Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Загальна інформація про документ

№:
1047
Від:
18.06.2013
№ мін`юсту:
1198/23730
Зареєстровано:
17.07.2013
Тема:
Діяльність із спільного інвестування
Категорія:
Положення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Додатки:

Додаток 1 до Положення про реєстрацію регламенту. Заява про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників КІФ

Додаток 2 до Положення про реєстрацію регламенту. Звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників КІФ

Додаток 3 до Положення про реєстрацію регламенту. Довідка про пов'язаних осіб КІФ

Додаток 4 до Положення про реєстрацію регламенту. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій КІФ

Додаток 5 до Положення про реєстрацію регламенту. Свідоцтво про внесення відомостей про ІСІ до ЄДРІСІ

Додаток 6 до Положення про реєстрацію регламенту. Заява про реєстрацію регламенту ПІФ та внесення відомостей про ПІФ до ЄДРІСІ

Додаток 7 до Положення про реєстрацію регламенту. Свідоцтво про внесення відомостей про ІСІ до ЄДРІСІ

Додаток 8 до Положення про реєстрацію регламенту. Заява про реєстрацію змін до регламенту КІФ

Додаток 9 до Положення про реєстрацію регламенту. Заява про реєстрацію змін до регламенту КІФ та заміну свідоцтва

Додаток 10 до Положення про реєстрацію регламенту. Заява про заміну свідоцтва про внесення відомостей про ІСІ до ЄДРІСІ

Додаток 11 до Положення про реєстрацію регламенту. Заява про реєстрацію змін до регламенту ПІФ

Додаток 12 до Положення про реєстрацію регламенту. Заява про реєстрацію змін до регламенту ПІФ та заміну свідоцтва

Додаток 13 до Положення про реєстрацію регламенту. Заява про заміну свідоцтва про внесення відомостей про ІСІ до ЄДРІСІ

Додаток 14 до Положення про реєстрацію регламенту. Свідоцтво про внесення відомостей про ІСІ до ЄДРІСІ,

Додаток 15 до Положення про реєстрацію регламенту. Свідоцтво про внесення відомостей про ІСІ до ЄДРІСІ

Останні зміни:
16.12.2014
Дата вступу в силу:
01.01.2014

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/1047-Положення-1.docx

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок реєстрації регламенту (змін до нього) пайового інвестиційного фонду (далі – пайовий фонд) та корпоративного інвестиційного фонду (далі – корпоративний фонд), реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр) та видачі свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру (далі – Свідоцтво).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

витяг з Реєстру – довідковий документ, підписаний уповноваженою особою держателя Реєстру, який надається на запит юридичних або фізичних осіб з урахуванням обмежень щодо інсайдерської інформації, встановлених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру – внесення запису до інформаційної бази даних про інститут спільного інвестування, яка забезпечує зберігання відомостей про інститут спільного інвестування;

держатель Реєстру – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), яка забезпечує зберігання та функціонування Реєстру, надає витяги з нього;

запит на отримання витягу з Реєстру (далі – запит) – документ, складений будь-якою фізичною або юридичною особою з метою одержання витягу з Реєстру;

зберігач активів інституту спільного інвестування (далі – зберігач) – депозитарна установа, яка отримала відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

інвестиційна декларація – документ, що є невід’ємною складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору про управління активами корпоративного фонду, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування;

регламент – документ, який визначає порядок, строки, умови та особливості діяльності інституту спільного інвестування;

Реєстр – сукупність записів про інститути спільного інвестування, які містять інформацію, визначену нормативно-правовими актами Комісії;

реєстраційний код за Реєстром – код запису в Реєстрі;

Свідоцтво – документ, що видається Комісією після реєстрації регламенту інституту спільного інвестування та засвідчує внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру;

строк діяльності інституту спільного інвестування – строк, установлений регламентом строкового інституту спільного інвестування, протягом якого інститут спільного інвестування здійснює свою діяльність.

Інші терміни вживаються у цьому Положенні у значеннях, наведених у Законах України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування», «Про депозитарну систему України».

3. Дія цього Положення поширюється на інститути спільного інвестування, які створюються та здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та інших нормативно-правових актів.

4. Реєстрація інституту спільного інвестування здійснюється Комісією шляхом внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру з присвоєнням такому інституту спільного інвестування реєстраційного коду та видачі Свідоцтва. Підставою для внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру є зареєстрований в установленому Комісією порядку регламент.

5. Діяльність із спільного інвестування провадиться після внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру та отримання Свідоцтва.

6. Реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, реєстрація регламенту (змін до нього), внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру та видача Свідоцтва здійснюються протягом 30 робочих днів з дня надходження до Комісії документів згідно з цим Положенням.

За письмовою заявою заявника строк розгляду документів подовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви.

7. Реєстрація регламенту та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру, реєстрація змін до регламенту, а також видача витягів із Реєстру є платними послугами, розмір плати за надання яких встановлено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 листопада 2011 року № 1615 «Про встановлення розмірів плати за надання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку адміністративних послуг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2011 року за № 1394/20132.

8. Державні органи звільняються від плати за одержання на їх запит витягів з Реєстру, якщо такий запит подається у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством.

9. Зведені дані Реєстру є відкритими для користування.

Інформація з Реєстру розміщується на офіційному веб-сайті Комісії в порядку та обсязі, встановленому Комісією.

10. У разі припинення діяльності інституту спільного інвестування відомості про такий інститут спільного інвестування виключаються з Реєстру, Свідоцтво анулюється.

11. Анулювання Свідоцтва та внесення до Реєстру відповідних записів здійснюються Комісією в установленому законодавством порядку.

12. Засвідчення документів, що подаються до Комісії, підписами та печатками відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.

13. Документи, які подаються до Комісії на 2-х і більше аркушах, повинні бути обов’язково прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою та підписом уповноваженої особи.

14. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1712 від 16.12.2014}

II. Порядок реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру

1. Протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи корпоративний фонд зобов’язаний зареєструвати регламент.

2. Корпоративний фонд з метою реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру згідно з додатком 1 до цього Положення;

2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) установчих зборів корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, засвідчений підписами засновників та їх печатками, або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду, засвідчений його підписом та печаткою (у разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню);

3) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений підписом головуючого на засіданні наглядової ради та печаткою корпоративного фонду, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений його підписом та печаткою корпоративного фонду (у разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню);

4) звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду у двох примірниках, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду, згідно з додатком 2 до цього Положення;

5) копію статуту корпоративного фонду та змін до нього (у разі наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду;

6) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду;

7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) платіжного доручення із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;

8) регламент, затверджений наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках);

9) довідку про пов’язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (додаток 3 до цього Положення). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

10) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору про управління активами з компанією з управління активами;

11) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору зі зберігачем на обслуговування активів інституту спільного інвестування, погодженого компанією з управління активами (у разі укладення такого договору);

12) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору зі зберігачем про обслуговування рахунку в цінних паперах, погодженого компанією з управління активами (у разі неукладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування та за умови необхідності відкриття такого рахунку);

13) виписку банківської установи (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) щодо внесення засновниками корпоративного фонду коштів на тимчасовий рахунок.

3. Регламент корпоративного фонду повинен містити:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування корпоративного фонду, що містить його тип, вид, клас (у разі якщо фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним) та належність до біржового або венчурного фонду;

2) код за ЄДРПОУ корпоративного фонду;

3) місцезнаходження корпоративного фонду;

4) дату та номер свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного фонду і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію;

5) строк діяльності корпоративного фонду (для строкового інституту спільного інвестування);

6) умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами, зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників корпоративного фонду;

7) порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій корпоративного фонду;

8) порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого фонду;

9) порядок виплати дивідендів (для закритого корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого корпоративного фонду);

10) порядок та строки викупу корпоративним фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок;

11) інвестиційну декларацію;

12) мінімальну вартість активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою.

Регламент може містити інші відомості.

4. У разі відповідності поданих документів законодавству уповноважена особа Комісії здійснює реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та вносить відомості про корпоративний фонд до Реєстру.

Звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та регламент корпоративного фонду засвідчуються штампом (написом) “ЗАРЕЄСТРОВАНО” із зазначенням дати їх реєстрації, підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованого звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та зареєстрованого регламенту корпоративного фонду видається заявнику.

Одночасно з реєстрацією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесенням відомостей про корпоративний фонд до Реєстру відбувається заміна тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду згідно з додатком 4 до цього Положення, а також видається Свідоцтво згідно з додатком 5 до цього Положення.

5. Дата реєстрації регламенту корпоративного фонду є датою внесення відомостей про такий фонд до Реєстру.

6. У разі внесення змін до договорів, зазначених у підпунктах 10, 11, 12 пункту 2 цього розділу, до Комісії подаються оригінали (копії, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) таких договорів або змін до таких договорів протягом 7 робочих днів з дня їх укладення.

III. Порядок реєстрації регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру

1. Пайовий фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до Реєстру.

2. Компанія з управління активами з метою реєстрації регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру згідно з додатком 6 до цього Положення;

2) оригінал (копію) протоколу або витягу з протоколу уповноваженого органу компанії з управління активами, що містить рішення про створення пайового фонду, затвердження регламенту та інвестиційної декларації пайового фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

3) регламент, затверджений уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках);

4) копію статуту компанії з управління активами та змін до нього (у разі наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

5) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;

6) довідку в довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, яка містить відомості щодо:

керівника виконавчого органу компанії з управління активами (посада, прізвище, ім’я, по батькові);

номерів телефону та факсу компанії з управління активами;

строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов’язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни Комісію.

3. Регламент пайового фонду повинен містити:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування пайового фонду, його тип, вид, клас (у разі якщо фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним) та належність до біржового або венчурного фонду;

2) строк діяльності пайового фонду (для строкового пайового фонду);

3) порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

4) порядок виплати дивідендів пайовим фондом (для закритого пайового фонду, якщо така виплата передбачена його регламентом);

5) порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок;

6) інвестиційну декларацію;

7) порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю пайового фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого фонду;

8) повне та скорочене (за наявності) найменування компанії з управління активами;

9) код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;

10) місцезнаходження компанії з управління активами.

Регламент може містити інші відомості.

4. У разі відповідності поданих документів законодавству уповноважена особа Комісії реєструє регламент пайового фонду та вносить відомості про пайовий фонд до Реєстру.

Регламент пайового фонду засвідчується штампом (написом) “ЗАРЕЄСТРОВАНО” із зазначенням дати реєстрації, підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованого регламенту пайового фонду та Свідоцтва згідно з додатком 7 до цього Положення видається заявнику.

5. Дата реєстрації регламенту пайового фонду є датою внесення відомостей про такий фонд до Реєстру.

IV. Порядок реєстрації змін до регламенту інституту спільного інвестування

1. Будь-які зміни до регламенту реєструються в Комісії.

У разі внесення змін до регламенту після реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування зміни до регламенту реєструються одночасно з реєстрацією змін до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування. При цьому окремий пакет документів для реєстрації змін до регламенту не подається.

2. Забороняється змінювати тип та вид інституту спільного інвестування, клас спеціалізованого або кваліфікаційного інституту спільного інвестування та належність інституту спільного інвестування до біржових або венчурних.

3. Для реєстрації змін до регламенту корпоративного фонду компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня їх затвердження наглядовою радою корпоративного фонду подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію змін до регламенту корпоративного фонду (додаток 8), або заяву про реєстрацію змін до регламенту корпоративного фонду та заміну Свідоцтва (додаток 9), або заяву про заміну Свідоцтва (додаток 10);

2) оригінал (копію) протоколу (витяг з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення про затвердження змін до регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення змін, засвідчений підписом головуючого на засіданні наглядової ради та печаткою корпоративного фонду, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін, засвідчений його підписом та печаткою корпоративного фонду (у разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню);

3) зміни до регламенту, затверджені наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду та печаткою корпоративного фонду (у двох примірниках);

4) оригінал платіжного доручення (копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту корпоративного фонду, з відміткою банку про його прийняття;

5) копію змін до статуту корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (у разі якщо зміни до регламенту пов’язані зі змінами до статуту корпоративного фонду);

6) оригінал Свідоцтва (у разі його заміни).

4. Для реєстрації змін до регламенту пайового фонду компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня їх затвердження уповноваженим органом компанії з управління активами подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію змін до регламенту пайового фонду (додаток 11), або заяву про реєстрацію змін до регламенту пайового фонду та заміну Свідоцтва (додаток 12), або заяву про заміну Свідоцтва (додаток 13);

2) оригінал (копію) протоколу (витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін;

3) зміни до регламенту (у двох примірниках), затверджені рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту пайового фонду з відміткою банку про його прийняття;

5) оригінал Свідоцтва (у разі його заміни).

5. У разі відповідності поданих документів на реєстрацію змін до регламенту інституту спільного інвестування вимогам законодавства уповноважена особа Комісії реєструє зміни до регламенту, а у разі якщо зміст цих змін передбачає заміну Свідоцтва, здійснює таку заміну шляхом видачі нового Свідоцтва згідно з додатком 14 (для корпоративного фонду) або додатком 15 (для пайового фонду) до цього Положення. При цьому попереднє Свідоцтво анулюється.

Зміни до регламенту засвідчуються штампом (написом) “ЗАРЕЄСТРОВАНО” із зазначенням дати реєстрації, підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії. Один примірник зареєстрованих змін до регламенту видається заявнику.

Підставою для внесення змін до Реєстру є реєстрація змін до регламенту.

6. У разі внесення змін до регламенту наглядова рада корпоративного фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту видає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання зі зберігачем договору про обслуговування активів корпоративного фонду).

7. У разі внесення змін до регламенту компанія з управління активами пайового фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту надає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання зі зберігачем договору про обслуговування активів корпоративного фонду).

V. Порядок продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування

1. Строк діяльності строкового корпоративного фонду може бути продовжено за рішенням загальних зборів учасників фонду.

Строк діяльності строкового пайового фонду може бути продовжено за рішенням органу компанії з управління активами фонду, уповноваженого вносити зміни до його регламенту.

У разі продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування обов’язково здійснюється викуп цінних паперів такого інституту в його учасників, які протягом трьох місяців з дня прийняття зазначеного рішення подали письмову заяву щодо викупу в них цінних паперів, а в учасника корпоративного фонду – також за умови, що цей учасник не голосував за прийняття відповідного рішення. Такий викуп здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування, а кількість цінних паперів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Строк, на який продовжується діяльність строкового інституту спільного інвестування, не може перевищувати строку діяльності такого інституту спільного інвестування, передбаченого його регламентом на день реєстрації цього регламенту. Кількість рішень про продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування не обмежується.

2. Продовження строку діяльності корпоративного фонду здійснюється у такій послідовності:

1) прийняття загальними зборами учасників корпоративного фонду рішення щодо продовження строку його діяльності та затвердження повідомлення для учасників цього фонду про таке рішення. Таке рішення приймається не раніше ніж за три місяці, але не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку діяльності такого фонду.

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду повинно містити відомості про:

прийняте рішення загальними зборами корпоративного фонду щодо продовження строку його діяльності;

порядок викупу акцій в учасників корпоративного фонду, який повинен містити інформацію щодо:

місця подання заявок про викуп акцій (далі – заявка);

переліку документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу акцій та здійснення розрахунків з учасниками;

розрахункової вартості акцій, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками;

дати початку та закінчення приймання заявок від учасників;

строку, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки;

застереження щодо депонування коштів на ім’я учасника в банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу його акцій, але не звернувся за розрахунками в установлені строки;

2) компанія з управління активами протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення загальними зборами учасників корпоративного фонду щодо продовження строку його діяльності:

публікує повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду в друкованих засобах масової інформації, а в разі публікації повідомлення про скликання загальних зборів корпоративного фонду – в тих самих друкованих засобах масової інформації, в яких було опубліковано таке повідомлення;

повідомляє Комісію в довільній формі про прийняте рішення;

3) протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та регламенту цього фонду, але не пізніше 15 робочих днів з дати прийняття рішення щодо продовження строку діяльності фонду, компанія з управління активами подає до Комісії пакет документів для реєстрації змін до регламенту та змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким регулюється порядок реєстрації випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування.

3. Продовження строку діяльності пайового фонду здійснюється у такій послідовності:

1) прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення щодо продовження строку його діяльності та затвердження повідомлення для учасників фонду про таке рішення. Таке рішення приймається не раніше ніж за три місяці, але не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку діяльності такого фонду.

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності пайового фонду повинно містити відомості про:

прийняте рішення щодо продовження строку діяльності пайового фонду;

порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників фонду, який повинен містити інформацію про:

місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі – заявка);

перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками;

розрахункову вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками;

дату початку та закінчення приймання заявок від учасників;

строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки;

застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки;

2) протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення відповідним уповноваженим органом компанії з управління активами про продовження строку діяльності пайового фонду компанія з управління активами цього фонду:

публікує повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності пайового фонду в офіційних друкованих засобах масової інформації Комісії;

у письмовій формі повідомляє персонально всіх учасників пайового фонду про прийняте рішення щодо продовження строку його діяльності, а також про порядок викупу інвестиційних сертифікатів фонду в учасників фонду;

повідомляє Комісію в довільній формі про прийняте рішення;

3) протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду та регламенту цього фонду компанія з управління активами подає до Комісії пакет документів для реєстрації змін до регламенту та змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду відповідно до нормативно-правового акта Комісії, який регулює порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

VI. Відомості, що вносяться до Реєстру

1. Порядок внесення до Реєстру відомостей щодо корпоративного фонду:

1) одночасно з реєстрацією регламенту корпоративного фонду до Реєстру вносяться такі відомості:

повне та скорочене (за наявності) найменування корпоративного фонду;

код за ЄДРПОУ корпоративного фонду;

місцезнаходження корпоративного фонду;

дата державної реєстрації корпоративного фонду відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

строк діяльності корпоративного фонду (для строкового корпоративного фонду);

дата реєстрації регламенту корпоративного фонду, реєстраційний код за Реєстром, дата і номер Свідоцтва;

дата реєстрації випуску, дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду;

загальна сума випуску акцій, номінальна вартість, кількість, форма випуску – іменні, тип акцій – прості, форма існування акцій – бездокументарна;

відомості про компанію з управління активами – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у форматі дд/мм/рр;

відомості про зберігача (у разі укладення договору зі зберігачем) – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

2) після реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, до Реєстру вносяться такі відомості:

відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строків дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією (у разі наявності), у форматі дд/мм/рр;

відомості про оцінювача майна інституту спільного інвестування (у разі якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість) -повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності (у форматі дд/мм/рр);

дата реєстрації проспекту емісії акцій;

дата реєстрації випуску, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування;

загальна сума випуску акцій, номінальна вартість, кількість, форма випуску, тип акцій та форма існування акцій;

дата закінчення розміщення акцій у форматі дд/мм/рр (для строкового корпоративного фонду);

інтервал викупу акцій (для інтервального корпоративного фонду).

2. Порядок внесення до Реєстру відомостей про пайовий фонд:

1) одночасно з реєстрацією регламенту пайового фонду до Реєстру вносяться такі відомості:

відомості про компанію з управління активами – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у форматі дд/мм/рр;

повне найменування пайового фонду;

дата реєстрації регламенту пайового фонду, реєстраційний код за Реєстром, дата і номер Свідоцтва;

строк діяльності пайового фонду (для строкового пайового фонду);

2) після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду до Реєстру вноситься така інформація:

дата реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів;

номер, дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів, номінальна вартість, кількість, форма випуску та форма існування інвестиційних сертифікатів;

дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів у форматі дд/мм/рр (для строкового пайового фонду);

інтервал викупу інвестиційних сертифікатів (для інтервального пайового фонду);

відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строків дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією (у разі наявності), у форматі дд/мм/рр;

відомості про зберігача (у разі укладення зі зберігачем договору про ослуговування активів інституту спільного інвестування, договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

відомості про оцінювача майна інституту спільного інвестування (у разі якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість) – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності (у форматі дд/мм/рр).

VII. Відмова у реєстрації

1. Підставою для відмови в реєстрації може бути:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;

2) наявність у поданих документах недостовірної інформації;

3) відсутність документів, подання яких передбачено цим Положенням;

4) наявність у документах, які подаються для реєстрації, взаємовиключної інформації;

5) порушення порядку створення інституту спільного інвестування.

У разі отримання відмови Комісії у видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, реєстрації регламенту та звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду усі залучені корпоративним фондом кошти повинні бути повернені учасникам корпоративного фонду протягом 30 робочих днів з дня отримання такої відмови, якщо такі порушення не можуть бути або не були усунені заявником.

2. Повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням підстав відмови та вичерпним переліком зауважень надсилаються заявнику листом за підписом уповноваженої особи Комісії протягом трьох робочих днів після закінчення строку, визначеного цим Положенням для реєстрації.

3. У разі відмови в реєстрації всі подані документи залишаються в Комісії.

У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації регламенту та у внесенні відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру або у реєстрації змін до реєстру.

4. На письмовий запит заявника уповноважена особа Комісії приймає рішення щодо повернення наданих оригіналів Свідоцтва та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що видані Комісією.

5. Відмова Комісії в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.

озділ VIІ доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

6. Підставою для залишення заяви про реєстрацію без розгляду є оформлення документів з порушенням вимог пункту 13 розділу І, пунктів 2, 3 розділу ІІ, пунктів 2, 3 розділу ІІІ, пунктів 3, 4 розділу ІV цього Положення.

{Пункт 6 розділу VIІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 15 робочих днів з моменту подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відмітка на відповідній заяві.

{Пункт 7 розділу VIІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

VIII. Отримання витягів з Реєстру

1. Для отримання витягу з Реєстру держателю Реєстру подається запит.

До запиту додається оригінал або копія платіжного доручення із зазначенням найменування інституту спільного інвестування про внесення плати за одержання витягу з Реєстру з відміткою банку про його прийняття.

2. Держатель Реєстру відмовляє у наданні витягу в разі:

відсутності документа про внесення плати за одержання витягу;

внесення плати не в повному обсязі.

Відмова у наданні витягу надається в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

IX. Порядок видачі дубліката Свідоцтва

1. Видача дубліката Свідоцтва здійснюється у разі втрати або пошкодження Свідоцтва на підставі документів, поданих до Комісії.

2. Для отримання дубліката Свідоцтва уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката Свідоцтва у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката;

2) непридатне для користування Свідоцтво (у разі пошкодження Свідоцтва);

3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату Свідоцтва, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та її печаткою (у разі втрати Свідоцтва).

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат Свідоцтва з написом у правому верхньому куті слова “Дублікат” та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат Свідоцтва засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат Свідоцтва видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката Свідоцтва без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 13 розділу І цього Положення.

{Пункт 6 розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

7. Про залишення заяви без розгляду Комісія повідомляє заявника в письмовій формі протягом 7 робочих днів із зазначенням вичерпного переліку підстав залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві.

{Пункт 7 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

X. Порядок видачі дубліката регламенту (змін до нього)

1. Видача дубліката регламенту (змін до нього) здійснюється на підставі документів, поданих до Комісії, у разі втрати або пошкодження регламенту (змін до нього).

2. Для отримання дубліката регламенту (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката регламенту (змін до нього) у довільній формі;

2) текст зареєстрованого регламенту (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом та печаткою уповноваженої особи компанії з управління активами;

3) непридатний (непридатні) для користування регламент (зміни до нього) (у разі пошкодження регламенту (змін до нього));

4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату регламенту (змін до нього), засвідчену підписом та печаткою уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати регламенту (змін до нього).

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат регламенту (змін до нього) з написом у правому верхньому куті слова “Дублікат” та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат регламенту (змін до нього) засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат регламенту (змін до нього) видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката регламенту (змін до нього) без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 13 розділу І цього Положення.

{Пункт 6 розділу X в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 10 робочих днів з дня подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві про видачу дубліката регламенту (змін до нього).

{Пункт 7 розділу X із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

 

Директор департаменту спільного інвестування

та регулювання діяльності інституційних інвесторів                                                                                               О.М. Симоненко

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку