Концепція розбудови другого рівня пенсійної системи

Загальна інформація про документ

№:
364
Дата затвердження:
01.06.2018
Тема:
Пенсійна система
Категорія:
Концепція
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2018 № 364

Протокол засідання Комісії від 01.06.2018 р. № 32

 

КОРОТКИЙ ОПИС

КОНЦЕПЦІЇ РОЗБУДОВИ ДРУГОГО РІВНЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

 

 

  1. Вступ.

Планом заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. №723-р, (далі – План заходів) Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) було визначено відповідальним виконавцем за здійснення наступних заходів:

  1. Розроблення та подання законодавчого акта щодо перерозподілу функцій між Нацкомфінпослуг та НКЦПФР у сфері регулювання діяльності суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі з урахуванням необхідності запровадження нагляду за діяльністю суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення на основі оцінки ризиків.
  2. Розроблення та подання законодавчого акта щодо посилення інституційної та фінансової спроможності НКЦПФР у сфері регулювання та нагляду за суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення; підвищення ефективності протидії НКЦПФР зловживанням у фінансовому секторі, зокрема маніпулюванню, торгівлі інсайдерською інформацією та іншим шахрайським діям.
  3. Розроблення та подання законодавчих актів щодо: критеріїв відбору недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення; створення умов для вільного руху капіталу; запровадження нових фінансових інструментів для інвестування; забезпечення прозорості діяльності та звітності суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення; удосконалення вимог до компаній, які управляють пенсійними активами; визначення правил відбору та зміни недержавного пенсійного фонду, у якому обліковуються страхові внески до системи накопичувального пенсійного забезпечення.
  4. Розроблення та подання законодавчих актів щодо: гарантування прав учасників системи накопичувального пенсійного забезпечення; підвищення стандартів розкриття інформації установами, які залучені до другого рівня системи накопичувального пенсійного забезпечення.

З метою виконання заходів, передбачених пунктами 3 та 4 Плану заходів, наказом Голови Комісії від 17.11.2017 №203 було створено Робочу групу щодо забезпечення розробки законодавчих актів, направлених на запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі – Робоча група), під головуванням Члена Комісії О. Панченка.

До складу зазначеної Робочої групи увійшли зокрема представники Верховної Рада України, державних органів, Світового банку в Україні та проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».

Було проведено біля десяти засідань Робочої групи з метою обговорення питань поточного стану інформаційних систем Пенсійного фонду України та їх можливостей у запровадженні другого рівня пенсійної системи в Україні, а також з метою ознайомлення з міжнародним досвідом запровадження накопичувальної пенсійної системи у різних країнах.

За результатами зазначеного Комісією було підготовлено проект «Концепції розбудови другого рівня пенсійної системи України» (далі – проект Концепції) у вигляді презентаційних матеріалів, який було презентовано на черговому засіданні Робочої групи та на засіданні Цільової команди з упровадження реформ фінансового сектору України, направлено для ознайомлення Міністерству фінансів України, Національному банку України, Міністерству соціальної політики України та Пенсійному фонду України. Крім того, Комісією були проведені чисельні публічні обговорення зазначеного проекту Концепції із залученням представників органів виконавчої влади, народних депутатів, експертних кіл, представників ринків капіталу, тощо.

 

 

  1. Основні положення Концепції.

 

Концепція розроблена з урахуванням світового досвіду функціонування другого рівня системи пенсійного забезпечення, у тому числі загальноприйнятих в світі Принципів IOPS (Міжнародної організації органів пенсійного нагляду).

Концепція передбачає наступні принципами розбудови в Україні другого рівня системи пенсійного забезпечення (далі – система):

– мінімізація адміністративних видатків учасників системи за рахунок досягнення ефекту «економії від масштабу»;

– мінімізація видатків держави на нагляд;

– забезпечення контролю зі сторони держави за сплатою внесків;

– забезпечення прозорості і зрозумілості системи для учасників;

– зменшення ризиків втрати пенсійних активів;

– забезпечення конкуренції в сфері управління активами.

При розбудові в Україні другого рівня системи пенсійного забезпечення пропонується взяти за основу комбіновану модель, яка має передбачати наступне:

– створення Накопичувального фонду (НФ) як окремої юридичної особи з організаційно-правовою формою – непідприємницьке товариство, податковим статусом НФ – не прибуткова організація;

– загальний операційний нагляд за діяльністю системи здійснюватиме Рада НФ, операційні функції виконуватиме Адміністративний офіс, Пенсійний фонд надаватиме НФ послуги персоніфікованого обліку учасників. Зокрема до повноважень Ради НФ повинно відноситись затвердження облікової політики активів НФ; розгляд квартальних та річних звітів компаній з управління активами, банків-зберігачів, ПФУ; аналіз ефективності діяльності компаній з управління активами; розробка бенчмарків для коригування коефіцієнтів в системі автоматичного розподілу пасивних учасників; затвердження кошторису на забезпечення роботи НФ і Адміністративного офісу; визначення банку-зберігача для кожної КУА, якщо банків-зберігачів буде більше одного; призначення директора Адміністративного офісу. До повноважень Адміністративного офісу повинно відноситись документальний супровід роботи НФ; ведення бухгалтерського обліку та організація проведення аудиту НФ; управління та контроль за рухом коштів між установами накопичувальної системи;

– кошти НФ будуть передаватися в управління авторизованим для другого рівня компаніям з управління активами (КУА). Функція зберігання пенсійних активів буде покладена на авторизовані для другого рівня банки-зберігачі.

При цьому, всі елементи системи другого рівня, які є прибутковими, передбачають конкуренцію та участь комерційних постачальників послуг – авторизованих КУА та авторизованих банків-зберігачів.

Адміністрування Накопичувального фонду буде здійснюватись Пенсійним фондом України, до функцій якого буде віднесено ведення персоніфікованого обліку та обслуговування учасників системи.

Така модель забезпечить централізацію витратної частини системи, розбудову системи на базі існуючого програмного комплексу Пенсійного фонду України, що дозволить уникнути суттєвих витрат на розробку нового програмного забезпечення, витрати на обслуговування системи з учасників будуть перекладені на бюджет ПФУ.

Концепція передбачає, що державне регулювання та нагляд у системі накопичувального пенсійного забезпечення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

– авторизації компаній з управління активами другого рівня і банків- зберігачів другого рівня;

– нагляду за діяльністю суб’єктів другого рівня;

– визначення вимог до облікової політики компаній з управління активами;

– визначення вимог щодо диверсифікації інвестування пенсійних активів (портфелю);

– реєстрації інвестиційної декларації КУА;

– перевірки і контролю відсутності конфлікту інтересів між банками-зберігачами та КУА.

До суб’єктів другого рівня повинні бути встановлені вимоги, а саме:

– вимоги до капіталу суб’єктів;

– вимоги до персоналу суб’єктів, включаючи досвід та ділову репутацію;

– прозора структура власності;

– вимоги щодо визначення та розкриття винагороди;

– вимоги щодо ІТ систем;

– запровадження ключових функцій (комплаенс-контролю, ризик-менеджменту, внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю) та контролю за дотриманням конфлікту інтересів.

До роботи з активами системи накопичувального пенсійного забезпечення будуть допущені недержавні пенсійні фонди, які пройдуть процедуру авторизації.

Учасники системи обирають авторизовану компанію з управління активами Накопичувального фонду або авторизований недержавний пенсійний фонди, в яких вони бажають формувати свої обов’язкові пенсійні накопичення, при цьому такий вибір можна змінювати 1 раз на 6 місяців.

Учасники системи, які не визначились з вибором авторизованої компанії з управління активами Накопичувального фонду або авторизованого недержавного пенсійного фонду, автоматично розподіляються між авторизованими компаніями з управління активами, з якими Радою Накопичувального фонду укладені договори.

Учасники системи мають право на отримання виплат за рахунок коштів системи накопичувального пенсійного забезпечення, а саме дострокової виплати, одноразової виплати, пенсії на визначений строк, довічної пенсії.

Презентаційні матеріали Концепції додаються.

 

  1. Запропоновані рішення.

 

З метою запровадження системи накопичувального пенсійного забезпечення на основі запропонованої Концепції є необхідним розробка та прийняття Верховною Радою України законодавчих актів, передбачених Планом заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. №723-р, а саме:

1) прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстраційний номер у Верховній Раді України 2413а від 20.07.2015), який передбачає консолідацію функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг, в тому числі консолідацію нагляду і контролю за суб’єктами другого рівня в НКЦПФР;

2) прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу» (реєстраційний номер у Верховній Раді України 6303 від 06.04.2017), який передбачає посилення інституційної та фінансової спроможності НКЦПФР у сфері регулювання та нагляду з метою підвищення ефективності протидії НКЦПФР зловживанням у фінансовому секторі, зокрема маніпулюванню, торгівлі інсайдерською інформацією та іншим шахрайським діям;

3) розроблення проекту Закону України «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» на основі зазначеної Концепції.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами