації випуску акцій подаються у загальному порядку.

10. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку до органу реєстрації та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).

{Порядок доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1289 від 30.09.2014}

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку