- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

КЛІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – діяльність з визначення зобов’язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, а також створення системи гарантій з виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів. Особами, які провадять клірингову діяльність, є клірингові установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з урахуванням вимог, встановлених законодавством. Клірингова діяльність є виключним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, крім її поєднання у встановленому законом випадку за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.

Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності можуть отримати Центральний депозитарій, Розрахунковий центр та особи, які мають організаційно-правову форму акціонерного товариства, установчі документи яких передбачають здійснення клірингової діяльності.

Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії Комісії на провадження клірингової діяльності та ліцензії Національного банку України на здійснення окремих банківських операцій.

Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках до початку провадження клірингової діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в Комісії Правила провадження клірингової діяльності.

Клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі, може провадити лише одна особа, яка має ліцензію на провадження клірингової діяльності.

Клірингова установа зобов’язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності укласти:

  • договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України відповідно до компетенції, визначеної законом;
  • договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках;
  • договір про надання клірингових послуг із щонайменше однією фондовою біржею.

До моменту укладення зазначених договорів клірингова установа не має права провадити клірингову діяльність щодо цінних паперів.

Для вимірювання та оцінки ризиків особи, що провадить клірингову діяльність (крім Розрахункового центру), використовуються такі показники:

РОЗМІР РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ. Мінімальний розмір регулятивного капіталу особи, що провадить клірингову діяльність, повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для особи, яка отримала ліцензію на провадження клірингової діяльності.

КОЕФІЦІЕНТ ПОКРИТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ. Розраховується як відношення суми зобов’язань у грошових коштах клієнтів особи, що провадить клірингову діяльність, за підсумками клірингу щодо договорів купівлі-продажу цінних паперів, термін виконання зобов’язань за якими настав, до суми вартості попередньо зарезервованих учасниками клірингу грошових коштів (забезпечення зобов’язань) та розміру гарантійного (або інших аналогічного призначення) фонду. Нормативне значення коефіцієнта – не більше 1.

КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ (тільки для установ, що виконують функцію центрального контрагента)Розраховується як відношення розміру власного капіталу установи до вартості її активів. Нормативне значення коефіцієнта – не менше 0,5.

КОЕФІЦІЄНТ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКВІДНОСТІ. Розраховується як відношення вартості оборотних активів установи до величини її поточних зобов’язань. Нормативне значення коефіцієнта – не менше 1.

КОЕФІЦІЄНТ АБСОЛЮТНОЇ ЛІКВІДНОСТІ. Розраховується як відношення вартості високоліквідних активів установи, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції, до величини її поточних зобов’язань. Нормативне значення коефіцієнта – не менше 0,2.

Клірингові установи повинні звітувати до НКЦПФР відповідно до вимог Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2994, зареєстровані в Міністерстві юстиції  України 23.01.2014 за № 144/24921.

Послуга Плата, грн Термін
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами