Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Контрольно-правова діяльність
Дата публікації:
05.03.2018
Дата початку обговорення:
06.03.2018
Дата кінця обговорення:
20.03.2018

Змiст документу

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

___.___.2018                                    м. Київ                                           № ____

 

Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2015 року № 1038, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 955/27400, такі зміни:

1) у розділі ІІ:

підпункт 1 пункту 11 викласти в такій редакції:

«Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов’язки, – у разі створення робочої групи, до складу якої входять: працівники Органу контролю; працівники Органу контролю та працівники Держфінмоніторингу.»;

підпункт другий пункту 11 виключити;

в пункті 12 слова «центрального апарату та/або територіального органу» виключити;

абзаци другий – п’ятий пункту 15 виключити;

абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

«Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу (особою, яка виконує його обов’язки), що підтверджується підписом на першому примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади, дати отримання другого примірника доручення, та повернення першого примірника доручення керівнику робочої групи, та не може тривати більше, ніж 30 робочих днів.»;

пункт 16 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Строк перевірки може бути продовжений уповноваженою особою Органу контролю, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 10 робочих днів.

У випадку продовження строку проведення перевірки завірена копія першого примірника доручення із продовженим терміном під час перевірки надається або надсилається суб’єкту первинного фінансового моніторингу, що перевіряється.»;

2) у розділі ІІІ:

в абзаці п’ятому підпункту 5 пункту 3 слова «або частини» виключити;

підпункт 5 пункту 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«відмови (ухилення) посадових осіб суб’єкта первинного фінансового моніторингу у наданні суб’єктом первинного фінансового моніторингу частини наявних у суб’єкта первинного фінансового моніторингу документів (інформації), необхідних для проведення перевірки.»;

3) підпункт 6 пункту 2 розділу ІV викласти в такій редакції:

«своєчасно та у повному обсязі надавати (оформлювати, засвідчувати) робочій групі достовірну інформацію, документи, копії документів (у яких можливо прочитати всі написані в них відомості) або витяги з документів, у терміни, встановлені запитами про надання документів, необхідних для проведення перевірки. Документи на ці запити надаються керівнику робочої групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання;»;

4) у розділі V:

абзац перший пункту 3 після слів «виїзної перевірки» доповнити словами:

«та надання суб’єктом перевірки всіх або частини наявних у суб’єкта перевірки документів (інформації),»;

пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі складання Акта про відмову в проведенні перевірки (додаток 5), на підставі абзацу шостого підпункту 5 пункту 3 розділу ІІІ, робоча група складає Акт перевірки (додаток 7) щодо отриманих під час проведення перевірки частини наявних у суб’єкта перевірки документів (інформації), в якому зазначає інформацію про складання Акта про відмову в проведенні перевірки.»;

5) абзац перший пункту 2 розділу VІІ викласти в такій редакції:

«Позапланова безвиїзна перевірка здійснюється на підставі письмового доручення Голови Органу контролю, форма якого наведена у додатку 10 до цього Порядку»;

6) у додатку 1:

рядок «Доручення на проведення перевірки дійсне до «__» ______ 20__ року.» замінити рядком «Перевірка не може тривати більше ніж 30 робочих днів з дати отримання другого примірника доручення.»;

слова «Термін дії доручення» замінити словами «Строк перевірки»;

7) у додатку 3 слова «М.П.» виключити.

 

  1. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  1. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  2. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

 

Голова Комісії                                                                           Т. Хромаєв

 

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/ПОРІВНЯЛЬНА-ТАБЛИЦЯ-Змін-до-Порядку-контролю-1038_-у-2018_з-додатками_неповний-на-МЮ.doc
Аналіз регуляторного впливу:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/АРВ_1038_реорг_2018.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/ПОВІДОМЛЕННЯ-про-оприлюднення-Проекту-Змін-до-Порядку-1038.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку