- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

З метою забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового сектору України відповідно до кращих міжнародних практик та забезпечення імплементації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також зважаючи на завершення в 2019 році строків впровадження заходів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, регуляторами фінансового сектору було розроблено та затверджено Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Стратегія 2025 містить п’ять стратегічних напрямів: фінансова стабільність, макроекономічний розвиток, фінансова інклюзія, розвиток фінансових ринків та інноваційний розвиток. Кожен напрям містить стратегічні цілі та індикатори їх виконання. У найближчі п’ять років робота Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у напрямку забезпечення проведення та реалізації реформ у сфері ринків капіталу, удосконалення корпоративного управління та захисту прав інвесторів буде базуватись на виконанні заходів, передбачених цією Стратегією. Зокрема, Стратегією 2025 передбачені такі заходи щодо розвитку ринків капіталу:

  • впровадження нових та розвитку наявних фінансових інструментів, а також механізмів сек’юритизації фінансових та інших активів, як умов для подальшого розвитку фінансового сектору та забезпечення надходження інвестицій в економіку країни;
  • забезпечення здійснення державного регулювання фондового ринку на належному рівні у відповідності до міжнародних стандартів, зокрема, вимог європейських актів та стандартів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), що включає необхідність підвищення інституційної та фінансової незалежності регулятора українського фондового ринку;
  • реформування інфраструктури ринків капіталу, зокрема проведення модернізації, консолідації і розвитку біржової, розрахункової та клірингової інфраструктури організованих товарних ринків та ринків капіталу, забезпечення удосконалення інституту посередників фінансового сектору та рейтингових агентств у відповідності до європейських вимог;
  • удосконалення корпоративного управління.

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює розробку стратегічного плану.

Стратегічний план – основний документ із планування державної політики, що визначає мету головного розпорядника бюджетних коштів як суб’єкта державного управління, стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим.

Стратегічний план складається щороку з урахуванням цілей, визначених стратегічними документами та відповідними бюджетними програмами.

Основними напрямками виконання завдань, які спрямовані на досягнення стратегічних цілей Комісії, є:

  • ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку;
  • сертифікація фахівців з питань фондового ринку;
  • реєстрація емісій цінних паперів;
  • нагляд за учасниками фондового ринку;
  • удосконалення актів законодавства у сфері фондового ринку та корпоративного управління.

З метою запровадження світових стандартів та кращих практик на ринку капіталу України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку співпрацює з іншими державними органами, органами регулювання ринку капіталів інших країн, міжнародними організаціями, експертним середовищем, юридичною спільнотою. Результати цієї співпраці знаходять відображення в документах Комісії, таких як концепції або програми реформування.

Концепції визначають особливості запровадження тих чи інших змін в законодавче поле України або в нормативно-правові акти регулятора. Викладені в тій чи іншій концепції пропозиції є виключно баченням НКЦПФР, носять інформативний характер і не є нормативно-правовим або розпорядчим актом регулятора.

Міжнародна компанія SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) провела системне Дослідження механізму розрахунків «поставка проти оплати» в Україні.

В результаті такого дослідження міжнародними консультантами запропоновано релевантну для України модель розрахунків за правочинами з цінними паперами, яку Комісія взяла в роботу та розпочала розробку проєкту нової Концепції.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами