Зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затверджені рішенням НКЦПФР від 16.11.2017 № 824, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2017 року за № 1499/31367

General Document Information

№:
824
Approval Date:
16.11.2017
Topic:
Нагляд
Category:
Рішення
Status:
Чинний
Publisher:
НКЦПФР
Date of entry into force:
01.02.2018
Minutes number:
1499/31367
Registration date:
12.12.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
16.11.2017 № 824
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2017 р.
за № 1499/31367
Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками
Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пунктів 37-5, 38 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються.
2. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Це рішення набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім абзаців шістнадцятого та сімнадцятого підпункту 6 пункту 1 Змін, які набирають чинності з 01 травня 2018 року.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.
Голова Комісії Т. Хромаєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
16.11.2017 № 824
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2017 р.
за № 1499/31367
ЗМІНИ
до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками
1. У розділі ІІІ:
1) пункт 1 глави 1 доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
«6) норматив концентрації кредитного ризику.»;
2) у главі 2:
доповнити главу після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:
«3. Капітал першого рівня розраховується як сума складових, визначених пунктом 4 цієї глави, зменшена на суму вирахувань, визначених пунктом 5 цієї глави.».
У зв’язку з цим пункти 3 – 7 вважати відповідно пунктами 4 – 8;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Капітал першого рівня включає:
1) зареєстрований статутний капітал;
2) резервний капітал (сума резервів, створених відповідно до законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку);
3) додатковий капітал;
4) нерозподілений прибуток на початок звітного року (включається до капіталу першого рівня після підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою); до такого підтвердження дозволяється включати до капіталу першого рівня нерозподілений прибуток на початок попереднього року, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою), за вирахуванням прибутку, що був розподілений у попередньому році, та збитків попереднього року);
5) прибуток поточного року у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою).»;
доповнити главу після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:
«5. Розмір капіталу першого рівня зменшується на суму:
1) неоплаченого статутного капіталу;
2) вилученого статутного капіталу;
3) простроченої понад 30 днів дебіторської заборгованості;
4) довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав;
5) короткострокової дебіторської заборгованості, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав;
6) нематеріальних активів за залишковою вартістю;
7) капітальних вкладень у нематеріальні активи;
8) прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році;
9) непокритого збитку на початок звітного року;
10) збитків поточного року;
11) фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення;
12) фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду);
13) балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією;
14) балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів;
15) гудвілу;
16) векселів придбаних та одержаних, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселів, виданих фізичними особами;
17) відстрочених податкових активів;
18) витрат майбутніх періодів.».
У зв’язку з цим пункти 5 – 8 вважати відповідно пунктами 6 – 9;
в абзаці третьому пункту 8 слова «торговця цінними паперами, який поєднує діяльність з депозитарною діяльністю депозитарної установи» замінити словами «юридичної особи, що має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи»;
3) у главі 3:
у пункті 2 слова «суми активів, зважених за ступенем ризику» замінити словами «загальної вимоги до капіталу під ризики установи, яка визначається з урахуванням вимог до капіталу установи під кредитний та операційний ризики»;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Норматив адекватності регулятивного капіталу розраховується за формулою

де
КР – величина вимоги до капіталу установи під кредитний ризик;
ОР – величина вимоги до капіталу установи під операційний ризик.
»;
доповнити главу після пункту 3 новими пунктами 4, 5 такого змісту:
«4. Величина вимоги до капіталу установи під кредитний ризик (КР) розраховується як сума вартості активів установи, що мають кредитний ризик, зважених за ступенем ризику, за формулою

де
An – вартість активів n-ї групи, розподілених за ступенем ризику;
Кn – коефіцієнт зваження, який відображає ступінь ризикованості n-ї групи активів, що визначається відповідно до пункту 6 цієї глави.
5. Активи установи, за винятком активів, на суму яких зменшується розмір капіталу першого рівня згідно з пунктом 5 глави 2 цього розділу, для розрахунку вимоги до капіталу під кредитний ризик поділяються на групи за ступенем ризику відповідно до пункту 6 цієї глави.».
У зв’язку з цим пункти 4 – 6 вважати відповідно пунктами 6 – 8;
у пункті 6:
у підпункті 2:
абзац третій доповнити словами та цифрами «, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу першого рівня згідно з підпунктом 12 пункту 5 глави 2 цього розділу»;
в абзаці четвертому слова «іноземних емітентів, що перебувають в основному лістингу іноземної фондової біржі, яка є членом Світової федерації бірж» замінити словами «іноземного емітента, допущені до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією»;
у підпункті 3:
абзац другий доповнити словами та цифрами «та відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу першого рівня згідно з підпунктом 12 пункту 5 глави 2 цього розділу»;
абзац третій виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;
у підпункті 4:
абзац третій виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий – дванадцятий вважати відповідно абзацами третім – одинадцятим;
абзац третій доповнити словами та цифрами «, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу першого рівня згідно з підпунктом 12 пункту 5 глави 2 цього розділу»;
абзаци четвертий- шостий виключити.
У зв’язку з цим абзаци сьомий – одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим;
абзац четвертий доповнити словами та цифрами «, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу першого рівня згідно з підпунктом 7 пункту 5 глави 2 цього розділу»;
абзаци п’ятий – сьомий виключити.
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом п’ятим;
у підпункті 5:
абзац другий викласти в такій редакції:
«цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу першого рівня згідно з підпунктами 12, 14 пункту 5 глави 2 цього розділу;»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім акціонерних товариств), щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу першого рівня згідно з підпунктом 12 пункту 5 глави 2 цього розділу.»;
абзац четвертий виключити;
у пункті 7 цифру «4» замінити цифрою «6»;
доповнити главу після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:
«8. Величина вимоги до капіталу установи під операційний ризик (ОР) розраховується відповідно до пунктів 4 – 6 глави 4 розділу IV цього Положення.».
У зв’язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9;
4) у главі 4:
у пункті 2 слова «суми активів, зважених за ступенем ризику» замінити словами «загальної вимоги до капіталу під ризики установи, яка визначається з урахуванням вимог до капіталу установи під кредитний та операційний ризики»;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«Норматив адекватності капіталу першого рівня розраховується за формулою

де
КР – величина вимоги до капіталу установи під кредитний ризик;
ОР – величина вимоги до капіталу установи під операційний ризик.
»;
доповнити главу після пункту 3 новими пунктами 4, 5 такого змісту:
«4. Величина вимоги до капіталу установи під кредитний ризик (КР) розраховується відповідно до пунктів 4 – 7 глави 3 цього розділу.
5. Величина вимоги до капіталу установи під операційний ризик (ОР) розраховується відповідно до пунктів 4 – 6 глави 4 розділу IV цього Положення.».
У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 6;
5) в абзаці четвертому пункту 3 глави 6 після слів «системи депозитарного обліку» слова «, обіг яких або» замінити словами «на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи»;
6) доповнити розділ новою главою 7 такого змісту:
«7. Норматив концентрації кредитного ризику
1. Норматив концентрації кредитного ризику встановлює обмеження кредитного ризику установи, що може виникнути внаслідок невиконання своїх зобов’язань окремим її контрагентом.
2. Для розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику контрагентом установи вважається будь-яка особа, до якої установа має вимоги, що представлені у вигляді активів установи, визначених пунктом 5 цієї глави.
3. Норматив концентрації кредитного ризику визначається окремо щодо кожного контрагента установи як відношення суми всіх її активів, що становлять вимоги до такого контрагента, до розміру її регулятивного капіталу.
4. Норматив концентрації кредитного ризику розраховується за формулою

де
Аk – сума всіх активів установи, що становлять її вимоги до k-го контрагента.
5. До активів, що становлять вимоги установи до контрагента, належать:
частки у статутному капіталі юридичних осіб;
цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією);
дебіторська заборгованість.
6. Установа розраховує значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо кожного контрагента (крім фондової біржі, особи, що провадить клірингову діяльність, та Розрахункового центру) і подає до Комісії інформацію про результати такого розрахунку, дані, на основі яких здійснювався розрахунок, та відомості про контрагентів у разі, якщо значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо певного контрагента перевищує нормативне значення.
У разі відсутності жодного контрагента, значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, до Комісії подається відповідна інформація стосовно розрахунку нормативу за одним контрагентом, що не є банком або торговцем цінними паперами, та за одним контрагентом, що є банком або торговцем цінними паперами, значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо яких є максимальним.
7. Нормативне значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо окремого контрагента, крім банків та торговців цінними паперами, становить не більше 25%.
8. Нормативне значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо окремого контрагента, що є банком або торговцем цінними паперами, становить не більше 100%.».
2. У пункті 2 глави 1 розділу VІ слова «, що поєднує діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами, установа» замінити словами «юридична особа, що має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи,», слова «, а також коефіцієнт покриття операційного ризику, передбачений цим розділом» виключити.
3. У розділі Х:
1) у пункті 2:
слова «, що не поєднують діяльність з депозитарною діяльністю депозитарної установи,» виключити;
доповнити пункт словами «(крім розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику, який здійснюється станом на кінець останнього дня кожного місяця)»;
2) пункт 3 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4 – 6 вважати відповідно пунктами 3 – 5.

Директор департаменту
систематизації та аналізу
фінансової звітності
учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду К. Рафальська

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами