Опис вакансії

Посада:
Заступник директора департаменту-начальник відділу
Департамент:
Департамент стратегічного розвитку
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 10900 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Щодо забезпечення координації та моніторингу заходів, що здійснюються Комісією, з метою адаптація законодавства України до законодавства ЄС:
Організовує та координує здійснення працівниками відділу необхідних дій (процесу) з метою планування процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС, що включає в себе:
1) організацію здійснення у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, а також учасників фондового ринку України та саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку (далі – СРО), аналізу acquis ЄС, у тому числі зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) та інших міжнародних зобов’язань, виконання яких передбачає необхідність адаптації законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу у сфері фінансових послуг, корпоративного управління та діяльності компаній;
2) забезпечення проведення у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, а також учасників фондового ринку України та СРО, аналізу ступеня відповідності законодавства України нормам відповідних актів ЄС у сфері фінансових послуг, корпоративного управління та діяльності компаній з метою визначення обсягу необхідних змін для забезпечення імплементації положень актів ЄС, в тому числі з метою виконання Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України;
3) організацію та забезпечення розробки у разі необхідності проектів Планів заходів щодо імплементації актів ЄС у сфері фінансових послуг, корпоративного управління та діяльності компаній, у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, а також учасників фондового ринку України та СРО, забезпечення винесення їх у встановленому порядку на розгляд засідань Комітету(ів) Комісії та засідання Комісії;
4) у разі необхідності забезпечення оприлюднення затверджених Комісією Планів заходів щодо імплементації актів ЄС, зокрема шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Комісії;
5) організацію та забезпечення здійснення моніторингу змін, які вносяться до актів законодавства ЄС у сфері фінансових послуг, корпоративного управління та діяльності компаній, та у разі необхідності забезпечення внесення відповідних змін до Планів заходів щодо імплементації актів ЄС;
Організовує та забезпечує здійснення працівниками відділу необхідних дій (процесу) щодо координації та моніторингу заходів, що здійснюються Комісією, з метою виконання зобов’язань України, які стосуються сфери фінансових послуг, корпоративного управління та діяльності компаній відповідно до Угоди про асоціацію, що включає в себе:
1) забезпечення доведення структурним підрозділам Комісії інформації щодо необхідності виконання заходів щодо імплементації актів ЄС;
2) організацію координації дій структурних підрозділів Комісії щодо виконання заходів щодо імплементації актів ЄС, у тому числі шляхом надання методологічної допомоги в сфері імплементації актів ЄС та участь у підготовці Довідки щодо відповідності проекту нормативно-правового акту зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС);
3) організацію моніторингу виконання заходів щодо імплементації актів ЄС;
4) забезпечення підготовки періодичних звітів щодо виконання заходів щодо імплементації актів ЄС;
5) по завершенню процедури імплементації відповідних актів ЄС забезпечення здійснення у взаємодії зі структурними підрозділами Комісії підготовки таблиць з аналізом відповідності вітчизняного законодавства актам ЄС у сфері фінансових послуг, корпоративного управління та діяльності компаній, які продемонструють повноцінне виконання Україною своїх зобов’язань щодо імплементації відповідних актів ЄС;
Щодо розробки та супроводження проектів законів, а також забезпечення прийняття участі у заходах щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС:
Організовує та координує здійснення працівниками відділу необхідних дій (процесу) з метою планування процесу розробки проектів законів, направлених на адаптацію законодавства України до законодавства ЄС (далі – законопроект), що включає в себе:
1) забезпечення формування планів розробки законопроектів у разі, якщо Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України та/або Планом заходів щодо імплементації актів ЄС, затвердженим Комісією, визначена необхідність внесення змін до законодавчих актів України з метою адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
2) організацію здійснення у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії заходів з метою формалізації планів розробки законопроектів, зокрема шляхом:
– визначення завдання щодо розробки законопроекту, його мети та шляхів її досягнення;
– забезпечення передбачення планом роботи Комітету(ів) Комісії та планом роботи Комісії розробки законопроекту;
– забезпечення передбачення планом підготовки проектів регуляторних актів Комісії на відповідний рік розробки законопроекту, що є регуляторним актом;
– забезпечення внесення коригуючих змін до зазначених планів у разі необхідності;
Організовує та забезпечує здійснення працівниками відділу необхідних дій (процесу) з метою забезпечення розробки та супроводження законопроектів, що включає в себе:
1) організацію та координацію здійснення у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, а також учасників фондового ринку України та СРО, розробки законопроектів відповідно до визначеного завдання та планів;
2) забезпечення підготовки аналізу регуляторного впливу законопроекту, що є регуляторним актом та Довідки щодо відповідності законопроекту зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950;
3) організацію забезпечення у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, а також учасників фондового ринку України та СРО, проведення робочих зустрічей, нарад та круглих столів з метою обговорення норм законопроекту;
4) забезпечення у взаємодії з Головою та членами Комісії, винесення розробленого законопроекту на розгляд засідань Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в законопроекті;
5) організацію та забезпечення опрацювання розробленого законопроекту спільно з іншими структурними підрозділами Комісії, учасниками фондового ринку та СРО, у тому числі, шляхом врахування зауважень та пропозицій, висловлених під час засідання Комітету(ів) Комісії, письмових пропозицій до проекту, що надійшли за результатами обговорення тощо;
6) забезпечення у взаємодії з Головою та членами Комісії, винесення законопроекту, схваленого на засіданні Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в законопроекті, на розгляд засідання Комісії з метою його схвалення рішенням Комісії;
7) забезпечення оприлюднення схваленого рішенням Комісії законопроекту у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання зауважень та/або пропозицій до нього;
8) організацію та супроводження процесу погодження законопроекту, у разі необхідності, із заінтересованими державними органами;
9) забезпечення опрацювання зауважень та/або пропозицій до законопроекту, що надійшли за результатами його оприлюднення та/або погодження із заінтересованими державними органами, у порядку та спосіб, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, у тому числі, шляхом винесення таких зауважень та/або пропозицій та доопрацьованого законопроекту на розгляд засідань Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в законопроекті, та засіданнях Комісії;
10) забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України суб’єктами законодавчої ініціативи законопроекту відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи, передбаченому Регламентом Верховної Ради України та Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950;
11) організацію та координацію здійснення заходів щодо сприяння проходженню і розгляду законопроекту у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховній Раді України в межах компетенції відділу;
Організовує та забезпечує здійснення в межах компетенції відділу працівниками відділу необхідних дій (процесу) щодо забезпечення прийняття участі у заходах щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС, що включає в себе:
1) організацію та координацію процесу погодження розроблених та направлених на погодження до Комісії державними органами законопроектів у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;
2) забезпечення опрацювання законопроектів, направлених для фахової експертизи до Комісії народними депутатами України, комітетами Верховної Ради України та іншими фізичними або юридичними особами;
Організовує та координує здійснення працівниками відділу необхідних дій (процесу) з метою забезпечення підготовки інформаційних матеріалів щодо адаптації законодавства України в сфері ринків капіталу та корпоративного управління до законодавства ЄС для їх подальшого використання в роботі Комісії, у тому числі шляхом здійснення збору та систематизації документів щодо імплементації законодавства ЄС, підготовки поточних та річних звітів з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
Забезпечує та контролює здійснення працівниками відділу підготовки в установленому законодавством порядку проектів відповідей на запити щодо отримання інформації та роз’яснень, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, від громадян, юридичних осіб, державних органів (крім скарг) з питань, що відносяться до компетенції відділу, із дотриманням наступної послідовності дій (процесу):
1) організовує розгляд та опрацювання запиту, аналіз правових аспектів, які діють у даній сфері суспільних відносин;
2) забезпечує здійснення підготовки (у разі необхідності) службової записки до інших структурних підрозділів Комісії для отримання їх позиції щодо порушених у листі запитувача питань;
3) координує отримання службових записок від інших структурних підрозділів Комісії, позиція яких необхідна для підготовки якісної та обґрунтованої відповіді запитувачу;
4) організовує підготовку з урахуванням чинного законодавства та наданої (у разі необхідності) інформації іншими структурними підрозділами Комісії проекту листа-відповіді запитувачу;
5) забезпечує погодження Керівником апарату Комісії та підписання Головою або членом Комісії листа-відповіді запитувачу;
6) забезпечує направлення листа-відповіді запитувачу на реєстрацію у структурний підрозділ Комісії, який відповідає за забезпечення документообігу для забезпечення його відправлення запитувачу;
У взаємодії з іншими структурними підрозділами Комісії та з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями організовує та забезпечує в межах компетенції відділу участь у:
розробці стратегічних і програмних документів в сфері ринків капіталу та корпоративного управління;
підготовці річного звіту діяльності Комісії в межах компетенції відділу;
розробці перспективних та поточних планів роботи Комітетів та Комісії, їх виконанні в межах компетенції відділу;
розробці проектів розпорядчих актів, відповідно до компетенції відділу;
взаємодії з іншими структурними підрозділами Комісії, з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями в межах компетенції відділу;
робочих групах, сформованих з фахівців Комісії, інших державних органів, представників навчальних закладів, учасників ринків капіталу, саморегулівних організацій для проведення подальшої роботи в межах компетенції відділу;
в оперативних нарадах, які проводяться з метою співпраці та координації діяльності щодо здійснення державного регулювання фондового ринку та інших ринків капіталу, або приймає участь у таких нарадах;
Забезпечує планування і контроль за роботою відділу, та його взаємодією з іншими структурними підрозділами Комісії.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
06.09.2018
Початок конкурсу:
27.09.2018 09:15
Дата закінчення конкурсу:
28.09.2018 00:00
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 20 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Досвід роботи:

• досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про інститути спільного інвестування»;
• Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1063/2011;
• Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
• Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• практичні знання порядку розробки проектів законів та їх погодження;
• знання у сфері діловодства, ділового листування, а саме: підготовка документів розпорядчого та ділового характеру, аналітичних довідок.

Спеціальний досвід роботи:

• досвід роботи у сфері регулювання ринку цінних паперів.

Знання IT:

• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• ініціативність;
• надійність;
• порядність;
• відповідальність;
• інноваційність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• комунікабельність;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• повага до інших;
• неупередженість;
• тактовність;
• гнучкість.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• навички управління;
• навички контролю;
• вміння розподіляти роботу;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• уміння дотримуватись субординації;
• адаптивність;
• вміння вести перемовини;
• організаторські здібності;
• навички наставництва;
• вимогливість;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• стратегічне мислення;
• навички розв’язання проблем;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами