Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства)

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Регуляторна діяльність
Дата початку обговорення:
24.07.2019
Дата закінчення обговорення:
06.08.2019
Дата публікації:
23.07.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

_________.2019 м.                                          Київ                                                  № _____

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (щодо окремих
змін законодавства)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини другої статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», частини першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», Закону України від 23.03.2017 № 1982-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до підпункту 2 пункту 3 розділу ІІ Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 року № 1753, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 року за № 1689/24221 (із змінами), такі зміни:

в абзаці першому слова «Комісією оприлюднена інформація, що» виключити;
абзац п’ятий виключити.
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим.

2. Абзац другий пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 року № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 року за № 1475/24007 (із змінами) викласти в такій редакції:

«Компанія з управління активами, не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем отримання нею письмового повідомлення Комісії щодо відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів/визнання випуску цінних паперів пайового фонду таким, що не відбувся, розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному вебсайті інформацію щодо дати отримання повідомлення та його змісту.».

3. Внести до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 року № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 року за № 2133/24665 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

абзац п’ятий пункту 2 виключити.
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;

у пункті 12 слова «в установленому порядку» замінити словами «підписами відповідних уповноважених осіб»;

пункт 13 виключити;

2) у пункті 5 розділу ІІ:

в абзаці другому підпункту 1 слова та знак «, а також печатками Фонду та компанії з управління активами» виключити;

абзац другий підпункту 3 викласти в такій редакції:

«розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред”явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на вебсайті компанії з управління активами, яка здійснювала управління активами Фонду»;

в абзаці четвертому підпункту 3 слова «та засвідчується печаткою Фонду» виключити;

абзац другий підпункту 6 викласти в такій редакції:

«розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на вебсайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення акцій Фонду);»;

в абзаці першому підпункту 12 слова «засвідчену печаткою Фонду» виключити;

3) у розділі IV:

у пункті 1:

у підпункті 1 слова «та засвідчену печаткою Фонду» виключити;

підпункт 2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3 – 11 вважати відповідно підпунктами 2 – 10;

у підпунктах 2, 6, 9 слова «та печаткою Фонду» виключити;

у підпункті 5 слова «, а також печатками Фонду та аудиторської фірми;» виключити;

у підпункті 7 слова «та засвідчений печатками Фонду» виключити;

у пункті 5:

абзац третій викласти в такій редакції:

«розміщує Розпорядження про скасування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.»;

абзац четвертий виключити;

4) у розділі V:

у пункті 1:

у підпункті 1 слова «та засвідчену печаткою Фонду» виключити;

у підпункті 4 слова «та печаткою Фонду» виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«Комісія протягом п”яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру.»;

5) у додатках:

у додатках 1, 3 та 4 літери, слова та знаки «М.П. (за наявності)» виключити;

у додатках 2 та 5 літери та знаки «М.П.» виключити.

4. Внести до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 року за № 2128/24660 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

абзац п’ятий пункту 2 виключити;

пункт 10 доповнити словами: «та засвідчені підписами відповідних уповноважених осіб.»;

пункт 11 виключити;

2) у розділі ІІ:

в абзаці першому пункту 3 слова «та печаткою КУА» виключити;

у пункті 5:

у підпункті 1:

в абзаці другому слова «та печаткою КУА» виключити;

в абзаці п”ятому слова «та печаткою» виключити;

у підпункті 3:

абзац другий викласти у такій редакції:

“розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред”явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на вебсайті КУА;”;

в абзаці четвертому слова «та засвідчується печаткою КУА» виключити;

абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:

«розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на вебсайті КУА (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду);»;

в абзаці першому підпункту 10 слова «засвідчену печаткою КУА» виключити;

в абзаці четвертому підпункту 12 слова «та скріплюється печаткою КУА» виключити;

3) у розділі IV:

у пункті 1:

у підпункті 1 слова «та засвідчену печаткою КУА» виключити;

підпункт 2 виключити.

У зв’язку з цим, підпункти 3 – 12 вважати відповідно підпунктами 2 – 11;

у підпункті 8 слова «та засвідчений печаткою КУА» виключити;

у підпунктах 2, 10 слова «та печаткою КУА» виключити;

у підпункті 3, 11 слова «та печаткою» виключити;

у пункті 2:

у підпункті 1 слова «та засвідчену печаткою КУА» виключити;

у підпункті 3 слова «та їх печатками» виключити;

у пункті 5:

абзац п”ятий викласти в такій редакції:

«розміщує Розпорядження про скасування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.»;

абзац шостий виключити;

4) у розділі V:

у підпунктах 1, 4 пункту 2 слова «та печаткою КУА» виключити;

пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Комісія протягом п”яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру.»;

5) у додатках:

у додатках 1, 2 та 4 літери, слова та знаки «М.П. (за наявності)» виключити;

у додатках 3 та 5 літери та знаки «М.П.» виключити.

5. Внести до пункту 4 розділу ІІ Порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв”язку з непред”явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 року № 972, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 24.12.2014 року за № 1631/26408» (зі змінами), такі зміни:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів письмово повідомити щодо Інформації кожного з таких учасників ІСІ;»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«протягом п’яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити Інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.».

6. Внести до пункту 3 розділу ІІ Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2004 року № 348 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2013 року № 1186), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2004 року за № 1049/9648, такі зміни:

1) у підпункті 1:

слово «публікує» замінити словом «оприлюднює»;

слова «в одному з офіційних видань» замінити словами «на офіційному вебсайті Комісії»;

2) у підпункті 2 слово «публікації» замінити словом «оприлюднення».

7. Внести до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.12.2012 року № 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2013 року за № 182/22714 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 8 глави 1 розділу ІІ виключити.

У зв’язку з цим пункти 9-15 вважати відповідно пунктами 8-14;

2) пункт 12 глави 1 розділу ІІІ виключити.

У зв’язку з цим пункти 13-18 вважати відповідно пунктами 12-17.

8. Внести до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 року № 816, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 року за № 862/23394 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 6 розділу ІІ слово: «сайті» замінити словом «вебсайті», слова «та публікує в офіційному виданні Комісії» виключити;

2) у пункті 26 розділі IV:

в абзаці першому слова «підлягає обов”язковому публікуванню в офіційному виданні Комісії » замінити словами: «підлягає обов”язковому розміщенню на офіційному вебсайті Комісії»;

абзац другий виключити.

9. Внести до Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням НКЦПФР від 24.06.2014 року № 805, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 року за № 1021/25798 (зі змінами) такі зміни:

1) в абзаці четвертому пункту 3 слова: «в офіційному друкованому виданні Комісії та» виключити;

2) пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Акти приймання-передавання документів (копій документів), документи (копії документів), оформлені (надані) відповідно до цього Порядку, які потребують засвідчення печаткою (печатками), можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).».

10. Внести до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 року № 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 року за № 856/23388 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі ІІ:

пункт 3 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу) у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.»;

у пункті 16 слова «електронного цифрового» замінити словами «кваліфікованого електронного»;

пункт 18 викласти у такій редакції:

«18. Ліцензіат (у тому числі новостворене товариство), зобов’язаний у строки, передбачені частиною 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, підписані відповідно до вимог частини першої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) на власному вебсайті (у повному обсязі).

Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності), який оприлюднюється ліцензіатом, має бути складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та законодавства.

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності) можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення перевірки, до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме до розділу цього Реєстру, що включає суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власному вебсайті за кожний звітний період та перебувати на ньому протягом п”яти років з дати її оприлюднення.»;

2) у розділі ІІІ:

у пункті 7:

в абзаці першому слова «(із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж)» виключити;

у підпункті 6 слова «центральний апарат Комісії» замінити словом «Комісію»;

у пункті 9:

в абзаці першому слова «(із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії)» виключити;

доповнити абзац третій після слова «оприлюднена» словами «у вигляді PDF-файлів у вільному доступі»;

в абзаці першому пунктів 13, 15 слова «(із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії – департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж)» виключити;

3) розділ ІV виключити.

11. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12. Це рішення набирає чинності через два місяця після дня його офіційного опублікування.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка, Д. Тарабакіна.

Голова Комісії                                                                 Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії

від ________.2019 № ____

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами