Меморандум про взаєморозуміння між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Комітетом Міжнародного фінансового центру «Астана» з регулювання фінансових послуг щодо цінних паперів та регуляторного співробітництва стосовно ф’ючерсів

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
17.04.2019
Тема:
Міжнародне співробітництво
Категорія:
Меморандум
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
17.04.2019

Змiст документу

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України                                      Комітет Міжнародного фінансового центру «Астана»

з регулювання фінансових послуг

 

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
МІЖ
НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З
ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ТА
КОМІТЕТОМ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ЦЕНТРУ «АСТАНА» З РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ЩОДО
ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА РЕГУЛЯТОРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА СТОСОВНО Ф’ЮЧЕРСІВ

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) та Комітет Міжнародного фінансового центру «Астана» з регулювання фінансових послуг (AFSA) (далі – Сторони);
керуючись нормами чинного законодавства України і актами Міжнародного фінансового центра «Астана» та принципами рівності і взаємної вигоди;
враховуючи активізацію міжнародної діяльності на ринках цінних паперів, збільшення обміну інформацією у цій сфері та виходячи з прагнення Сторін розвивати співробітництво в зазначеній галузі;
домовились про таке:

1. Основна інформація

1.1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) є державним колегіальним органом, що підпорядковується Президенту України та звітує перед Верховною Радою України. НКЦПФР забезпечує виконання єдиної державної політики щодо цінних паперів та функціонування фондового ринку в Україні, а також правове регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, захист інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та порушенням на фондовому ринку, бере участь у координації роботи міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

1.2. Комітет Міжнародного фінансового центру «Астана» з регулювання фінансових послуг (далі – AFSA), юридична особа та статутний орган Республіки Казахстан, створений відповідно до статті 12 Конституційного Закону Республіки Казахстан щодо Міжнародного фінансового центру Астани № 438-В ZRK від 7 грудня 2015 року для цілей регулювання фінансових послуг та пов’язаної з ними діяльності в Міжнародному фінансовому центрі «Астана» (далі – AIFC).

2. Визначення

Для цілей цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі – Меморандум):

2.1. “Сторона” означає НКЦПФР або AFSA, які разом називаються “Сторони”.

2.2. “Запитувана Сторона” означає Сторону, якій надано запит щодо допомоги відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2.3. “Запитуюча Сторона” означає Сторону, яка направляє запит щодо допомоги відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння.
2.4. “Закони та положення” означають положення законів юрисдикцій Сторін, прийнятих відповідно до них правил та інших регуляторних вимог, що відносяться до компетенції Сторін, відносно наступного:

a. інсайдерські операції, маніпулювання на ринку, надання неправдивої суттєвої інформації та інформації про шахрайські або маніпулятивні практики стосовно цінних паперів та деривативів, включаючи практику спонукання, користування коштами інвесторів та замовленнями клієнтів;
b. реєстрація, випуск, пропозиція чи продаж цінних паперів та деривативів, а також вимоги щодо звітності, пов’язані з цим;
с. посередники на ринку, включаючи інвестиційних і торговельних радників, які повинні бути ліцензовані або зареєстровані, схеми спільного інвестування, брокери, дилери та агенти з переказу; і
d. ринки, біржі та клірингові та розрахункові організації.

2.5. “Інформація” включає в себе інформацію та документи;

2.6. “Особа” означає фізичну чи юридичну особу, об’єднання (яке має права юридичної особи або не має прав юридичної особи) товариство, довірче товариство, інвестиційну компанію, корпорацію або іншу юридичну особу.

3. Принципи співробітництва

3.1. Метою цього Меморандуму є захист інвесторів і сприяння розвитку ринків цінних паперів шляхом розробки плану співробітництва, покращення процесу взаєморозуміння та обміну інформацією в обсязі дозволеному законодавством у юрисдикціях Сторін, та обумовленому наявністю відповідних ресурсів у Сторін.

3.2. Цей Меморандум не створює зобов‘язань по відношенню до третіх сторін і не впливає на права та зобов‘язання Сторін відповідно до інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

3.3. У рамках відповідного законодавства та правил регулювання ринку цінних паперів кожна Сторона сприятиме наданню іншій Сторони, у разі можливості, будь-якої наявної інформації про порушення або передумови для порушення законодавства чи правил регулювання ринку цінних паперів іншої Сторони.

4. Запити щодо отримання інформації

4.1. Запити на одержання інформації повинні подаватись в письмовому вигляді. Коли інформація потрібна терміново, запити можуть подаватися у спрощеному вигляді, але повна форма запиту повинна бути подана протягом десяти робочих днів з моменту одержання спрощеної форми.

4.2. Запит має містити наступне:
а) предмет запиту (ідентифікація особи, професійні питання, які необхідно з‘ясувати та ін.);
b) мета, з якою інформація запитується (включаючи положення нормативно-правових актів, які стосуються питання, що є предметом запиту);
c) опис правопорушення чи підозри у правопорушенні в сфері регулювання ринку цінних паперів, що є підставою для запиту;
d) зв‘язок між зазначеним у пункті (b) нормативно-правовим актом та функціями регулювання запитуючої Сторони;
e) посилання на інші сторони, яким може знадобитись розкриття цієї інформації та причина такого розкриття.

4.3. Будь-який документ чи інші матеріали, що надаються у відповідь на запит відповідно до цього Меморандуму, а також будь-які копії повертаються на вимогу Сторони, що їх надала.

4.4. Кожен запит буде розглянутий запитуваною Стороною з метою встановлення, чи може така інформація надаватися згідно з умовами цього Меморандуму. У разі, якщо запит не може бути задоволений повністю, запитувана Сторона приймає рішення, яка інформація щодо цього питання може бути надана.

4.5. Вирішуючи питання про надання відповіді чи відхилення запиту, в кожному конкретному випадку, запитувана Сторона повинна враховувати наступне:
а) чи стосується запит порушення нормативно-правових актів чи правил регулювання, яке не зустрічалось в практиці регулювання запитуваної Сторони;
b) чи може надаватися запитуючою Стороною рівнозначна допомога запитуваній Стороні при аналогічному запиті;
c) чи містить запит посилання на положення нормативно-правових актів чи правила регулювання, які суперечать законодавству запитуваної Сторони;
d) чи не зашкодить надання інформації суспільним інтересам або безпеці держави запитуваної Сторони.

5. Конфіденційність та використання інформації

5.1. Будь-яка допомога чи інформація, що надаватиметься відповідно до умов цього Меморандуму, повинна використовуватись запитуючою Стороною виключно для цілей, які зазначені в запиті, і не повинна надаватись жодній третій стороні без попередньої на те згоди Сторони, що надала таку допомогу або інформацію, за винятком таких випадків:
а) інформація, що використовується в процесі адміністративного розслідування, яке проводить запитуюча Сторона, може бути доступна обвинувачуваній особі;
b) інформація щодо правопорушень може бути передана запитуючою Стороною компетентним органам влади її держави, якщо вони займаються розслідуванням чи розглядом справ щодо цих правопорушень.
Якщо НКЦПФР або AFSA юридично зобов’язані розкривати будь-яку конфіденційну інформацію, надану відповідно до цього Меморандуму, НКЦПФР або AFSA, в залежності від обставин, негайно повідомлятимуть відповідну Сторону, яка надала цю інформацію, і співпрацюватимуть у прагненні зберегти конфіденційність такої інформації.

6. Консультації

6.1. Сторони періодично проводять консультації стосовно цього Меморандуму щодо питань, що становлять спільний інтерес, з метою покращення їх роботи та вирішення будь-яких проблем, які можуть виникнути. Зокрема, Сторони проведуть консультації у випадку:

а) суттєвої зміни у ринкових або ділових обставинах або у законодавстві, якщо така зміна має відношення до дії цього Меморандуму;
b) продемонстрованої зміні у бажанні або здатності Сторони відповідати положенням цього Меморандуму; і
c) будь-якої іншої обставини, яка робить необхідною або доцільною консультацію, зміну чи продовження цього Меморандуму для досягнення його призначення.

6.2. Сторони проводять консультації одна з одною у справах, що стосуються конкретних запитів, наданих відповідно до цього Меморандуму (наприклад, якщо запит може бути відхилений, або якщо виявиться, що відповідь на запит буде спричиняти значні витрати).

6.3. Сторони визначатимуть терміни відповідно до законів юрисдикції запитуючого органу, якщо таке визначення не вимагатиме, щоб Запитувана сторона перевищувала свої юридичні повноваження або іншим чином порушувала закони, що застосовуються у юрисдикції Запитуваної сторони. У таких випадках Сторони проводять консультації одна з одною.

7. Технічна допомога

З метою сприяння розробці надійних регуляторних механізмів цінних паперів Сторона може, на вимогу іншої Сторони, надавати консультації іншій Стороні з метою створення та реалізації поточної програми технічної допомоги. У зв’язку з цим, Сторони мають намір спільно працювати над виявленням та вирішенням питань, з урахуванням наявності персоналу та інших ресурсів, підготовкою та технічною допомогою, які сприятимуть розробці нормативно-правової бази для розміщення, купівлі та продажу цінних паперів або деривативів цінних паперів, в Україні або в AIFC (Міжнародному фінансовому центрі «Астана»), а також транскордонне розміщення цінних паперів або деривативів цінних паперів, у тому числі:

а) закони та нормативні акти для захисту інвесторів;
b) стандарти для розміщення цінних паперів, включаючи стандарти розкриття, принципи та стандарти бухгалтерського обліку та аудиту, а також методи та стандарти, що використовуються при оцінці цінних паперів;
c) механізми правозастосування та нагляду на ринку; і
d) системи нагляду та стандартів поведінки для фахівців ринку, включаючи брокерів, дилерів та інвестиційних радників.

8. Внесення змін та припинення дії

8.1. Сторони, за взаємною згодою, можуть вносити зміни та доповнення до цього Меморандуму, що оформляються відповідними протоколами, які становлять невід‘ємну частину цього Меморандуму.
8.2. Кожна із Сторін може у будь-який час припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення про своє рішення припинити дію цього Меморандуму. Цей Меморандум припиняє свою дію через шість місяців з дати отримання іншою Стороною такого письмового повідомлення.
Положення цього Меморандуму, після припинення ним дії, продовжують застосовуватись стосовно запитів, які були направлені до дати припинення дії Меморандуму, а також для регулювання порядку поводження з інформацією, отриманою згідно з цим Меморандумом.

9. Контактні особи

9.1. Всі комунікації між Сторонами повинні бути між основними контактними особами.
9.2. Інформація щодо контактних осіб зазначена у Додатку. Контактні особи можуть бути змінені шляхом письмового повідомлення від будь-якої Сторони.

10. Набрання чинності

10.1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами.
10.2. Будь-які розбіжності щодо тлумачення або застосування цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Вчинено в м. Київ « » 201 року у двох примірниках, кожен українською та англійською мовами, при чому всі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму перевагу матиме текст англійською мовою.

 

За Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку України

__________________________

Тимур Хромаєв
Голова

 

За Комітет Міжнародного фінансового центру «Астана» з регулювання фінансових послуг

__________________________

Мухтар Бубеєв
Виконуючий обов’язки
Генерального директора

 

Додаток

Контактні особи

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Віта Плахотнюк
Заступник директора департаменту – начальник відділу
взаємодії з міжнародними та донорськими організаціями
департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
НКЦПФР
вул. Московська 8, корп.30
м. Київ
01010
Україна
Тел./факс: +38 044 254 25 70
foreign@nssmc.gov.ua

 

Комітет Міжнародного фінансового центру «Астана» з регулювання фінансових послуг
Мухтар Бубеєв
Виконуючий обов’язки Генерального директора
AFSA
55 Mangilik El Avenue
Нур-Султан
010000
Республіка Казахстан
Офіс: +7 7172 64 72 67
m.bubeyev@afsa.kz, international@afsa.kz

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами