Про внесення змін до Положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Діяльність із спільного інвестування
Дата початку обговорення:
01.10.2018
Дата закінчення обговорення:
12.10.2018
Дата публікації:
01.10.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

     Р І Ш Е Н Н Я

             ________.2018                          м. Київ                                        № __

 

Про внесення змін до Положень пропорядки реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації
про їх випуск

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пунктів 13, 14 розділу ІХ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», пунктів 2, 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 505-р «Про скасування деяких актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск, затвердженого

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1998 року № 8 (із змінами), такі зміни:

1) розділ 2 виключити.

У зв’язку з цим розділи 3 – 5 вважати відповідно розділами 2 – 4;

2) у пункті 2.1 розділу 2:

абзац четвертий підпункту «ж» викласти в такій редакції:

«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;»;

підпункт «и» виключити.

У зв’язку з цим підпункти «і» – «к» вважати відповідно підпунктами       «и» – «й»;

абзац третій підпункту «и» викласти в такій редакції:

«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи;»;

абзац другий підпункту «і» викласти в такій редакції:

«повне найменування і місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми), для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, адреса аудитора, із зазначенням номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України/інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;»;

3) підпункти 6, 7 пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій редакції:

«6) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за період, що передує даті подання документів до Комісії, який, у тому числі, повинен містити висновок про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

7) копії річної та/або проміжної фінансової звітності за період, що передує даті подання документів до Комісії, засвідчені підписами емітента;».

2. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1998 року № 8 (із змінами), такі зміни:

1) розділ 2 виключити.

У зв’язку з цим розділи 3 – 5 вважати відповідно розділами 2 – 4;

2) у пункті 2.1 розділу 2:

абзац п’ятий підпункту «а» викласти в такій редакції:

«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;»;

підпункт «и» виключити.

У зв’язку з цим підпункти «і» – «к» вважати відповідно підпунктами       «и» – «й»;

абзац третій підпункту «и» викласти в такій редакції:

«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи;»;

абзац другий підпункту «і» викласти в такій редакції:

«повне найменування і місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми), для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, адреса аудитора, із зазначенням номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України/інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;»;

3) підпункти 5, 6 пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій редакції:

«5) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за період, що передує даті подання документів до Комісії, який, у тому числі, повинен містити висновок про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;».

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії                                                                 Т. Хромаєв

 

Пов'язані документи

Повідомлення про оприлюднення:
Порівняльна таблиця:
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами