Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Головний спеціаліст відділу нагляду за діяльністю емітентів цінними паперами департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (перша вакантна посада)

Опис вакансії

Позиція:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8000 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Щодо забезпечення контролю за дотриманням емітентами законодавства та запобігання вчиненню порушень (зловживань) на ринку цінних паперів шляхом вчасного вжиття запобіжних заходів та шляхом оцінки діяльності і проведення обґрунтованих на оцінці ризику перевірок та ревізій діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів:
Готує запити, вимоги емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям щодо надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства з метою оцінювання, перевірки скарг та інформації отриманої від інших підрозділів Комісії.
Готує запити, вимоги щодо надання інформації та документів, акціонерам або власникам інших фінансових інструментів, фізичних чи юридичних осіб, які зобов’язані подавати повідомлення про набуття або відчуження значного пакету акцій публічного акціонерного товариства, а також осіб, яких такі особи контролюють, або осіб, під контролем яких такі особи перебувають.
Перевіряє здійснення емітентами розкриття інформації, що може мати вплив на оцінку цінних паперів, які допущені до торгів на фондовій біржі.
У разі не виконання емітентом вимог Комісії щодо надання інформації та документів про набуття або відчуження значного пакету акцій публічного акціонерного товариства, надає пропозиції відповідному підрозділу щодо самостійного розкриття Комісією інформації, що може мати вплив на оцінку цінних паперів, які допущені до торгів на фондовій біржі.
Готує внесення пропозицій щодо зупинення обігу цінних паперів емітентів у зв`язку з включенням їх до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, а також відновлення їх обігу.
Готує внесення пропозицій щодо призупинення торгівлі цінними паперами (одного типу та класу) на фондових біржах у разі наявності достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважати, що вимоги законодавства про цінні папери та / або про акціонерні товариства було порушено.
Готує внесення пропозицій щодо заборони торгівлі цінними паперами(одного типу та класу) на фондових біржах, якщо встановлено факт порушення законодавства про цінні папери та /або про акціонерні товариства.
Готує внесення пропозицій щодо заборони торгівлі цінними паперами (одного типу та класу) на фондових біржах, якщо встановлено факт порушення законодавства про цінні папери та /або про акціонерні товариства.
Готує внесення пропозицій щодо заборони торгівлі цінними паперами (одного типу та класу) на фондових біржах, якщо встановлено факт порушення законодавства про цінні папери та /або про акціонерні товариства.
Готує внесення пропозицій щодо відкладання або заборони торгівлі цінними паперами на основі достатніх підстав, підтвердженими відповідними документами, вважає, що емітент перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів.
Готує внесення пропозицій щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента або певного власника для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери.
Вживає дії щодо здійснення контролю за виконанням учасниками ринку вимог щодо придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій та значного контрольного пакету акцій; обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи – власника домінуючого контрольного пакета акцій; обов’язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) – власником домінуючого контрольного пакета акцій на вимогу акціонерів.
Готує обґрунтування та ініціювання проведення перевірок емітентів цінних паперів для визначення стану корпоративного управління; відповідності здійснення емітентом операцій з емісії та обігу цінних паперів вимогам законодавства; забезпечення дотримання емітентами прав інвесторів.
Готує обґрунтування та ініціювання проведення нагляду за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств на підставі оцінки діяльності акціонерного товариства, стану корпоративного управління, ризику порушення прав акціонерів, застосованих санкцій, наявності та суті скарг на діяльність товариства, наявність судових процесів між акціонерам та/або акціонерами та органами управління товариством, інформації в ЗМІ тощо.
Готує інформацію щодо відповідності результатів перевірок їх обґрунтуванню для оцінки ефективності контролю та корегування параметрів ризику.
Узагальнює результати перевірок та оцінювання та щорічно готує інформацію для винесення їх на розгляд Комісії.

Щодо забезпечення участі НКЦПФР в управлінні корпоративними правами держави в статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів (НДУ):
Готує пропозиції для супроводження процедури участі НКЦПФР в органах управління НДУ.
У разі отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів готує проекти рішень Комісії щодо визначення довіреної особи (довірених осіб), якій, відповідно до вимог статті 9 Закону України “Про депозитарну систему України”, передається право брати участь у голосуванні за акціями НДУ, що належать таким товариствам, кількість яких перевищує 5% у статутному капіталі НДУ; проекти рішень Комісії щодо затвердження завдання на голосування довіреної особи на загальних зборах акціонерів НДУ; проекти рішень Комісії щодо визначення представника держави для участі у загальних зборах акціонерів НДУ.
Здійснює контроль за станом корпоративного управління в НДУ
Готує проекти рішень Комісії щодо затвердження від імені акціонера пропозиції до порядку денного загальних зборах акціонерів, засідань наглядової ради НДУ у разі ініціювання проведення загальних зборів акціонерів, отримання інформації про проведення загальних зборів акціонерів або засідання наглядової ради НДУ.
Готує проекти відповідей, в межах компетенції, на запити (звернення) фізичних та юридичних осіб, а також державних органів, депутатські запити (звернення), адвокатські запити, запити арбітражного керуючого (ліквідатора), в тому числі на запити про надання публічної інформації.

Щодо забезпечення усунення учасниками ринку цінних паперів невідповідностей та недоліків, забезпечення якісного та ефективного управління ризиками.
Готує пропозиції для учасників ринку цінних паперів про виявлені ризики, недоліки та невідповідності встановленим вимогам за результатами перевірок та оцінювання з метою вжиття заходів ними для їх усунення.
Готує пропозиції для ініціювання періодичних зустрічей з керівними посадовими особами учасників ринку цінних паперів, сертифікованими фахівцями суб’єктів оцінювання щодо обговорення проблемних напрямів діяльності, бізнес практик, конфліктів інтересів, ризиків діяльності, стану роботи з клієнтами, депонентами, інвесторами, членами СРО тощо.
Готує пропозиції для надання письмових рекомендацій (роз’яснень) щодо дій та застосування практик, які допомагають покращити дотримання вимог законодавства.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
29.03.2019
Початок конкурсу:
19.04.2019 09:00
Закінчення конкурсу:
19.04.2019 16:30
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 15 квітня 2019 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk@nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
• Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;
• Цивільний кодекс України;
• Бюджетний кодекс України;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 24 грудня 2013 року за № 2180/24712;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2015 року № 393 «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 13 жовтня 2017 року за № 1260/31128;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1767 «Про затвердження Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 02 січня 2013 року за № 25/22557.

Спеціальний досвід роботи:

не потребує

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп`ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

• iнноваційність;
• креативність;
• ініціативність;
• порядність;
• надійність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• комунікабельність;
• повага до інших;
• відповідальність;
• рішучість.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• лідерські якості;
• вміння розподіляти роботу;
• вміння активно слухати;
• здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації;
• стійкість;
• адаптивність;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• здатність ризикувати;
• вимогливість;
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-28-03-2019-v147k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку