Передовий світовий досвід з корпоративного управління свідчить про необхідність існування в законодавстві країн процедур, за якими особі, яка набула певної, дуже значної частки акцій компанії, надається право вимагати від міноритарних акціонерів продажу незначної частки акцій в капіталі компанії, яка їм належить, за справедливою ціною. Мета запровадження такого механізму — вдосконалення корпоративного управління акціонерним товариством.

Зокрема, механізм обов’язкового продажу акцій міноритарними акціонерами на вимогу акціонера – власника домінуючого контрольного пакету акцій товариства (далі – «squeeze out») обґрунтовується тим, що у суспільних інтересах вартість триваючого захисту прав міноритар­них акціонерів стає непропорційною витратам та ризикам мажоритарного акціонера, коли меншість, що залишилася, скорочена до дуже низького рівня.

Відомості щодо проходження процедури «squeeze out»

Загальна кількість поданих до Комісії публічних безвідкличних вимогЗагальна сума “squeeze-out” відповідно до публічних безвідкличних вимогКількість скарг щодо незгоди з процедуроюЗагальна сума на яку відкриті ескроу-рахункиКількість акціонерів, що отримали кошти з відкритих ескроу-рахунківСума коштів, виплачена акціонерам
3171 416 929 408,84135 скарг на 41 процедуру 1 416 186 919,7732 783980 323 028,34

 

Корпоративне управління є одним з ключових елементів і передумовою успішної діяльності товариства, підвищення довіри інвесторів. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління згідно з законодавством; проводить перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління; узагальнює практику застосування законодавства з питань корпоративного управління.

У зв’язку з можливим неоднозначним трактуванням вимог законодавства  Комісією оприлюднюються відповіді на  найбільш поширені питання стосовно застосування норм корпоративного управління.

ПитанняВідповідь

Забезпечення успішної діяльності акціонерних товариств полягає у їх доступі до інвестиційних ресурсів. Водночас вони не можуть розраховувати на довіру інвесторів та надходження зовнішнього фінансування, якщо не буде вжито заходів щодо запровадження ефективного корпоративного управління, а саме, належного захисту прав інвесторів, надійних механізмів управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності. У рамках корпоративного управління визначається система звітності та контролю. Це дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і, таким чином, збільшується вартість частки участі інвесторів у капіталі.

Так, відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 учасники фондового ринку (крім інвесторів у цінні папери) зобов’язані мати власний веб-сайт. Учасник фондового ринку не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов’язковому розкриттю на такому веб-сайті. Регульована інформація розкривається у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів #stockmarket.gov.ua# або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщення її на власному веб-сайті учасника фондового ринку та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначаємо, що приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) регульована інформація розкривається виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Захист прав інвесторів є важливим пріоритетом в діяльності Комісії. Так, на постійній основі здійснюються заходи щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень. Комісія на постійній основі розглядає звернення, запити та скарги учасників ринку цінних паперів та вживає відповідні заходи реагування.

ПеріодЗагальна кількість зверненьЗ них, надійшло на урядову гарячу лініюРезультати розгляду звернень
І квартал15747звернення опрацьовано,
за результатом опрацювання надано відповіді
ІІ квартал
ІІІ квартал
ІV квартал

Державний контроль Комісією зосереджено на забезпеченні дотримання окремими учасниками ринку цінних паперів правил та норм роботи на ньому, запобіганні порушень прав акціонерів.

Одним із заходів контролю, які здійснюються Комісією, є нагляд за реєстрацією акціонерів та проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

Наразі контрольна функція Комісії має на меті сприяння дотриманню вимог законодавства; попередження порушень (зловживань) на ринку цінних паперів; забезпечення дотримання прав та інтересів інвесторів, інших учасників фондового ринку; виявлення тенденцій та ризиків функціонування фондового ринку.

Контроль здійснюється Комісією шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Перевірка допомагає визначити проблемні питання в діяльності, що підвищують ризики та  можуть привести до правопорушень на ринку цінних паперів, та сформувати пропозиції з удосконалення законодавства з метою усунення недоліків та прогалин у функціонуванні фондового ринку.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами