- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є іноземна юридична особа, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

 • копію рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у професійному учасникові фондового ринку в Україні;
 • письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учасникові фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу;
 • витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс;
 • копію аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець останнього повного календарного року.

Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є фізична особа – іноземець, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає Комісії письмовий дозвіл на участь фізичної особи – іноземця у професійному учасникові фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу. Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою – іноземцем відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку видає ліцензію на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмовляє в її видачі протягом трьох місяців з дня надходження документів.

Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб – іноземців, включених до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.

Ліцензія видається після подання юридичною особою копії платіжного документа про внесення плати за видачу ліцензії.

Строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку є необмеженим.

Цінні папери іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на території України виключно на фондових біржах при одночасному дотриманні таких умов:

 • емітент зареєстрований в іноземній державі відповідно до її законодавства;
 • випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності – інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на фондовій біржі (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної країни), і такі цінні папери розміщені за межами України;
 • випуску цінних паперів іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код СFI);
 • цінні папери іноземного емітента можуть обліковуватись на кореспондентському рахунку Національного депозитарію України, що відкритий в іноземній депозитарній установі, з якою Національним депозитарієм України встановлено кореспондентські відносини;
 • цінні папери іноземного емітента допущені до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, та мають на такій фондовій біржі та регульованому ринку достатню ліквідність;
 • наявність активів іноземного емітента на території України;
 • наявність договору між іноземним емітентом і українською фондовою біржею, який відповідає вимогам, установленим Комісією;
 • наявність в української фондової біржі, з якою іноземний емітент уклав договір, доступу до інформаційних ресурсів, де розміщується інформація про іноземного емітента, з метою забезпечення розкриття такої інформації.

Для прийняття рішення про допуск іноземний емітент подає до Комісії такі документи:

 • заяву про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України
 • переклад українською мовою, вірність якого засвідчена у нотаріальному порядку, аудиторського звіту, фінансової звітності іноземного емітента за останній завершений рік, складеної згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, а також проспекту емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності – іншого документа, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента та є обов’язковим до затвердження іноземним емітентом при розміщенні його цінних паперів відповідно до вимог законодавства відповідної країни).
 • копію документа, що підтверджує реєстрацію випуску та/або проспекту емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності – іншого документа, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) відповідною компетентною установою іноземної держави (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної держави).
 • довідку про осіб, які володіють 25 і більше відсотками статутного капіталу іноземного емітента, що подає заяву про допуск, із зазначенням повного найменування і місцезнаходження (для юридичної особи), прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи), а також частки у статутному капіталі іноземного емітента, якою володіє відповідна особа.
 • копії документів, що підтверджують право власності емітента на активи на території України.
 • копію договору емітента з фондовою біржею, який відповідає вимогам, встановленим Комісією.
 • довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою фондової біржі, з якою емітентом укладено договір, яка підтверджує наявність у фондової біржі доступу до інформаційних ресурсів, де розміщується інформація про емітента, що розкривається, а також підтверджує можливості фондової біржі забезпечити здійснення перекладу на українську мову інформації про іноземного емітента, що має розкриватися в Україні;
 • документи, які підтверджують повноваження керівника та/або представника емітента, підписом якого засвідчені документи, що подаються.

Рішення про допуск або про відмову в допуску приймається Комісією протягом 30 днів з дати отримання документів.

Детальніше про допуск цінних паперів іноземних емітентів на фондовий ринок України можна дізнатись за посиланням.

Послуга Плата, грн Термін
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами