Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють

Загальна інформація про документ

№:
582
Дата затвердження:
26.04.2012
Тема:
Діяльність із спільного інвестування
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Останні зміни:
24.04.2018
Номер мін'юсту:
787/21100
Дата реєстрації:
17.05.2012

Змiст документу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
26.04.2012 № 582

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2012 р.
за № 787/21100

ПОЛОЖЕННЯ
про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1618 від 13.11.2012
№ 247 від 24.04.2018}

І. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», встановлює вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів (далі – пенсійний фонд), що перебувають у їх управлінні.

Дія цього Положення поширюється на осіб, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі – Особи).

1.2. Вимоги до Осіб щодо складу та структури активів пенсійного фонду, активами якого вони управляють, визначаються інвестиційною декларацією цього пенсійного фонду, розробленою і затвердженою радою фонду та доведеною до Осіб, і цим Положенням.

1.3. Вимоги до Осіб щодо структури активів пенсійних фондів, активами яких вони управляють, до досягнення пенсійним фондом обсягу активів у розмірі 500 тисяч гривень, але на строк не більше 18 місяців з дня включення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ, застосовуються відповідно до вимог розділу ІІІ цього Положення, при цьому такій Особі не заборонено:

{Абзац перший пункту 1.3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

тримати на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків до 95 відсотків загальної вартості пенсійних активів, але не більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів у зобов’язаннях одного банку;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, до 80 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

придбавати або додатково інвестувати в банківські метали, у тому числі шляхом відкриття поточних та депозитних рахунків в установах банків у банківських металах, до 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

II. Загальні вимоги до Осіб щодо складу активів пенсійних фондів

2.1. До складу активів пенсійного фонду належать:

активи в грошових коштах, у тому числі в іноземній валюті;

активи в цінних паперах;

інші активи згідно із законодавством.

2.2. Пенсійні активи у цінних паперах складаються з:

цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;

акцій українських емітентів;

{Абзац третій пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 24.04.2018}

облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України, або які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

{Абзац четвертий пункту 2.2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, при цьому встановлення вимог до рейтингу зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до абзацу п’ятого цього пункту;

акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається відповідно до абзацу п’ятого цього пункту;

іпотечних облігацій.

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

2.3. Пенсійні активи пенсійного фонду в цінних паперах не можуть включати:

цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, що здійснюють діяльність з управління пенсійними активами, адміністратор (крім випадків, передбачених пунктом 3.2 розділу ІІІ цього Положення), аудитор (аудиторська фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими пенсійним фондом укладено відповідні договори, та їх пов’язані особи, засновники пенсійного фонду та їх пов’язані особи (крім випадків, передбачених пунктом 3.2 розділу ІІІ цього Положення);

{Абзац другий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

цінні папери (крім акцій), які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому порядку, крім випадку, якщо кредитний рейтинг облігацій відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством;

{Абзац третій пункту 2.3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 24.04.2018}

цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

векселі;

похідні цінні папери.

2.4. Пенсійні активи пенсійного фонду не можуть формуватися за рахунок коштів, отриманих на підставах, що суперечать законодавству.

2.5. Обчислення, визначення та облік чистої вартості активів пенсійного фонду здійснюються адміністратором та особою, що здійснює управління активами такого пенсійного фонду, за методикою та в порядку, визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

2.6. У разі купівлі-продажу цінних паперів такі операції відображаються в обліку пенсійного фонду на кінець робочого дня, протягом якого здійснювалися ці операції.

2.7. Для формування активів пенсійних фондів особа може придбавати валюту та банківські метали через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

2.8. Активи пенсійного фонду можуть формуватися виключно внаслідок операцій, пов’язаних з провадженням пенсійним фондом діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

III. Загальні обмеження діяльності Осіб щодо дотримання структури активів пенсійних фондів

3.1. Особа під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів зобов’язана дотримуватися загальних обмежень щодо структури активів пенсійного фонду та не має права:

розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

{Абзац другий пункту 3.1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, та у випадках, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»);

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, та облігації місцевих позик більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

{Пункт 3.1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом восьмим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 24.04.2018}

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

придбавати або додатково інвестувати в іпотечні облігації більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

{Абзац пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

придбавати або додатково інвестувати в об’єкти нерухомості більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

придбавати або додатково інвестувати в банківські метали, у тому числі шляхом відкриття поточних та депозитних рахунків в установах банків у банківських металах, більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

придбавати або додатково інвестувати в інші активи, що можуть бути оцінені за ринковою вартістю та не заборонені законодавством України, але не зазначені у цьому розділі, включаючи акції, набуті внаслідок перетворення юридичної особи, корпоративні права якої перебували в активах пенсійного фонду, в акціонерне товариство, більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

{Абзац пункту 3.1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

розміщувати у зобов’язаннях однієї юридичної особи більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

{Пункт 3.1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

тримати більше ніж 10 відсотків цінних паперів (корпоративних прав) одного емітента.

{Пункт 3.1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

3.2. Обмеження, встановлене абзацом третім пункту 3.1 цього розділу, не застосовується протягом шести місяців у разі додаткового інвестування пенсійних активів у акції відповідного емітента при здійсненні ним додаткової емісії акцій, якщо внаслідок такого інвестування зберігається частка пенсійного фонду у статутному капіталі відповідного емітента, а акції відповідного емітента входять до складу пенсійних активів пенсійного фонду.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

3.3. Під час провадження діяльності, пов’язаної з інвестуванням пенсійних активів корпоративного пенсійного фонду, дозволяється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, емітентами яких є засновники такого фонду, не більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів, з дотриманням інших вимог щодо складу і структури пенсійних активів, установлених цим Положенням, а протягом перших п’яти років з початку заснування таких фондів – не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

3.4. Особа під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів зобов’язана здійснювати контроль за структурою цих активів в межах, передбачених законодавством, інвестиційною декларацією та договором, укладеним з радою пенсійного фонду.

IV. Загальні обмеження інвестиційної діяльності щодо активів пенсійних фондів

4.1. Особі під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів забороняється:

формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) коштів;

надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами, або будь-які кредити (позики) за рахунок пенсійних активів;

укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів з обов’язковою умовою зворотного викупу;

емітувати будь-які боргові цінні папери та похідні цінні папери;

придбавати цінні папери, емітентами яких є особи, визначені в абзаці другому пункту 2.3 розділу ІІ цього Положення.

4.2. Купівля-продаж акцій (з урахуванням вимог пункту 3.1 розділу ІІІ цього Положення), облігацій українських емітентів Особою провадиться виключно на фондовій біржі з дотриманням вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

{Абзац перший пункту 4.2 розділу IV в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012, № 247 від 24.04.2018}

Купівля-продаж акцій, облігацій українських емітентів може здійснюватись не на фондовій біржі з дотриманням вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», цього Положення та інших нормативно-правових актів у разі:

{Абзац другий пункту 4.2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1618 від 13.11.2012}

реалізації переважного права придбання акцій українських емітентів при здійсненні такими емітентами додаткової емісії акцій, якщо акції цього емітента входять до складу активів пенсійного фонду;

вимоги щодо здійснення обов’язкового викупу відповідно до законодавства про акціонерні товариства емітентом акцій, які входять до складу активів пенсійного фонду;

продажу цінних паперів, які виключені з лістингу та біржового списку;

купівлі акцій українських емітентів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, за обсягом не більше 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

{Пункт 4.2 розділу IV доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 24.04.2018}

купівлі-продажу цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано відповідно до законодавства державою, органами місцевого самоврядування.

Особа здійснює операції з цінними паперами відповідно до вимог чинного законодавства із залученням торговців цінними паперами шляхом укладення відповідних договорів.

4.3. Інвестування пенсійних активів, призначених для покриття суми пенсійних зобов’язань щодо здійснення виплат пенсії на визначений строк, може здійснюватися в боргові цінні папери з фіксованим доходом та шляхом розміщення на банківських депозитних рахунках відповідно до вимог цього Положення окремо від інших пенсійних активів. Пенсійні зобов’язання щодо здійснення виплат пенсії на визначений строк нараховуються з дати укладення адміністратором договору про виплату пенсії на визначений строк із учасником недержавного пенсійного фонду.

4.4. Усі надходження на поточні рахунки фонду мають бути використані за цільовим призначенням відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення протягом двох тижнів з дати зарахування цих коштів.

4.5. У разі невідповідності складу та структури активів пенсійного фонду вимогам, встановленим законодавством, особа зобов’язана:

повідомити адміністратора та раду пенсійного фонду протягом 3 робочих днів з дня виникнення зазначеної невідповідності;

привести склад та структуру активів пенсійного Фонду у відповідність до законодавства протягом 30 днів або протягом 2 місяців, якщо невідповідність виникла внаслідок припинення на організаторах торгівлі котирувань цінних паперів, що складають активи пенсійного фонду.

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів

О. Симоненко

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами