- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ – професійна діяльність учасника фондового ринку – компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів. Компанія з управління активами (КУА) може одночасно здійснювати управління активами кількох інститутів спільного інвестування. Розмір статутного капіталу КУА повинен становити не менш як 7 мільйонів гривень. Частка держави в статутному капіталі КУА не може перевищувати 10 відсотків. У компанії з управління активами створюється резервний фонд у розмірі, визначеному установчими документами, але не меншому як 25% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами компанії з управління активами, але не може бути меншим 5% суми чистого прибутку. Кошти резервного фонду використовуються в порядку, визначеному Комісією.

Компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління активами інституту спільного інвестування, згідно Закону Про Інститути спільного інвестування, не має права:

1) набувати за рахунок активів інституту спільного інвестування майно та цінні папери тих видів, що не передбачені інвестиційною декларацією інституту спільного інвестування;

2) здійснювати за власні кошти операції з активами інституту спільного інвестування, якими вона управляє;

3) безоплатно відчужувати активи інституту спільного інвестування;

4) брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів інституту спільного інвестування, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів інституту спільного інвестування на строк понад три місяці з іншою метою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

5) надавати позику за рахунок активів інституту спільного інвестування (не розповсюджується на діяльність з управління активами венчурного фонду);

6) використовувати активи інституту спільного інвестування для забезпечення виконання зобов’язань, стороною в яких не є такий інститут спільного інвестування;

7) придбавати за рахунок активів інституту спільного інвестування векселі, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії  (не розповсюджується на діяльність з управління активами венчурного фонду);

8) розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів інституту спільного інвестування, активами яких вона управляє;

9) укладати договори купівлі-продажу з пов’язаними особами такої компанії, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування  (не розповсюджується на діяльність з управління активами венчурного фонду);

10) укладати договори позики (процентні та безпроцентні) з пов’язаними особами такої компанії  (не розповсюджується на діяльність з управління активами венчурного фонду);

11) продавати цінні папери інституту спільного інвестування зберігачу активів інституту спільного інвестування, депозитарію, оцінювачу майна інституту спільного інвестування та аудитору (аудиторській фірмі) такого інституту, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

12) відчужувати майно, що становить активи відповідного інституту спільного інвестування, до активів самої компанії (не розповсюджується на діяльність з управління активами венчурного фонду);

13) укладати від імені інституту спільного інвестування договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише від імені компанії з управління активами;

14) укладати від імені інституту спільного інвестування договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише інститутом спільного інвестування;

15) відчужувати майно, яке належить компанії, до активів інституту спільного інвестування;

16) відчужувати майно, яке становить активи інституту спільного інвестування, на користь іншого інституту спільного інвестування, яким вона управляє, крім випадку перерахування коштів з рахунку одного інституту спільного інвестування на рахунок іншого інституту спільного інвестування при конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування;

17) надавати кредити за рахунок активів інституту спільного інвестування.

Для здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів юридична особа повинна в установленому порядку отримати відповідну ліцензію. Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених законом. Зокрема, КУА може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям. КУА також має право одночасно здійснювати управління активами кількох інституційних інвесторів.

Для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з управління активами використовуються такі показники:

РОЗМІР ВЛАСНИХ КОШТІВ.  Мінімальний розмір власних коштів Компанії або Особи повинен становити не менше 50 відсотків від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

НОРМАТИВ ДОСТАТНОСТІ ВЛАСНИХ КОШТІВ.  Розраховується як відношення розміру власних коштів до величини, що становить 25 % від фіксованих накладних витрат установи за попередній фінансовий рік. Нормативне значення нормативу – не менше 1.

КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ. Розраховується як відношення розміру власних коштів установи до величини її операційного ризику, який становить 15% від розміру середнього річного нетто-доходу установи за 3 попередні фінансові роки, в які був отриманий позитивний нетто-дохід. Якщо установа провадить професійну діяльність на фондовому ринку менше ніж три роки, до розрахунку береться річний нетто-дохід за кількість повних фінансових років здійснення установою професійної діяльності на фондовому ринку.  Нормативне значення коефіцієнта не менше 1.

КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ. Розраховується як відношення розміру власного капіталу установи до вартості її активів. Нормативне значення коефіцієнта – не менше 0,5.

Компанії з управління активами та особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів подають до Комісії інформацію щодо фінансового стану, про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування та про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного).

Інформація щодо фінансового стану подається:

  • місячно (титульний аркуш, довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства, перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє компанія/особа, стан дотримання пруденційних нормативів). Інформація подається не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної інформації;
  • щоквартально (місячна інформація та фінансова звітність). Інформація подається не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
  • річної (місячна інформація та фінансова звітність). Інформація подається до 1 березня року, наступного за звітним.

Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування подається:

  • щоденно (довідка про вартість чистих активів). Інформація подається до 18-ї години наступного робочого дня щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується

– на кінець кожного робочого дня – для ІСІ відкритого типу;

– на день, починаючи з якого до структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

– на кожний день надходження коштів на банківський рахунок ІСІ (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів ІСІ на рахунок викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів ІСІ);

  • щомісячно (довідка про вартість чистих активів) – не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;
  • щоквартально (титульний аркуш, інформацію про КІФи та ПІФи, довідку про вартість чистих активів) – не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
  • щорічно (титульний аркуш, інформація про КІФи та ПІФи, довідку про вартість чистих активів, інформацію про дотримання вимог щодо винагороди КУА, фінансова звітність, відомості про аудиторський звіт) – не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

Інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду подається: 

  • щомісячно (інформація щодо складу, структури та вартості активів НПФ) – до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;
  • щоквартально (титульний аркуш, інформаціюяпро НПФ в управлінні, інформацію щодо складу, структури та вартості активів НПФ) – не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
  • щорічно (титульний аркуш, інформація про НПФ в управлінні, інформацію щодо складу, структури та вартості активів НПФ, довідка про нарахування винагороду управляючому активами) – не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

Детальніше про розкриття інформації компаніями з управління активами можна дізнатись за посиланням.

ЄДРПОУ Юрособа
Послуга Плата, грн Термін
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами