Проект рішення НКЦПФР “Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів”

Загальна інформація про документ

№:
813
Дата затвердження:
15.11.2018
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Проект
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 

___.___.2018                                    м. Київ                                           № ____

 

Про внесення змін до Положення про

здійснення фінансового моніторингу

професійними учасниками ринку цінних паперів

 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2016 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2016 року за № 551/28681, що додаються.

2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назарчука І.

 

 Голова Комісії                                                                           Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від «___»  _______ 2018 року № __

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

____.____.2018 № _______

 

Зміни

до Положення про здійснення фінансового моніторингу

професійними учасниками ринку цінних паперів

1) у розділі ІІ:

абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

«7. Призначення відповідального працівника повинно бути здійснено після перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, за результатами якої встановлено, що кандидат має бездоганну ділову репутацію на підставі наданих оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ не пізніше трьох місяців до здійснення перевірки ділової репутації, та анкети ділової репутації, яка заповнюється кандидатом на посаду відповідального працівника.»;

абзац шостий пункту 13 викласти у такій редакції:

«Перевірка відповідності особи, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника, вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється керівником або особою, яка виконує його обов’язки, до її призначення на підставі оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ не пізніше трьох місяців до здійснення перевірки відповідності особи, що виконує обов’язки відповідального працівника, вимогам.»;

в абзаці шостому пункту 17 слово «ужитих» замінити словом «вжитих»;

2) у розділі V:

абзаци перший – третій пункту 5 викласти у такій редакції:

«5. Верифікація клієнта (представника клієнта) здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа) їх копій, які дають можливість встановити необхідні ідентифікаційні дані.

Офіційні документи або засвідчені в установленому порядку їх копії, які подавались суб’єкту первинного фінансового моніторингу для здійснення верифікації клієнта (представника клієнта), повертаються клієнту (представнику клієнта) за його вимогою.

Особа, яка здійснює верифікацію клієнта (представника клієнта), створює паперові копії документів, які подавались їй для здійснення верифікації, та засвідчує їх своїм підписом.»;

абзац п’ятий пункту 5 викласти у такій редакції:

«Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що застосовує у своїй діяльності електронно-цифровий підпис, може під час здійснення верифікації клієнта (представника клієнта) створювати електронні копії документів, які подавались йому для верифікації клієнта (представника клієнта). В такому випадку особа, яка здійснювала верифікацію клієнта (представника клієнта) та яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа.»;

друге речення другого абзацу пункту 6 викласти у такій редакції:

«Такі документи зберігаються разом з документами щодо ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта).»;

абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

«8. Під час верифікації клієнта (представника клієнта) суб’єкт первинного фінансового моніторингу встановлює (підтверджує) відповідність особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним.»;

друге речення одинадцятого абзацу пункту 9 викласти у такій редакції:

«Відповідні документи зберігаються разом з документами, що підтверджують факт здійснення ідентифікації та верифікації клієнта.»;

абзац шостий пункту 10 викласти у такій редакції:

«Результати оцінки ризику клієнта та управління ними фіксуються письмово в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт здійснення ідентифікації та верифікації клієнта.»;

абзац п’ятий пункту 15 викласти у такій редакції:

«Заходи, визначені в пунктах 11 – 15 цього розділу, фіксуються в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт здійснення ідентифікації та верифікації клієнта.»;

додати до розділу новий пункт:

«151. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати такі додаткові заходи стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини:

а) збирати інформацію в обсязі, достатньому для повного розуміння суб’єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та з’ясування її репутації і якості нагляду, зокрема, чи була іноземна фінансова установа об’єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або застосування заходів впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню  розповсюдження зброї масового знищення;

б) оцінювати заходи іноземної фінансової установи щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

в) встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

г) документувати обов’язки іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

ґ) стосовно іноземної фінансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені, з’ясовувати, що іноземна фінансова установа здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів, які мають прямий доступ до рахунків іноземної фінансової установи, та що іноземна фінансова установа може надати на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення зазначених заходів.

Заходи, визначені в цьому пункті, фіксуються в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації та верифікації клієнта.»;

пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Якщо за результатами аналізу інформації щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта, рівень ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюється як:

1) високий, строк уточнення інформації про клієнта не повинен перевищувати одного року;

2) середній, строк уточнення інформації про клієнта не повинен перевищувати двох років;

3) низький, строк уточнення інформації про клієнта не повинен перевищувати трьох років.

Для клієнтів, з якими укладені договори на обслуговування, але які не звертались до суб’єкта первинного фінансового моніторингу для отримання послуг більше трьох років, вивчення клієнта або уточнення інформації про клієнта здійснюється в разі звернення такого клієнта до суб’єкта первинного фінансового моніторингу або проведення ним фінансової операції.

Під час здійснення уточнення інформації про клієнта суб’єкт первинного фінансового моніторингу з’ясовує у встановленому порядку всі відомості про клієнта, які були надані суб’єкту первинного фінансового моніторингу під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.»;

абзац перший пункту 18 викласти у наступній редакції:

18. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен зберігати офіційні документи, інші документи (у тому числі створені суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації та верифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки клієнта), не менше п’яти років після завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, а всі необхідні дані про фінансові операції (достатні для того, щоб простежити стан операції, у тому числі правочини, розпорядження, заявки, ділове листування, копії векселів з індосаментом, копії векселів, заставних, копії сертифікатів цінних паперів тощо) – не менше п’яти років після завершення операції, закриття рахунку, припинення ділових відносин.»;

4) у розділі VІІ:

після пункту 5 доповнити пункт новим пунктом такого змісту:

«6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний проводити аналіз відповідності фінансових (фінансової) операцій (операції), що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта, та/або не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, або щодо яких виникають підозри.»;

У зв’язку з цим пункти 6 – 8 вважати відповідно пунктами 7 – 9;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує виявлення фінансових операцій, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення в день їх виявлення, але не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових операцій, а також інформувати про такі фінансові операції та їх учасників визначені законом правоохоронні органи.».

 

Директор департаменту проведення

інспекцій професійної діяльності                                                                                                         О. Мисюра

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами