- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Визначення кредитного рейтингу (рейтингування) – це діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності  об’єкта рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством. Особа набуває право визначати рейтингові оцінки з дати видачі  їй Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Рейтингова методологія та рейтингова процедура, а також зміни до них затверджуються уповноваженим рейтинговим агентством та протягом 5 робочих днів після їх затвердження надсилаються до Комісії.

Уповноважене рейтингове агентство зобов’язане:

 • здійснювати діяльність відповідно до Правил, затверджених Комісією, рейтингової методології та рейтингової процедури;
 • проводити незалежну рейтингову оцінку за Національною шкалою
 • здійснювати оновлення присвоєних рейтингових оцінок;
 • здійснювати діяльність з визначення рейтингової оцінки та її оновлення на підставі договору між уповноваженим рейтинговим агентством та суб’єктом рейтингування (далі – договір).
 • вести облік укладених договорів і зберігати їх в агентстві не менше п’яти років після виконання взаємних зобов’язань;
 • подавати до Комісії інформацію в обсягах, формах та в строки, що визначені нормативно-правовим актом Комісії, який встановлює порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами;
 • протягом 90 календарних днів після закінчення кожного календарного півріччя розміщувати на власній сторінці в мережі Інтернет звіт за попереднє календарне півріччя щодо кількості дефолтів за рейтинговими рівнями Національної шкали, в якому зазначається кількість емітентів, які мали діючий кредитний рейтинг агентства на дату дефолту, за зобов’язаннями яких настав дефолт у звітному півріччі, у розбивці за рейтинговими рівнями (uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB, uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, uaC), до яких відносилися рейтинги відповідних емітентів (або рейтинги окремих зобов’язань, щодо яких настав дефолт) за 6 місяців до дати настання дефолту;
 • протягом 6 календарних місяців з дати дефолту емітента з довгостроковим кредитним рейтингом інвестиційного рівня подавати до Комісії та розміщувати на власній сторінці в мережі Інтернет пояснення щодо причин такого дефолту.

Рейтингові агентства, що не мають статусу уповноваженого рейтингового агентства та зацікавлені в його отриманні, мають право надсилати до Комісії письмові звернення щодо необхідності проведення конкурсу.

Ініціатором проведення конкурсу виступає Комісія. Конкурс проводиться не рідше одного разу на рік. У разі надходження не менше двох письмових звернень рейтингових агентств щодо необхідності проведення конкурсу він проводиться позачергово.

Персональний склад конкурсної комісії та зміни до її складу затверджуються відповідним рішенням Комісії. Кількісний склад конкурсної комісії складає не менше 7 осіб.

Конкурсна комісія складається з представників органів державної влади, професійних учасників ринку цінних паперів та їх об’єднань, емітентів, наукових закладів, при цьому кількість представників професійних учасників ринку цінних паперів та їх об’єднань, емітентів, наукових закладів складає не менше 1/3 від кількісного складу конкурсної комісії.

Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 членів конкурсної комісії.

До участі в конкурсі допускаються ті претенденти, які письмово підтвердили своє бажання взяти участь у конкурсі, надали відповідні документи і відповідають таким критеріям:

 • є резидентами;
 • надають професійні послуги та безпосередньо здійснюють визначення кредитних рейтингів (рейтингування) або інформаційно-аналітичні послуги, пов’язані із забезпеченням діяльності з визначення кредитного рейтингу;
 • при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов’язковим за законом, використовують Національну рейтингову шкалу;
 • мають офіційні веб-сайти у мережі Інтернет з вільним доступом користувачів;
 • мають досвід роботи не менш 1 року у зазначеній сфері діяльності та перелік визначених та оприлюднених кредитних рейтингів національним суб’єктам господарювання;
 • мають внесений статутний капітал у розмірі не менше 2500 мінімальних заробітних плат, не менше 50 відсотків якого внесено у грошовій формі;
 • не мають серед пов’язаних осіб (у значенні, визначеному Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг») осіб, пов’язаних з учасниками ринків фінансових послуг, та не визначають їх кредитні рейтинги.

Детальніше про умови участі у конкурсі, порядок його проведення і розгляд спорів можна дізнатись за посиланням.

Рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є обов’язковим, мають право визначати виключно уповноважені рейтингові агентства та/або міжнародні рейтингові агентства. Міжнародні рейтингові агентства обов’язково повинні бути визнані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Визначення рейтингової оцінки потребують такі емітенти:

 • підприємства, у статутних капіталах яких є державна частка;
 • підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
 • підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище.

Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення, купуватися та продаватися на фондовій біржі, крім державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою.

Якщо присвоєна та оновлена рейтингова оцінка не влаштовує суб’єкт рейтингування і він має підстави думати, що в ході рейтингової процедури не були враховані істотні фактори, що впливають на рейтингову оцінку, суб’єкт рейтингування має право протягом 5 робочих днів після одержання рейтингової оцінки подати обґрунтовану заяву та документи до відповідного уповноваженого органу уповноваженого рейтингового агентства.

Після аналізу заяви і документів відповідний уповноважений орган уповноваженого рейтингового агентства протягом 5 робочих днів після одержання документів для оскарження приймає рішення з присвоєння або оновлення рейтингової оцінки, що не підлягає подальшому оскарженню в уповноваженому рейтинговому агентстві, проте може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

Уповноважені рейтингові агентства подають (надсилають) річну інформацію до центрального апарату Комісії до 1 березня року, наступного за звітним. Нерегулярна Інформація надсилається до центрального апарату Комісії протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії.

Подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами до центрального апарату Комісії здійснюється у вигляді електронних документів. Інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Річна Інформація складається з таких розділів:

До річної інформації додається фінансова звітність відповідно до законодавства України.

Нерегулярною інформацією рейтингового агентства є:

 • інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку.
 • інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку.

Детальніше про розкриття інформації рейтинговими агентствами можна дізнатись за посиланням.

Послуга Плата, грн Термін
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами