- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

ДІЯЛЬНІСТЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ – діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Вона утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками – торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі. Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов’язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі. Діяльність фондової біржі зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо кількість її членів стала меншою за 20. Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі припиняється.

Фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку може отримати фондова біржа, яка утворена в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

Для отримання ліцензії біржа має погодити з Комісією свій статут (крім випадку створення та діяльності на підставі модельного статуту) і в установленому порядку зареєструвати свої правила.

До подання правил фондової біржі на реєстрацію в Комісію біржі необхідно укласти договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів з особою, яка провадить клірингову діяльність.

Статутний капітал біржі на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплаченим у розмірі не менш як 15 мільйонів гривень. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою, ніж 5% статутного капіталу біржі.

Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень.

Біржа не може отримати ліцензію, якщо частка середньострокових або довгострокових державних цінних паперів становить більше ніж 30 відсотків від загального розміру її активів.

Біржа не може мати частки у статутних (складених) капіталах юридичних осіб, крім часток у статутних (складених) капіталах учасників депозитарної системи з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж.

Біржа не може отримати ліцензію, якщо в складі її активів є недержавні цінні папери, крім акцій Центрального депозитарію, клірингової установи, розрахункового центру, компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж.

Керівні посадові особи фондової біржі (її відокремлених підрозділів), та не менше двох працівників кожного структурного підрозділу біржі, які безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі, повинні бути сертифіковані за спеціалізацією «Організація торгівлі на фондовому ринку», але їхня загальна мінімальна кількість для біржі повинна становити не менше чотирьох, а для кожного відокремленого підрозділу – не менше трьох.

Керівник заявника повинен відповідати вимогам Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж.

З повним списком вимог до ліцензіатів можна ознайомитись за посиланням.

Для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку використовуються такі показники:

НОРМАТИВ ДОСТАТНОСТІ ВЛАСНИХ КОШТІВ. Розраховується як відношення розміру власних коштів до величини, що становить 50 % від фіксованих накладних витрат установи за попередній фінансовий рік. Нормативне значення нормативу – не менше 1.

КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ. Розраховується як відношення розміру власних коштів установи до величини її операційного ризику на рівні 15 % від середньорічного позитивного нетто-доходу за 3 попередні фінансові роки. Нормативне значення коефіцієнта – не менше 1.

КОЕФІЦІЄНТ АБСОЛЮТНОЇ ЛІКВІДНОСТІ (додатково для бірж, які здійснюють кліринг та розрахунки)Розраховується як відношення вартості високоліквідних активів установи, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції, до величини її поточних зобов’язань. Нормативне значення коефіцієнта – не менше 0,5.

КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УЧАСНИКІВ КЛИРИНГУ (додатково для бірж, які здійснюють кліринг та розрахунки). Розраховується як відношення суми зобов’язань у грошових коштах учасників клірингу за підсумками клірингу щодо договорів купівлі-продажу фінансових інструментів (крім цінних паперів), укладених на біржі, термін виконання зобов’язань за якими настав, до суми вартості попередньо зарезервованих учасниками клірингу грошових коштів (забезпечення зобов’язань) та розміру гарантійного (або інших аналогічного призначення) фонду. Нормативне значення коефіцієнта – не більше 0,8.

Фондова біржа подає до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені на ній правочини щодо емісійних цінних паперів до кінця наступного робочого дня після дати виникнення правочину. Оприлюднюється така інформація:

Про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі

 • Код за ЄДРПОУ фондової біржі
 • Найменування фондової біржі
 • Дата, на яку складено інформацію
 • Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту)
 • Частина операції за договором РЕПО: “1” – перша частина операції за договором РЕПО, “2” – друга частина операції за договором РЕПО
 • Найменування емітента цінних паперів за правочином
 • Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином
 • Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином (відповідно до Довідника 7)
 • Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
 • Кількість цінних паперів за правочином
 • Ціна цінних паперів за правочином

Про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі

 • Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі
 • Найменування організатора торгівлі
 • Дата, станом на яку складено дані
 • Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів – нерезидент
 • Найменування емітента фінансового інструменту
 • Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)
 • Класифікація фінансового інструменту (відповідно до Довідника 7)
 • Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)
 • Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді “a, b, c”, де “a” – реєстраційний номер випуску опціону, “b” – клас опціону, “c” – серія опціону)
 • Країна реєстрації емітента фінансового інструменту (відповідно до Довідника 45)
 • Рівень лістингу: “1” – перший рівень лістингу, “2” – другий рівень лістингу, “0” – позалістингові
 • Біржовий курс цінного папера
 • Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів
 • Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів
 • Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: “1” – так, “0” – ні
 • Останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни цінного папера
Послуга Плата, грн Термін
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами