Опис вакансії

Посада:
Заступник начальника відділу
Департамент:
Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8400 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Проведення моніторингу регулярної та нерегулярної інформації емітентів цінних паперів та фінансових інструментів.
1) За дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує проведення моніторингу інформації наступних емітентів цінних паперів:
а) емітентів, які є професійними учасниками фондового ринку;
– банків;
– страхових компаній;
– інститутів спільного інвестування;
– емітентів іпотечних сертифікатів;
– емітентів іпотечних облігацій;
– емітентів сертифікатів фонду операцій з нерухомістю;
– емітентів акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу фондової біржі та акціонерних товариств щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію;
– емітенти міжнародних фінансових організацій, які здійснюють випуск облігацій на території України;
– нерезиденти, цінні папери яких розміщені та/або допущені на території України
б) інших емітентів, не зазначених в підпункті а) пункту 2.1., які знаходяться в м. Києві та Київській області.
2) Моніторинг інформації здійснюється після надходження відповідної інформації на сервер Комісії (Систему моніторингу фондового ринку).
3) У разі находження інформації до Системи моніторингу фондового ринку за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує її опрацювання на предмет відповідності вимогам законодавства України.
4) У разі не находження інформації за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує формування матеріалів, що підтверджують ознаки правопорушення законодавства або нормативно-правових актів Комісії, та їх направлення до департаменту правозастосування для здійснення заходів правозастосування.
5) За дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує формування масиву даних з інформації, яка надійшла до Системи моніторингу фондового ринку та її перевірку у зазначеному масиві на наявність, своєчасність подання, достовірність та/або повноту даних.
6) У разі необхідності, зокрема, з метою отримання більш повної інформації про емітента та його діяльність, може надавати пропозиції заступника директора департаменту – начальника відділу щодо залучення інших структурних підрозділів Комісії до опрацювання документів.
7) За результатами розгляду та опрацювання інформації в масиві даних у разі виявлення ознак правопорушення, забезпечує підготовку матеріалів, що підтверджують ознаки правопорушення та їх направлення до департаменту правозастосування для здійснення заходів правозастосування.
8) За дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує підготовку на розгляд Комісії пропозицій по вжиттю заходів для припинення таких порушень.
Здійснення контролю за достовірністю і розкриттям інформації, що здійснюється емітентами та її відповідністю встановленим вимогам.
За дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує здійснення контролю за достовірністю і розкриттям інформації, що здійснюється емітентами та її відповідністю встановленим вимогам.
Аналіз регулярної та нерегулярної інформації на предмет відповідності емітентів цінних паперів ознакам фіктивності.
Забезпечує за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу здійснення аналізу емітентів цінних паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності, визначеним відповідним нормативно-правовим актом Комісії, що проводиться на регулярній основі за результатами розкриття емітентами регулярної річної та проміжної звітної інформацій з вжиттям наступних заходів:
– запит та отримання від управління інформаційних технологій вибірки із наявної в Системі моніторингу фондового ринку регулярної інформації емітентів;
– запит та отримання від департаменту нагляду за професійними учасниками фондового ринку наявної інформації щодо капіталізації емітентів – публічних акціонерних товариств;
– отримання від відповідних органів переліку суб’єктів господарювання, на яких не поширюються вимоги Положення;
– обробка вищезазначеної інформації, з метою виявлення емітентів, які відповідають ознакам фіктивності.
– за результатами опрацювання інформації, забезпечує за дорученням начальнику відділу здійснення вибірки емітентів, у яких кількість ознак фіктивності є достатньою для прийняття Комісією рішень про включення до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та щодо зупинення обігу цінних паперів цих емітентів.
– за результатами проведеного аналізу за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує підготовку наступних документів:
– проект рішення Комісії про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та щодо зупинення обігу цінних паперів цих емітентів;
– матеріали, що підтверджують ознаки фіктивності емітента;
– узагальнену інформацію (включається до пояснювальної записки до проекту рішення) щодо таких емітентів, отриману від інших структурних підрозділів центрального апарату Комісії.
– за наслідками прийняття Комісією рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності та рішення про зупинення обігу цінних паперів емітента, за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує здійснення заходів щодо:
– оприлюднення рішень про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності та рішення про зупинення обігу цінних паперів емітента на офіційному веб-сайті Комісії;
– внесення відповідної інформації до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі – Список), який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії;
– відправлення копій рішень емітенту, фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України»;
– направлення рішень департаменту міжнародної співпраці та комунікацій для опублікування рішень в офіційному друкованому виданні Комісії.
– у разі отримання документів, що підтверджують усунення усіх ознак, які стали підставою для прийняття Комісією рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та щодо зупинення обігу цінних паперів цих емітентів, за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує згідно з законодавством здійснення відповідної перевірки.
– за результатами перевірки, у разі підтвердження усунення зазначених ознак або отримання інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи – емітента, за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує підготовку проекта рішення про виключення емітента із Списку та внесення його на розгляд Комісії.
– після прийняття Комісією рішення про виключення емітента із Списку та відновлення обігу цінних паперів емітента за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує здійснення заходів щодо:
– оприлюднення рішень про виключення емітента із списку емітентів, що мають ознаки фіктивності та рішення про відновлення обігу цінних паперів емітента на офіційному веб-сайті Комісії;
– внесення відповідної інформації до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії;
– відправлення копії рішення емітенту, фондовим біржам та ПАТ «НДУ»;
– направлення рішень департаменту міжнародної співпраці та комунікацій для опублікування рішень в офіційному друкованому виданні Комісії.
Визначення стану корпоративного управління в акціонерних товариствах.
1) За дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує первинний моніторинг діяльності акціонерних товариств на підставі відомостей інформаційного масиву першочергово щодо діяльності акціонерних товариств, цінні папери яких перебувають у біржовому реєстрі фондових бірж.
Інформаційний масив формується на основі відомостей отриманих від:
– управління інформаційних технологій з Системи моніторингу фондового ринку щодо регулярних та особливих інформацій;
– департаменту нагляду за професійними учасниками фондового ринку, на підставі інформації про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента, про кількість акціонерів в акціонерних товариствах та інформації щодо акцій акціонерних товариств, які перебувають в біржовому реєстрі фондових бірж;
– Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України з бази даних регулярних та особливих інформацій та інформацій, що міститься в проспектах емісії (інформація про випуск) та зміни до проспекту емісії.
2) За результатами первинного моніторингу діяльності акціонерних товариств, за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує вжиття відповідних заходів реагування, в залежності від встановленого рівня стану корпоративного управління.
Моніторинг невиконання зобов’язань емітентами облігацій підприємств.
1) За дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує моніторинг діяльності емітентів облігацій підприємств на підставі інформаційного масиву щодо емітентів облігацій підприємств, випуски яких є чинними.
Інформаційний масив формується на основі відомостей, отриманих від:
– управління інформаційних технологій з Системи моніторингу фондового ринку щодо регулярних та особливих інформацій;
– Національного депозитарію України, на підставі інформації про перелік емітентів облігацій підприємств, які здійснювали перерахування доходу за відсотковими облігаціями та перелік емітентів, які здійснювали запит до Національного депозитарію України, щодо отримання реєстру власників відсоткових облігацій;
– Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України з бази даних регулярних та особливих інформацій та інформацій, що міститься в проспектах емісії (інформація про випуск) та зміни до проспекту емісії.
2) За результатами моніторингу діяльності емітентів облігацій, за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує наступне:
– повідомлення емітентів облігацій підприємств, показник невиконання зобов’язань є помірним, про можливі порушення прав інвесторів для усунення відповідних недоліків;
– проведення детального моніторингу діяльності емітентів облігацій підприємств показник невиконання зобов’язань яких становить середню вірогідність;
– у разі встановлення ознак порушень вимог законодавства або нормативно-правових актів Комісії направлення інформації департаменту правозастосування на перевірку ознак правопорушення та здійснення заходів реагування;
– вжиття заходів контролю щодо емітентів облігацій підприємств показник ризику невиконання зобов’язань яких становить високу вірогідність.
Моніторинг повідомлень про намір придбання значного пакету акцій товариства, повідомлення про набуття або відчуження значного пакету акцій публічного акціонерного товариства, придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій або значного контрольного пакету акцій, придбання домінуючого контрольного пакету акцій.
1) За дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує моніторинг інформації після надходження відповідної інформації до Комісії.
2) З інформацією, яка надійшла до Комісії, забезпечує за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу формування масиву даних та їх перевірку у зазначеному масиві на наявність, повноту, своєчасність подання такої інформації.
3) За результатами розгляду та опрацювання інформації у разі виявлення ознак правопорушення за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечує вжиття відповідних заходів реагування.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
26.09.2018
Початок конкурсу:
17.10.2018 09:15
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 10 жовтня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Досвід роботи:

• досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;
• Цивільний кодекс України;
• Бюджетний кодекс України;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року №2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 24 грудня 2013 року за №2180/24712;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2015 року №393 «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 24 грудня 2013 року за №2180/24712.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання у сфері підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів;
• знання у сфері діловодства та ділового листування (оформлення листів, запитів, проектів нормативних та розпорядчих документів тощо);
• знання норм службової та професійної етики.

Спеціальний досвід роботи:

досвід роботи у сфері регулювання ринку цінних паперів

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

• відповідальність;
• комунікабельність;
• надійність;
• готовність допомогти;
• креативність;
• ініціативність;
• порядність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• чуйність;
• інноваційність;
• тактовність;
• емоційна стабільність;
• контроль емоцій;
• повага до інших;
• рішучість;
• автономність;
• неупередженість;
• гнучкість;
• наступність.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• лідерські якості;
• організаторські здібності;
• аналітичні здібності;
• стратегічне мислення;
• адаптивність;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• уміння працювати в команді;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• вміння розподіляти роботу;
• вміння активно слухати;
• вміння вести перемовини;
• оперативність;
• здатність ризикувати;
• навички управління;
• навички контролю;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• уміння дотримуватись субординації;
• стійкість;
• вміння уступати;
• навички наставництва;
• вимогливість;
• вміння визначати пріоритети;
• навички розв’язання проблем;
• стресостійкість.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами