Додаток 8 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
14.05.2013
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Додаток
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Останні зміни:
14.07.2017

Змiст документу

Додаток 8
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), (підпункт 17 пункту 2 розділу II)

Довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа – власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером*

Дата підписання довідки:

N
з/п
Повне найменування юридичної особи Ідентифікацій-
ний код юридичної особи
Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – власника з істотною участю у заявника Реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податку (серія та номер паспорта)***
Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа – власник з істотною участю у заявника Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50 % чи більше %)**** Загальний розмір впливу на цю юридичну особу (підсумок колонок 8 – 10)
пряма участь опосередковане володіння участю набуте право голосу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов’язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (у разі неможливості надання інформації із зазначених у довідці питань викласти причину). Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших органів державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації та персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій інформації, що надана заявнику (ліцензіату).

Керівник юридичної особи ____________
(підпис)
________________________
(П. І. Б.)

____________
* Заповнюється щодо фізичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), який має пряме володіння у статутному капіталі заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься (здійснюється) опосередкований контроль щодо заявника.

** Т – торговці цінними паперами, І – інвестиційні фонди, Б – біржі, С – саморегулівні організації, КУА – компанії з управління активами, О – інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК – страхова компанія, ПФ – пенсійний фонд, ДУ – депозитарна установа, К – клірингова установа, ЦД – центральний депозитарій, РЦ – розрахунковий центр.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:

Е – емітент іпотечних облігацій, о – особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п – професійний учасник ринку цінних паперів, а – аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у – обслуговуюча установа, і – інше господарське товариство.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

**** Інформація у колонці 8 щодо пов’язаних осіб відповідно до Закону України “Про іпотечні облігації” заповнюється починаючи з 10 %.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1705,
від 10.03.2016 р. N 271,
від 14.07.2017 р. N 522)

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами