Сайт працює в режимі дослідної експлуатації

Управляючим активами

ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами

ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ – професійна діяльність учасника фондового ринку – компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів.

Список названий документов

Для здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів юридична особа повинна в установленому порядку отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому  ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених законом.

КУА може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям. КУА має право одночасно здійснювати управління активами кількох інституційних інвесторів.

Список названий документов

Для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з управління активами використовуються такі показники:

РОЗМІР ВЛАСНИХ КОШТІВ.  Мінімальний розмір власних коштів Компанії або Особи повинен становити не менше 50 відсотків від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

НОРМАТИВ ДОСТАТНОСТІ ВЛАСНИХ КОШТІВ.  Розраховується як відношення розміру власних коштів до величини, що становить 25 % від фіксованих накладних витрат установи за попередній фінансовий рік. Нормативне значення нормативу – не менше 1.

КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ. Розраховується як відношення розміру власних коштів установи до величини її операційного ризику, який становить 15% від розміру середнього річного нетто-доходу установи за 3 попередні фінансові роки, в які був отриманий позитивний нетто-дохід. Якщо установа провадить професійну діяльність на фондовому ринку менше ніж три роки, до розрахунку береться річний нетто-дохід за кількість повних фінансових років здійснення установою професійної діяльності на фондовому ринку.  Нормативне значення коефіцієнта не менше 1.

КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ. Розраховується як відношення розміру власного капіталу установи до вартості її активів. Нормативне значення коефіцієнта – не менше 0,5.

Список названий документов

Компанії з управління активами та особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів подають до Комісії інформацію щодо фінансового стану, про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування та про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного).

Інформація щодо фінансового стану подається:

  • місячно (титульний аркуш, довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства, перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє компанія/особа, стан дотримання пруденційних нормативів). Інформація подається не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної інформації;
  • щоквартально (місячна інформація та фінансова звітність). Інформація подається не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
  • річної (місячна інформація та фінансова звітність). Інформація подається до 1 березня року, наступного за звітним.

Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування подається:

  • щоденно (довідка про вартість чистих активів). Інформація подається до 18-ї години наступного робочого дня щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується

– на кінець кожного робочого дня – для ІСІ відкритого типу;

– на день, починаючи з якого до структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

– на кожний день надходження коштів на банківський рахунок ІСІ (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів ІСІ на рахунок викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів ІСІ);

  • щомісячно (довідка про вартість чистих активів) – не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;
  • щоквартально (титульний аркуш, інформацію про КІФи та ПІФи, довідку про вартість чистих активів) – не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
  • щорічно (титульний аркуш, інформація про КІФи та ПІФи, довідку про вартість чистих активів, інформацію про дотримання вимог щодо винагороди КУА, фінансова звітність, відомості про аудиторський звіт) – не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

Інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду подається: 

  • щомісячно (інформація щодо складу, структури та вартості активів НПФ) – до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;
  • щоквартально (титульний аркуш, інформаціюяпро НПФ в управлінні, інформацію щодо складу, структури та вартості активів НПФ) – не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
  • щорічно (титульний аркуш, інформація про НПФ в управлінні, інформацію щодо складу, структури та вартості активів НПФ, довідка про нарахування винагороду управляючому активами) – не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

Детальніше про розкриття інформації компаніями з управління активами можна дізнатись за посиланням.

Список названий документов
Реестр
1 2
Послуга
Плата, грн
Термін

Адміністративна послуга із анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)(діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Безоплатна 30 робочих днів

Адміністративна послуга із видачі витягу з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Платна
340
1 місяць

Адміністративна послуга із видачі дубліката проспекту (змін до проспекту) емісії цінних паперів інституту спільного інвестування

Безоплатна 10 робочих днів

Адміністративна послуга із видачі дубліката регламенту (змін до регламенту) інституту спільного інвестування

Безоплатна 10 робочих днів

Адміністративна послуга із видачі дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску цінних паперів (для інститутів спільного інвестування)

Безоплатна 10 робочих днів

Адміністративна послуга із видачі дубліката свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Безоплатна 10 робочих днів

Адміністративна послуга із видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Платна
3 000
3 місяця

Адміністративна послуга із виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Безоплатна 15 робочих днів

Адміністративна послуга із заміни свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Безоплатна 30 робочих днів

Адміністративна послуга із надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України щодо діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Безоплатна 1 місяць