Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Торгівля цінними паперами
Дата публікації:
04.05.2018
Дата початку обговорення:
04.05.2018
Дата кінця обговорення:
17.05.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________ 2018                              м. Київ                                   № ________

 

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення нормативно-правового акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України від 05.10.2017 №2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», Закону України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14травня 2013  № 819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 862/23394 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 1 розділу І:

доповнити абзац перший після слів «Про господарські товариства»  словами «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

в абзаці першому слова «Про господарські товариства» виключити;

2) у пункті 11 розділу ІІ:
в абзаці першому слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки.»;
абзац другий викласти в такій редакції:

«Ліцензіат, який є публічним акціонерним товариством та/або банком (у тому числі  новостворене товариство, перший звітний період якого менше 12 місяців, але більше 3 місяців), зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, підписані відповідно до вимог частини першої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітом на власному веб – сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі).»

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

«Інші ліцензіати, у тому числі новостворені товариства, перший звітний період яких менше 12 місяців, але більше 3 місяців, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність, підписану відповідно до вимог частини першої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітом на власному веб – сайті (у повному обсязі).»;

У зв’язку з цим абзаци третій ‑ восьмий вважати відповідно абзацами четвертим  ‑ дев’ятим ;

абзац п’ятий виключити;

У зв’язку з цим абзаци шостий  ‑ дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим   ‑ восьмим ;

абзаци п’ятий, шостий викласти в такій редакції:

«Аудиторський звіт, який оприлюднюється ліцензіатом, має бути складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», з урахуванням додаткових вимог, встановлених Комісією.          Аудиторський звіт можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.»;

в абзаці восьмому слово «висновком» замінити словом «звітом».

3) у розділі ІІІ:

в пункті 7 слова «(із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж)» виключити;

у пункті 10 слова «центральний апарат Комісії» замінити словом «Комісію»;

4) розділ IV виключити.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів  (Курочкіна І.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів ( Курочкіна І.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

абзацу першого підпункту 1 пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

абзацу третього підпункту 1 пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з 17 червня 2019 року;

абзацу другого підпункту 2 пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з дня набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

абзацу шостого підпункту 2 пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з 1 січня 2019 року;

абзацу одинадцятого, дванадцятого підпункту 2 пункту 1 цього рішення, які набирають чинності з дати введення в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії                                                        Т. Хромаєв

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/Порівняльна-таблиця-до-внесення-змін-до-819-рішення1.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/Повідомлення-про-оприлюднення-Змін-до-Ліцензійних-умов-торговців.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку