- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Відповідно до закону “Про цінні папери та фондовий ринок” в Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів: ПАЙОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ. Посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН) і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН). До пайових цінних паперів відносяться: а) акції; б) інвестиційні сертифікати; в) сертифікати ФОН; г) акції корпоративного інвестиційного фонду. БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ. Посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов’язання. До боргових цінних паперів відносяться: а) облігації підприємств; б) державні облігації України; в) облігації місцевих позик; г) казначейські зобов’язання України; ґ) ощадні (депозитні) сертифікати; д) векселі; е) облігації міжнародних фінансових організацій; є) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться: а) іпотечні облігації; б) іпотечні сертифікати; в) заставні. ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ЦІННІ ПАПЕРИ. Посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду. ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів. ТОВАРОРОЗПОРЯДЧІ ЦІННІ ПАПЕРИ, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

Створення акціонерного товариства 

Під час створення товариства його акції підлягають приватному розміщенню виключно серед засновників. Створення товариства здійснюється за такими етапами:

1) проведення зборів засновників, на яких приймаються рішення про:

 • створення товариства
 • визначення уповноваженої(их) особи (осіб) засновника (засновників) (прізвище, ім’я та по батькові – для фізичної особи; найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номери телефонів (факсу) – для юридичної особи), якій (яким) надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані зі створенням товариства (у разі необхідності);
 • приватне розміщення акцій;
 • погодження умов засновницького договору (у випадку прийняття рішення про укладання засновницького договору).

У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, які повинні прийматися зборами засновників, приймаються цією особою одноосібно.

2) укладання засновницького договору (у випадку прийняття засновниками рішення про укладання засновницького договору);

3) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску (випусків) акцій до центрального апарату Комісії;

4) реєстрація Комісією випуску (випусків) акцій та видача тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій;

5) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

6) укладання з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

7) оформлення і депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

8) приватне розміщення акцій серед засновників товариства;

9) оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

10) проведення установчих зборів, на яких приймаються рішення про:

 • заснування товариства;
 • затвердження оцінки майна, майнових та немайнових прав, які вносяться засновниками в рахунок оплати акцій товариства, визначеної відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 • затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників товариства;
 • затвердження статуту товариства;
 • утворення органів товариства;
 • обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);
 • обрання лічильної комісії;
 • уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства (у разі необхідності);
 • вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, які повинні прийматись установчими зборами, приймаються цією особою одноосібно;

11) реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;

12) подання до центрального апарату Комісії звіту про результати приватного розміщення акцій;

13) реєстрація Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій;

14) отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій та зареєстрованого звіту про результати приватного розміщення акцій.

15) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

16) видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Реєстрація випуску (випусків) акцій, реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій або відмова у відповідній реєстрації здійснюються Комісією.

Про документи, які подаються для реєстрації випуску акцій можна дізнатись за посиланням.

Реєстрація випусків акцій акціонерних товариств з державною часткою у статутному капіталі, що були створені до набрання чинності Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок”  (випуск акцій яких не зареєстровано в установленому законом порядку) та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку здійснюються здійснюються згідно окремого Порядку, затвердженого рішенням Комісії.

Реєстрація випуску акцій акціонерних товариств, у тому числі холдингових компаній, при їх створенні шляхом корпоратизації державних підприємств або у процесі приватизації державних підприємств, підприємств, утворених на базі орендованого майна та заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, регулюється окремим Порядком, затвердженим рішенням Комісії.

Збільшення і зменшення статутного капіталу

При публічному або приватному розміщенні додаткових акцій у разі збільшення статутного капіталу товариства із залученням додаткових внесків здійснюється реєстрація випуску акцій, проспекту емісії акцій та реєстрація звіту про результати публічного або приватного розміщення акцій. Реєстрація випуску акцій та проспекту емісії акцій здійснюється одночасно.

При збільшенні статутного капіталу товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється реєстрація випуску акцій, звіт про результати розміщення акцій до реєструвального органу для реєстрації не подається.

При зменшенні статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості здійснюється реєстрація випуску акцій, звіт про результати розміщення акцій до реєструвального органу для реєстрації не подається.

Детальніше про збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерних товариств можна дізнатись за посиланням.

Здійснення емісії акцій (а також реєстрація таких випусків і зупиненння їх обігу) акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення, а також акціонерних товариств, до яких здійснюється приєднання, регулюється окремим Порядком, затвердженим рішенням Комісії.

Загальні умови

Емітенти можуть розміщувати звичайні (незабезпечені) та забезпечені облігації. Облігації можуть вважатися забезпеченими, якщо емітент укладаює відповідні договори поруки або гарантії щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями. Облігації можуть бути відсотковими, цільовими або дисконтними.

Публічне розміщення облігацій здійснюється шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії облігацій.  Таке розміщення емітент проводить самостійно на фондовій біржі  або через андеррайтера.

Приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Облігації підприємств та МФО 

Облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу. Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Розміщення та продаж облігацій здійснюються в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та проспектом емісії відповідного випуску облігацій, – в іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне регулювання.

Емітент облігацій підприємств має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка з урахуванням суми випусків незабезпечених облігацій цього самого емітента, реєстрація яких не скасована на дату прийняття рішення про розміщення облігацій, не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами у разі розміщення забезпечених відсоткових та/або дисконтних облігацій.

Загальна номінальна сума емісії цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, не може перевищувати вартість будівництва об’єкта, яким передбачається виконання зобов’язань за цільовими облігаціями, за затвердженою проектною документацією.

Рішення про розміщення облігацій підприємств приймається органом управління емітента, повноваження якого підтверджуються установчими документами емітента.

Рішення про розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій приймається уповноваженим органом (уповноваженою особою) міжнародної фінансової організації.

Детальніше про реєстрацію випуску облігацій підприємств та МФО можна дізнатись за посиланням.

Облігації місцевих позик

Емітентом облігацій  місцевих позик  може бути Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада, що від свого імені розміщує облігації і бере на себе зобов’язання перед їх власниками.

Сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету шляхом випуску облігацій місцевих позик не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на відповідний рік.

Кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються для фінансування бюджету розвитку бюджету Рад та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань Рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст.

Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету. Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу.

Детальніше про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик можна дізнатись за посиланням.

Іпотечні облігації 

Іпотечними облігаціями є облігації,  виконання зобов’язань емітента  за  якими  забезпечене  іпотечним  покриттям.  Іпотечна облігація засвідчує внесення грошових коштів її власником і підтверджує зобов’язання  емітента  відшкодувати  йому номінальну  вартість цієї облігації та грошового доходу в порядку, встановленому  Законом “Про іпотечні облігації” та  проспектом  емісії,  а в разі невиконання емітентом зобов’язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок іпотечного покриття.

Можуть випускатися такі види іпотечних облігацій:

1) звичайні іпотечні облігації;

2) структуровані іпотечні облігації.

Емітентом   звичайних   іпотечних  облігацій  є  іпотечний кредитор,  що несе відповідальність за  виконання  зобов’язань за такими  іпотечними  облігаціями  іпотечним покриттям та всім іншим своїм  майном,  на  яке  відповідно  до  законодавства може бути звернено стягнення. Емітентом  структурованих іпотечних   облігацій  є спеціалізована іпотечна установа, яка несе відповідальність за виконання   зобов’язань за такими  іпотечними  облігаціями  лише іпотечним покриттям.

Детальніше про реєстрацію випуску іпотечних облігацій можна дізнатись за посиланням.

Опціонні сертифікати

Опціонний сертифікат – стандартний документ (цінний папір), що засвідчує право його власника на придбання в емітента опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж емітентові опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на продаж) базового активу в строк та на умовах, визначених у проспекті емісії цих опціонних сертифікатів.

Емітент може встановлювати строк (термін) виконання опціонних сертифікатів:

 • протягом строку обігу – опціонний сертифікат може бути виконаний у будь-який час до настання встановленої кінцевої дати для його виконання;
 • у встановлений термін виконання – опціонний сертифікат виконується на конкретну дату, визначену в проспекті емісії опціонного сертифіката.

Строк виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами не може перевищувати шість місяців.

У разі емісії опціонних сертифікатів з поставкою, базовим активом яких є об’єкт будівництва, емітент має бути власником або користувачем земельної ділянки.

Розміщення та обіг опціонних сертифікатів здійснюються на фондових біржах.

Детальніше про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів можна дізнатись за посиланням.

Сертифікати ФОН 

Емітентом сертифікатів сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (ФОН) може бути банк або небанківська фінансова установа. Реєстрація випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх емісії може бути здійснена за умови виконання таких вимог:

 • загальна номінальна вартість сертифікатів ФОН, випущених емітентом, не може перевищувати десятикратного розміру власного капіталу емітента;
 • обсяг здійснюваного в рамках емісії випуску сертифікатів ФОН повинен бути в сумі, еквівалентній не менше ніж 100 тисячам євро за курсом Національного банку України на день прийняття рішення про емісію сертифікатів ФОН;
 • оплата сертифікатів ФОН при їх розміщенні здійснюється виключно грошовими коштами.

Емітент може прийняти рішення про розміщення сертифікатів ФОН після отримання дозволу відповідного уповноваженого органу, до компетенції якого відносяться нагляд та регулювання діяльності емітента, на право здійснення емісії сертифікатів ФОН у визначеному ним порядку.

Кількість випусків сертифікатів ФОН одного емітента, що одночасно знаходяться в обігу, не обмежується.

Детальніше про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН можна дізнатись за посиланням.

Розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України здійснюються виключно на підставі дозволу Комісії. Дозвіл на  видається при одночасному дотриманні таких умов:

 • проведення реєстрації випуску цінних паперів;
 • допущення того самого виду цінних паперів відповідного емітента до біржових торгів на одній з українських фондових бірж.
 • якщо дозвіл стосується випуску акцій, то кількість акцій, щодо яких планується здійснення розміщення та обігу за межами України, не має перевищувати 75% від загальної кількості акцій відповідного випуску.

Дозвіл на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України видається лише щодо кількості цінних паперів, які знаходяться на рахунку в цінних паперах їх власника.

Відчуження цінних паперів (крім дисконтних облігацій) за межі України на підставі дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українського емітента за межами України здійснюється за ціною, не нижчою за їх номінальну вартість.

Акціонерне товариство здійснює розміщення кожної акції при збільшенні статутного капіталу за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України, і не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

Для отримання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України емітент подає до Комісії такі документи:

 • заяву про видачу дозволу, підписану керівником і засвідчену печаткою емітента;
 • копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску відповідних цінних паперів, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;
 • довідку про допуск до торгівлі на українській фондовій біржі цінних паперів емітента того самого виду, що й цінні папери, для отримання дозволу на розміщення та обіг яких подається заява, засвідчену підписами керівників та печатками емітента і фондової біржі;
 • довідку про депонування тимчасового глобального сертифіката, засвідчену підписом керівника та печаткою депозитарію.

Склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), особливої інформації, інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами цінних паперів та подання її до Комісії, інформації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів та звіті про результати розміщення регулюються Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов’язані розкривати на фондовому ринку інформацію шляхом:

 • розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua (загальнодоступна інформаційна база даних Комісії);
 • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі – офіційні друковані видання);
 • розміщення на власному веб-сайті;
 • подання до Комісії.

У разі якщо емітент несвоєчасно розкриває інформацію, розкриття якої є обов’язковим, емітент повинен письмово повідомити Комісію листом з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття інформації, складеним у довільному вигляді та засвідченим підписом керівника.

Про несвоєчасне розкриття інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення інформації та відповідного повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії протягом двох днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

Якщо емітентом розкрито недостовірну інформацію, то він зобов’язаний вжити заходів щодо спростування такої Інформації та розкрити виправлену Інформацію у той самий спосіб (способи), яким(и) було розкрито таку недостовірну інформацію.

Детальніше про розкриття інформації емітентами можна дізнатись за посиланням.

Послуга Плата, грн Термін
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами