Основна інформація

Суб'єкт надання послуги:
Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00 п’ятниця з 9:00 до 16:45 обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-25-65 (діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: дилерська діяльність, брокерська діяльність, діяльність з управління цінними паперами, андеррайтинг; діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку; діяльність з управління іпотечним покриттям) 254-23-75 (депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів), клірингова діяльність) 254-56-20 (діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами))
Веб-сайт:
https://www.nssmc.gov.ua/
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта, Особисто
Термін надання послуги:
1 місяць
Термін надання (коментарі):

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку приймає відповідне рішення у строк не пізніше тридцяти календарних днів з дня одержання заяви та відповідних документів.

Рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або відмову у такому погодженні приймається на засіданні Комісії згідно з регламентом її роботи та оформлюється відповідним рішенням Комісії.

Письмове повідомлення про прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) надсилається заявнику протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів).

 

Спосіб подання:

Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник надає до НКЦПФР або надсилає поштою (рекомендованим листом).

 

Результат надання послуги:

Рішення НКЦПФР про погодження

Рішення про відмову у погодженні

 

Способ отримання результату:

Комісія надсилає письмове повідомлення про прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення. Таке повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів.

 

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:
Інформаційна картка:

Перелік документів та вимоги до них

  Юридична особа – резидент, яка зареєстрована відповідно до законодавства України, для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи: 1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1); 2) документи, що надають змогу ідентифікувати юридичну особу: інформація у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи із зазначенням усіх положень статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності); 3) копію рішення уповноваженого органу юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку за підписом уповноважених осіб, засвідчену заявником; 4) копії документів, що підтверджують виникнення наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені заявником; 5) документи щодо ділової репутації юридичної особи, ділової репутації керівника (членів) її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її наявності): анкету (додаток 3), заповнену юридичною особою, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку; анкету керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради юридичної особи – заявника, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку   (додаток 4), заповнену керівником (членами) виконавчого органу та головою (членами) наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи; довідку органів Національної поліції про відсутність (наявність) судимості або наявність непогашеної чи незнятої судимості; 6) відомості про структуру власності юридичної особи відповідно до вимог розділу IІІ цього Порядку; 7) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку та підтверджують джерела походження таких коштів: аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, що складений за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичної особи за квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку, та за останній звітний рік незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, який повинен відповідати рішенню Комісії від 12 лютого 2013 року № 160 “Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами). До зазначеного висновку додається копія сертифіката аудитора, який підписав висновок і копії балансу та звіту про фінансові результати заявника; довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюватиметься оплата для набуття або збільшення прямої істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на цих рахунках (із зазначенням їх  кількості), крім випадків, якщо оплата при набутті істотної участі коштами не здійснюється (реорганізація, дарування, укладення договору міни, набуття істотної участі незалежно від формального володіння тощо). Зазначені документи подаються щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо юридичної особи – кінцевого контролера, яка не має кінцевого бенефіціарного власника; 8) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених  законодавством України з питань захисту економічної конкуренції, або письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність необхідності отримання таких документів; 9) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі шляхом реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних (складених) капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, міни, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника, засвідчені заявником. Зазначені документи надаються заявником у разі виникнення обставин, зазначених у цьому підпункті. *** Юридична особа – нерезидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, що передбачені підпунктом 4 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктом 5 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктом 6 пункту 2 розділу II цього Порядку, абзацом третім підпункту 7 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктами 8 та 9 пункту 2 розділу II цього Порядку, надає такі документи: копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи – нерезидента про участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні; витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента, у країні, в якій зареєстровано її головний офіс; письмовий дозвіл на участь юридичної особи – нерезидента у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс юридичної особи – нерезидента, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про те, що надання такого дозволу в законодавстві країни його походження не передбачено; копію аудиторського висновку (звіту) та/або висновку щодо огляду проміжної фінансової звітності аудитора іноземної держави про фінансовий стан юридичної особи – нерезидента на кінець останнього звітного періоду (року), установленого законодавством країни походження юридичної особи – нерезидента, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, з питань: достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку; наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, джерела їх походження; оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження юридичної особи – нерезидента; інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов’язань та вести прибуткову діяльність тощо). Подається щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо юридичної особи – кінцевого контролера, яка не має кінцевого бенефіціарного власника. *** Фізична особа – резидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  подає такі документи: 1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1); 2) документи, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу: ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи; 3) документи щодо ділової репутації фізичної особи: анкету (додаток 5) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально; довідку органів Національної поліції про відсутність (наявність) судимості або наявність непогашеної чи незнятої судимості; 4) документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи, наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів та джерела їх походження, для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку: копію декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів); довідку банку, у якому відкрито рахунок фізичної особи (у разі його наявності), з якого буде здійснюватись оплата для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на рахунку на дату підписання анкети згідно з додатком 5 до цього Порядку. У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують майновий стан, наявність власних коштів, засвідчені підписом фізичної особи. Зазначені документи подаються щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо кінцевого бенефіціарного власника; інформація у довільній формі про джерела походження власних коштів та про можливість такої особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь, з доданням документів, що підтверджують майновий стан фізичної особи, наявність/відсутність зобов’язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності зазначаються склад, розмір, строк погашення, повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує таке зобов’язання), засвідчена підписом фізичної особи. Подається заявником у довільній формі з обов’язковим зазначенням на початку довідки такого: «Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання.»; 5) копії документів, що підтверджують виникнення наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені підписом фізичної особи; 6) довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа – заявник є керівником та/або контролером, та асоційованих осіб цієї фізичної особи (додаток 6); 7) копію попередніх висновків або відповідного рішення  Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції; 8) документи щодо проведення незалежної оцінки майна такого заявника, засвідчені підписом та печаткою (за наявності) незалежного оцінювача. Зазначені документи надаються заявником у разі укладання договору міни, а також відсутності на дату надання документів відповідно до цього Порядку достатньої кількості коштів, що розміщені на банківських рахунках, для набуття або збільшення істотної участі у заявленому розмірі та наявності майна, розмір якого за незалежною оцінкою підтверджує наявність достатньої кількості власних коштів. *** Фізична особа – нерезидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, передбаченими підпунктом 2 пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, підпунктом 3 пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, абзацами третім, четвертим підпункту 4 пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, підпунктами 5 – 8 пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, надає такі документи: інформацію податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про майновий стан і доходи), та копії таких декларацій з відміткою цього органу про їх отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів) та/або письмове запевнення про неможливість подання інформації уповноваженого органу іноземної держави про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи – нерезидента не передбачено її отримання; письмовий дозвіл на участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу. Міжнародна фінансова організація та публічна компанія, що мають намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, подають документи, передбачені підпунктами 1, 6 пункту 2 та абзацами другим – четвертим пункту 3 розділу II цього Порядку.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами