Подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії здійснюється відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії 13.05.2011 № 492. Відповідно до цього Положення, обмін електронними документами здійснюється між програмно-технічними комплексами (ПТК) суб’єкта подання та Комісії за посередництва агента подання або безпосередньо. При цьому агентами подання можуть бути лише юридичні особи, включені до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, які авторизовані Комісією як особи, що мають право на провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, та які надають суб’єктам подання інформаційні послуги щодо подання до Комісії регламентованих даних суб’єктів подання на підставі відповідного договору, вимоги до якого встановлені Комісією. Для подання даних до Комісії має бути забезпечене підключення ПТК (безпосереднє суб’єкта подання або через агента подання) до ПТК Комісії та функціонування відповідно до протоколу взаємодії, визначеного окремим нормативно-технічним документом Комісії, розробленим з урахуванням вимог законодавства щодо забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та щодо підключення до автоматизованих систем у розпорядженні органів державної влади, а саме відповідно до Технічного регламенту підключення та протоколу взаємодії зовнішніх програмно-технічних комплексів із програмно-технічним комплексом НКЦПФР для подання до НКЦПФР звітності, адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів, затвердженим т.в.о. Голови Комісії 22.01.2019. Технічним регламентом передбачено забезпечення взаємодії з обов’язковим підключенням до захищеної мережі Комісії захищеним каналом зв’язку. Для організації підключення до захищеної мережі Комісії захищеним каналом зв’язку використовуються такі Загальні параметри: Адреса в Інтернет шлюзу доступу до мережі Комісії: authvpn.nssmc.gov.ua Кваліфікований сертифікат відкритого ключа шифрування Комісії: https://acskidd.gov.ua/index.php?page=ddownload&sn=7553027

На виконання норм Закону України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів від 16.11.2017 року №2210-VIII НКЦПФР вносить зміни в існуючі та розробляє нові нормативно-правові акти, які стосуються провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.
Нормативно-правові акти з питань регулювання діяльності інформаційних агентів включатиме:

 • порядок авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг;
 • порядок ведення Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, та оприлюднення інформації з нього;
 • вимоги до договорів з надання інформаційних послуг;
 • вимоги до свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги;
 • вимоги до особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг;
 • порядок повідомлення Комісії про зміни в інформації та/або документах, поданих для включення особи до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги, та для отримання свідоцтва про включення до Реєстру;
 • порядок анулювання свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги;
 • порядок погодження Комісією внутрішніх правил та вимог до програмно-технічних комплексів, що використовуються при провадженні діяльності з надання інформаційних послуг: з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку, з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.

Реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках

 —– 1 —–

1.1 Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі уповноважених осіб) DR/00001/APA
1.3 Повне найменування уповноваженої особи Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
1.4 Скорочене (за наявності) найменування уповноваженої особи ДУ “АРІФРУ”
1.5 Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів) 21676262
1.6 Країна реєстрації (для нерезидентів)
1.7 Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни, де офіційно зареєстрований надавач інформаційних послуг (для нерезидентів)
1.8 Вид діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків
1.9 Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, що виконує функції одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу Доброван Ігор Рудольфович
1.10 Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
1.11 Телефон, факс (044) 498-38-15, (044) 498-38-16, (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
1.12 Адреса електронної пошти office@smida.gov.ua
1.13 Адреса веб-сайту www.smida.gov.ua
1.14 Номер рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 83
1.15 Дата рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 15.02.2019
1.2 Дата включення до Реєстру уповноважених осіб 18.02.2019
1.16 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
1.17 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
1.18 Дата заміни свідоцтва про включення до Реєстру
1.19 Підстава для заміни свідоцтва про включення до Реєстру
1.20 Дата оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру
1.21 Підстава для оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру

 —– 2 —–

2.1 Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі уповноважених осіб) DR/00002/ARM
2.3 Повне найменування уповноваженої особи Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
2.4 Скорочене (за наявності) найменування уповноваженої особи ДУ “АРІФРУ”
2.5 Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів) 21676262
2.6 Країна реєстрації (для нерезидентів)
2.7 Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни, де офіційно зареєстрований надавач інформаційних послуг (для нерезидентів)
2.8 Вид діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках діяльність з подання звітних даних до НКЦПФР
2.9 Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, що виконує функції одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу Доброван Ігор Рудольфович
2.10 Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
2.11 Телефон, факс (044) 498-38-15, (044) 498-38-16, (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
2.12 Адреса електронної пошти office@smida.gov.ua
2.13 Адреса веб-сайту www.smida.gov.ua
2.14 Номер рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 83
2.15 Дата рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 15.02.2019
2.2 Дата включення до Реєстру уповноважених осіб 18.02.2019
2.16 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
2.17 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
2.18 Дата заміни свідоцтва про включення до Реєстру
2.19 Підстава для заміни свідоцтва про включення до Реєстру
2.20 Дата оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру
2.21 Підстава для оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру

 

Рішенням Комісії від 02.10.2012 №1342 «Про затвердження Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 р. за № 1760/22072 встановлюються Вимоги до спеціалізованих програмних продуктів, програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних систем, які створюються та/або використовуються професійними учасниками фондового ринку, Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) при здійсненні професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію (далі – програмні продукти).

Рішенням Комісії від 13.11.2012 №1617 «Про затвердження Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 р. за № 141/22673 затверджено Порядок ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку (далі – Порядок), що визначає процедуру подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про програмні продукти, які створено для використання на фондовому ринку, та/або які використовуються учасниками фондового ринку при здійсненні професійної діяльності, порядок внесення змін до інформації про такі програмні продукти та порядок ведення Комісією обліку програмних продуктів на фондовому ринку.

Рішенням від 24.09.2020 №211, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2020 року за № 538/34821 вносяться зміни до Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 13 листопада 2012 року №1617.

Порядком передбачено:

 • надання Комісії інформації про програмні продукти, які створено для використання на фондовому ринку та/або використовується професійним учасником фондового ринку при здійсненні професійної діяльності;
 • обов’язковість надання Комісії професійним учасником фондового ринку, який створив спеціалізований програмний продукт (далі – СПП) або придбав майнові права на СПП, має права на використання СПП та/або використовує СПП для провадження професійної діяльності на фондовому ринку інформації про такий СПП;
 • у разі внесення суттєвих функціональних змін до СПП (впровадження нових версій) подана до Комісії інформація підлягає оновленню протягом календарного місяця з моменту настання таких змін;
 • ініціатором оновлення інформації є заявник;
 • інформація про програмний продукт, у тому числі СПП подається до Комісії у вигляді електронного документа відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації; інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів;
 • ведення обліку здійснюється Комісією в електронному вигляді.

Публічна інформація НКЦПФР у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних: https://data.gov.ua/organization/natsionalna-komisiia-z-tsinnykh-paperiv-ta-fondovoho-rynku

Технічні параметри та вимоги щодо застосування засобів офіційної електронної пошти НКЦПФР

З метою реалізації вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 січня 2021 року № 34 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2021 року за № 379/36001 та інших нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в яких передбачено застосування засобів офіційного каналу зв’язку в частині забезпечення обміну електронними документами між заявниками та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджуються технічні параметри та вимоги щодо застосування засобів офіційної електронної пошти НКЦПФР відповідним наказом Голови Комісії від 14.06.2021 №81 “Про затвердження Технічних параметрів та вимог щодо застосування засобів офіційної електронної пошти НКЦПФР”

Приймання НКЦПФР від заявника та відправлення НКЦПФР заявнику документів здійснюється у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу за допомогою засобів електронного зв‘язку (E-mail) за адресою НКЦПФР:

admittance@nssmc.gov.ua

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами