Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент систематизації та аналізу фінзвітності учасників ринку капіталу та пруденційного нагляду
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

посадовий оклад – 8000 грн.;
надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Проводить аналіз на відповідність вимогам законодавства України та Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) річної/проміжної (окремої та/або консолідованої) аудованої фінансової звітності професійних учасників на ринку цінних паперів, яка надається структурними підрозділами Комісії.
Проводить аналіз на відповідність вимогам нормативно-правових актів Комісії та Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА) аудиторських звітів/звітів щодо огляду річної/проміжної (окремої та/або консолідованої) фінансової звітності професійних учасників на ринку цінних паперів, які надаються структурними підрозділами Комісії.
Проводить вибірковий аналіз щодо відповідності вимогам законодавства України, МСФЗ та МСА річної окремої та/або консолідованої фінансової звітності та аудиторських звітів щодо річної окремої та/або консолідованої фінансової звітності професійних учасників на ринку цінних паперів за визначеними критеріями.
Проводить аналіз річної/проміжної окремої та/або консолідованої фінансової звітності та аудиторських звітів/звітів щодо огляду фінансової звітності професійних учасників на ринку цінних паперів на відповідність вимогам законодавства України та МСФЗ за запитами від структурних підрозділів Комісії в межах здійснення ними функцій щодо нагляду за професійними учасниками на ринку цінних паперів.
Готує висновки за результатами проведеного аналізу щодо відповідності фінансової звітності, аудиторських звітів встановленим вимогам та своєчасно подає їх на розгляд начальника відділу.
Готує інформацію для структурних підрозділів Комісії, яка може бути використана ними при прийнятті рішень щодо професійних учасників на ринку цінних паперів.
Готує матеріали та інформацію, необхідну для розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів у межах компетенції відділу.
Готує інформацію для відповідних структурних підрозділів Комісії про виявлені за результатами проведеного аналізу фінансової звітності та аудиторських звітів порушення у діяльності професійних учасників на ринку цінних паперів.
Готує інформацію для Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Аудиторської палати України про виявлені невідповідності аудиторських звітів вимогам законодавства та МСА.
Готує пропозиції щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів у випадках виявлення в ході аналізу фінансової звітності та аудиторських звітів професійних учасників на ринку цінних паперів проблемних питань та недоліків, які потребують нормативно-правового врегулювання.
Готує пропозиції щодо встановлення складу, обсягів, строків та порядку складання, подання, розкриття професійними учасниками на ринку цінних паперів адміністративних даних, інформації, звітів відповідно до законодавства в межах компетенції відділу.
Готує зауваження та пропозиції до проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Комісії, з питань, що відносяться до компетенції відділу.
Готує пропозиції щодо встановлення вимог до фінансових груп та їх підгруп у межах компетенції відділу.
Бере участь у встановленні вимог до облікових процедур, інформаційних систем фінансових груп, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі.
Бере участь у встановленні вимог щодо порядку подання окремої та консолідованої фінансової звітності фінансових груп.
Готує пропозиції щодо ініціювання перед Національним банком України та Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг проведення перевірки фінансової установи, яка є учасником фінансової групи, та/або застосування заходів впливу до такого учасника фінансової групи.
Готує в установленому порядку відповіді на запити, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, листи, звернення громадян, підприємств, органів державної влади, установ і організацій.
Надає консультації професійним учасникам на ринку цінних паперів та структурним підрозділам Комісії з питань, що відносяться до компетенції відділу.
Готує інформацію до Річного звіту Комісії з питань, що відносяться до компетенції відділу.
Готує пропозиції до перспективних та поточних планів роботи Комітетів та Комісії з питань, що відносяться до компетенції відділу, та забезпечує виконання таких планів.
Готує матеріали до конференцій, семінарів та інших заходів, що проводяться за участю Комісії, з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
06.08.2019
Початок конкурсу:
28.08.2019 09:30
Дата закінчення конкурсу:
29.08.2019 12:55
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 21 серпня 2019 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Додаткові (необов’язкові) документи:
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94,
yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33,
inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Положення про НКЦПФР, затверджене Указом Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011;
• Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
• Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
• Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ);
• Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО);
• Міжнародні стандарти аудиту (МСА);
• Рішення НКЦПФР від 23.07.2013 № 1281 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»;
• Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 № 817 «Про затвердження порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)»;
• Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 № 818 «Про затвердження ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку»;
• Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 № 819 «Про затвердження ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами»;
• Рішення НКЦПФР від 21.05.2013 № 862 «Про затвердження ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності»;
• Рішення НКЦПФР від 12.02.2013 № 160 «Про затвердження вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів»;
• Рішення НКЦПФР від 11.06.2013 № 991 «Про затвердження вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання в галузі фондового ринку;
• знання фінансового аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту;
• знання вимог нормо-проектувальної техніки;
• знання норм службової, професійної етики та загальні принципи службової поведінки державної служби.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• бажання вчитися;
• працелюбність;
• відповідальність;
• комунікабельність;
• наполегливість;
• ініціативність;
• порядність.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• виваженість;
• адаптивність;
• організаторські здібності.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами