- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ – ДІЯЛЬНІСТЬ З ТОРГОВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ провадиться торговцями цінними паперами – господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

 • дилерську діяльність – укладення   торговцем   цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій  рахунок  з  метою  перепродажу,  крім  випадків, передбачених законом;
 • брокерську діяльність – укладення  торговцем  цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема  договорів  комісії, доручення)  щодо  цінних  паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.
 • андеррайтинг – укладення  торговцем  цінними  паперами договорів  щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання  послуг,  пов’язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом.
 • діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться  торговцем  цінними  паперами  від  свого   імені   за винагороду  протягом  визначеного  строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими  коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами  та  грошовими  коштами, які  належать  на  праві власності установнику управління,  в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.

Ліцензіат може провадити професійну діяльність з торгівлі цінними паперами відповідно до ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Діяльність торговця можлива лише за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності та включення ліцензіата (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

Законом “Про цінні папери та фондовий ринок” встановлені такі вимоги до статутного капіталу торговців:

500 тисяч гривень, сплачених грошовими коштами, для дилерської діяльністі.

1 мільйон гривень, сплачених грошовими коштами, для брокерської діяльності

7 мільйонів гривень, сплачених грошовими коштами, для діяльністі з управління цінними паперами або андеррайтингу

Ліцензіат (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Площа приміщення ліцензіата (крім банку), його відокремленого підрозділу повинна становити не менше ніж 20 кв. м (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше ніж 10 кв. м). Площа приміщень спеціалізованих структурних підрозділів торговця має бути не менше 10 кв. м.

Керівник торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку. Керівник ліцензіата (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

Ліцензіат при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами також має відповідати вимогам пруденційних нормативів, встановлених Комісією.

З повним списком вимог до ліцензіатів можна ознайомитись за посиланням.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оцінює кредитний, ринковий, операційний ризики та ризик ліквідності в діяльності торговців цінними паперами. Для вимірювання та оцінки ризиків використовуються такі показники:

РОЗМІР РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ. Мінімальний розмір регулятивного капіталу торговця цінними паперами повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для відповідного виду діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності (не менш як 500 тисяч гривень), брокерської діяльності (не менш як 1 мільйон гривень), андеррайтингу та управління цінними паперами (не менш як 7 мільонів гривень). Якщо торговець також займається діяльністю депозитарної установи, його регулятивний капітал повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу депозитарної установи.

НОРМАТИВ АДЕКВАТНОСТІ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ. Розраховується як відношення розміру регулятивного капіталу установи до суми активів, зважених за ступенем ризику. Нормативне значення – не менше 8%.

НОРМАТИВ АДЕКВАТНОСТІ КАПІТАЛУ ПЕРШОГО РІВНЯ. Розраховується як відношення розміру капіталу першого рівня установи до суми активів, зважених за ступенем ризику. Нормативне значення – не менше 4,5%.

КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ. Розраховується як відношення балансової вартості загальної суми зобов’язань (довгострокових та поточних) торговця цінними паперами до розміру його власного капіталу. Нормативне значення – від 0 до 3.

КОЕФІЦІЄНТ АБСОЛЮТНОІ ЛІКВІДНОСТІ.  Розраховується як відношення вартості високоліквідних активів установи, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції, до величини її поточних зобов’язань. Нормативне значення – не менше 0,2.

З деталями щодо пруденційних нормативів для торговців цінними паперами можна ознайомитись за посиланням.

Торговець цінними паперами подає до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про всі вчинені поза фондовою біржею ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів протягом трьох робочих днів після дати виконання правочину. Оприлюднюється така інформація:

 • Дата, на яку складено інформацію
 • Дата вчинення правочину (виконання договору купівлі-продажу)
 • Вид правочину (відповідно до Довідника 15)
 • Найменування емітента цінних паперів за правочином
 • Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином
 • Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином (відповідно до Довідника 7)
 • Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
 • Кількість цінних паперів за правочином
 • Ціна цінних паперів за правочином

Торговець цінними паперами подає до Комісії два види адміністративних даних: місячні (не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним) і нерегулярні (протягом 3 робочих днів після дати виникнення нерегулярних даних).

Місячні дані складаються з:

 1. довідки про торговця цінними паперами;
 2. довідки про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця;
 3. довідки про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця (крім цінних паперів власних випусків);
 4.  довідки про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця;
 5. довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків);
 6.  довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків);
 7. довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу (крім банків);
 8. довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків);
 9. довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків);
 10.  довідки про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків);

До складу даних за місяць грудень входить довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік.

До складу даних за березень, червень, вересень входить проміжна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

До складу даних за лютий місяць входить річна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

Нерегулярні Дані складаються з довідки про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку.

Детальніше з інформацією про формування довідок можна ознайомитись за посиланням.

Послуга Плата, грн Термін
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами