Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності

Загальна інформація про документ

№:
451
Дата затвердження:
10.07.2018
Тема:
Депозитарна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата засідання:
10.07.2018
Номер мін'юсту:
890/32342
Дата реєстрації:
01.08.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.07.2018 м. Київ N 451

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2018 р. за N 890/32342

Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, Закону України “Про депозитарну систему України”, Закону України від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів”, Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, Закону України “Про електронні довірчі послуги”, з метою удосконалення регулювання питань провадження депозитарної діяльності Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (із змінами) (далі – Зміни), що додаються.
 2. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до Змін не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.
 3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 1. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

абзаців сьомого, восьмого пункту 2 Змін, абзаців сорок сьомого, сорок восьмого, шістдесят сьомого пункту 4 Змін, які набирають чинності 01 січня 2019 року;

абзацу другого – четвертого підпункту 1, абзаців другого, третього підпункту 2 пункту 3 Змін, абзаців сорок другого – сорок четвертого пункту 4 Змін, абзаців другого, третього пункту 5 Змін, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України “Про електронні довірчі послуги”.

Після набрання чинності Законом України “Про електронні довірчі послуги” застосування електронного цифрового підпису здійснюється згідно з пунктами 5, 6 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії Т. Хромаєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
спеціального зв’язку та
захисту інформації України
Л. О. Євдоченко

 

Протокол засідання Комісії
від 10 липня 2018 р. N 39

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
10 липня 2018 року N 451

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2018 р. за N 890/32342

Зміни
до Положення про провадження депозитарної діяльності

 1. В абзаці другому пункту 3 розділу I слово “нотаріально” замінити словами “нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій”.
 2. У розділі III:

у пункті 14:

абзац другий викласти в такій редакції:

“розміщення цінних паперів – відчуження цінних паперів у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту цінних паперів;”;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“погашення – сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що пов’язані із виконанням емітентом зобов’язань за борговими емісійними та іншими емісійними цінними паперами в установлених законом випадках, та скасування реєстрації випуску цінних паперів;”;

пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Центральний депозитарій, депозитарна установа можуть провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, відмінну від надання рекламних послуг, відповідно до законодавства за умови включення їх до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, та отримання свідоцтва про включення до зазначеного реєстру.”.

 1. У розділі V:

1) у главі 1:

у пункті 3:

друге речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції: “Уповноважений працівник Центрального депозитарію, депозитарної установи завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис.”;

третє речення абзацу шостого викласти в такій редакції: “Уповноважений працівник Центрального депозитарію, депозитарної установи, який приймає документи, накладає свій кваліфікований електронний підпис при створенні електронного документа.”;

абзац перший пункту 49 після слів “які є активами створених ним ФБУ” доповнити словами “, у тому числі тих, які є забезпеченням для проведення розрахунків за припиненими договорами довірчого управління”;

абзац п’ятий пункту 62 після слів “перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу” доповнити словами “та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону,”;

у пункті 64:

абзац восьмий доповнити новим реченням такого змісту: “У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій;”;

в абзаці десятому слова “нотаріально засвідчена” замінити словами “засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій”;

у пункті 65:

абзац перший після слів “внутрішніх документів (стандартів) Центрального депозитарію” доповнити словами “та/або внутрішніх документів депозитарної установи”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Встановлення та скасування обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента – акціонерного товариства щодо юридичних осіб – акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарній установі обліковуються акції таких товариств, має здійснюватися депозитарними установами не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію в порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи (якщо такі обмеження депозитарною установою ще не встановлено).”;

2) у главі 3:

абзац п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

“кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку (для інформаційного повідомлення – кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи Центрального депозитарію або депозитарної установи) – у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у формі електронного документа. Цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.”;

у пункті 12:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“передання ініціатору депозитарної операції не пізніше наступного робочого дня після отримання розпорядження на проведення депозитарної операції повідомлення про прийняття розпорядження до виконання, якщо договором з депонентом та/або внутрішніми документами депозитарної установи передбачено передання такого повідомлення, або про відмову у взятті розпорядження до виконання. Якщо депозитарна установа у визначений строк не надала депоненту (ініціатору розпорядження) вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання;”;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

“анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів у разі отримання від неї розпорядження щодо активів ІСІ, крім розпорядження щодо списання цінних паперів у зв’язку з реалізацією активів ІСІ при його ліквідації (за умови отримання депозитарною установою інформації про анулювання ліцензії від Центрального депозитарію та/або Комісії).”;

абзац двадцять четвертий після слів “прав на знерухомлені цінні папери” доповнити словами “(які знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії)”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами тринадцятим, чотирнадцятим цього пункту, застосовуються без винятків, передбачених абзацами двадцять другим – двадцять дев’ятим цього пункту, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.”;

3) доповнити главу 4 новим пунктом такого змісту:

“10. Депозитарна установа, яка внесла зміни до системи депозитарного обліку щодо зарахування акцій, що є об’єктом приватизації, на рахунок у цінних паперах свого депонента, що придбав їх на підставі договору купівлі-продажу згідно з вимогами законодавства про приватизацію державного та комунального майна, зобов’язана на письмову вимогу органу приватизації надати йому інформацію про такого власника.

Інформація про такого власника та зараховані на його рахунок цінні папери, що є об’єктом приватизації, надається у довільній формі.”;

4) у главі 5:

в абзаці першому пункту 2 слова “депонувати у Центральному депозитарії” замінити словами “надати Центральному депозитарію для депонування”;

абзац третій пункту 4 після слів “попереднього випуску цінних паперів” доповнити словами “(якщо він оформлений у формі паперового документа)”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Центральний депозитарій у разі надходження від Комісії розпорядження її уповноваженої особи про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісію яких визнано недійсною, або у зв’язку з незатвердженням в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесенням в установлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, забезпечує відповідно до цього Положення і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію списання цінних паперів цього випуску із системи депозитарного обліку.

Емітент у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, має повернути інвесторам кошти (майно, майнові права), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, у строки, визначені рішенням про емісію цінних паперів, але не більше шести місяців.

Повернення інвесторам коштів, що надійшли як плата за розміщені цінні папери, здійснюється через депозитарну систему шляхом зарахування коштів, що підлягають поверненню інвесторам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі.

Повернення інвесторам майна (майнових прав), що надійшло(и) як плата за розміщені цінні папери, здійснюється відповідно до законодавства про перереєстрацію права власності на таке(і) майно (майнові права).

Для забезпечення повернення емітентом коштів інвесторам емітент, Центральний депозитарій, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію здійснюють такі дії:

емітент має забезпечити зарахування коштів, що підлягають поверненню інвесторам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;

Центральний депозитарій має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку в Розрахунковому центрі (не пізніше трьох робочих днів з моменту їх надходження та надання емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію) на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з одночасним наданням депозитарним установам відповідних розпоряджень про виплату таких коштів відповідним особам та інформації про осіб, яким має бути здійснено виплату, із зазначенням розміру коштів, що підлягають виплаті кожній із вказаних осіб;

депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання таких виплат, у строки та порядку, визначені внутрішніми документами депозитарної установи, та за умови отримання оригіналів або копій документів (за потреби), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів;

депозитарії-кореспонденти мають забезпечити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів своїм клієнтам у визначеному законодавством порядку.

Кошти, які повертає емітент у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, та які зараховані на рахунки Центрального депозитарію, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.

Такі кошти обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на їх отримання, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (у такому разі облік зазначених коштів здійснюється з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності).

У разі припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що має право на отримання таких коштів, депозитарна установа здійснює їх виплату відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи.

Депозитарна установа протягом одного операційного дня з дня виплати відповідним особам коштів, які повертає емітент, повідомляє Центральний депозитарій про їх виплату.

Центральний депозитарій протягом одного операційного дня з дня отримання відповідного повідомлення депозитарної установи повідомляє емітента про виплату таких коштів.

Центральний депозитарій протягом трьох робочих днів з дня отримання від емітента інформації про повернення інвесторам коштів (майна, майнових прав), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, у повному обсязі забезпечує списання депозитарними установами прав на відповідні цінні папери з рахунків інвесторів (депонентів) та переведення відповідних цінних паперів з рахунків депозитарних установ на рахунок такого емітента.

Списання прав на цінні папери з рахунків депонентів депозитарна установа здійснює за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.”;

в абзаці першому пункту 11 слова “емітентом має бути проведена перереєстрація випуску цінних паперів та переоформлений глобальний сертифікат випуску” замінити словами “емітент повинен переоформити глобальний сертифікат випуску за результатами перереєстрації випуску цінних паперів”;

у пункті 17:

в абзаці першому слова “проспекту емісії цінних паперів” замінити словами “проспекту цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів”;

абзац третій після слів “За наслідками” доповнити словом “/результатами” та слів “про наслідки погашення цінних паперів” доповнити словами “/ про результати погашення облігацій”;

абзац четвертий після слів “про наслідки погашення цінних паперів” доповнити словами “/ про результати погашення облігацій”.

 1. У розділі VI:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Реєстр власників іменних цінних паперів складає Центральний депозитарій, обліковий реєстр складають депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти на підставі відповідних розпоряджень на складання реєстру власників іменних цінних паперів, облікового реєстру, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів товариства, переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, або розпоряджень про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями / доходів за цінними паперами, або з інших підстав, визначених законом, Центральний депозитарій складає відповідно перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, або перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, перелік акціонерів товариства у формі реєстру власників іменних цінних паперів та/або у формі переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, або переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, або у формі переліку акціонерів товариства (далі – Перелік власників), складеного на підставі даних такого реєстру власників іменних цінних паперів, відповідно до вимог пункту 18 цього розділу за відповідним розпорядженням.

Розпорядження, зазначені в абзаці першому цього пункту, складаються у формі електронного документа відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, та надаються визначеними внутрішніми документами Центрального депозитарію засобами електронного документообігу у разі їх надання Центральному депозитарію:

емітентом цінних паперів / керуючим рахунком у цінних паперах емітента;

депозитарною установою, з якою емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів;

депозитарною установою, з якою акціонерами (акціонером) – депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента.

Розпорядження, зазначені в абзаці першому цього пункту, складаються у формі паперового документа у разі їх складання та надання:

емітентом цінних паперів / керуючим рахунком у цінних паперах емітента депозитарній установі, з якою таким емітентом укладено відповідний договір (договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру));

акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, Центральному депозитарію або відповідній депозитарній установі, з яким (якою) такими (таким) акціонерами (акціонером) укладено відповідний договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента.

Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено інші випадки надання зазначених у цьому пункті розпоряджень у формі паперового документа.

Порядок надання розпоряджень у формі паперового документа визначається внутрішніми документами відповідної депозитарної установи та Центрального депозитарію.

У розпорядженнях, наданих у формі паперового документа, обов’язково мають зазначатися:

повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента;

код цінних паперів;

підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників;

дата, станом на яку складається реєстр власників іменних цінних паперів / Перелік власників (далі – дата обліку);

спосіб передання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників (засобами електронного документообігу, іншими засобами, визначеними внутрішніми документами відповідної депозитарної установи, Центрального депозитарію).

Внутрішніми документами депозитарної установи та Центрального депозитарію може бути передбачено порядок надання зазначених розпоряджень у випадках, передбачених абзацами восьмим, дев’ятим цього пункту, у формі електронного документа за наявності згоди емітента або акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства.

За потреби включення до Переліків власників цінних паперів за декількома випусками у розпорядженнях на складання відповідного переліку обов’язково має зазначатися інформація про всі випуски цінних паперів, за якими він складатиметься (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип і клас (за наявності) цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера). Перелік складається у розрізі випусків цінних паперів.

Якщо випуск цінних паперів оформлено глобальним сертифікатом і тимчасовим глобальним сертифікатом, реєстр власників іменних цінних паперів складається окремо в розрізі кожної частини цього випуску, на яку відповідно оформлено глобальний сертифікат і тимчасовий глобальний сертифікат, а Перелік власників складається в частині цього випуску, на яку оформлено глобальний сертифікат.”;

у пункті 2:

в абзаці першому слово “письмового” в усіх відмінках виключити, після слів “на день подання вимоги про” слово “проведення” замінити словом “скликання”, слово “простих” замінити словом “голосуючих”;

в абзаці другому слово “простих” замінити словом “голосуючих”, слово “письмове” виключити;

в абзаці першому пункту 3 слово “письмове” в усіх відмінках виключити, після слів “на день подання вимоги про” слово “проведення” замінити словом “скликання”, слово “простих” замінити словом “голосуючих”;

у пункті 4:

в абзаці першому після слів “на день подання вимоги про” слово “проведення” замінити словом “скликання”, слово “простих” замінити словом “голосуючих”;

в абзаці другому після слів “звернення з вимогою про” слово “проведення” замінити словом “скликання”;

в абзаці третьому після слів “копія вимоги про” слово “проведення” замінити словом “скликання”;

в абзаці п’ятому після слів “на день подання вимоги про” слово “проведення” замінити словом “скликання”, слово “простих” замінити словом “голосуючих”;

в абзаці шостому слово “письмове” в усіх відмінках виключити;

в абзаці сьомому після слів “на день подання вимоги про” слово “проведення” замінити словом “скликання”, слово “простих” замінити словом “голосуючих”;

в абзаці восьмому слово “письмове” виключити, після слів “на день подання вимоги про” слово “проведення” замінити словом “скликання”, слово “простих” замінити словом “голосуючих”;

у пункті 5:

абзац перший замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

“5. Реєстр власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій складає у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.

Внутрішніми документами Центрального депозитарію можуть бути передбачені порядок та інші випадки складення реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.

Обліковий реєстр складається у формі електронного документа.

Передання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників та облікового реєстру, що складається у формі електронного документа, між Центральним депозитарієм та депозитарними установами, між Центральним депозитарієм та депозитарієм-кореспондентом, від Центрального депозитарію до емітента здійснюється засобами електронного документообігу у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.”.

У зв’язку з цим абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами п’ятим – дев’ятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку – у разі надання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників у формі електронного документа;”;

в абзаці сьомому слова “електронних цифрових” замінити словами “кваліфікованих електронних”;

у пункті 8:

в абзаці третьому після слів “на день подання вимоги про” слово “проведення” замінити словом “скликання”, слово “простих” замінити словом “голосуючих”;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“для отримання емітентом інформації про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій;”;

у пункті 12:

в абзаці другому слово “простих” замінити словом “голосуючих”;

в абзаці четвертому після слів “на день подання вимоги про” слово “проведення” замінити словом “скликання”, слово “простих” замінити словом “голосуючих”;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

у пункті 15:

в абзаці першому слово “простих” замінити словом “голосуючих”, слово “письмового” виключити;

в абзаці восьмому слово “письмове” в усіх відмінках виключити;

у пункті 18:

абзац перший доповнити словами “у формі паперового документа”;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

“Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та інші випадки складення Переліку власників у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.”.

У зв’язку з цим абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами третім – сьомим;

доповнити розділ після пункту 18 новими пунктами 19, 20 такого змісту:

“19. Центральний депозитарій у разі складання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, з метою забезпечення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів зобов’язаний не пізніше трьох робочих днів з дати обліку надати емітенту повідомлення про необхідність надання емітентом розпорядження на отримання такого реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, для встановлення емітентом переліку юридичних осіб – акціонерів, які перебувають під його контролем, для передання до Центрального депозитарію відповідної інформації про цих осіб.

 1. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від емітента – акціонерного товариства інформації щодо юридичних осіб – акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під його контролем, про кількість належних їм акцій та про депозитарні установи, в яких обліковуються ці акції на рахунках таких юридичних осіб, має надати таким депозитарним установам отриману від емітента інформацію.”.

У зв’язку з цим пункт 19 вважати пунктом 21;

абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

“21. Інформація про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, надається у формі електронного документа емітенту – акціонерному товариству або особі, з якою цим емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів (якщо цією особою не є Центральний депозитарій) згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію, складається на підставі даних облікових реєстрів, наданих Центральному депозитарію депозитарними установами, депозитарієм-кореспондентом. Інформація надається емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, один раз у квартал за умови отримання Центральним депозитарієм від емітента або від особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів або розпорядження на складання інформації про власників пакетів акцій. Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та випадки складення інформації про власників пакетів акцій у формі паперового документа та надання її особі, яка надала розпорядження на її отримання.”.

 1. У розділі IX:

пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Центральний депозитарій, депозитарні установи та емітенти цінних паперів для забезпечення обміну інформацією у формі електронних документів мають використовувати кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.”;

у пункті 19:

в абзаці першому:

у першому реченні слово “зобов’язана” замінити словами “та емітенти цінних паперів зобов’язані”;

друге речення після слів “Невиконання депозитарною установою” доповнити словами “або емітентом”, після слів “електронних розпоряджень депозитарної установи” доповнити словами “або емітента”;

абзац другий після слів “відповідної депозитарної установи” доповнити словами “або відповідного емітента”.

 

Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкіна

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами