- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ ІПОТЕЧНИМ ПОКРИТТЯМ – діяльність, що провадиться управителем іпотечного покриття від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління іпотечним покриттям та передбачає представництво інтересів власників іпотечних облігацій, здійснення контролю за додержанням умов заміни іпотечних активів чи включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, здійснення контролю за своєчасністю та повнотою здійснення емітентом платежів за звичайними іпотечними облігаціями, забезпечення відповідності іпотечного покриття вимогам законодавства, виконання інших функцій, визначених законодавством. Управитель має право в будь-який час протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій на власний розсуд провести перевірку реєстру іпотечного покриття. Метою такої перевірки є ознайомлення із змінами, що сталися у реєстрі іпотечного покриття, на предмет дотримання емітентом умов формування іпотечного покриття відповідно до “Закону про іпотечні облігації” та Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій. За результатами такої перевірки реєстру іпотечного покриття складається письмовий звіт у довільній формі. Управитель не має права у своїх власних інтересах користуватися і розпоряджатися іпотечним покриттям, а також вчиняти будь-які правочини щодо іпотечного покриття поза межами повноважень, встановлених Законом “Про іпотечні облігації” та договором про управління іпотечним покриттям. Договір про управління іпотечним покриттям укладається на строк до припинення застави іпотечного покриття і не може бути меншим, ніж строк обігу іпотечних облігацій.

Управителем іпотечного покриття  може бути фінансова установа, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям.

Ліцензіат (крім банку) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Виконання функцій щодо ведення реєстру іпотечного покриття та забезпечення ведення реєстру власників структурованих іпотечних облігацій повинно здійснюватись в операційному залі.

Приміщення, у якому ліцензіат провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, повинно мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, яку отримує управитель при виконанні своїх функцій.

Операційний зал, у якому встановлена комп’ютерна техніка та міститься архів, де повинні зберігатися дані системи реєстрів іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій та власників структурованих іпотечних облігацій як у паперовій формі, так і у вигляді записів в електронних базах даних, повинен бути надійно захищений від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією. Доступ до комп’ютерного обладнання, де міститься інформація реєстру та архіву, дозволяється тільки уповноваженим працівникам, визначеним відповідним наказом, згідно із затвердженими посадовими інструкціями таких працівників та відповідно до внутрішнього порядку ведення системи цих реєстрів.

Ліцензіат, який відповідно до законодавства має право поєднувати діяльність з управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринку фінансових послуг (у тому числі на ринку цінних паперів), повинен організувати цю діяльність у складі окремого структурного підрозділу, який діє на підставі відповідного положення про цей підрозділ та виконує функції виключно з управління іпотечним покриттям.

Керівник ліцензіата (крім банку), який проваджує діяльність з управління іпотечним покриттям, повинен мати стаж роботи на керівних посадах у фінансовій установі не менше трьох років.

Керівник ліцензіата, його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при здійсненні діяльності з управління іпотечним покриттям не може одночасно займати посади в інших професійних учасниках фондового ринку.

Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні.

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати Вимогам до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайту, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), де була оприлюднена зазначена інформація.

Послуга Плата, грн Термін
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами