Job Description

Position:
Заступник начальника управління – начальник відділу – заступник головного бухгалтера
Department:
Управління бухгалтерського обліку, методології та звітності
String / Endless:
Безстрокова
Remuneration terms:

• посадовий оклад – 11100 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Occupational responsibilities:

Здійснює загальне керівництво управлінням за напрямом забезпечення виконання функцій бухгалтерської служби та керівництво відділом бухгалтерського обліку та методології. У межах наданих повноважень несе відповідальність за своєчасне виконання покладених на управління та відділ завдань.
Має право другого підпису на фінансових документах, несе повну відповідальність за підписані фінансові документи. У разі відсутності начальника управління – головного бухгалтера здійснює загальне керівництво діяльністю управління.
Контролює перевірку на відповідність встановленим вимогам листків непрацездатності, наказів з кадрових питань, заяв працівників щодо виплати грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та забезпечує своєчасне подання усіх первинних фінансово-господарських документів Комісії для проведення розрахунків.
Організовує та забезпечує облік матеріальних цінностей.
Забезпечує організацію проведення щорічної інвентаризації активів, зобов′язань в Комісії та контроль за відображенням її результатів за даними обліку.
Організовує виконання робіт із перевірки оформлення первинних бухгалтерських документів (актів виконаних робіт, рахунків тощо) та контролює подання їх у визначені законодавством терміни для реєстрації зобов’язань.
Забезпечує організацію та контроль своєчасного подання звітів до органів статистики, інших контролюючих органів щодо нерухомого майна, податку на прибуток тощо.
Забезпечує поточний контроль за використанням державних коштів відповідно до затвердженого кошторису та законність відображення облікових операцій в бухгалтерських регістрах.
Щомісячно проводить підбір документів, їх перевірку та складає Головну Книгу.
Організовує свою роботу та роботу працівників управління в період підготовки та складання періодичної звітності відповідно до вимог нормативних документів щодо обсягів інформації та підготовки необхідних документів для своєчасного складання звіту.
Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника управління – головного бухгалтера, Керівника апарату та Голову Комісії про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.
Розглядає в межах наданих повноважень накази Комісії з питань дотримання штатно-кошторисної та бюджетної дисципліни, запобігання безгосподарності, марнотратству, викривлення фінансової звітності, а також застосування дисциплінарних стягнень, в порядку встановленому законодавством про державну службу, до посадових осіб Комісії, які виконують завдання, що належать до компетенції управління.
Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.
Здійснює використання персональних даних лише в межах компетенції, пов’язаної з виконанням службових обов’язків. Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, про що підписує відповідний документ.
Бере участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах та інших заходах, які проводяться в Комісії, а також за погодженням з керівництвом представляє Комісію в установленому законодавством порядку в органах державної влади, в фондах, установах та організаціях незалежно від форми власності.
Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності управління.
Здійснює контроль в межах наданих повноважень щодо відповідності законодавству підготовлених управлінням інструкцій і вказівок, методичних та інструктивних матеріалів, а також інших розпорядчих документів.
Організовує своєчасний та якісний розгляд звернень від органів виконавчої влади, громадських об`єднань, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб щодо напрямку діяльності управління, а також за результатами розгляду таких звернень в межах наданих повноважень організовує роботу з підготовки проектів відповідних рішень та/або відповідей, у т. ч. на запити про надання публічної інформації.
Регулює роботу управління щодо його ефективної взаємодії з структурними підрозділами Комісії, вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи, співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні завдань, покладених на управління, керуючись законодавством України.
Виконує інші доручення начальника управління – головного бухгалтера.

Information about the competition and requirements for candidates

Units:
1
Beginning of filing:
29.03.2019
Beginning of the competition:
19.04.2019 10:00
The end date of the contest:
19.04.2019 16:30
Place of Contest:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Documents to the competition:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 15 квітня 2019 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Requirements for Education:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Experience:

• Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Knowledge of languages:

Вільне володіння державною мовою.

Knowledge of legislation:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”;
• Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”;
• Закон України “Про доступ до публічної інформації”;
• Закон України “Про звернення громадян”;
• Закон України “Про публічні закупівлі”;
• Закону України “Про Державний бюджет України”;
• Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
• Бюджетний кодекс України;
• Господарський кодекс України;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011.

Professional knowledge:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання бюджетної системи та бюджетного процесу на усіх його рівнях;
• знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування у сфері бухгалтерського обліку та звітності;
• знання порядку приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів;
• знання правил проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов`язань;
• знання норм службової та професійної етики.

Special work experience:

• Досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Knowledge of IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Eхpress, Internet, Liga);
• Базові знання стандартних та прикладних пакетів програмного забезпечення, яке використовується для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства.

Personal qualities:

• інноваційність;
• ініціативність;
• надійність;
• порядність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• емоційна стабільність;
• комунікабельність;
• повага до інших;
• відповідальність;
• рішучість.

Other Requirements:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• навички управління;
• навички контролю;
• лідерські якості;
• вміння розподіляти роботу;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• стійкість;
• адаптивність;
• вміння вести перемовини;
• організаторські здібності;
• стресостійкість;
• вимогливість;
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• уміння працювати в команді.

Status of the competition:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами