Євроінтеграція є головним зовнішньополітичним пріоритетом України, а подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС здійснюється на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. Основними стратегічними документами в цьому напрямку є Угода про асоціацію між Україною та ЄСУгода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. НКЦПФР постійно бере участь у заходах, спрямованих на подальшу імплементацію євроінтеграційних процесів в Україні та виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угода про асоціацію Україна-ЄС). У 2020 році член НКЦПФР, який відповідає за напрямок виконання НКЦПФР Угоди про асоціацію Україна-ЄС, брав участь у склад української делегації у п’ятому засіданні Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі (8 – 9 грудня 2020 року, відеоконференція Київ-Брюссель) та четвертому засіданні Кластеру 2 (промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів, оподаткування) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС (03.07.2020, відеоконференція Київ — Брюссель). Комісія є відповідальним виконавцем окремих заходів з імплементації актів ЄС відповідно до Плану заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1106 від 25.10.2017р. «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

З 26 вересня 1996 року НКЦПФР є постійним членом та єдиним представником від України в Міжнародній організації комісій з цінних паперів (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), що надає їй право голосу під час постійних засідань. НКЦПФР як постійний член організації сплачує щорічний членський внесок в IOSCO.

IOSCO налічує більш ніж 180 регуляторних органів країн світу з метою співробітництва, обміну інформацією, спільної розробки кращих стандартів регулювання ринків цінних паперів, з подальшим їх запровадженням на національних ринках країн-членів.

Основна робота організації полягає у виробленні міжнародних стандартів та рекомендацій щодо регулювання ринків цінних паперів. Документи, розроблені IOSCO, враховуються багатьма іншими міжнародними організаціями, серед яких група Світового банку, OECD, регіональні банки розвитку (включаючи ЄБРР), Міжнародний Комітет з стандартів бухгалтерського обліку, Базельський Комітет з банківського нагляду та ін.

НКЦПФР останні роки плідно працює над гармонізацією національного законодавства відповідно до міжнародних стандартів і, зокрема Принципів IOSCO, з метою приєднання України до Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та співробітництва і обміну інформацією Міжнародної організації регуляторів ринків цінних папері (IOSCO MMoU).

З метою підвищення рівня взаємодії із зазначеною організацією НКЦПФР бере участь в Щорічних конференціях IOSCO, що є підтвердженням зацікавленості та прагнення регулятора українського ринку цінних паперів працювати разом з іншими регуляторними органами світу в напрямку впровадження кращих міжнародних стандартів з регулювання ринку капіталу.

МФК входить до Групи Всесвітнього банку і є міжнародною організацією, місія якої полягає у сприянні стабільному інвестуванню у приватний сектор країн, що розвиваються, наданні допомоги з метою зменшення бідності та покращення життя людей.

У січні 2020 року було підписано Договір про співпрацю між Комісією і Українською академією корпоративного управління і МФК. Метою цього Договору є просування практики ефективного корпоративного управління, включаючи управління екологічними та соціальними аспектами («ESG») в Україні, а також здійснення процесу розробки проєкту «Основного кодексу корпоративного управління України» із положеннями ESG – набір рекомендованих практик корпоративного управління для компаній, зареєстрованих на фондовій біржі в Україні.

За результатами спільної роботи у березні 2020 року рішенням Комісією №118 було затверджено Кодекс корпоративного управління, його ключові вимоги і рекомендації. Кодекс використовує найкращі світові практики та розробки в корпоративному управлінні. Він відповідає Керівним принципам корпоративного управління Організації Економічного співробітництва та Розвитку (ОЕСР), чинному законодавству України та загальноприйнятим стандартам етичної поведінки.

У серпні 2020 року між Комісією та МФК було підписано Договір про співпрацю щодо розвитку ринку капіталів сталого фінансування в Україні. Відповідно до укладеного Договору про співпрацю одним із завдань МФК є підтримка співпраці Комісії з Мережею сталої банківської діяльності (Sustainable banking Network, SBN), виступаючи координаційним центром у країні для всіх заходів, пов’язаних із SBN. SBN – це добровільне об’єднання регуляторів фінансового сектору і банківських асоціацій із країн, що розвиваються. Метою діяльності є поліпшення екологічного, соціального та корпоративного управління в банківській сфері та розвитку фінансового ринку. У липні 2020 року Комісія офіційно приєдналась до SBN.

07 липня 2021 року Рішенням НКЦПФР №493 «Про схвалення Рекомендацій щодо реалізації або фінансування проєктів екологічного спрямування шляхом емісії зелених облігацій» було прийнято Рекомендації щодо реалізації або фінансуванню проектів екологічного спрямування шляхом емісії зелених облігацій.

 

У 2022 році Комісія продовжує роботу із залучення міжнародної технічної допомоги в рамках наступних проєктів:

1. Проєкт «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» (EU-FAAR)
EU-FAAR – це Проєкт, що фінансується ЄС та буде тривати до 09 січня 2023 року, надаючи цільову підтримку ЄС із посилення реформ у сферах бухгалтерського обліку, аудиту та фінансової звітності.

Очікуваними результатами виконання Проєкту та її метою є підвищення прозорості та покращення бізнес-клімату шляхом сприяння: отримання більш надійних та стандартизованих даних корпоративної фінансової звітності, яка пройшла перевірку компетентними аудиторами; розроблення правил подання фінансової звітності та проведення аудиту для суб’єктів господарювання різних типів та розмірів; визнання ЄС режиму здійснення нагляду за аудиторською діяльністю в Україні; розкриття стандартизованої фінансової звітності в електронному форматі всіма суб’єктами господарювання, від яких це вимагається законодавством.

2. Проєкт технічної допомоги Європейського Союзу «Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим сектором» (EU-FINREG)
Метою Проєкту є створення сильного середовища для небанківських фінансових послуг, надання допомоги українським органам влади у наближені нормативно-правової бази та методів здійснення нагляду для операцій з цінними паперами та інвестиціями, страхування, пенсійного забезпечення, небанківських кредитних установ, небанківських платіжних установ та інших небанківських фінансових послуг до європейських та міжнародних стандартів і практик.

Термін реалізації Проєкту і розширення його масштабів, з включенням додаткових заходів, які не були прямо передбачені поточним завданням, але є актуальними для досягнення цілей і результатів проєкту, було продовжено до 16.01.2023 року.

3. Проєкт міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Допомога Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у вдосконаленні ринків енергетичної продукції України та організованої торгівлі сировино-товарною продукцією в Україні» (FCM-Ukraine)
Метою Проєкту є підтримка реалізації реформ в енергетичному і фінансовому секторах України шляхом поліпшення організованої торгівлі енергетичною продукцією й фінансовими інструментами в Україні відповідно до передового досвіду країн-членів ЄС.

Строк реалізації Проєкту: 23 квітня 2021 року – 22 квітня 2023 року

Комісія з метою налагодження співпраці, протидії зловживанням на ринках капіталу, які набули інтернаціонального характеру, уклала Меморандуми про взаєморозуміння з регуляторами інших країн, зокрема:

 • Меморандум про взаєморозуміння та обмін інформацією між НКЦПФР України та Радою ринків капіталу Туреччини
 • Меморандум про взаєморозуміння щодо обміну інформацією між НКЦПФР України та Управлінням з фінансового нагляду Арабської Республіки Єгипет
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР (Україна) та Управлінням з цінних паперів та товарів (Об‘єднані Арабські Емірати) стосовно допомоги та взаємного співробітництва
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР України та Комісією з регулювання цінних паперів КНР щодо співробітництва у галузі регулювання цінних паперів
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР України та Комісією з цінних паперів Йорданського Хашимітського Королівства
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР України та Міністерством фінансів Республіки Білорусь
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР та Національним банком Грузії
 • Меморандум про взаєморозуміння щодо обміну інформацією та нагляду за діяльністю з цінними паперами між НКЦПФР України та Національною комісією з цінних паперів Румунії
 • Меморандум про співробітництво між НКЦПФР України та Державною службою регулювання та нагляду за фінансовим ринком при Уряді Киргизької Республіки
 • Меморандум про співробітництво між НКЦПФР України та Національною комісією з фінансового ринку Республіки Молдова
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР України та ЦБ Республіки Вірменія
 • Меморандум про взаєморозуміння та обмін інформацією між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Державним комітетом з цінних паперів Республіки Азербайджан
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР України та Комітетом Міжнародного фінансового центру «Астана» з регулювання фінансових послуг щодо цінних паперів та регуляторного співробітництва стосовно ф’ючерсів (AFSA) (Казахстан)
 • Меморандум про взаєморозуміння між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Управлінням з фінансового регулювання та нагляду Мальти
 • Меморандум про взаєморозуміння між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною комісією з цінних паперів В’єтнаму

Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією TAIEX (Technical Assisstance and Information Exchange) — це інструмент Генерального директорату з розширення Європейської Комісії. TAIEX допомагає країнам у процесі наближення, застосування та реалізації законодавства ЄС.

Головні завдання TAIEX:
• надання короткотермінової технічної допомоги і порад щодо впровадження законодавства ЄС в національне законодавство країн-бенефіціарів і щодо відповідного управління, імплементації та впровадження такого законодавства.
• технічне навчання і попередня допомога партнерам і зацікавленим особам країн-бенефіціарів ;
• інформаційне посередництво, що передбачає збір інформації і її доступність;
• надання інструментів баз даних для спрощення і моніторингу прогресу в наближенні та визначення потреб технічної допомоги.

Використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX в Україні здійснюється відповідно до Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 316.

Згідно зазначеного Порядку Українська частина Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами двічі на рік розглядає та затверджує План залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕX.

У рамках інструменту TAIEX надаються такі послуги:
– надання експертів країнам бенефіціарам в якості радників щодо розроблення законодавчих та інтерпретації acquis communautaire;
– навчальні візити, що дають змогу державним службовцям з країни-бенефіціара вивчити досвід країни-члена щодо вирішення практичних питань, пов’язаних із впровадженням і забезпеченням дотримання acquis communautaire та взаємодією із зацікавленими сторонами;
– організація і проведення семінарів та робочих зустрічей з метою представлення та роз’яснення аспектів acquis communautaire широкій аудиторії.

На офіційному сайті Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу розміщуються та постійно оновлюються новини, пов’язані з використанням зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX в Україні.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами