Зміни до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

Загальна інформація про документ

№:
490
Дата затвердження:
27.06.2017
Тема:
Фінансові установи
Категорія:
Рішення
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
29.08.2017
Номер мін'юсту:
907/30775
Дата реєстрації:
25.07.2017

Змiст документу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

27 червня 2017 року № 490

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України 25 липня

2017 року за № 907/30775

 

Зміни до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

 

 1. У розділі І:

 

1) у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«кінцевий власник – кінцевий бенефіціарний власник (контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер);».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – десятий вважати відповідно абзацами шостим – одинадцятим;

абзац восьмий після слів «пряме володіння участю» доповнити словами «(пряма істотна участь)»;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«прямий власник заявника – юридична або фізична особа, яка володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим – дванадцятим;

абзац дванадцятий доповнити словами «та нормативно-правовими актами Комісії»;

 

 • абзац другий пункту 3 виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

 

 • у пункті 4:

в абзаці другому слово «письмове» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Якщо істотна участь у професійному учаснику фондового ринку набувається або збільшується державою, територіальною громадою в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування,  набуття або збільшення такої істотної участі не потребує погодження Комісії.»;

 

 • у пункті 5:

в абзаці десятому слова «або бути членом» замінити словами «, бути членом»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на діяльність професійного учасника на підставі договору.»;

 

 • у пункті 8:

абзац третій після слова «володіння» доповнити словом «участю»;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«опосередкованого набуття та/або збільшення істотної участі, якщо особа:»;

в абзаці шостому слова «істотної участі у» виключити;

абзаци сьомий – дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – дев’ятим;

в абзаці сьомому слово «бенефіціарних» виключити;

в абзаці восьмому слова «які здійснюють контроль прямих власників істотної участі» замінити словами «у випадках, зазначених у цьому пункті,»;

в абзаці дев’ятому слова «або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності,» виключити;

 

6) у пункті 9:

в абзаці першому слова «прямого та/або опосередкованого власника» замінити словами «та/або не є кінцевим бенефіціарним власником, що володіє 25% і більше»;

абзац другий після слова «акціонером» доповнити словом «(учасником)», після слова «акцій» доповнити словом «(часток)».

 

7) доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком.».

 

 1. У розділі ІІ:

 

1) абзац сьомий пункту 1 після слів «державних органів» доповнити словами «, документів щодо оцінки майна»;

 

2) у пункті 2:

абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«інформація у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи із зазначенням усіх положень статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності).»;

у підпункті 7:

абзац другий після слів «(звіт незалежного аудитора)» доповнити словами «та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності»;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«Зазначені документи подаються щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо юридичної особи – кінцевого контролера, яка не має кінцевого бенефіціарного власника;»;

підпункт 8 доповнити словами «, або письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність необхідності отримання таких документів»;

абзац другий підпункту 9 викласти в такій редакції:

«Зазначені документи надаються заявником у разі виникнення обставин, зазначених у цьому підпункті.»;

 

3) у пункті 3:

абзац п’ятий після слова «(звіту)» доповнити словами «та/або висновку щодо огляду проміжної фінансової звітності»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Подається щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо юридичної особи – кінцевого контролера, яка не має кінцевого бенефіціарного власника.»;

 

 • у пункті 4:

у підпункті 4:

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«Зазначені документи подаються щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо кінцевого бенефіціарного власника;»;

абзац шостий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«інформація у довільній формі про джерела походження власних коштів та про можливість такої особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь, з доданням документів, що підтверджують майновий стан фізичної особи, наявність/відсутність зобов’язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності зазначаються склад, розмір, строк погашення, повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує таке зобов’язання), засвідчена підписом фізичної особи.

Подається заявником у довільній формі з обов’язковим зазначенням на початку довідки такого:

«Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання.».»;

абзац другий підпункту 6 виключити;

абзац перший підпункту 8 викласти в такій редакції:

«8) документи щодо проведення незалежної оцінки майна такого заявника, засвідчені підписом та печаткою (за наявності) незалежного оцінювача.»;

 

 • в абзаці першому пункту 5 слова «абзацом третім» замінити словами «абзацами третім, четвертим»;

 

6) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Міжнародна фінансова організація та публічна компанія, що мають намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, подають документи, передбачені підпунктами 1, 6 пункту 2 та абзацами другим – четвертим пункту 3 розділу II цього Порядку.».

 

 1. Розділ ІІІ після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Структура власності заявника (для юридичної особи) має бути прозорою та такою, що відповідає вимогам цього Порядку.».

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.

 

 1. У розділі IV:

 

 

 • у пункті 1:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«у заявника наявні власні кошти у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі (у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь).»;

в абзацах шостому, сьомому слово «власний» у всіх відмінках замінити словом «регулятивний» у відповідних відмінках;

абзаци восьмий, дев’ятий виключити.

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

«заявник – банк, інша фінансова установа, які набувають та/або збільшують пряму істотну участь та є/будуть кінцевим контролером у структурі власності професійного учасника фондового ринку, мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру власних коштів (регулятивного капіталу), власного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких заявників на останню звітну дату, що передує наданню документів для набуття та/або збільшення істотної участі.

Розміром власних коштів для банків та небанківських фінансових установ є розмір власного (регулятивного) капіталу, що встановлений для таких осіб законодавством України або країни місцезнаходження заявника, з урахуванням відповідності таких осіб встановленим економічним (пруденційним) нормативам.

Для банків та небанківських фінансових установ, які набувають та/або збільшують пряму істотну участь та є/будуть кінцевим контролером у структурі власності професійного учасника фондового ринку, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, та/або при набутті/збільшенні істотної участі на вторинному ринку – більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійного учасника фондового ринку, у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку, якщо регулятивний капітал є меншим за мінімальний статутний капітал, встановлений законодавством для певного виду діяльності.»;

 

2) абзац дванадцятий пункту 2 виключити;

 

3) у пункті 3:

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами другим, третім такого змісту:

«До власних коштів заявника – фізичної особи для підтвердження фінансового (майнового) стану відповідно до цілей цього Порядку не можуть входити кошти (майно), отримані за договорами позики, кредиту та іншими правочинами, за якими такі кошти підлягають поверненню.

Фінансовий стан заявника – фізичної особи має забезпечувати можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

«Для заявника – фізичної особи, який набуває та/або збільшує пряму істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, фінансовий (майновий) стан (у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь) має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку та/або при набутті/збільшенні прямої істотної участі на вторинному ринку, більшому ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійному учаснику фондового ринку, у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний.

Для заявника – фізичної особи, який набуває та/або збільшує істотну участь та є кінцевим контролером професійного учасника фондового ринку, фінансовий (майновий) стан (у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь) має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів, розмір яких пропорційний його частці у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний.»;

 

4) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

«5. Ділова репутація осіб, а саме заявника – юридичної особи, фізичної особи, керівника (членів) виконавчого органу та голови (членів) наглядової ради заявника – юридичної особи за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:»;

у підпункті 1:

в абзаці першому слово «юридичної» виключити;

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;»;

в абзаці п’ятому слово «юридична» виключити;

в абзаці шостому слово «юридичної» виключити;

у підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2) особи, а саме керівник (члени) виконавчого органу та голова (члени) наглядової ради заявника – юридичної особи та фізична особа – заявник мають ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає, крім вимог, зазначених у підпункті 1 цього пункту, таким вимогам:»;

абзаци четвертий, п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий – дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – десятим;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий вважати відповідно абзацами шостим – дев’ятим;

абзаци сьомий – дев’ятий виключити.

 

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього розділу.».

 

 1. У додатках:

1) у додатку 1:

у пункті 4 заяви про отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

«незалежна від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника (учасників)  ______________________________________________________________________________________________

(зазначається наявність або відсутність такої можливості та відсоток такого впливу)».

 

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

абзац десятий викласти у такій редакції:

«Примірник переліку (опису) документів додається.»;

 

у пункті 4 заяви про отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

«незалежна від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника (учасників)  ______________________________________________________________________________________________

(зазначається наявність або відсутність такої можливості та відсоток такого впливу)».

 

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

абзац десятий викласти у такій редакції:

«Примірник переліку (опису) документів додається.»;

 

2) у додатку 2 слова «Дата складання» замінити словами «Дата підписання»;

 

3) пункти 3, 4 розділу IV додатка 3 викласти в такій редакції:

«3. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

 

 1. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не була скасована у встановленому законодавством порядку?

________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)»;

 

 

4) пункти 2, 3 розділу IІІ додатка 4 викласти в такій редакції:

«2. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

 

 1. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не була скасована у встановленому законодавством порядку?

________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)».

 

5) у додатку 5:

у розділі V:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)»;

 

доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не була скасована у встановленому законодавством порядку?

_______________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)».

 

У зв’язку з цим пункти 3 – 9 вважати відповідно пунктами 4 – 10;

 

6) у додатку 6:

у таблиці 1:

слова «Інформація про асоційованих осіб фізичної особи – заявника» замінити словами «Інформація про асоційованих осіб фізичної особи – заявника*»;

 

слова «Символ учасника ринку цінних паперів*» замінити словами «Символ учасника ринку цінних паперів***»;

у таблиці 2 слова «Символ учасника ринку цінних паперів*» замінити словами «Символ учасника ринку цінних паперів***»;

в абзаці п’ятому додатка слово «анкеті» замінити словом «довідці»;

доповнити додаток новим абзацом такого змісту:

«Фізична особа           _______________                       ________________

(підпис)                                                                (П.І.Б.)»;

 

 

7) додаток 7 викласти в новій редакції, що додається.

 

 

Директор департаменту регулювання

діяльності торговців цінними паперами

та фондових бірж                                                                             І. Устенко

 

 

 

 

Додаток 7

до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

(пункт 1 розділу III)

 

 

Довідка

про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника

 

 

Дата підписання довідки:

 

Таблиця 1. Структура власності заявника


з/п
Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип  істотної участі Дата набуття істотної участі Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи із заявником Участь особи у заявника, %
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у заявника (колонка 9 таблиці).

 


з/п
Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Розрахунок
1 2 3

Заповнюється щодо прямих власників заявника з урахуванням такого:

для заявників, створених у формі акціонерного товариства, за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі заявника  у розмірі 5 і більше відсотків статутного капіталу;

для заявників, створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю, за всіма прямими власниками.

Заповнюється щодо опосередкованих власників заявника за власниками, які прямо та/або опосередковано володіють 5 і більше відсотками у кожному прямому власнику, частка якого у статутному капіталі заявника складає 5 та більше відсотків, до кінцевих власників такого прямого власника.

Заповнюється щодо всіх осіб, які прямо у заявника та/або прямо або опосередковано у прямого власника володіють менше ніж 5 відсотками та у сукупності у заявнику володіють істотною участю.

У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) «Д» – для держави (в особі відповідного державного органу);

2) «МФУ» – для міжнародної фінансової установи;

3) «ПК» – для публічної компанії;

4) «ТГ» – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) «ФО» – для фізичної особи;

6) «ЮО» – для юридичної особи;

7) «(ФУ)» – додається у разі, якщо власник є фінансовою установою.

 

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі літери:

8) «Е» – емітент іпотечних облігацій;

9) «о» – особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття;

10) «а» – аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям;

11) «у» – обслуговуюча установа.

У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) «П» – пряма істотна участь;

2) «О» – опосередкована істотна участь;

3) «П, О» – пряма та опосередкована істотна участь;

4) «О(Д)» – істотна участь виникла у зв’язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

5) «(С)» – додається до типу, якщо участь спільна;

6) «О(Н)» – незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 6 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

 

У колонці 7 зазначаються взаємозв’язки особи із заявником, у зв’язку з якими особа є власником істотної участі у заявнику, а також дата та номер рішення НКЦПФР про надання згоди на набуття істотної участі у заявнику, якщо на момент набуття істотної участі погодження істотної участі було передбачено законодавством, а також:

 

1) якщо особа має пряму участь у заявнику, зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника, та наводиться її частка в статутному капіталі заявника;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у заявнику, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику, – щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами у заявнику із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі у заявнику, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв’язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв’язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність заявника /юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв’язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Щодо всіх документів, зазначених в колонці 7, наводяться дата їх видачі та строк дії.

У колонці 10 зазначається сукупний відсоток участі особи у заявнику та наводиться опис непрямої участі.

 

Таблиця 2. Інформація про юридичних осіб, у яких заявник має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб

 

 

№ з/п

 

Повне найменування

 

Символ учасника ринку цінних паперів*

(для юридичних осіб)

 

Місцезнаходження

 

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ

 

Відсоток участі у статутному (складеному) капіталі (починаючи з 5 відсотків)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник володіє часткою у статутному (складеному) капіталі у розмірі 5 і більше відсотків.

 

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання погодження Комісією набуття та/або збільшення істотної участі, зобов’язуюсь негайно повідомити Комісію про ці зміни.

 

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

 

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

 

До вищезазначеної інформації додається схематичне зображення структури власності заявника та власників з істотною участю в ньому.

 

У разі неможливості надання інформації із зазначених у цій довідці питань викладається причина.

 

 

Керівник юридичної особи

 

М. П.

(за наявності)

 

____________

(підпис)

 

________________________

(П. І. Б.)

 

___________

* Символ учасника ринку цінних паперів: Т – торговці цінними паперами, І – інвестиційні фонди, Б – біржі, С – саморегулівні організації, КУА – компанії з управління активами, О – інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК – страхова компанія, ПФ – пенсійний фонд, ДУ – депозитарна установа, К – клірингова установа, ЦД – центральний депозитарій, РЦ – розрахунковий центр, ПК – публічна компанія.

 

Примітка. Розмір істотної участі особи – власника заявника при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається шляхом складання розміру прямої та опосередкованої участі.

 

Розмір істотної участі особи – власника заявника в статутному капіталі заявника, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника участі на розмір прямого володіння цього власника в статутному капіталі заявника та ділення цього добутку на 100. Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого власника у заявника.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у заявника, розмір опосередкованої участі такої особи у заявника дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у заявника. Якщо особа прямо або через інших осіб має істотну участь у прямому власнику у заявника,  розмір такої опосередкованої участі дорівнює сумі участей, які розраховуються відповідно до цього додатка.

Розмір істотної участі особи – власника заявника в статутному капіталі цього заявника, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів усіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

 

Розмір істотної участі у заявника – групи осіб, які є асоційованими, розраховується шляхом складання часток всіх цих осіб у структурі власності заявника.

 

Розмір істотної участі заявника, який набуває незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність професійного учасника, прирівнюється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

 

При визначенні наявності у заявника значного впливу, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність професійного учасника незалежно від формального володіння враховується, зокрема:

 

відповідність структури власності професійного учасника щодо її прозорості відповідно до встановлених Комісією вимог та наявність у цій структурі інших

Продовження додатка 7

 

власників істотної участі;

 

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб професійного учасника, зокрема, бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради професійного учасника;

 

наявність у заявника можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління корпоративних прав (акцій, часток).

 

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами