Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

General Document Information

№:
640
Approval Date:
19.09.2018
Topic:
Регуляторна діяльність
Category:
Рішення
Status:
Прийнято
Publisher:
НКЦПФР
Date of entry into force:
01.01.2019
Sessions:
19.09.2018
Minutes number:
1176/32628
Registration date:
18.10.2018

document contents

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

19.09.2018                                         м. Київ                                                № 640

Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 18 жовтня 2018 року

за № 1176/32628

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пунктів 37, 38 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756 (зі змінами), такі зміни:

 

1) у розділі ІІІ:

главу 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

«3. Торговці цінними паперами, яким вперше видано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, при розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу та нормативу адекватності капіталу першого рівня до закінчення першого повного фінансового року з дати видачі ліцензії не розраховують величину вимоги до капіталу установи під операційний ризик.»;

 

у главі 2:

у пункті 4:

у підпункті 4:

слова «попереднього року);»  замінити словами «попереднього року).»;

доповнити підпункт новим реченням такого змісту: «Датою, з якої підтверджений аудитором нерозподілений прибуток на початок звітного року може включатись до складу капіталу першого рівня, є дата звіту аудитора.»;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Використання підтвердженого аудитором прибутку поточного року для розрахунку капіталу першого рівня допускається протягом не більше трьох місяців з дати, станом на яку здійснено таке підтвердження. Датою, з якої підтверджений аудитором прибуток поточного року може включатись до складу капіталу першого рівня, є дата звіту аудитора (копія відповідного звіту аудитора подається до Комісії у паперовому вигляді у строки, передбачені для подання інформації про результати та дані щодо розрахунку пруденційних нормативів до Комісії).»;

у пункті 5:

абзац перший після слів «на суму» доповнити словами «(у тому числі на суму активів з наведеного переліку, що класифіковані як утримувані для продажу)»;

підпункт 9 після слів «звітного року» доповнити словами «(якщо у році, що передує звітному, був отриманий прибуток, його включення до розрахунку капіталу першого рівня допускається після підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою); до такого підтвердження до капіталу першого рівня включається непокритий збиток на початок попереднього року, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою))»;

підпункт 10 після слів «поточного року» доповнити словами «(якщо фінансовим результатом є збиток)»;

підпункт 11 після слів «статутний капітал підприємств (крім» доповнити словами «приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі,»;

підпункт 13 після слів «не встановлена законодавством України» доповнити словами «(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі)»;

у підпункті 14:

доповнити підпункт після слів «заборонена законодавством України» словами «(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів)»;

слова «(крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів)» виключити;

 

у главі 3:

пункт 5 після слів «згідно з пунктом 5 глави 2 цього розділу» доповнити словами «(виняток не стосується активів, до яких застосовується вимога підпункту 11 пункту 5 глави 2 цього розділу)»;

у пункті 6:

абзац третій підпункту 1 після слів «у яких запроваджено тимчасову адміністрацію» доповнити словами «або проводиться процедура ліквідації»;

в абзаці другому підпункту 2:

слова «депозити в банках» замінити словами «строкові депозити в банках»;

доповнити абзац після слів «у яких запроваджено тимчасову адміністрацію» словами «або проводиться процедура ліквідації»;

у підпункті 4:

абзац другий доповнити словами «або проводиться процедура ліквідації»;

абзац третій після слів «венчурних інвестиційних фондів, які» доповнити словами «не перебувають у біржовому реєстрі, але»;

абзац п’ятий доповнити словами «, за винятком активів, на суму яких зменшується розмір капіталу першого рівня згідно з пунктом 5 глави 2 цього розділу (виняток не стосується активів, до яких застосовується вимога підпункту 11 пункту 5 глави 2 цього розділу)»;

 

пункт 3 глави 5 після слів «використовуються у значеннях, визначених» доповнити словами «Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та»;

 

в абзаці третьому пункту 3 глави 6:

слова «та депозити до запитання» замінити словами «, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі,»;

доповнити абзац після слів «у яких запроваджено тимчасову адміністрацію» словами «або проводиться процедура ліквідації»;

 

у главі 7:

пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними»;

пункт 7 доповнити новим реченням такого змісту: «При  цьому значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо окремого контрагента не має бути від’ємним.»;

пункт 8 доповнити новим реченням такого змісту: «При  цьому значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо окремого контрагента не має бути від’ємним.»;

 

2) пункт 3 глави 5 розділу ІV після слів «використовуються у значеннях, визначених» доповнити словами «Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та»;

 

3) пункт 2 розділу X після слів «кожного робочого дня» доповнити словами «, а також станом на кінець останнього дня кожного місяця, якщо такий день не є робочим».

 

  1. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

  1. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії                                                                                                                                          Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від 19.09.2018 № 54

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами