Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Загальна інформація про документ

№:
718
Від:
28.09.2017
№ мін`юсту:
1307/31175
Зареєстровано:
25.10.2017
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Дата вступу в силу:
24.11.2017

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/Ріш-718.doc

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, Закону України “Про депозитарну систему України”, з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року N 835-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

  1. Внести до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2013 року N 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за N 897/23429 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

у пункті 1 слова “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” замінити словами “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”;

доповнити розділ новим пунктом 5 в такій редакції:

“5. Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до Комісії передбачено цими Ліцензійними умовами. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цими Ліцензійними умовами, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи ліцензіата.”;

2) у розділі II:

у главі 1:

в абзаці шостому пункту 3 слово “місяця” замінити словами “трьох місяців”;

у пункті 5:

абзац другий доповнити словами “у тому числі стаж роботи на керівних посадах не менше одного року”;

в абзаці четвертому:

перше речення після слова “призначити” доповнити словами “нового керівника або”;

у другому реченні слова “Така особа” замінити словами “Особа, яка тимчасово виконує обов’язки керівника”;

після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

“Уповноважений орган ліцензіата не пізніше тримісячного строку перебування на посаді особи, яка тимчасово виконує обов’язки керівника, повинен призначити на посаду нового керівника (крім випадку тимчасової відсутності керівника). Такий керівник повинен відповідати вимогам, встановленим до керівника.”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

абзац шостий після слів “На час” доповнити словом “тимчасової”;

у пункті 7 слова “, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії” виключити;

у пункті 9:

в абзаці четвертому слова “банку та” виключити та доповнити словами “(для банків – на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі)”;

після абзацу четвертого доповнити пункт абзацами п’ятим – восьмим такого змісту:

“Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, що є її концептуальною основою.

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року N 160 “Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918 (із змінами).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати відповідно абзацами дев’ятим – дванадцятим;

у главі 2:

в абзаці другому пункту 1 цифру “I” замінити цифрами “II”;

в абзаці першому пункту 2 слова “та діяльності з управління активами” виключити;

в абзаці першому пункту 2 глави 3 слова “та діяльності з управління активами” виключити;

3) у розділі III:

абзац другий пункту 7 після слів “які здійснюють інші види” доповнити словом “професійної”;

в абзаці першому пункту 9 слова “переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії,” виключити;

4) у розділі IV:

абзац перший пункту 2 після слів “в результаті перетворення” доповнити словами “(крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство)”, після слів “разом з оригіналом ліцензії” доповнити словами “(за наявності)”, слова “, переоформлення ліцензії” виключити;

пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4 – 25 вважати відповідно пунктами 3 – 24;

в абзаці шостому пункту 3, абзаці другому пункту 4 та пункті 5 слова “, переоформлення ліцензії” виключити;

у пункті 7:

у підпункті 3 слова “, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії” виключити;

у підпунктах 5, 11, 12, 15 слова “, переоформлення ліцензії” виключити;

у підпункті 16:

в абзаці першому слова “у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку), подається” та слова “, переоформлення ліцензії” виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Зазначена анкета подається у разі змін щодо ідентифікації, трудової діяльності, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов’язки (крім випадку тимчасової відсутності керівника);”;

у підпункті 17 слова “, переоформлення ліцензії” виключити;

підпункт 18 викласти в такій редакції:

“18) довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата) згідно з таблицею 1 “Структура власності заявника (ліцензіата)” та таблицею 2 “Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб”, яка додається до заяви про видачу ліцензії, з доданням схематичного зображення такої структури.

Подається у разі зміни прямих власників, які володіють 5 і більше відсотками, та/або у разі зміни осіб, які здійснюють опосередкований контроль за заявником;”;

у пункті 8 цифру “8” замінити цифрою “7”;

в абзаці другому пункту 11 слова “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” замінити словами “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”;

у пункті 12:

в абзаці першому слова “, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії” виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власника заявника (ліцензіата) з доданням схематичного зображення такої структури.”;

у пунктах 15, 17 цифри “16” замінити цифрами “14”;

абзац перший пункту 24 після слів “номер ліцензії” доповнити словами “(у разі наявності)”.

  1. Внести до Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2013 року N 597, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2013 року за N 688/23220, такі зміни:

1) у пункті 9 слова “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” замінити словами “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”;

2) доповнити Порядок новим пунктом 32 такого змісту:

“32. Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи ліцензіата.”.

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії Т. Хромаєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України
Ю. Терентьєв
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І. Б. Черкаський

 

Протокол засідання Комісії
від 28 вересня 2017 р. N 55

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку