Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів

General Document Information

№:
1414
Approval Date:
06.08.2013
Topic:
Діяльність із спільного інвестування
Category:
Положення
Status:
Чинний
Publisher:
НКЦПФР
Recent changes:
28.10.2014
Minutes number:
1486/24018
Registration date:
29.08.2013

document contents

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів

I. Загальні положення

 1. Це Положення встановлює основні функції, вимоги, обмеження та особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів компанією з управління активами та особами, що здійснюють діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів (далі – пенсійні фонди).
 2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

інвестиційна політика інституційного інвестора – система заходів, планування, програм, спрямованих на формування та здійснення управління інвестиційним портфелем інституційних інвесторів відповідно до основних напрямів інвестиційної діяльності інституційних інвесторів, визначених інвестиційною декларацією;

інвестиційний портфель інституційного інвестора – сукупність цінних паперів, які визначені Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок”, що перебувають у власності інституційного інвестора, корпоративних прав, нерухомості та інших активів з урахуванням обмежень, установлених законодавством;

особи, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), – компанія з управління активами (далі – КУА), професійний адміністратор пенсійного фонду щодо активів фонду, адміністратором якого він є, Національний банк України щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду, банк щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду у випадках, передбачених законодавством;

інші терміни вживаються в цьому Положенні згідно із Законами України “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про інститути спільного інвестування”, “Про недержавне пенсійне забезпечення” та іншими нормативно-правовими актами.

 1. Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).
 2. Для здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів юридична особа повинна в установленому порядку отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
 3. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених законом.

КУА може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям.

 1. КУА має право одночасно здійснювати управління активами кількох інституційних інвесторів.

Професійний адміністратор пенсійного фонду може здійснювати управління активами тільки тих пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування.

 1. Статутний капітал особи, що провадить діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), формується виключно грошовими коштами, крім випадків, передбачених законодавством.
 2. Розмір статутного капіталу особи, що провадить діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), сплачений грошовими коштами, повинен відповідати розміру, визначеному Законами України “Про інститути спільного інвестування” та “Про недержавне пенсійне забезпечення”.
 3. КУА, яка здійснює діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та не управляє активами пенсійних фондів, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, визначеному нормативно-правовим актом Комісії, що встановлює порядок видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.

Особа, яка здійснює діяльність з управління активами пенсійних фондів, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше, ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.

 1. У разі зменшення розміру власного капіталу нижче рівня, визначеного Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення” та нормативно-правовим актом Комісії, що встановлює порядок видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності, особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), зобов’язана:

повідомити про це Комісію протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

привести розмір власного капіталу у відповідність до обов’язкового розміру, передбаченого законодавством України, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи до Комісії.

Комісія має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, вимогам законодавства України на строк не більше ніж три місяці.

Для продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, повинна не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення шестимісячного строку подати до Комісії клопотання про продовження такого строку.

 1. Частка держави в статутному капіталі КУА не може перевищувати 10 відсотків.
 2. Облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування, що існують у бездокументарній формі, здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему.

II. Вимоги до договору про управління активами

 1. Договір про управління активами повинен містити:

повне найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ сторін, строк дії договору;

дату видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), строк її дії (у разі наявності);

предмет договору – управління активами за винагороду протягом строку дії договору;

права й обов’язки сторін згідно із законодавством;

відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, порушення конфіденційності, розголошення інсайдерської інформації;

порядок зміни умов договору;

умови дострокового припинення договору;

відомості про уповноважених осіб сторін договору.

Невід’ємним додатком до договору є інвестиційна декларація інституційного інвестора.

 1. Вимоги до договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду:

1) КУА здійснює управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі та відповідно до умов договору про управління активами цього фонду від імені, в інтересах фонду та за його рахунок;

2) договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладається між КУА і наглядовою радою корпоративного інвестиційного фонду та затверджується загальними зборами цього фонду;

3) крім вимог, визначених пунктом 1 цього розділу, договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду повинен містити:

продовження строку дії договору тільки за рішенням загальних зборів акціонерів фонду;

(абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.10.2014 р. N 1448)

зобов’язання КУА щодо інвестування активів інститутів спільного інвестування з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до інвестиційної декларації;

порядок відшкодування КУА збитків, завданих корпоративному інвестиційному фонду неналежним виконанням умов договору;

розмір винагороди КУА, порядок її нарахування та оплати, а також можливість виплати премії КУА, що визначається в регламенті такого фонду відповідно до законодавства.

Договір повинен містити порядок заміни КУА.

 1. Вимоги до договору про управління активами пенсійного фонду:

1) договір про управління активами пенсійного фонду укладається між особою, що здійснює управління пенсійними активами, та радою пенсійного фонду;

2) крім вимог, визначених пунктом 1 цього розділу, договір про управління активами пенсійного фонду повинен містити:

вид пенсійного фонду, який зазначається в його найменуванні;

застереження щодо конфіденційності;

обсяги пенсійних активів та умови їх розподілу (перерозподілу) між особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, у разі укладення договору про управління активами пенсійного фонду більше ніж з однією такою особою;

порядок подання звітності та інформації раді пенсійного фонду особою, що здійснює управління пенсійними активами;

розмір та порядок виплати винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду відповідно до законодавства;

3) договір про управління активами пенсійного фонду може містити:

зобов’язання особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, щодо забезпечення мінімальної дохідності на рівні офіційного індексу інфляції;

порядок відшкодування особою, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, збитків, завданих фонду неналежним виконанням умов договору;

порядок заміни особи, що здійснює діяльність з управління активами пенсійного фонду;

4) у разі створення Національним банком України, банком або КУА свого корпоративного пенсійного фонду в договорі може бути зазначено, що витрати, пов’язані з виконанням функцій з управління активами пенсійного фонду, здійснюються за рахунок такого засновника;

5) дію договору може бути достроково припинено на підставах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

 1. Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не суперечать законодавству.

III. Функції осіб, що здійснюють діяльність з управління активами

 1. Особа, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, виконує такі функції:

1) аналізує активи, що належать інституційному інвестору та знаходяться в її управлінні, та активи, у які планується здійснити інвестування;

2) здійснює моніторинг вартості активів, що належать інституційному інвестору та знаходяться в її управлінні;

3) проводить розрахунок ризиків при здійсненні інвестування активів, що належать інституційному інвестору та знаходяться в її управлінні;

4) здійснює розрахунок дохідності та ризикованості інвестиційного портфеля інституційного інвестора;

5) складає та надає до Комісії звітність та іншу інформацію відповідно до законодавства;

6) забезпечує режим конфіденційності щодо планування інвестиційної діяльності інституційного інвестора;

7) забезпечує розкриття інформації відповідно до законодавства.

 1. КУА, яка здійснює управління активами інститутів спільного інвестування, виконує такі функції:

1) складає та надає в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії, внутрішніми документами КУА, регламентами, проспектами емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування, інформацію щодо результатів діяльності інститутів спільного інвестування;

2) організовує рекламну кампанію інститутів спільного інвестування та їх цінних паперів відповідно до Закону України “Про рекламу” з урахуванням вимог Законів України “Про інститути спільного інвестування” та “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”;

3) розробляє пропозиції щодо інвестиційної політики інститутів спільного інвестування;

4) представляє інтереси інститутів спільного інвестування у відносинах з органами державної влади, юридичними та фізичними особами (резидентами і нерезидентами), міжнародними та громадськими організаціями;

5) залучає представників КУА до складу ліквідаційної комісії інституту спільного інвестування у разі його припинення;

6) призначає представників КУА з правом дорадчого голосу для участі в загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду та інформує загальні збори про її діяльність;

7) вимагає проведення позачергових зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у випадках, передбачених Законом України “Про інститути спільного інвестування”.

 1. Особа, яка здійснює управління активами пенсійних фондів, виконує такі функції:

1) надає раді пенсійного фонду пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної декларації пенсійного фонду;

2) складає та надає раді пенсійного фонду звітність та інформацію відповідно до законодавства та укладеного договору про управління активами;

3) складає та надає адміністратору пенсійного фонду інформацію відповідно до законодавства;

4) бере участь (у разі запрошення радою) у засіданнях ради пенсійного фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності такого фонду;

5) інші функції, передбачені законодавством, внутрішніми документами особи, що здійснює діяльність з управління активами, та договором про управління активами.

IV. Обов’язки компанії з управління активами та особи, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів

 1. КУА або особа, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, повинна виконувати щодо активів інституційного інвестора, які перебувають в її управлінні, такі обов’язки:

1) управляти активами інституційного інвестора відповідно до вимог законодавства;

2) діяти в інтересах інституційного інвестора (формувати інвестиційний портфель відповідно до інвестиційної декларації з метою отримання максимального доходу при мінімально можливих ризиках з урахуванням умов, зазначених у договорі про управління активами, кон’юнктури ринку цінних паперів, ризику вибору контрагента та інших факторів ризику);

3) аналізувати інформацію щодо зміни вартості цінних паперів та приймати оперативні рішення щодо цінних паперів, які перебувають у портфелі інституційного інвестора;

4) вимагати наступного робочого дня після проведення операцій з цінними паперами від торговця цінними паперами звіт про здійснення операцій з цінними паперами у формі, передбаченій відповідним договором.

Звіт повинен містити таку інформацію:

розмір винагороди, яка сплачується торговцю цінними паперами;

вартість клірингових та інших послуг, пов’язаних з обслуговуванням договорів купівлі-продажу цінних паперів з метою формування активів інституційного інвестора;

розмір прямих та непрямих винагород, комісійних та заохочень у грошовій або іншій формі, які торговець цінними паперами одержує у зв’язку з виконанням операції, що є предметом договору між торговцем цінними паперами та КУА або особою, що здійснює управління активами пенсійних фондів;

ціна купівлі чи продажу цінних паперів;

інформація про те, чи були цінні папери, придбані для інституційного інвестора, у власності торговця цінними паперами;

5) дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Розробляти правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства, яке регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

КУА або особа, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, визначають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. Призначення відповідального працівника, визначення його прав та обов’язків, повідомлення про його призначення здійснюються відповідно до вимог законодавства;

6) сприяти працівникам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та Комісії у виконанні функції регулювання та нагляду за дотриманням вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”;

7) КУА або особа, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, зобов’язана ідентифікувати і повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, про осіб, що здійснюють фінансову операцію та її характер, у разі встановлення, що ця операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” підлягає фінансовому моніторингу, та має право відмовитися від забезпечення здійснення такої фінансової операції.

 1. КУА, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, повинна виконувати щодо активів інституту спільного інвестування, які перебувають в її управлінні, такі обов’язки:

1) дотримуватися вимог, установлених розділом V цього Положення, та інших показників (нормативів), які обмежують ризики учасників фонду;

2) готувати проекти інформаційних повідомлень про випуск цінних паперів інститутів спільного інвестування;

3) подавати на реєстрацію регламент, проспект емісії акцій та зміни до них, укладати та розривати договори з аудитором (аудиторською фірмою), торговцем цінними паперами, Центральним депозитарієм цінних паперів, оцінювачем майна – для корпоративного інвестиційного фонду;

4) розробляти та подавати на реєстрацію регламент, проспект емісії інвестиційних сертифікатів та зміни до них, укладати та розривати договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, торговцем цінними паперами, Центральним депозитарієм цінних паперів, оцінювачем майна – для пайового інвестиційного фонду;

5) організовувати розміщення та викуп розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування відповідно до регламенту інституту спільного інвестування та проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування;

6) залучати (у разі необхідності та відповідно до регламенту, проспекту емісії) до процесу розміщення та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування торговця цінними паперами, який повинен мати відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами шляхом укладання відповідних договорів та контролю за їх виконанням;

7) забезпечувати вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування, регламенті та змінах до них;

8) забезпечувати викуп цінних паперів інститутів спільного інвестування (відповідно до проспекту емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування) на вимогу власників цінних паперів інститутів спільного інвестування за рахунок активів інститутів спільного інвестування, а в разі відсутності таких активів – за рахунок залучених на ім’я інституту спільного інвестування кредитних (позикових) або власних коштів у межах, установлених законодавством;

(підпункт 8 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.10.2014 р. N 1448)

9) розраховувати вартість чистих активів інститутів спільного інвестування, подавати звітність про результати діяльності інститутів спільного інвестування до Комісії, а також забезпечувати розкриття такої інформації відповідно до законодавства;

10) брати участь в управлінні діяльністю юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів інституту спільного інвестування, активами якого управляє КУА;

11) у разі зупинення розміщення цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого та інтервального типу надавати повідомлення про це до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, та до Комісії у строк не пізніше робочого дня, наступного за днем зупинення, із зазначенням причин такого зупинення;

12) дотримуватись пруденційних нормативів щодо діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються Комісією;

13) подавати до Комісії розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо діяльності з управління активами (діяльності з управління активами) в порядку та у строки, визначені Комісією.

 1. Особа, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, повинна виконувати щодо активів пенсійного фонду, які перебувають в її управлінні, такі обов’язки:

1) здійснювати за методикою та в порядку, визначеними Комісією за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розрахунок чистої вартості активів окремо щодо кожного пенсійного фонду, активи якого знаходяться в її управлінні;

2) складати та подавати звітність до Комісії відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” та нормативно-правових актів Комісії, що регулюють діяльність інституційних інвесторів;

3) подавати щороку раді пенсійного фонду пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної декларації пенсійного фонду;

4) дотримуватися внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів;

5) подавати у строк, передбачений відповідними договорами, копії розпорядження (разового замовлення) щодо операцій з цінними паперами зберігачу пенсійного фонду у разі надання такого розпорядження (разового замовлення) торговцю цінними паперами;

6) інші обов’язки, передбачені Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

 1. КУА або особа, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів та є фінансовою установою, зобов’язана до укладання з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надавати йому інформацію згідно з вимогами Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” з урахуванням законодавства про захист прав споживачів.

V. Обмеження діяльності компанії з управління активами або особи, яка здійснює діяльність з управління активами

 1. КУА під час провадження діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування не має права:

1) набувати за рахунок активів інститутів спільного інвестування майно та цінні папери тих видів, що не передбачені інвестиційною декларацією інститутів спільного інвестування;

2) здійснювати за власні кошти операції з активами інститутів спільного інвестування, якими вона управляє;

3) безоплатно відчужувати активи інститутів спільного інвестування;

4) брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів інститутів спільного інвестування, в обсязі більше ніж 10 відсотків вартості чистих активів інституту спільного інвестування на строк понад три місяці з іншою метою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

5) надавати позику за рахунок активів інститутів спільного інвестування;

6) використовувати активи інститутів спільного інвестування для забезпечення виконання зобов’язань, стороною в яких не є такий інститут спільного інвестування;

7) придбавати за рахунок активів інститутів спільного інвестування векселі, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

8) розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів інститутів спільного інвестування, активами яких вона управляє;

9) укладати договори купівлі-продажу з пов’язаними особами такої КУА, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування;

10) укладати договори позики (процентні та безпроцентні) з пов’язаними особами такої КУА;

11) продавати цінні папери інститутів спільного інвестування зберігачу активів інститутів спільного інвестування, депозитарію, оцінювачу майна інститутів спільного інвестування та аудитору (аудиторській фірмі) такого інституту спільного інвестування, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

12) відчужувати майно, що становить активи відповідного інституту спільного інвестування, до активів самої КУА;

13) укладати від імені інституту спільного інвестування договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише від імені КУА;

14) укладати від імені інститутів спільного інвестування договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише інститутами спільного інвестування;

15) відчужувати майно, яке належить КУА, до активів інститутів спільного інвестування;

16) відчужувати майно, яке становить активи інституту спільного інвестування, на користь іншого інституту спільного інвестування, яким КУА управляє, крім випадку перерахування коштів з рахунку одного інституту спільного інвестування на рахунок іншого інституту спільного інвестування при конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування;

17) надавати кредити за рахунок активів інститутів спільного інвестування;

18) запевняти учасників інститутів спільного інвестування у беззаперечному отриманні доходу від придбаних цінних паперів інститутів спільного інвестування (чи його певного розміру) або у відсутності збитків від інвестування в цінні папери, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного;

19) обмеження діяльності КУА, передбачені підпунктами 5, 7, 9, 10 та 12 цього пункту, не поширюються на діяльність КУА венчурного фонду.

 1. Особа, що здійснює управління пенсійними активами під час провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів, не має права:

1) використовувати пенсійні активи пенсійного фонду для забезпечення виконання будь-яких зобов’язань, виникнення яких не пов’язане з функціонуванням цього пенсійного фонду, у тому числі власних;

2) здійснювати за рахунок активів пенсійних фондів операції з придбання, набуття внаслідок міни активів, у тому числі цінних паперів, які не можуть бути віднесені до пенсійних активів відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”;

3) укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства;

4) придбавати цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами Комісії;

5) безоплатно відчужувати активи пенсійних фондів;

6) від імені пенсійного фонду надавати позику або брати позику чи кредит, які підлягають поверненню за рахунок пенсійних активів пенсійного фонду;

7) укладати від імені пенсійного фонду договори купівлі-продажу, міни, дарування та інші угоди щодо відчуження пенсійних активів з його пов’язаними особами, а також з іншими пенсійними фондами або інститутами спільного інвестування, які знаходяться у неї в управлінні;

8) інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень, установлених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення” та нормативно-правовими актами Комісії;

9) придбавати векселі, похідні цінні папери;

10) укладати від імені пенсійного фонду договори, які відповідно до законодавства можуть бути укладені лише радою пенсійного фонду;

11) відчужувати майно, яке становить активи пенсійного фонду, на користь іншого пенсійного фонду, активами якого вона управляє;

12) придбавати цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, адміністратор (крім випадків, передбачених законодавством), аудитор (аудиторська фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими пенсійним фондом укладено відповідні договори, та їх пов’язані особи, засновники пенсійного фонду (крім випадків, передбачених законодавством);

13) передовіряти управління активами фонду іншій особі, що здійснює управління активами пенсійного фонду.

Особа, що здійснює діяльність з управління активами пенсійних фондів, не може здійснювати за власні кошти операції з такими самими цінними паперами, які купуються, продаються або обмінюються нею від імені пенсійних фондів, з якими вона уклала договори.

VI. Особливості відшкодування компанією з управління активами інституційних інвесторів заподіяних збитків

 1. Збитки, завдані КУА інституту спільного інвестування внаслідок порушення нею вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, відшкодовуються за рахунок резервного фонду КУА, а в разі недостатності резервного фонду – за рахунок іншого майна КУА.
 2. У КУА створюється резервний фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не меншому як 25 відсотків статутного капіталу КУА.

Формування резервного фонду здійснюється за рахунок щорічних відрахувань від її чистого прибутку. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами КУА, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.

Резервний фонд може зберігатися в грошових коштах, в тому числі на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих особою, що здійснює управління активами інститутів спільного інвестування, банківських металах, у тому числі на депозитних рахунках у банківських металах, розміщуватися в державні цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України.

Підставами для використання коштів резервного фонду КУА є рішення уповноваженого органу КУА, судові рішення, інші випадки, передбачені чинним законодавством.

VII. Особливості відшкодування особою, яка здійснює діяльність з управління активами пенсійних фондів, заподіяних збитків

 1. Збитки, завдані особою, яка здійснює діяльність з управління активами пенсійних фондів, пенсійному фонду внаслідок порушень цією особою законодавства, положень інвестиційної декларації пенсійного фонду або договору про управління активами пенсійного фонду, відшкодовуються за рахунок резервного фонду особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, а в разі недостатності резервного фонду – за рахунок іншого майна цієї особи.
 2. Формування резервного фонду особи, що здійснює діяльність з управління активами пенсійного фонду, здійснюється за рахунок прибутку такої особи у розмірі не менше ніж 25 відсотків від розміру статутного капіталу.

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду передбачається установчими документами такої особи, але не може бути менше 5 відсотків від суми чистого прибутку.

Резервний фонд може зберігатися в грошових коштах, у тому числі на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих особою, що здійснює діяльність з управління активами пенсійних фондів, банківських металах, у тому числі на депозитних рахунках у банківських металах, розміщуватися в державні цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України.

 

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів
О. М. Симоненко

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами