Опис вакансії

Посада:
Заступник директора департаменту-начальник відділу
Департамент:
Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції
Строкова/Безстрокова:
Строкова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 11700 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.
Бере участь в організаційно-підготовчих заходах щодо проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісії (підготовка акту щодо прийняття такого рішення, його публікація на офіційному веб-сайті НКЦПФР).
Надає пропозиції щодо формування комісії з оцінки корупційних ризиків.
Бере участь у розробці робочого плану комісії з оцінки корупційних ризиків.
Документально супроводжує роботу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР.
Організовує або проводить навчання членів комісії з оцінки корупційних ризиків щодо процедури якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісії.
Бере участь у здійсненні оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР, встановлення причин та умов, що їх породжують та сприяють.
Бере участь в ідентифікації (виявленні) корупційних ризиків (визначення в НКЦПФР вразливих до ризиків сфер діяльності, функцій та завдань та їх аналіз) за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Бере участь в підготовці звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР, який надається на затвердження Голові Комісії.
Направляє до Національного агентства з питань запобігання корупції пропозиції щодо усунення (мінімізації) зовнішніх корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, суб’єктом прийняття яких не є НКЦПФР.
Надає пропозиції по реалізації вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної політики на 2014 – 2017 роки (Антикорупційної стратегії)» у частині належного моніторингу антикорупційної стратегії та антикорупційної програми Комісії.
Здійснює організацію роботи та бере участь у розробці антикорупційної програми Комісії.
Надсилає на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції антикорупційну програму Комісії.
Готує інформацію щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до плану роботи підрозділу та у відповідь на запити Національного агентства з питань запобігання корупції.
Інформує громадськість про здійснювані НКЦПФР заходи щодо запобігання корупції, конфлікту інтересів шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
Надає пропозиції щодо впровадження превентивних антикорупційних заходів, які ґрунтуються на міжнародних стандартах.
Бере участь в засіданні комісії з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, центрального апарату НКЦПФР.
Веде та оформляє протоколи засідань комісії з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, центрального апарату Комісії.
Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів в діяльності посадових та службових осіб Комісії.
Сприяє усуненню конфлікту інтересів в діяльності посадових та службових осіб Комісії та вносить Голові Комісії, Керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів Комісії пропозиції щодо усунення таких ризиків.
Контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в діяльності посадових та службових осіб Комісії.
Виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових та службових осіб Комісії та вносить Голові Комісії, Керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів Комісії пропозиції щодо усунення таких ризиків.
Надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників НКЦПФР, в межах повноважень підрозділу.
Проводить тренінги, інші навчальні заходи для державних службовців Комісії з питань конфлікту інтересів з метою пропагування нетерпимого ставлення працівників Комісії до корупції.
Здійснює трансляцію стандартів, правил, вимог щодо дотримання нормативно – правових актів та локальних документів з запобігання конфлікту інтересів та необхідності його врегулювання працівниками Комісії з метою розуміння та сприйняття конфлікту інтересів.
Надає працівникам Комісії пропозиції, в межах повноважень, по вжиттю заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів, у разі його виникнення.
Реєструє повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів у працівників Комісії.
Здійснює анкетування кандидатів на посади та новопризначених працівників Комісії з метою запобігання та виявлення конфлікту інтересів, дотримання Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».
Забезпечує обов’язкове письмове ознайомлення працівників із заборонами та обмеженнями встановленими антикорупційним законодавством.
Надає допомогу працівникам Комісії, підпорядкованих їй підприємств, установ та організацій в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Здійснює інформаційну кампанію пов’язану з електронним декларуванням.
Забезпечує організаційну роботу щодо подання державними службовцями декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Ознайомлює працівників Комісії зі змінами, які вносяться до антикорупційного законодавства, в тому числі щодо дотримання вимог фінансового контролю.
Перевіряє шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, факту подання щорічних декларацій суб’єктів декларування протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій.
Перевіряє шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції факт подання декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування упродовж п’яти робочих днів з дня такого припинення.
Перевіряє шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції факт подання декларацій суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність.
Перевіряє шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації суб’єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад державної служби – до призначення або обрання особи на посаду.
Повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, у випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог Закону.
Надсилає до Національного агентства з питань запобігання корупції окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання повідомлення про встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог Закону.
Веде журнал обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларацію.
Інформує в установленому порядку, у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Комісії, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її підпорядкування, про такі факти Голову Комісії, Керівника апарату, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її підпорядкування, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.
Веде облік працівників Комісії, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її підпорядкування, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
Вносить керівництву Комісії пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до них покарання або не накладено них стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Готує документи про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення які вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
Приймає участь в опрацюванні документів, в межах повноважень, про повідомлення причетності працівників Комісії, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її підпорядкування, до вчинення корупційних правопорушень.
Веде облік близьких осіб, які працюють в НКЦПФР.
Розробляє інформаційні листівки щодо не толерантного ставлення працівників Комісії до дій пов’язаних з корупцією.
Забезпечує роботу «Скриньки довіри», через яку, працівники НКЦПФР та інші особи, мають змогу повідомляти про вчинення корупційних правопорушень працівниками НКЦПФР.
Забезпечує умови для повідомлень працівниками НКЦПФР про порушення вимог Закону іншою особою, зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв’язку, скриньку довіри та ін.
Проводить спеціальну перевірку щодо наявності корпоративних прав в осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції згідно із вимогами статті 57 Закону України «Про запобігання корупції».
Здійснює пошук в системі фінансового моніторингу (SMFR) осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.
Готує інформацію про результати спеціальної перевірки, яка подається (надсилається поштою) до органу, що надіслав відповідний запит.
Здійснює, під час проведення спеціальної перевірки, взаємодію та обмін відомостями між органами (підрозділами), щодо особи яка проходить спеціальну перевірку.
Формує для передачі до архіву запити на проведення спеціальної перевірки та інформацію про результати спеціальної перевірки.
Опрацьовує запити про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, які надходять від територіальних органів Державної фіскальної служби України.
Здійснює пошук в системі фінансового моніторингу (SMFR) осіб, які проходять перевірку передбачену Законом України «Про очищення влади» щодо належності їх до інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій.
Готує відповіді та інформацію за результатами пошуку в системі фінансового моніторингу (SMFR) інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій, для територіальних органів Державної фіскальної служби України щодо осіб, які проходять перевірку передбачену Законом України “Про очищення влади”.
Формує для передачі до архіву запити про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, які надходять від територіальних органів Державної фіскальної служби України.
Повідомляє у письмовій формі Голову Комісії, посадових осіб Секретаріату Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, відокремленого підрозділу Комісії, підприємства, установи, організації.
Оформляє документи, у межах компетенції підрозділу, пов’язані з проведенням службового розслідування, притягненням до дисциплінарної відповідальності та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
Повідомляє Міністерство юстиції України, про накладення дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення шляхом передання електронної та завіреної в установленому порядку паперової копії відповідного наказу разом з інформаційною карткою до наказу про накладання (зняття) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних правопорушень.
Готує інформацію та документи для інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про результати виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції, щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.
Отримує від інших структурних підрозділів Комісії, підприємств, установ та організацій, інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.
Отримує від працівників Комісії, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Комісії, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).
Ініціює перед Головою Комісії, Керівником апарату питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.
Проводить іншу роботу, пов`язану із застосуванням антикорупційного законодавства України, законодавства про працю та державну службу, здійснює інші функції, що випливають із завдань та повноважень Комісії у цій сфері.
Залучається до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом виконавчої влади, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
Залучається до проведення внутрішнього аудиту Комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
29.03.2019
Початок конкурсу:
19.04.2019 10:00
Дата закінчення конкурсу:
19.04.2019 16:30
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 15 квітня 2019 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk@nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Досвід роботи:

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

Вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”;
• Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”;
• Закон України “Про очищення влади”;
• Закон України “Про доступ до публічної інформації”;
• Закон України “Про звернення громадян”;
• Закон України “Про засади державної антикорупційної політики на 2014-2017 роки (Антикорупційної стратегії)”;
• Кодекс законів про працю України;
• Кодекс України про адміністративні правопорушення;
• Кримінальний кодекс України;
• Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 року № 171;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23.11.2011 року № 1063/2011;
• Рішення НАЗК від 17.06.2016 року № 2 “Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків”;
• Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання практики застосування Закону України «Про запобігання корупції»;
• знання превентивних заходів у сфері запобігання корупції та антикорупційних механізмів;
• знання заходів щодо виявлення конфлікту інтересів в діяльності посадових та службових осіб;
• знання процесу розробки антикорупційної програми;
• знання норм службової та професійної етики.

Спеціальний досвід роботи:

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача;
• досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
• навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості:

• ініціативність;
• надійність;
• порядність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• комунікабельність;
• повага до інших;
• відповідальність;
• неупередженість.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• вміння розподіляти роботу;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• вміння вести перемовини;
• організаторські здібності;
• стресостійкість;
• вимогливість;
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• навички розв’язання проблем;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами