Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Депозитарна діяльність
Дата публікації:
22.03.2018
Дата початку обговорення:
22.03.2018
Дата кінця обговорення:
04.04.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

_________2018                               м. Київ                                             № _____

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності

 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність із Законом України від 16.11.2017 № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» та Законом України «Про електронні довірчі послуги»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/302764 (із змінами), такі зміни:

1) у назві цього Порядку слова «акціонерним товариством» виключити;

2) у розділі І:

абзац перший пункту 1 після слів «дій акціонерного товариства» доповнити словами «, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами (акціонером), які на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства (далі – акціонери, які скликають загальні збори), у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», – акціонерів, які скликають загальні збори,»;

у пункті 2:

в абзаці третьому слова «визначену емітентом відповідно до закону дату» замінити словами «дату, визначену відповідно до вимог закону емітентом або акціонерами, які скликають загальні збори,»;

абзац четвертий після слів «обов’язок акціонерного товариства» доповнити словами «або акціонерів, які скликають загальні збори,»;

абзац шостий після слів «отриманого від акціонерного товариства» доповнити словами «або акціонерів, які скликають загальні збори, або депозитарної установи, з якою цими акціонерами укладено договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або з якою емітентом укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру)) (далі – Депозитарна установа),» та після слів «направлення акціонерним товариством» словами «або акціонерами, які скликають загальні збори,»;

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3. Акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, направляє(ють) акціонерам повідомлення через депозитарну систему України, якщо відповідний спосіб направлення повідомлення згідно статуту акціонерного товариства визначено наглядовою радою акціонерного товариства або акціонерами, які скликають загальні збори відповідно.»;

в абзаці другому слово «забезпечує» замінити словами «або акціонери, які скликають загальні збори, забезпечує(ють)».

у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. Центральний депозитарій забезпечує направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України відповідно до договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з акціонерним товариством, або договору з акціонерами, які скликають загальні збори, або депозитарного договору, укладеного з Депозитарною установою, умовами яких передбачено надання відповідних послуг, та на підставі відповідного розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів, вимоги до якого встановлені Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами).»;

доповнити абзац другий після слів «акціонерним товариством» словами «або акціонерами, які скликають загальні збори, або Депозитарною установою,» та слова «договором про обслуговування випусків цінних паперів» замінити словами «відповідним договором, зазначеним в абзаці першому цього пункту»;

доповнити пункт п’ятьма новими абзацами такого змісту:

«Акціонери, які скликають загальні збори, або уповноважена акціонерами особа) разом з розпорядженням про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства надають Центральному депозитарію або Депозитарній установі такі документи:

виписку (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує (підтверджують) факт володіння акціонерами, що скликають загальні збори, визначеним відсотком акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату їх звернення з вимогою про скликання позачергових загальних зборів до акціонерного товариства. Зазначені виписки не надаються щодо певного (певних) акціонера(ів) у разі надання розпорядження депозитарній установі, в якій на рахунку в цінних паперах цього(их) акціонера(ів) обліковуються акції відповідного товариства. Така депозитарна установа має перевірити стан рахунку зазначеного(их) депонента(ів) – акціонера(ів) на вказані дати;

копію вимоги про скликання позачергових загальних зборів, подану виконавчому органу акціонерного товариства, та копію або оригінал документа, що підтверджує отримання акціонерним товариством зазначеної вимоги;

копію рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документ, що підтверджує відсутність прийнятого у встановлені законодавством строки наглядовою радою акціонерного товариства рішення щодо розгляду поданої вимоги акціонера(ів);

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.»;

3) у розділі ІІ:

у пункті 1:

в абзаці першому слово «забезпечує» замінити словами «або акціонери, які скликають загальні збори, забезпечує(ють)» та слова «акціонерним товариством» виключити;

доповнити абзац третій після слів «акціонерного товариства» словами «або акціонерів, які скликають загальні збори,» та після слів «акціонерним товариством» словами «або акціонерами, які скликають загальні збори,».

у пункті 2:

доповнити абзац перший після слів «отримання від акціонерного товариства» словами «або акціонерів, які скликають загальні збори, або Депозитарної установи»;

доповнити абзац третій після слів «акціонерного товариства» словами «або акціонерів, які скликають загальні збори, або Депозитарної установи»;

доповнити абзац п’ятий після слів «отримання від акціонерного товариства» словами «або акціонерів, які скликають загальні збори, або Депозитарної установи,» та слова «отриманого від акціонерного товариства повідомлення» замінити словами «отриманого повідомлення»;

у пункті 3:

доповнити абзац сьомий після слів «отриманого від акціонерного товариства» словами «або акціонерів, які скликають загальні збори, або Депозитарної установи»;

в абзаці дев’ятому слова «електронним цифровим» в усіх відмінках замінити словами «кваліфікованим електронним»;

у пункті 5:

доповнити абзац перший після слів «направляється акціонерним товариством» словами «або акціонерами, які скликають загальні збори,»;

доповнити абзац другий після слів «акціонерним товариством» словами «або акціонерами, які скликають загальні збори,»;

доповнити пункт 6 після слів «внесення акціонерним товариством» словами «або акціонерами, які скликають загальні збори,» та слово «забезпечує» замінити словами «або акціонери, які скликають загальні збори, забезпечує(ють)»;

доповнити абзац перший пункту 7 розділу ІІ Порядку після слів «отриманого від акціонерного товариства» словами «або акціонерів, які скликають загальні збори, або Депозитарною установою».

2. Внести до розділу І Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року № 391, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 639/28769 (із змінами), такі зміни:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі, а також банк у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України.

Акціонерні товариства, інші, ніж зазначені в абзаці першому цієї частини, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.»;

у першому реченні пункту 4 слово «статутом» замінити словами «наглядовою радою»:

пункт 5 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

«5. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.».

У зв’язку з цим, абзаци перший – другий вважати відповідно абзацами другим – третім.

3. Внести до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Ці Вимоги поширюються на депозитарні установи, а також на клірингові установи, Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) та Центральний депозитарій цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) при укладенні між депозитарною установою і Центральним депозитарієм депозитарного договору, а також при укладенні між кліринговою установою та Центральним депозитарієм або між Розрахунковим центром та Центральним депозитарієм відповідного договору про обслуговування клірингової установи або договору про обслуговування Розрахункового центру у формі депозитарного договору (далі – Договір), внесенні змін до них.»;

пункт 3 доповнити новим реченням такого змісту:

«У разі укладення Договору між кліринговою установою та Центральним депозитарієм, між Розрахунковим центром та Центральним депозитарієм, Центральний депозитарій відповідно до Договору в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи, Розрахункового центру здійснює зберігання та веде облік цінних паперів, які використовуються такими особами для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої Законом України «Про депозитарну систему України» компетенції, відповідно до встановлених Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1526, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1569/24101 (із змінами).»;

в абзаці першому пункту 4 слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 4:

у підпункті 2:

в абзаці шістнадцятому слова «від акціонерного товариства» замінити словами «відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/302764 (із змінами),»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«надавати депозитарній установі отриману від емітентів – акціонерних товариств інформацію щодо юридичних осіб, які є акціонерами таких акціонерних товариств та перебувають під їх контролем, та на рахунках у цінних паперах яких як депонентів у депозитарній установі обліковуються акції таких товариств;»;

доповнити підпункт 4 новим абзацом такого змісту:

«у разі надання депозитарною установою депонентам (депоненту) – акціонерам (акціонеру), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій певного акціонерного товариства, послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів такого акціонерного товариства на підставі відповідного договору надавати Центральному депозитарію розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів виключно після здійснення депозитарною установою перевірки документів, які були ними (ним) надані, а також даних системи депозитарного обліку щодо цих осіб на достатність підстав для скликання цими особами (цією особою) позачергових загальних зборів акціонерного товариства та на їх відповідність законодавству;».

4. В абзаці першому пункту 4 розділу І Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1526, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1569/24101 (із змінами), слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

5. Внести до Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1332, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1434/23966 (із змінами), такі зміни:

абзац четвертий пункту 6 викласти в такій редакції:

«копія рішення про емісію цінних паперів (не надається при депонуванні глобального сертифіката після реєстрації звіту про розміщення цінних паперів) або копія проспекту емісії цінних паперів (для цінних паперів інституту спільного інвестування);»;

у пункті 12 слова «проспекту емісії цінних паперів» замінити словами «рішення про емісію цінних паперів або проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування,».

6. В абзаці першому пункту 3 розділу I Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034 (із змінами), слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги».

7. Внести до Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1413, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1500/24032 (із змінами), такі зміни:

в абзаці першому пункту 4 розділу І слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

підпункт 4 пункту 4 розділу II доповнити новим абзацом такого змісту:

«надавати Центральному депозитарію інформацію щодо юридичних осіб, яким належать акції емітента – акціонерного товариств та які перебувають під його контролем, про кількість належних їм акцій та про депозитарні установи, в яких обліковуються ці акції на рахунках таких юридичних осіб;».

8. В абзаці першому пункту 2 розділу II Вимог до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 серпня 2013 року № 1518, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2013 року за № 1550/24082 (із змінами), слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги».

9. В абзаці першому пункту 4 розділу І Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1524, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1566/24098 (із змінами), слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги».

10. В абзаці першому пункту 4 розділу І Вимог до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1525, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1565/24097 (із змінами), слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги».

11. В абзаці першому пункту 4 розділу І Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.08.2013 № 1527, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.09.2013 за № 1570/24102 (із змінами), слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги».

12. В абзаці четвертому підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 241/25018 (із змінами), слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги».

13. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цього рішення не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

14. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

15. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

16. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

17. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

абзацу одинадцятого підпункту 3 пункту 1, абзацу шостого підпункту 1 пункту 3, пунктів 4, 6, абзацу другого пункту 7, пунктів 8 – 12, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги»;

пункту 5, який набирає чинності з 1 липня 2018 року.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії                                                                          Т. Хромаєв

 

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/Порівняльна-таблиця-до-змін.doc
Пояснювальна записка:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/Пояснювальна-записка.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/ПОВІДОМЛЕННЯ-про-оприлюднення-акту.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку